JAAN 3

1Uninja ubɔ nìn bí, bi yíì-u Niikoodeem, ki bí Fariisab jandi pú ní ki sá Juuda yab kpiliu ubɔ. 2Ukpilee nìn dɔ́miń Yeesu cee kunyeeu kubɔ ní ki bí-u yii: “Ukpil, ti nyí yii Unimbɔti di túnní-si á dāan̄ kí dàkà-ti. Di sá yii, Unimbɔti yaa kaa bí unil cee, waa ŋūǹ kí ŋá maamaacib kii bin a ŋáań nee.” 3Ní Yeesu kíí-u yii: “Ibaamɔn ní m tùkù-si, Unimbɔti yaa kaa fātìi màl̄ unil mpɔm, u kpá kí ká Unimbɔti beel.” 4Ní Niikoodeem bālfì-u yii: “Mimmee, mana ní bi gítī ŋūǹ kí màal̀ unil un púĺee mpɔm? Unil ŋūǹ kí fàtīí gítī kɔ́ u-na poon bí màal̀-uaaa?” 5Ní Yeesu gítī bí-u yii: “Ibaamɔn, Ibaamɔn ní m tùkù-si, ubɔ kaa ŋūǹ kí kɔ́ Unimbɔti beelin bi yaa kaa fātìi màl̄ udaan mpɔm nì nnyim nì Unimbɔti Fāmin. 6Bin binib màal̀ee di sá nnibiyaamu, ní bin Unimbɔti Fām màal̀ee mun sá ŋfām. 7M nín bí yii: 'Ni-kɔkɔ máaǹ Unimbɔti ń fàtīí màal̀-ni mpɔmee', án taa bàkatīǹ-si. 8Kubuŋu jītí ki cá laakin pú ku yaa lèe, ní a gbìl̀ ku-wooku pu ní kaa nyí laakin pú ku nyáńeeyaaa kaa nyí laakin pú ku cée mun, míǹ ní an ŋáań bin kɔkɔ Unimbɔti Fām màal̀ee.” 9Ní Niikoodeem bí-u yii: “Mana ní an ŋūǹ kí ŋá míǹ?” 10Ní Yeesu fātìi kíí-u yii: “Sii un sá udakakpaan ki dàkà Israyeel yabee di kaa nyí tin bí neeee? 11Ibaamɔn, Ibaamɔn ní m tùkù-si nee, ti sòoǹ nì ni tin ti nyée nì tin ti kée, ní naa là kí fɔ̃ɔ̃ tin ti lèe. 12M sòon̄ nì ni taapu doo bɔti tin báà ŋma nyée, ní naa là kí fɔ̃ɔ̃ kí kíí, kin m yaa láā pɔ́otì ki bíī sòoǹ yilpu bɔti tin naa wāĺee, ni dāa ŋáań mana kí fɔ̃ɔ̃ tíǹ kí kíí? 13Báà ubɔ kaa láá péējɔ́m̀ yilpu, asee man Kinibiki kin nyánní yilpu ki sīntìńee. 14“Kii Mooisi nín nìn lúntì kukoonaŋu ndɔ pu kupɔɔun binib kpèé ki pɔ́ɔkée, míǹ mbaantiim ní bi dàá dāá dū man Kinibiki kí lúntí yilpu, 15an nín dàá ŋá pu un sá kamaa yaa láā fɔ̃ɔ̃-mi ki kííyee ú dāá ká mmaŋfafɔkɔn ŋun kaa cáá dikuntilee. 16Kun puee Unimbɔti néeń kitiŋ pu nib kɔkɔ tikpil, míǹ pu ní u dū u-Jipɔmbaabil ki tīī, an nín dàá ŋá pu un sá kamaa yaa fɔ̃ɔ̃-u ki kííyee ń taa kpú, ama ú ká mmaŋfafɔkɔn ŋun kaa cáá dikuntilee. 