JAAN 6

1Míǹ boonee ní Yeesu dūtì Gaaliilee mɔɔgbandi lapu pu (bi gítī yíì dimɔɔlee yii Tiibeeriyaadi mɔɔl.) 2Kunipaau nín kántì u ŋáaǹ maamaacib bin ki cáaǹ bibunliibee puee ní bi nìn nɔ́ɔ́-u. 3Ní u nì u-boonnooliibi jɔ́m̀ digbantandi diba pu ki kāl̀. 4Juuda yab jiŋaaliu un bi jīǹ ki téetí Unimbɔti nín nìn nyántì bi-naanjab Eejipitee nìn tɔ́obiń. 5Yeesu kpēēyee, kunipaau di dòoń u-ceeyee, ní u bí Fiiliipi yii: “La ní ti dàá ká tijin kí dā kí tīī bin kɔkɔ bí nee ń jī dee?” 6Ama Yeesu nìn nyí min ní u dàá ŋée, u nìn péēlī míǹ kí kpèè yii Fiiliipi dàá kíí-u yii ba. 7Ní Fiiliipi kíí-u yii: “Báà ti yaa dū animil cutimaanyi ki dá kpɔnɔb, an kaa làá bà bi-kɔkɔ kikatii kikatii gba.” 8Ní u-boonnooliibi kansikin ubɔ, Siimɔn Piyeer naal un bi yíì Andreeyee, bí-u yii: 9“Kinaacimpɔmbiki kiba bí doo ki cáań ɔɔji yim kpɔnɔb biŋmoo nì ijɔm ili. An kaa nín ŋūǹ kí ŋá kunipaau nee tiba ní.” 10Ní Yeesu bí-bi yii: “Yàntīmaan binib ń kàl̄!” Kumɔsɔŋu kubɔ nìn bí niin tikpil, ní bi kāl̀ ku-pu. Bi nìn bàn̄ kii kutukub biŋmoo nyɔkɔm. 11Ní Yeesu yɔ̃oǹ kpɔnɔbee ki jáam̀ Unimbɔti an pu ki wāatì ní ki dūu yākatì-bi, ní ki tí yākatì ijɔm mun, min báà ŋma lèe. 12Bi jíń ki díkée, ní u bí u-boonnooliibi yii: “Kɔ́om̀maan akati ŋin kíǹee, diba ń taa bīil̀!” 13Bi kɔ́oǹ kpɔnɔb biŋmooyee katiŋ ŋin bi nìn ŋmɔ́ ki kíǹee, ki gbéeǹ tikabiti saalaa nì tili. 14Yeesu ŋá maamaaci gbanti samaa kée, ní bi bí yii: “Tilafuŋŋman, kijapaai nee di sá Unimbɔti bɔnaatiliu un máaǹ kí dāan̄ duulnyanee.” 15Yeesu béè yii bi dàá cúú-u mpɔn kí kàan̄ dibeelee, ní u fātìi tí nín jɔ́ḿ digbantandi pu u-baba. 16Kujoou jɔ́otèe ní Yeesu boonnooliibi nín sìntī dimɔɔlin 17ki kɔ́ buŋalimbu ki fātìi nín cá Kapeenaayum watil. Kunyeeu mun nìn mɔ́ Yeesu kaa láá bāań bi-cee. 18Kubuŋkpaaŋŋu kubɔ kíĺ ki bíī jītí ki yòontí tinyiŋgban. 19Bi nìn ŋàal̄ ki bàn̄ ataŋkpee aŋmoo kii aluu nyɔkɔmee, ní ki ká Yeesu nín tɔ́kɔń nnyim pu ki còom̄iń ki dòoń buŋalimbu ceeyee, ní bi fāŋkì. 20Ní Yeesu bí-bi yii: “Taa fàŋkìmaan, an sá man!” 21Niinee ní bi bí yii bí kpáaǹ-u, kpalaayee, buŋalimbu mun pūtì dūu sāā dibuŋgbandi laakin bi cée. 22Kutaa wúntèe, kunipaau gbíntìi kā dimɔɔgbandi lapu pu. Bi nìn ká yii buŋalimbaantiibu di yú niin, ní Yeesu kaa kɔ́ buŋalimbu gbanti, u-boonnooliibi ŋmaniŋma di kɔ́ ki búntì. 23Ama iŋaliŋfi iba nìn yánní Tiibeeriyaadi tiŋkin ki bāań laakin ti-Dindaan nìn mēēki pàkā Unimbɔti ki wāatì ní bi nín ŋmɔ́ kpɔnɔbee caŋin. 24Kunipaauee nín kaa ká Yeesu kaa ká u-boonnooliibi muee ní bi kɔ́ iŋaliŋfee ki búntì Kapeenaayum kí nyàab̀ Yeesu. 