JAAN 18

1Yeesu mēēmíǹ ki dɔ́òyee, ní u nì u-boonnooliibi búntì Seedroon buŋgbandi lapu pu. Bukpaa bubɔ nìn bí niin, ní u nì u-boonnooliibi cūtì ki kɔ́ bu-poon. 2Juudasi un nìn nyáń u-boonee mun nyí niin, kun puee Yeesu nì u-boonnooliibi nìn péēcá niin múlmul. 3Ní bisaraaŋakpilib nì Fariisab nìn tīī Juudasi disoojakitil nì diplisikitil, ní u yɔ̃oǹ-bi ki cáā nín cá bukpaayee poon, bi ŋúb́ iŋminaapool nì fitilab nì tijanjawan. 4Yeesu nyí tin dòoń-uee, ní ki sútì ki pìl̄-bi, ki bālfì-bi yii: “Ŋma ní ni nyàab̀ ní?” 5Ní bi kíí-u yii: “Ti nyàab̀ Yeesu Naasaareeti yɔuee ní.” Ní u kíí-bi yii “Man sèé!” Juudasi, un nyáń u-boonee, sáká bi-kansikin. 6Yeesu nín kíí-bi yii: “Man sèéyee”, ní bi fātìi túlfì bi-boon ki lítì kitiŋ. 7Ní Yeesu fātìi tí bālfì-bi yii: “Ŋma ní ni nyàab̀ ní?” Ní bi bí yii: “Ti nyàab̀ Yeesu Naasaareeti yɔu ní.” 8Ní Yeesu kíí-bi yii: “Kee, m péētùkū-ni yii m sèéyaa! An yaa sá man ní ni nyàab̀ee, ní yàntī bin bí nee ń nīn cá!” 9U lī míǹ án ŋá min u bàà mēēyee dee, yii: “Maa fá bin a tīī-mee kansikin báà ubɔ.” 10Niinee ní Siimɔn Piyeer dáaĺ ki fɔ́fì u-jiki, ki gāā ki wúkutì usaraaŋakpil tɔntɔnliu ubɔ ŋaŋgiitafal. (Bi nìn yíì utɔntɔnli gbanti Maalkusi.) 11Ní Yeesu bí Piyeer yii: “Gíiǹ a-jiki kí fúuń kujitooun! M-Baa yaa tīī-mi falaa ḿ nyòee ḿ taa nyòɔɔ?” 12Niinee ní disoojakitilee nì bi-kpiliu nì Juuda yab plisib cúú Yeesu ki bɔ́ob́-u, 13ní ki dá láá cáá-u ki cūnnì Ana cee. Ana gbanti di nìn sá Kaayifi un nìn sá usaraaŋakpil dibindi gbantee coo. 14Kaayifi gbantee di nìn sáŋkì Juuda yab yii: “An máaǹ unibaanti ń kpú binib kɔkɔ yil pu.” 15Siimɔn Piyeer nì Yeesu boonnooliu ubɔ nìn nɔ́ɔ́ Yeesu. Uboonnoolee nɔ́ɔ́ Yeesu ki kɔ́ usaraaŋakpil cindin, kun puee usaraaŋakpil nìn nyí-u, 16ní Piyeer nìn gbíntìi sí kipunyɔkɔ boon mmɔŋki. Ní uboonnool un usaraaŋakpil nìn nyée nyáń ki ká usapɔɔn un nìn cí kipunyɔkɔpuee ní ki kɔ́ǹní Piyeer. 17Ní usapɔɔn un nìn cí kipunyɔkɔpuee bālfì Piyeer yii: “A mun kaa sá uninja nee boonnooliibi ubɔɔɔ?” Ní Piyeer bí-u yii: “Aayee, maa sá.” 18Tiwool nìn bí, an pu ní bitɔntɔnliibi nì plisib kpāā ŋŋmi ki sí ki wùl̀, ní Piyeer mun yú bi-cee niin ki wùl̀. 19Niinee ní usaraaŋakpil bíī bàlfī Yeesu u-boonnooliibi bɔti nì tibɔti tin u dàkèe pu. 20Ní Yeesu kíí-u yii: “M sòon̄ mpaampiin pu báà ŋma nimiin, m dàkā m-bɔti akpafidiin ni nì Kunimbɔtidiin, laakin Juuda yab kɔkɔ kpáfée, maa nìn sòon̄ tiba dibalin. 21Ba pu ní a bàlfī-mi? Bàlfì bin pílfì tin m sòon̄ee, bàlfì-bi tin m lēē, bíǹ nyí tin m sòon̄ee.” 22Ŋyunti ŋun Yeesu lī mimmee, ní plisi ubɔ un yú ki kɔ́ĺ-uee fáá-u ntampa, ní ki bí-u yii: “Míǹ ní bi kíikí usaraaŋakpilaaa?” 