JAAN 16

1“M sòon̄ nì ni tin bí nee an nín dàá ŋá pu ní taa láā fá ni-fookiiu m-puee. 2Bi dàá dāá jà-ni kí nyāntí akpafidiin ni, ali gba, ŋyunti ŋubɔ bí ki dòoń bi dàá kpò-ni ki dàkafī yii bi ŋá Unimbɔti lammi. 3Kun pu bi dàá ŋá mimmee di sá yii baa nyí m-Baayaaa kaa nyí man. 4Ama m tùkū-ni tin bí nee, ní ti-yuntiŋu yaa láā bāańee ní dāá téetí yii m nìn péē tùkū-ni-tì. “Maa tùkū-ni tin bí nee doooo ŋkilkaamin kun puee m dáá bí ni-ceeyee pu. 5“Kɔŋkɔnnee, m dàá nīn cá un túnní-mee cee, ní ni-kansikin ubɔ kaa bàlfī-mi yii: 'A cá la?' 6M nín sòon̄-ni puee ní kunimbaau kɔ́-ni. 7Ama, ibaamɔn ní m sòoǹ nì ni, m nín cá m-Baa ceeyee an sá ni-paatii, kun puee m yaa búntèe, m dàá tɔ̄ń Ututunli ni-cee. M yaa kaa yíkì, waa làá dāan̄ ni-cee. 8U yaa láā bāańee, u dàá yàntī duulnya nib ń béé yii bi bí ikpitin, kí yàntī bí béé kun di sá deedeeyee, kí yàntī bí béé Unimbɔti bɔsooni in dɔ̄ ki cí-bee pu. 9U dàá yàntī bí béé yii bi bí ipkitin kun puee baa fɔ̃ɔ̃-mi ki kíí, 10ki dàá yàntī bí béé kun sá deedeeyee kun puee m nín jɔ́ḿ m-Baa cee ní naa làá ti wāl̀-mi, 11ki dàá yàntī bí béé yii ibɔsoon dɔ̄ ki cí-bi kun puee Unimbɔti kūū duulnya bɔtiu bɔti. 12“Tibɔti tikpil bàà bí ḿ sòoǹ nì ni, ama tì jítiǹ-ni kɔŋkɔnnee. 13Ama Unimbɔti Fām ibaamɔndaanee yaa láā bāańee, úǹ di dàá dàkà-ni ibaamɔn kɔkɔ. Waa làá sòoǹ u-ba pɔŋŋu pu, u dàá dāá tùkù-ni tin tin u gbìl̄ee, kí dàkà-ni tin bí ki dòońee. 14U dàá dāá tīī-mi tinyool, kun puee u dàá dāá fɔ̃ɔ̃ tin tin m cááyee kí tùkù-ni. 15Tin kɔkɔ m-Baa Unimbɔti cááyee sá man mun wanti ní. An pu ní m tùkū-ni yii Unimbɔti Fāmee dàá dàá fɔ̃ɔ̃ tin m cááyee kí tùkù-ni.” 16“An kíǹ fiii, naa làá ti ká-mi, ní an yaa láā tí kútì fiii, boonee, ní ni dàá fàtīí tí ká-mi.” 17Niinee ní u-boonnooliibi biba bíī lì tɔb cee yii: “Taapu nín sá yii ba dee, yii: 'An kíǹ fiii naa làá ti ká-mi, ní an yaa fātìi kútì fiii boonee ní ni dàá fàtīí tí ká-mee,' nì mun yii: 'M cá m-Baa cee'. Mimmee, u là kí tùkù-ti yii ba dee? 18'An kíǹ fiii' gbanti taapu baasii nín sá yii ba dee? Taa gbìl̀ tin u là kí sòoǹ nì ti nee taapu!” 