25Bi bàn̄ niin ki ká-uee, ní ki bí yii: “Ukpil, ŋyunti ŋulɔŋu ní a bāań doo ní?” 26Ní Yeesu bí-bi yii: “Ibaamɔn, ibaamɔn ní m tùkù-ni, ni nín ŋmɔ́ kpɔnɔb ki díkée pu ní ni nyàab̀-mi, kaa sá maamaacib bin dàkā-ni m nín sá uŋyee pu. 27Ní taa nín̄ tūǹ ditundi tijin tin kaa yúntée pu, nín̄ tūm̀maan tijin tin yúntí ki tìì dimaŋfal din kaa cáá dikuntilee pu. Tijin gbantee, man Kinibiki di dàá tīī-ni tíǹ, di sá yii man ní m-Baa Unimbɔti tīī an pɔŋŋu daaŋku.” 28Niinee ní bi bālfì-u yii: “Ti máaǹ kí ŋá mana ní án nīn sá min Unimbɔti lèe ní?” 29Ní Yeesu kíí-bi yii: “Unimbɔti nín là miŋyee di sá ní fɔ̃ɔ̃ man un u túnnée kí kíí.” 30Ní bi bí-u yii: “Maamaaci ulɔu ní a dàá dàkà-ti kí wàatī ní tí nín fɔ̃ɔ̃-si kí kíí ní? Àá kudaaŋŋu kulɔkɔ ní a dàá ŋá tí ká? 31Ti-naanjab nìn jīǹ tijin tin bi yíì máanee kupɔɔun, kii an nín ŋmàn̄ Unimbɔti takaldau poon puee, yii: 'U nìn tìì-bi tijin tin nyēeń yilpuee ní bi jīǹ.' ” 32Niinee ní Yeesu kíí-bi yii: “Ibaamɔn, ibaamɔn ní m tùkù-ni, an kaa sá Mooisi di tīī-ni tijin tin nyēeń yilpuee, m-Baa di tìì tijimmɔntiil tin nyēeń yilpuee. 33Tijin tin Unimbɔti tììyee di sá un nyánní yilpu ki tìì binib kɔkɔ dimaŋfalee.” 34Ní bi bí-u yii: “Ukpil, nín̄ péētìì-ti tijinee baabadal!” 35Ní Yeesu bí-bi yii: “Man di sá tijin tin tìì dimaŋfalee. Un yaa dɔ́miń m-ceeyee, ŋkùm kaa ti cútí udaan jaanjaan; míǹ ní un yaa tí fɔ̃ɔ̃-mi ki kííyee, nnyinnyoo kaa ti cútí udaan jaanjaan. 36Ama, m péētùkū-ni: ni-nimiliŋ ká tin m ŋée ní naa fɔ̃ɔ̃-mi ki kíí. 37Bin bin m-Baa tīī-mee kɔkɔ dàá dāan̄ m-cee. Un di yaa dɔ́miń m-ceeyee, maa làá fá udaan, 38kun puee m nyánní yilpu ki dɔ́miń kí ŋá un túnní-mee nín là puee ní, an kaa sá man m-ba nín là puee. 39Un túnní-mee nín là puee di sá ḿ taa fá bin u tīī-mee kansikin báà ubɔ kí dāá fìkitī bi-kɔkɔ ŋwinjoolkaa dal. 40M-Baa nín là min miŋyee sèé, yii un sá kamaa yaa ká man u-Jipɔɔn ki fɔ̃ɔ̃-mi ki kííyee ń ká dimaŋfal din kaa cáá dikuntilee, ní man ń dāá fìkitī-u ŋwinjoolkaa dal.” 41Yeesu nín lī yii úǹ di sá tijin tin nyánní yilpuee pu ní Juuda yab bíī gbùkum̄ u-pu 42ki lì yii: “An kaa sá Yeesu Jooseefi jipɔɔn un timbi nyí u-baa nì u-neeee? Kin an ŋá mana ní u gítī lì yii úǹ di nyánní yilpu ní?” 43Ní Yeesu kíí-bi yii: “Ní taa nín̄ gbùkum̄ ni-ŋmaniŋma míǹ! 44Ubɔ kaa ŋūǹ kí dāan̄ m-cee an yaa kaa sá m-Baa un túnní-mee di cáań udaan, kí wàatī ní man ń nín fìkitī-u ŋwinjoolkaa dal. 45Kii Unimbɔti bɔnaatiliibi nín ŋmàn̄ puee yii: 'Unimbɔti dàá dàkà bi-kɔkɔ bí béé-u.' Mimmee, bin kɔkɔ yaa pílfì m-Baa ki fɔ̃ɔ̃ u nín dàkà puee dòoń man cee ní. 46Báà ubɔ kaa ká m-Baa Unimbɔti asee man un nyánní u-ceeyee, man baba di ká-u. 47“Ibaamɔn, ibaamɔn ní m tùkù-ni, un yaa fɔ̃ɔ̃-mi ki kííyee cáá dimaŋfal din kaa cáá dikuntilee. 48Man di sá tijin tin tìì dimaŋfalee. 49Nì min kɔkɔ ni-naanjab nìn ŋmɔ́ máana kupɔɔunee, boonee bi dāa kpíì. 50Ama tijin tin nyánní yilpuee, un yaa jíń tintee kaa ti kúù jaanjaan. 