JAAN 19

1Niinee ní Piilati dū Yeesu ki tīī bí gbá-u anaalab. 2Ní soojab dū ikuŋkum ki lùn̄ kibeefuulii ki dūu cíkiǹ Yeesu, ní ki dū dibɔkutil diba di máǹ cínciŋ ki dūu pēeǹ-u. 3Ní bi sútíi kɔ́l̀-u, ní ki lì yii: “Juuda yab bɔtiu, ti jáaḿ-si!” ní ki fátí-u. 4Ní Piilati fātìi tí nyánní, ní ki bí Juuda yab yii: “Kpèèmaan, m dàá nyāntiń-ni-u mmɔŋki, ní béé yii man kaa ká kun pu ní kijapaai nee máaǹ ditafadaaldee.” 5Ní Yeesu nyáń ki cíkí ikuŋkum fuuliiki ki pēē dibɔkutimandi cínciŋee, ní Piilati bí-bi yii: “Kpèèmaan unil!” 6Bisaraaŋakpilib nì bi-plisibee nín péēká-uee, ní bi bíī tátí yii: “Bí kpáá-u ndɔpuntikaa pu! Bí kpáá-u ndɔpuntikaa pu!” Ní Piilati bí-bi yii: “Yòom̄maan-u kí cùú kpáá-u nimbi ni-ba ndɔpuntikaa pu, kun puee man kaa ká kun ní u ŋá ki máaǹ ditafadaaldee!” 7Ní Juuda yab kíí-u yii: “Timbi marau poonee, u máaǹ ŋkúm, kun puee u bí yii u sá Unimbɔti Jipɔɔn.” 8Piilati gbìl̄ mimmee, ní tifaandi mɔ̄tìi gítī kɔ́-u, 9ní u nín kɔ́ò kudiin, ki bālfì Yeesu yii: “A baasii nyánní la ní?” Ní Yeesu kaa kíí-u báà tiba. 10Ní Piilati bí-u yii: “Man ní saa làá kííii? Aa nyí yii m cáá mpɔn kí gíiǹ-si kí líí, ki cáá mpɔn kí yàntī bí kpáá-si ndɔpuntikaa puɔɔɔ?” 11Ní Yeesu kíí-u yii: “Aa cáá mpɔn ŋubɔ ki kútì ŋun Unimbɔti tīiń-si yilpuee, míǹ pu ní un dū-mi ki ŋúbiǹ-see kpitii wīikíǹ sii yai.” 12Ki yɔ̃oǹ ŋyunti gbanti ní Piilati bíī nyàab̀ kí gíiǹ Yeesu kí líí. Ama ní Juuda yab bíī kūuntí ki lì yii: “A yaa gíiǹ kijapaai nee ki líìyee, gɔmina Seesaar bɔɔ kaa ti sá sii! Un kamaa yaa yíì u-ba ubɔtee di sá Seesaar pulincɔnti.” 13Piilati gbìl̄ mimmee, ní ki nyántìń Yeesu mmɔŋki ki dɔ́miń ki kāl̀ dibɔsoonjal pu laakin bi yíì ataŋkpee paaŋŋuee, (Eebru soonin bi yíì Gabata). 14An nìn sá kuwiŋkuluu nyɔkɔm ní kutaa ń wúntí jiŋaal. Ní u lī Juuda yab yii: “Kpèèmaan, ni-bɔtiu sèé!” 15Ní bi bíī tátí yii: “Bí kpò-u, bí kpò-u, bí kpáá-u ndɔpuntikaa pu!” Ní Piilati bí-bi yii: “Mimmee, ḿ yàntī bí kpáá ni-bɔtiu ndɔpuntikaa puɔɔɔ?” Ní bisaraaŋakpilib kíí-u yii: “Timbi kaa ti cáá ubɔti ubɔ ki kútì Seesaar pu.” 16Niinee ní Piilati dū Yeesu ki tīī-bi bí cáá-u kí kpáá ndɔpuntikaa pu. Niinee ní bi cáá Yeesu ki cáā nín cá. 17Ní Yeesu yɔ̃oǹ u-dɔpuntikaaŋu ki nyánní kitiŋin ki nín cá laakin bi yíì Kuyikpabku laŋkee, (Eebru soonin bi yíì Gɔlgɔta.) 18Niin ní soojab kpáá Yeesu ndɔpuntikaa pu, ní ki gítī kpáá binib bili ki ŋàl̄-u, ubɔ u-ŋaŋgiil pú, ubɔ u-ŋaŋgan pú ní úǹ sáká kansikin. 19Piilati nìn ŋmàn̄ tiŋmaŋmabti ki tīī bí cáá nákań Yeesu dɔpuntikaaŋu pu. U nìn ŋmàn̄ yii: “Yeesu Naasaareeti yɔu, un sá Juuda yab bɔtiuee.” 20Juuda yab tikpil nìn kàan̄ tiŋmaŋmabti gbanti kun puee laakin bi nìn kpáá Yeesuee nìn pìlīǹ kitiŋin, ní bi nìn ŋmàn̄ Eebru soonin ki ŋmàn̄ Room soonin ní ki ŋmàn̄ Greeki soonin. 21Ní Juuda yab saraaŋakpilib bí Piilati yii: “Taa ŋmà yii: 'Un sá Juuda yab bɔtiuee', ŋmà yii: 'Uninja nee bí yii úǹ di sá Juuda yab bɔtiu.' ” 22Ní Piilati kíí-bi yii: “Tin tin m ŋmàn̄ee, tíǹ dee.” 23Soojab bin nìn kpáá Yeesu ndɔpuntikaa puee nìn pēetì-u ki yɔ̃oǹ u-wampeeŋkaati ki yākatì minaa pu, bi-kɔkɔ yɔ̃oǹ diba diba pu. An kíǹ dibɔkutifɔkɔl^fc^ din bi nìn lùn̄ dicilpu, kaa ŋáĺ ki kpáfì kpáfèe. 