JAAN 15

1Ní Yeesu bí yii: “Man di sá fiinyi subu tiŋman, ní m-Baa sá un ŋáŋkí-buee. 2Apan ŋin túkú m-pu kaa lòoǹee, u gà-ŋi ki féeń; ní apan ŋin lòoǹee, u ŋáŋkí-ŋi, ní ŋí mòtīí lòoǹ. 3Tibɔti tin m sòon̄ nì nee, tì ŋáŋkì nimbi. 4Ní nīn bímaan man ni, ní man mun ń nīn bí ni-ni. Kii dipandi nín kaa ŋūǹ kí lòoǹ abil di-baba asee dí nīn túkú busubu puee, míǹ mbaantiim, ni yaa kaa bí man ni, naa ŋūǹ kí lòoǹ abil. 5“Man di sá fiinyi subu, ní nimbi sá apan. Un yaa bí man ni man mun bí udaan nee, lòoǹ abil ní tikpil; kun puee ni yaa kaa bí man ni, naa ŋūǹ kí ŋá tiba. 6Un yaa kaa bí man-nee, bi gà-u kí fá kii disupandee ní, ní ú kpā. Asupaŋkulimee bi kɔ̃ontí-ŋi ní kí tɔ̄ ŋŋmin, ní án wò. 7Ni yaa bí man-ni, ní man mun bɔti bí ni-nee, bàlfìmaan tin tin ni yaa lèe, ni dàá ká kudɔŋu. 8Tin tìì m-Baa tinyoolee di sá ní lòoǹ abil tikpil ní kí nīn sá man boonnooliibi. 9Kii m-Baa nín néeń-mi puee, míǹ ní man mun néeń-ni. Nín̄ bímaan m-neendin. 10Ni yaa ŋúb́ m-marabee, mimmee, ni bí m-neendin dee, kii man mun nín ŋúb́ m-Baa marab ki bí u-neendin puee. 11“M sòoǹ nì ni tin bí nee an nín dàá ŋá pu m-pɔɔpindi ń nīn bí ni-ni, ní ni-pɔbiliŋ ń mòtīí gítī pīil̀ee. 12Mara un m síiǹ-nee sèé: ní nīn néeḿmaan tɔb, kii man nín néeń-ni puee. 13Dineeŋkpaandi diba kaa ti bí kí bà unil ń dū u-maŋfal kí kúntí u-bɔɔbi pu. 14Ni yaa ŋáań min m bàlfī-nee, mimmee ni kpántì m-bɔɔbi dee. 15Maa ti yíì-ni m-tɔntɔnliibi, kun puee utɔntɔnli kaa nyí tin u-kpiliu ŋáańee. M yíì-ni m-bɔɔbi ní, kun puee m dàkā-ni tin kɔkɔwoooo m gbìl̄ m-baa ceeyee. 16Man di lēēnimbi, kaa sá nimbi di lēēman. M tú-ni ní cùú lòoǹ abil, abil ŋin dàá yúntée, mimmee, m-Baa dàá tīī-ni tin kɔkɔ ni yaa mēē-u man yindi puee. 17Tin tin m síiǹ-nee, di sá ní nīn néeń tɔb. ” 18“Duulnya nib yaa ná-nee, ní béé yii man ní bi péé ki ná. 19Ni yaa bàà sá duulnya yabee, duulnya yab bàà néeń-ni, kun puee ni sá u-yab. Ama m lútì-ni ki nyántì duulnya nib kansikin, naa ti sá duulnya yab, an pu ní bi ná-ni. 20Ní téetímaan tin tin m nìn tùkū-nee, yii: 'Utɔntɔnli kaa jítiǹ u-kpiliu.' Bi yaa páb́ man, bi dàá dāá páb́-ni mun, bi yaa bàà pílfì man-bɔti bi bàà dāā pílfí ni mun yati. 21Man pu ní bi dàá ŋá-ni tin bí nee kɔkɔ, kun puee baa nyí un túnní-mee. 22M yaa kaa bàà dɔ́miń ki sòon̄ nì bi, bàá bàà cáá ikpiti; ama kɔŋkɔnnee, baa ti cáá nnaakpal báà ŋubɔ bi-kpitii pu. 23Un yaa ná-mee ná m-Baa mun dee. 24M yaa kaa bàà ŋá maamaacib bin bin báà ubɔ kaa ŋée bi-kansikin, baa bàà cáá ikpiti; ama bi kántì m-maamaacib, ní ki gbíntì ki ná man nì m-Baa. 25Too! An ŋá kii bi-marab takaldau poon nín lī ki síiǹ puee dee yii: 'Bi ná-mi fam, an kaa cáá taapu.' 26“M yaa bàn̄ m-Baa ceeyee, m dàá tɔ̄ń-ni Ututunli, úǹ di sá Unimbɔti Fām ibaamɔndaan un nyánní m-Baa ceeyee. U yaa láā bāańee, u dàá sòoǹ m-pu, 27ní ni mun ń dāá lēēm-pu seera, kun puee ni péēbí m-cee doooo ŋkilkaamin ní.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\