17Unimbɔti nín túnní u-Jipɔɔn duulnyan doo nee, an kaa sá u là kí kpò binib bɔti ama u là bi-kɔkɔ ń ká difiil u-Jipɔɔn pu ní. 18Unimbɔti kaa dāa gítī kù bin fɔ̃ɔ̃ u-Jipɔɔn gbanti ki kííyee bɔti, ama un kaa fɔ̃ɔ̃-u ki kííyee bɔti kpíì, u nín kaa fɔ̃ɔ̃ Unimbɔti Jipɔmbaabil ki kííyee pu. 19Kun cāabìń dibɔkpilee sèé: di sá yii un sá ŋwalfee dɔ́miń duulnyan doo, ní binib là dibɔmbɔndi, kaa là ŋwalfi, kun puee bi ŋáań atuŋkpiti. 20Un sá kamaa yaa ŋáań ikpitee ná ŋwalfi ní kaa cá ŋwalfin, kun puee u fàŋkí yii ŋwalfi dàá bìitī u-tuŋkpitiŋ pu. 21Ama un nɔ́ɔ́ ibaamɔnee cá Unimbɔti walfiŋun ní bí ká yii Unimbɔti pu ní u ŋáań atummɔnti.” 22Míǹ boonee ní Yeesu nì u-boonnooliibi búntì Juudee watil pú ki kāl̀ niin ki fùul̀ binib Unimbɔti nyim. 23Ní Jaan mun nìn bí Eenoon, Saaliim caŋin, ki fùul̀ binib Unimbɔti nyim, kun puee nnyim nìn dɔ̄ niin tikpil. Niin ní binib nìn cá bi fùul̀-bi. 24(Ŋyunti gbantee, baa láá cúú Jaan sarka.) 25Niinee ní Jaan boonnooliibi biba nì Ujuudaja ubɔ bíī kpákà bi-marab bin sá yii bí nīn fíntí bi-ba ki kpáaǹ tiwan kɔkɔee pu. 26Ní bi cūtì Jaan cee ki bí-u yii: “Ukpil, sii nì un nìn bí Jɔɔdan gbandi lapu puee, un pu a nìn sòon̄ yii u sá unikpaanee, báà ŋma di yíkí sii cee ki cá u-cee u fùul̀-bi Unimbɔti nyimee.” 27Ní Jaan kíí-bi yii: “Unil kaa ŋūǹ kí nīn cáá tiba Unimbɔti yaa kaa tīī-u kudɔŋu. 28Nimbi ni-ba ni gbìl̄ m nín nìn lī yii: 'Man di kaa sá Kriisitoo, bi túnní man ń lìntīń u-nyɔkɔpu ní.' 29Un cáá unimpucaanee, unimpucaan cal dee, ama unimpucaan cal bɔɔ bí niin ki pílfí u-bɔɔ neen, ní an mɔ̄ǹ-u tikpil. An mɔŋŋuee di sá man yɔŋu nee. 30An máaǹ úǹ nyooti ń nīn wīintí ní man yati ń nīn bàtī!” 31Di sá un nyánní yilpuee di tɔ́kɔ́ tikɔkɔ pu. Un bí taapu dooyee di sá taapu yɔu ní ki sòoǹ taapu doo bɔti. Un nyánní yilpu ki tɔ́kɔ́ tikɔkɔ puee 32di sòoǹ tin u kée nì tin u gbìl̄ee, ní báà ubɔ kaa fɔ̃ɔ̃ u-bɔti ki kíí. 33Un di yaa fɔ̃ɔ̃ u nín lī puee ki kííyee, udaan dàkà yii Unimbɔti sá mbaamɔndaan dee, 34kun puee un Unimbɔti túnnée sòoǹ Unimbɔti bɔti ní. Di sá Unimbɔti tìì-u u-Fām ní an kaa cáá bí dūú ŋmàntī. 35Unimbɔti néeń u-Jipɔɔn ki dū tikɔkɔ ki ŋá u-ŋaan. 36Un yaa fɔ̃ɔ̃ u-Jipɔɔn gbanti ki kííyee kāntí mmaŋfafɔkɔn ŋun kaa cáá dikuntilee. Un yíì kaa fɔ̃ɔ̃-u ki kííyee kaa kāntí dimaŋfal gbanti. Unimbɔti ŋuul dàá nīn péēdàn̄ udaan pu ní.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\