24Ní soojabee bíī lì tɔb yii: “Tí taa cátí dibɔkutil gbanti, tí tɔ̄maan kasi kí kpèè ŋma di dàá jī díǹ.” Ní bi lafun ŋá míǹ. Min bi ŋá nee nɔ́ɔ́ nì Unimbɔti bɔti nín nìn sòon̄ ki síiǹ puee, yii: “Bi dū m-wampeeŋkaati ki yākatì, ní ki tɔ́ kasi m-bɔkutifɔkɔl pu.” 25Yeesu na nì Yeesu nawaa, nì Maarii Kloopasi nimpuu nì Maarii un sá Magdala tiŋkinee di nìn sí ki kɔ́ĺ Yeesu dɔpuntikaaŋu. 26Yeesu ká u-na nì u-boonnooliu un u néeńee yú ki kɔ́ĺ tɔb, ní u bí u-na yii: “Unimpu, kpèè, a-jipɔɔn sèé”, 27ní ki bí u-boonnooliuee mun yii: “Kpèè, a-na sèé.” Ki yɔ̃oǹ ŋyunti gbantee ní u-boonnooliuee yɔ̃oǹ-u u kíǹ ki bí u-cee. 28Míǹ boonee, Yeesu ká yii kɔŋkɔnnee tikɔkɔ dɔ́òyee, ní u bí yii: “Nnyinnyoo cáá-mi.” An ŋá kii Unimbɔti takaldau nín nìn péēsòon̄ ki síiǹ puee dee. 29Dibool diba nìn yú niin, ndamam min tūee kā poon, ní bi dū kuca ki bɔ́ ndaamee poon ní ki dūu túuń busubu bun bi yíì isɔpuee dɔŋu pu, ní ki cáā gbēē Yeesu nyɔkɔ. 30Yeesu nyùn̄ee ní ki bí yii: “Tikɔkɔ dɔ́ò”, ní ki tīntì u-yil ní ki dū u-fām ki tīī ki kpíì. 31Ŋwìiń dàá jēetí ŋwiŋŋuŋfikaa ń kíĺee, Juuda yab kpilib kaa nìn là bin bi kpááyee wunti ń nīn lúń idɔpuntikaa pu ŋwiin gbanti. Ŋwiŋŋuŋfikaa gbanti nìn sá ŋwiŋkpaan ní, míǹ pu ní bi nìn mēē Piilati yii bí kɔ̄fì bi-taaŋi bí kpú malaa, bí cúú-bi kí kpáatí. 32Niinee soojab dɔ́miń ki kɔ́fì bin bin bi nìn kpáá idɔpuntikaa pu nì Yeesu dicilpuee upeepeekaa nì uliliiti taaŋi. 33Bi bāań Yeesuee, ní ki ká yii u kpíì dooooyee, míǹ pu ní baa ti kɔ́fì úǹ taaŋi, 34ama ní sooja ubɔ bi-kansikin dū kikpaŋ ki sāā u-tikindi, ní fatiku nì nnyim nyáń. 35Un bíī lèekī seera tibɔti nee puee baasii ká-tì ní, ní u-seerauee sá ibaamɔn, ní u nyí yii tin u sòoǹee sá ibaamɔn, ni mun ń ŋmā kí fɔ̃ɔ̃ kí kíí. 36Tin bí nee ŋá míǹ, án ŋmā kí nɔ́ɔ́ nì Unimbɔti takaldau nín nìn lī ki síiǹ puee, yii: “Baa làá wīī u-kpabil báà diba.” 37Laaaba mun gítī lī yii: “Bi dàá dāá ká un tikindi bi sāā ki cíl̀ee.” 38Míǹ boonee, Jooseefi un sá Arimatee tiŋkinee, cūtì ki mēēPiilati nsan kí yòon̄ Yeesu wunti. (Jooseefi gbanti nìn sá Yeesu boonnooliu ní kaa là binib ń béé, kun puee u nìn fāŋkì Juuda yab). Ní Piilati pú-u nsan, ní u cūtìi yɔ̃oǹ Yeesu wunti. 39Niikoodeem un nìn cūtì dalba kunyeeu ki ká Yeesuee mun dɔ́miń, ki cáań tikaliŋkpin tin bi yíì miiree tì ŋmàl̄ nì talaalu un bi yíì alooweeyee kiiloobi mmuŋku nì saalaa nyɔkɔm. 40Bi yɔ̃oǹ Yeesu wunti mimmee, ní ki dū iŋaabu ki fìn̄-u ki dū talaalubee ki yāaǹ u-pu, kii Juuda yab koobiliŋ nín bàlfī bi yaa làá síb́ unil bí ŋá puee. 41Laakin bi nìn kpáá Yeesuee, bukpaa bubɔ nìn bí niin, bu-poon ní dikaakupɔndi din ni baa láá síb́ báà ubɔee nìn bí. 42Niin ní bi nìn cáá Yeesu ki síb́ kun puee án nìn sá kutaa ń wúntí Juuda yab wiŋŋuŋfikaaŋuaan, ní dikaakulee mun nìn pìl̄ niin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\