19Yeesu béè yii bi là kí bàlfì-uee, ní u bí-bi yii: “M nín bí yii: 'An kíǹ fiii naa làá ti ká-mi, ní an yaa fātìi tí kútì fiii boonee, ní ni dàá fàtīí tí ká-mee' pu ní ni bíī bàlfī tɔb naaan? 20Ibaamɔn, ibaamɔn ní m sòoǹ nì ni, ni dàá dāá nīn sūǹ ki tíminsí ní duulnya yab fàal̀. Ni dàá dāá nīn bí diniminaamandin ama ni-niminaamandi dàá dāá kpántí-ni dipɔɔpindi. 21Imatiŋween yaa bāań unimpuee, u kíǹ ki bí diniminaamandin ní, kun puee u-falaau yuntiŋu bāań-u. Ama u yaa màl̄ ki dɔ́òyee ní án mɔ̄ɔkiǹ-u, ú súntí u-falaau pu, kun puee u màl̄ unil. 22“Míǹ mbaantiim ní ni mun bí diniminaamandin kɔŋkɔnnee. Ama m dàá dāá fàtīí gítī ká-ni ní ni-pɔbiliŋ ń pīil̀. Báà ubɔ kaa dāa ŋūǹ kí lēēni-pɔɔpindi gbanti. 23“An wiiŋŋu gbantee, naa dāa gítī bàlfī-mi tiba nì tiba pu. Ibaamɔn, ibaamɔn ní m sòoǹ nì ni, tin kɔkɔ ni yaa mēēm-Baa m-yindi puee, u dàá tīī-ni kudɔŋu. 24Ali nìn díǹee, naa láá mēēm-yindi pu tiba, mèèmaan tiba, ni dàá fɔ̃ɔ̃ kudɔŋu, ni-pɔbiliŋ ń mòtīí pīil̀.” 25“Alaŋkpan ní m cáā bíī sòoǹ nì ni tin bí nee kɔkɔ. Ŋyunti ŋubɔ dòoń ŋun ni maa làá gítī dū alaŋkpan kí sòoǹ nì nee, m dàá dāá sòoǹ m-Baa Unimbɔti pu kí cántí. 26Ŋwiin gbanti yaa láā bāańee, ni dàá dāá nīn mèé m-Baa Unimbɔti man yindi pu, maa bí yii man di dàá dāá nīn mèé m-Baa ni-pu, 27kun puee m-Baa Unimbɔti u-ba néeń-ni. U néeń-ni kun puee ni néeń man ki fɔ̃ɔ̃ ki kíí yii m nyánní Unimbɔti cee. 28M nyánní m-Baa cee ní ki dɔ́miń duulnyan. Kɔŋkɔnnee m dàá fàtīi yīkì duulnyan kí nīn gítí m-Baa cee.” 29Niinee ní u-boonnooliibi bí yii: “An kaa sá nì alaŋkpan ní a cáā bíī sòoǹ nì ti nee, min bí nee a baasii bíī sòoǹ ki cántí-ti ní nee. 30Kɔŋkɔnnee ti nyí yii a nyí tikɔkɔ, an kaa ti páb́ yii ubɔ ń bàlfì-si tiba. An pu ní ti fɔ̃ɔ̃ ki kíí yii a nyánní Unimbɔti cee.” 31Ní Yeesu kíí-bi yii: “Ni fɔ̃ɔ̃ ki kíí kɔŋkɔnneeyaa! 32Too, ŋyunti ŋubɔ dòoń, ŋu bāań gba, ŋun ni ni-kɔkɔ dàá sāǹ kí yàl̄ ni-ba ni-ba kí kíń man babee, ama maa bí m-baba nì m-baba, m-Baa bí m-cee. 33M tùkū-ni tin bí nee an nín dàá ŋá pu tí nīn sá ubaanti ní nīn cáá dipɔɔsɔŋkilee. Falaa dɔ̄ ki cí-ni duulnyan doo ní jī, ama ni-wunti ń taa yòtī! Di sá m jáń kí jíń duulnya.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\