JAAN 8

1Ní Yeesu, úǹ nín jɔ́ḿ Ɔliifi sufii jool pu. 2Kutaa wúntì kutaafaau pòl pɔlee, ní u fātìi nín gítiń Kunimbɔtidiin, ní binib tikpil dɔ́miń u-cee, niinee ní u kāl̀ ki bíī dàkà-bi Unimbɔti bɔti. 3Ní bimaradakaliibi nì Fariisab cáań-u unimpu ubɔ, bi nìn cúú-u u bíī ŋáań tilaakpaal. Ní bi cáá-u ki yɔ́oǹ kunipaau kansikin, 4ní ki bí Yeesu yii: “Ukpil, unimpu nee bíī ŋáań tilaakpaal ní ti cúú-u. 5Mooisi marab poonee, u bí-ti yii tí dū ataŋkpee kí yāŋkì an nimpoobee kí kpò. Mimmee, sii ká yii ba?” 6Bi nìn píĺ Yeesu ki là ú sòoǹ kí kɔ́ bi-bɔtinee, ní bi cáań-u an bɔti. Ní Yeesu bɔ̃oǹ ki cáá u-ŋambiki ki ŋmà kitiŋ. 7Bi gbíntìi bíī bàlfī-uee, ní Yeesu yáatì, ní ki bí-bi yii: “Ni-kansikin un di yaa kaa péēŋá ikpiti ki kée ń péé péé kí dū ditaŋkpal kí yā unimpu nee!” 8Ní ki fātìi tí bɔ̃oǹ ki bíī ŋmà kitiŋ. 9Binibee nín gbìl̄ mimmee, ní bi kíǹ ki sútí ubɔ ubɔ ki wāatì unimpuee, ki kíliń bitikpilib ki dāa dūu kúntì ŋwaamu, ní an tin kíǹ Yeesu baba, ní unimpuee yú ki kɔ́ĺ-u. 10Ní Yeesu yáatì ki bí yii: “Unimpuee, bin cáań-see bí la? Kee, báà ubɔ kaa ŋá-si tibaa!” 11Ní unimpuee kíí-u yii: “Aayee, ukpil, báà ubɔ kaa ŋá-mi tiba.” Ní Yeesu bí-u yii: “Man mun kaa làá ŋá-si tiba. Á nīn cá kí taa ti ŋá ikpiti.”] 12Ní Yeesu fātìi yɔ̃oǹ dinyɔɔbundi ki bíī sòoǹ nì kunipaauee yii: “Man di sá ŋwalfi ŋun ŋmíntí binibee. Un yaa nɔ́ɔ́-mee dàá ká ŋwalfi ŋun tìì dimaŋfalee, udaan kpá kí còom̀ dibɔmbɔndin.” 13Ní Fariisab bí-u yii: “A nín bíī sòoǹ a-ba pu min nee, tin a sòon̄ee kaa sá ibaamɔn.” 14Ní Yeesu kíí-bi yii: “Nì min kamaa m bíī sòoǹ m-ba pu nee, an sá ibaamɔn ní, di sá m nyí laakin m nyánnée ki nyí laakin m cée mun. Ama nimbi kaa nyí laakin m nyánnéeyaaa kaa nyí laakin m cée mun. 15Nimbi sòoǹ tibɔti nniyaamin ní, man kaa sòoǹ báà ubɔ bɔti. 16Báà m yaa bíī sòoǹ ubɔ bɔtaaa, m sòoǹ-tì nì ibaamɔn ní, kun puee maa bí m-baba, m-Baa un túnní-mee bí m-cee. 17Ni-marab poonee, an ŋmàn̄ yii binib bili yaa sòon̄ tibɔti mbaantiiminee, an sá ibaamɔn ní. 18Míǹ di sá m sòoǹ m-ba pu, ní m-Baa un túnní-mee mun lèekī m-pu seera.” 