JAAN 17

1Yeesu sòon̄ míǹ ki dɔ́òyee, ní ki yáatì u-nimiin ki túĺ kutaa ní ki bí yii: “M-Baa, kɔŋkɔnnee ŋyunti bāań! Tīī a-Jipɔɔn tinyool, an nín dàá ŋá pu a-Jipɔɔn mun ń tīī-si tinyoolee. 2Kun puee sii di tīī-u mpɔn binib kɔkɔ pu, yii ú tīī bin kɔkɔwoooo a dūu ŋá u-ŋaanee mmaŋfafɔkɔn ŋun kaa cáá dikuntilee. 3Dimaŋfal gbanti di sá bí béé sii un baba sá Unimbɔtibaamɔnee, kí béé Yeesu Kriisitoo un a túnnée mun. 4M dàkā duulnya nib a-nyooti, m dɔ́ò ditundi din a tīī-mi ḿ ŋée. 5M-baa, kɔŋkɔnnee, tīī-mi tinyool a-cee, tinyool tin m nìn cáá a-cee dooooyee, ki wāatì ní a nín náań duulnyee. 6“M yāntì binib bin a nyántì duulnya nib kansikin ki tīī-mee béè-si. Sii di nìn yì-bi, ní ki dū-bi ki tīī-mi, ní bi fɔ̃ɔ̃ a-bɔti. 7Kɔŋkɔnnee, bi béè yii tin kɔkɔ a tīī-mee nyánní a-cee. 8Tibɔti tin a tīiń-mee m cáań ki tùkū-bi, ní bi fɔ̃ɔ̃ ki béè yii ibaamɔn m nyánní sii cee, ní ki fɔ̃ɔ̃ ki kíí yii sii di túnní-mi. 9“Bíǹ pu ní m mèé-si nee. An kaa sá duulnya nib pu ní m mèé, m mèé-si binib bin a tīī-mi nee pu ní, kun puee sii di yì-bi. 10Tin kɔkɔ m cááyee, sii di yì, ní tin kɔkɔ si mun cááyee, man di yì. Bíǹ pu ní bi tìì-mi tinyool. 11Man kaa ti bí duulnyan, man dòoń sii cee ní, ní bíǹ dàá nīn gbíntìi bí duulnyan. M-Baa circirdaan, dū mpɔn ŋun bí a-yindi din a tīī-mee nee kí ŋúb́-bi, an nín dàá ŋá pu bí kpāfì ubaanti kii man nì si nín ŋá ubaanti puee. 12Man nì bi nín nìn bée, m dū a-pɔŋŋu ŋun a tīī-mee ki ŋúb́-bi, ní ki mɔ́tí bi-pu, ní báà ubɔ bi-kansikin kaa wáŋkì, asee un baba dàá péē wɔ̄ŋkì, kii a-takaldau nín nìn péēsòon̄ ki síiǹ puee. 13Kɔŋkɔnnee, m dòoń a-cee, m nín dáá bí duulnyan ki sòoǹ tin nee, an sá kí ŋmā kí yàntī bí ká dipɔɔpindi, man pɔɔpimmɔntiil. 14M cáań-bi a-bɔti, ní duulnya yab ná-bi, kun puee baa sá duulnyan, kii man mun nín kaa sá duulnyan puee. 15Maa mèé-si yii á yòon̄-bi duulnyan, á ŋúb́-bi, bí taa jēetí Sitaan ŋaan. 16Baa sá duulnya yab, kii man mun nín kaa sá duulnyan yɔu puee. 17Á dū a-baamɔni kí ŋá bi-ni, kí yàntī bí kpántí a-yab kɔkɔ: a-bɔti di sá ibaamɔn. 18Kii a nín túnní-mi duulnyan puee, míǹ ní man mun tú-bi duulnyan. 19M kúntì m-ba kɔkɔ ki tīī-si bi-pu, an nín dàá ŋá pu ibaamɔn ń yàntī bí mun ń kúntí bi-ba kí tīī-see. 20“An kaa sá bíǹ baba pu ní m mèé-si, m mèé-si ki kpáaǹ bin bin dàá dāá pīlfì bi-bɔti kí fɔ̃ɔ̃-mi kí kííyee pu ní. 21M-Baa, m mèé yii bi-kɔkɔ ń ŋá ubaanti kii sii nín bí man-ni, man mun bí sii-ni puee, bi-kɔkɔ ń ŋá ubaanti nì ti, an nín dàá ŋá pu duulnya nib ń lafun béé yii sii di túnní-mee. 22M yāntì bi fɔ̃ɔ̃ a-nyooti tin a nìn tīī-mee an nín dàá ŋá pu bi-kɔkɔ ń ŋá ubaantee, kii man nì si nín ŋá ubaanti puee: 23man ń nīn bí bi-ni kii sii nín bí man ni puee, an nín dàá ŋá pu bí ŋá ubaanti mbaamɔmin, duulnya nib ń bée yii sii di túnní-mi, ki néeń-bi kii a nín néeń man puee. 24“M-Baa, m là yii laakin m bée, bin kɔkɔwoooo a tīī-mee ń nīn bí m-cee niin kí ká m-nyooti, tinyool tin a tīī-mee; kun puee a néeń-mi ki wāatì ní ki nín náań yilpu nì taapu. 25M-Baa deedeedaan, duulnya nib kaa nyí-si, ama man nyí-si, ní bin bí nee béè yii sii di túnní-mi. 26M yāntì bi béè-si, ki dàá yàntī bí mòtīí béé-si, an nín dàá ŋá pu dineendi din a cáá m-puee ń nīn bí bi-ni, ní man mun m-ba ń nīn bí bi-nee.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\