23Ní Yeesu bí-u yii: “M yaa sòon̄ min kaa kítèe, dàkà-mi min ní m yīntèe. M yaa tí sòon̄ min kítèe, ba pu ní a fáá-mi?” 24Yeesu ŋalii gbíntìi bɔ́ob́ee, ní Ana dū-u ki tīī usaraaŋakpil Kaayifi. 25Ŋyunti gbantee, Piyeer yú ki wùl̀ ŋŋmi. Ní bi bālfì-u yii: “Si mun kaa sá uninja nee boonnooliuaaa?” Ní Piyeer néè yii: “Aayee, man kaa sá.” 26Ní usaraaŋakpil tɔntɔnliu ubɔ un nabiki tafal Piyeer bàà gāā ki wúkutèe bí-u yii: “Maa bàà ká si nì u bukpaanaaan?” 27Ní Piyeer fātìi ti néè yii an kaa sá úǹ. Kpalaa niin ní ukooja báakì. 28Ní bi yɔ̃oǹní Yeesu Kaayifi cee ki cáá-u ki nín cá gɔmina Piilati cee. An nìn dáá sá kutaafaau pòlpɔl. Juuda yab kaa nìn là kí kɔ́ gɔmina diikun kun puee bi là kí nīn bí circir kí ŋmā kí jī jiŋaal un bi jīǹ ki téetí Unimbɔti nín nìn nyántì bi-naanjab Eejipitee. 29Míǹ pu ní gɔmina Piilati nyánní ki dɔ́miń bi-cee, ní ki bālfì-bi yii: “Ba ní uninja nee ŋá ní ni cáań-u ní?” 30Ní bi kíí-u yii: “U yaa kaa bàà sá unikpiti, taa bàà cāabìń-u kí tīī-si!” 31Ní Piilati bí-bi yii: “Yòom̄maan-u, ni-marau nín sá puee, ní sòom̀maan u-bɔti ni-ba!” Ní bi kíí-u yii: “Timbi kaa cáá nsan kí kpò unil.” 32An ŋá míǹ kí dàkà Yeesu nín nìn sòon̄ u-kúm min u dàá kpúee puee dee. 33Ní Piilati nín kɔ́ò kudiin ki yíiń Yeesu, ní ki bālfì-u yii: “Mimmee, sii di sá Juuda yab bɔtiuaaa?” 34Ní Yeesu kíí-u yii: “Tin tin a lī nee, sii a-ba di dākafì míǹ naaan ubɔ di tùkū-si míǹ man pu ní?” 35Ní Piilati kíí-u yii: “M sá Ujuudajaaa! A-yab nì bisaraaŋakpilib di dū-si ki tīiń-mi. Mimmee, ba ní a ŋá ní?” 36Ní Yeesu kíí-u yii “M-beel kaa sá taapu doo beel. M-beel yaa bàà sá duulnyan yal, m-tɔntɔnliibi bàà jáà kí mɔ̄tì m-pu ní, baa bàà kíikí bí dū-mi kí tīī Juuda yab kpilib. Ama, m-beel kaa sá taapu doo yal.” 37Ní Piilati bí-u yii: “Mimmee, a sá ubɔti níiin?” Ní Yeesu kíí-u yii: “Míǹ ní a lī nee, m sá ubɔti ní. M dɔ́miń bi màl̄-mi duulnyan ḿ dàkà binib kun di sá ibaamɔnee. Un kamaa sá ibaamɔn yɔuee pílfí tin m sòoǹee ní.” 38Ní Piilati bālfì-u yii: “Ba di sá ibaamɔn ní?” Piilati sòon̄ míǹ ki dɔ́òyee, ki nyáń ki tí nín cá Juuda yab cee, ní ki bí-bi yii: “Maa ká kun pu ní kijapaai nee máaǹ ditafadaaldee. 39Kii ni-marau nín péēsá puee, ni-jiŋaaliu nee yaa bāańee m gīintí usarkadaan ubɔ ní kí líí-ni. Mimmee, ni là ḿ gíiǹ Juuda yab bɔtiu kí líí-naaan?” 40Niinee ní bi gítī tí bíī tátí yii: “Aayee, á taa gíiǹ úǹ kí líí, see Baaraabasi ní á gíiǹ kí líí!” Ní Baaraabasi gbantee mun di sá digaŋgandaan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\