51Man di sá tijin tin nyánní yilpu ki cáá dimaŋfalee. Un yaa jíń tijin gbantee dàá nīn bí kí nīn cá jaanjaan. Tijin tin m dàá tīī binib kɔkɔ ń nīn cáá dimaŋfalee di sá m-wunti.” 52Niinee ní Juuda yab bíī kpákà bi-ŋmaniŋma tikpil yii: “Nì mana ní u ŋūǹ kí tīī-ti u-wunti tí ŋmɔ́ míǹ?” 53Ní Yeesu fātìi bí-bi yii! “Ibaamɔn, ibaamɔn ní m tùkù-ni, ni yaa kaa ŋmɔ́ man Kinibiki wunti, kaa nyùn̄ m-fatikuu muee, naa làá ká dimaŋfal. 54Ama sii un yaa ŋmɔ́ m-wunti ki nyùn̄ m-fatikuuee ká mmaŋfafɔkɔn ŋun kaa cáá dikuntilee, ní ḿ dāá fìkitī-si ŋwinjoolkaa dal. 55Kun puee m-wunti di sá tijimmɔntiil ní m-fatikuu mun sá tinyɔkaal tin sá timɔntiilee. 56Un yaa ŋmɔ́ m-wunti ki nyùn̄ m-fatikuuee bí m-ni ní man mun bí udaan ni. 57M-Baa un túnní-mee nín cáá dimaŋfal puee ní u-puee man mun cáá dimaŋfal, míǹ ní un yaa fɔ̃ɔ̃-mi ki jíńee mun kāntí dimaŋfal man pu. 58Tijin tin nyánní yilpuee nín bí puee dee. Tíǹ kaa bí kii tin ni-naanjab nìn jíń boonee ki dāa kpíìyee. Sii un di yaa jíń tijin gbantee dàá nīn kíǹ ki bí kí nīn cá jaanjaan.” 59Tin tin Yeesu nìn sòon̄ Kapeenaayum kpafidiikun ki dàkā binibee dee. 60Yeesu boonnooliibi tikpil nín gbìl̄ tibɔti gbantee, ní bi bíī lì yii: “Tibɔti nee pɔ̄ɔ̄ tikpil! Ŋma di ŋūǹ kí pīlfì-tì?” 61Yeesu béè yii u-boonnooliibi bíī gbùkum̄ tibɔti gbanti puee ní u bālfì-bi yii: “Tibɔti gbanti páb́-ni níiin? 62Mimmee, ni yaa láā ká man Kinibiki fātìi jɔ́ḿ laakin m nìn péēbíńee faa? 63Unil nì u-pɔ́ɔǹtam kɔkɔ sá fam ní, see Ŋfām di tìì mmaŋfafɔkɔn ŋun kaa cáá dikuntilee. Míǹ ní m-bɔti tin m sòon̄ nì nee sá Unimbɔti Fām ní ki sá dimaŋfal. 64Ama ni-kansikin biba bí, kaa fɔ̃ɔ̃ ki kíí.” Kun di yì-tì Yeesu sòon̄ mimmee di sá u nìn péēnyí bin kaa fɔ̃ɔ̃ ki kííyee doooo ŋkilkaamin, nì un dàá dāá dū-u kí tīī binannanliibee. 65Ní u lī-bi yii: “Míǹ pu ní m tùkū-ni yii ubɔ kaa ŋūǹ kí dāan̄ m-cee an yaa kaa tin sá m-Baa Unimbɔti di cáań-u.” 66Ki yɔ̃oǹ an yuntiŋu ní Yeesu boonnooliibi tikpil yíì, kaa ti nɔ́ɔ́-u. 67Niinee ní Yeesu bí u-kpambaliŋ saalaa nì alee yii: “Kin nimbi faa, ni mun kaa làá nīn cáaa?” 68Ní Piyeer kíí-u yii: “Ti-Dindaan, sii di cáá tibɔti tin tìì mmaŋfafɔkɔn ŋun kaa cáá dikuntilee. Ŋma cee ní ti dàá gítī cù? 69Timbi fɔ̃ɔ̃ sii ní ki kíí, ní ki nyí yii sii di sá Circirdaan un nyánní Unimbɔti ceeyee.” 70Niinee ní Yeesu bí yii: “Man di kaa nìn lēē-ni binib saalaa nì bilaaa? Ama ni-kansikinee, ubɔ sá Sitaan ní!” 71Juudasi un sá Siimɔn Iskaariyɔti jipɔɔnee pu ní u nìn sòon̄ míǹ. Di sá yii nì min kɔkɔ Juudasi mun nìn sá u-kpambaliŋ saalaa nì alee kansikin dibee úǹ di dàá dū-u kí ŋúbiǹ binannanliibi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\