JAAN 21

1Boonee ní Yeesu fātìi tí nyántì u-ba u-boonnooliibi ká-u Tiibeeriyaadi mɔɔgbandi. Bi nín ká-u, tin jítèe sèé. 2Siimɔn Piyeer nì Toomasi un bi yíì atabee nì Natanayeel (un sá Kana Gaaliilee timbilikinee) nì Seebeedee jipɔmbi nì Yeesu boonnooliibi biba mun bili di nìn kpáfì ki bí dicilpu. 3Ní Siimɔn Piyeer bí-bi yii: “M cá dilaantɔl.” Ní bi bí-u yii: “Ti mun dàá nɔ́ɔ́-si kí cù.” Ní bi búntì ki cūtìi kɔ́ buŋalimbun, ama, yaadal nyeekuee, baa nìn cúú báà tiba nì tiba. 4Kutaa bíī wúntée, Yeesu dɔ́miń ki yú dimɔɔgbandi, ama u-boonnooliibi kaa nìn béè yii an sá úǹ di yú. 5Ní Yeesu bí-bi yii: “Binaacimpɔmbi, naa cúú ijɔmaaan?” Ní bi kíí-u yii: “Aayee, taa cúú.” 6Ní u bí-bi yii: “Dūmaan kulaaŋŋu kí tɔ̄ buŋalimbu ŋaŋgiil pú, ni dàá cúú ijɔm.” Ní bi dū kulaaŋŋu ki dūu tɔ́, ní an cúú ijɔm tikpil, ali gba baa ti kpáàā ŋūǹ kí dáaĺ kí nyāntiń. 7Niinee ní uboonnool un Yeesu nìn néeńee bí Piyeer yii: “An sá ti-Dindaan!” Siimɔn Piyeer nín gbìl̄ yii an sá ti-Dindaanee, ní u dū u-bɔkutil ki pēeǹ, (kun puee u nìn pēetì) ní ki jéetì nnyimin ki wáŋkìi dūtì. 8Ní u-boonnooliibi bin kíǹee mun dāa bāań nì buŋalimbu, ki dátiń kulaaŋŋu nì ijɔm, kun puee baa nìn gítī dátiǹ dibuŋgbandi, an nìn kíǹ fiii kí bà meetab dilaataal. 9Bi kpákatì kitiŋee ní ki ká ijɔm pá amɔsiŋkoon pu, nì kpɔnɔ. 10Ní Yeesu bí-bi yii: “Ní cáań ijɔm in ni cúúyee iba.” 11Ní Siimɔn Piyeer kɔ́ buŋalimbu poon ki dáaliń kulaaŋŋu ki bíl̀ kitiŋ, ijɔŋkpaan gbí poon, i nìn sá ijɔm iluli nì saalaa nì ita. Nì min kɔkɔ ijɔm nìn wīikí kulaaŋŋuee poonee, kuaa nìn cátì. 12Ní Yeesu bí-bi yii: “Dāan̄ kí jīmaan tijin!” Ní u-boonnooliibi kansikin báà ubɔ kaa wāaǹ ki bālfì-u yii: “Sii di sá ŋma?” Bi nìn nyí yii an sá ti-Dindaan. 13Ní Yeesu sútìń, ki dū kpɔnɔ ki tīī-bi, ní ki tīī-bi ijɔm mun. 14Yeesu nín nìn kpíì ki fīkitèe, min bí nee di sá ntataatiim min u nìn nyántì u-ba ki dàkā u-boonnooliibee. 15Bi jíń tijin ki dɔ́òyee, ní Yeesu bālfì Siimɔn Piyeer yii: “Siimɔn, Jaan jipɔɔn, a néeń-mi ki jítiǹ bin bí neeee?” Ní u kíí-u yii: “Iiin, m-Dindaan, a nyí m nín néeń-see.” Ní Yeesu bí yii: “Á nīn kpàá m-pibiliŋ.” 16Ní u gítī bālfì-u nliliitiim yii: “Siimɔn, Jaan jipɔɔn, a néeń-maaan?” Ní u bí yii: “Iiin, m-Dindaan, a nyí m nín néeń-see.” Ní Yeesu bí-u yii: “Á nīn kpàá m-piii.” 17Ní u gítī bālfì-u ntataatiim, yii: “Siimɔn, Jaan jipɔɔn, a néeń-maaan?” An nìn kɔ́ Piyeer kunimbaau min ní Yeesu nìn bālfì-u ntataatiim yii, a néeń-maaaŋyee, ní u kíí Yeesu yii: “M-Dindaan, a nyí tikɔkɔ, ki nyí m nín néeń-see!” Ní Yeesu bí-u yii: “Á nīn kpàá m-piii. 18Ibaamɔn, ibaamɔn ní m sòoǹ nì si, a nín nìn sá unaacimpɔɔnee, a nìn gbìn̄ a-dambalau a-ba, ní ki cá laakin a yaa lèe. Ama a yaa láā púĺee, a dāa tàntī a-ŋalii, ní ubɔ ń gbìn̄-si dambala, ní kí cáá-si kí cùnnì laakin aa bàà là kí cùee.” 19(Yeesu nìn sòon̄ an bɔti kí dàkà Piyeer ŋkúm min u dàá dāá kpú kí tīī Unimbɔti tinyoolee.) U lī míǹ ki dɔ́òyee, ní ki bí yii: “Nín̄ nɔ́ɔ́-mi!” 20Piyeer fātèe, ki ká uboonnool un Yeesu néeńee di dòoń bi-boonee. Úǹ di sá un, bi nìn bíī jīǹ tijin u sútì ki nákaǹ Yeesu, ki bālfì-u yii: “Ukpil, ŋma di dàá dū-si kí tīī a-nannanliibee?” 21Piyeer ká-uee, ní ki bālfì Yeesu yii: “Ti-Dindaan, tilati di dàá bàń unee úǹ ní?” 22Ní Yeesu kíí-u yii: “M yaa là ú nīn bí kí nīn cí m-gítintam, tíǹ kaa ká-si. Sii dee, nɔ́ɔ́-mi!” 23An-nyɔɔbundi pu ní nnabiyaamu kíǹ ki lì yii uboonnoolee úǹ kaa làá ti kpú. Ama Yeesu kaa nìn lī Piyeer yii uboonnoolee kaa làá kpú. Tin tin u lēe di sá: “M yaa là ú nīn bí kí nīn cí m-gítintam, tíǹ kaa ká-si.” 24Uboonnool gbanti di ŋmàn̄ tibɔti nee, ní ti nyí yii tin kɔkɔwoooo u sòoǹ Yeesu puee sá ibaamɔn. 25Yeesu gítī ŋáaǹ atuun tikpil. Bi yaa bàà làá ŋmà kí māafì u-tuuŋŋi ŋin u ŋáaǹee diba diba, maa dàkafī yii duulnya bàà ŋūǹ takaldab gbanti kɔkɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\