19Ní bi bālfì Yeesu yii: “A-Baa bí la ní?” Ní u kíí-bi yii: “Naa nyí-maaan kaa nyí m-Baa mun. Ni yaa bàà nyí-mi ni bàà nyí m-baa mun.” 20Yeesu sòon̄ tibɔti nee ŋyunti ŋun u bíī dàkà samaa Kunimbɔtidiin, laakin bi ŋáań saraa nimiliŋee, ní báà ubɔ kaa tāntì u-ŋal ki gbēē-u, kun puee u-yuntiŋu kaa láá bāań. 21Ní Yeesu gítī bí-bi yii: “M dàá nīn cá, boonee ni dàá dāá nyàab̀-mi, kaa làá ká-mi, ní kí dāá kpáàā kpú ni-kpitii poon. Naa làá ŋmā kí dāan̄ laakin m cée.” 22Niinee ní Juuda yab bíī sòoǹ yii: “Mimmee, u dàá kalin kpò u-ba naaan? Ba pu ní u bí yii, naa ŋūǹ kí dāan̄ laakin m cée?” 23Ní Yeesu kíí-bi yii: “Nimbi sá taapu doo yab ní, man nyánní yilpu ní. Ni sá duulnya yab ní, man kaa sá duulnya yɔu. 24An pu ní m tùkū-ni yii ni dàá kpú ni-kpitii poon. Ni yaa kaa fɔ̃ɔ̃ ki kíí yii 'man di sá un m sée' ni dàá kpú ni-kpitii poon.” 25Ní bi bālfì-u yii: “Sii di sá ŋma ní?” Ní u kíí-bi yii: “M nìn péētùkū-ni doooo mpeekaam un m sée. 26M cáá tibɔti tikpil kí sòoǹ ni-pu kí kpò ni-bɔti. Un túnní-mee sá ibaamɔndaan, ní tin u tùkū-mee ní m cáā bíī sòoǹ ki tùkù nimbi taapu doo nib.” 27Ama Juuda yab kaa nìn nyí yii Unimbɔti Ubaati pu ní u bíī sòoǹ nì bi. 28Míǹ pu ní Yeesu nìn gítī tùkū-bi yii: “Ni yaa láā yɔ̃oǹ man Kinibiki yilpuee, ní ni dāa béetí m nín sá uŋyee, maa ŋáań tiba m-ba pɔŋŋu pu, see tin m-Baa dàkà-mee ní m cáā sòoǹ. 29Un túnní-mee bí m-cee, waa yàntī ḿ nīn bí m-baba, kun puee m péēŋáań baabadal min fáatì-uee ní.” 30Yeesu nín nìn bíī sòoǹ tibɔti gbantee, binib tikpil nìn fɔ̃ɔ̃-u ki kíí. 31Niinee ní Yeesu bí Juuda yab bin fɔ̃ɔ̃-u ki kííyee yii: “Ni yaa ŋúb́ m-bɔti nee ni dàá nīn sá m-boonnooliibi tiŋman pu yab, 32kí béé ibaamɔn, ní ibaamɔnee ń yàntī ní tɔ̄ ni-ba.” 33Ní bi kíí Yeesu yii: “Ti sá Abraam naantiibi ní, doooo nee ubɔ kaa péēcúú timbi kuyuŋu. Ba di yāntì ní a bí yii ti dàá tɔ̄ ti-ba?” 34Ní Yeesu kíí-bi yii: “Ibaamɔn, ibaamɔn ní m sòoǹ nì ni, un sá kamaa yaa ŋáań ikpitee sá ikpiti yumbuu ní. 35Uyumbu kaa sá kudicaŋu poon niliu kí nīn cá, ama kudiidaan jipɔɔn, úǹ dàá nīn sá kudicaŋu poon niliu ní kí nīn péēcá jaanjaan. 36Mimmee, man Ubaati Jipɔɔn yaa tīī-ni dibatɔlee, míǹ ní ni lafun tɔ́ ni-ba tiŋman pu. 37M nyí yii ni sá Abraam naantiibi. Nì min kɔkɔ ni sá Abraam biyaamuee, ni nyàab̀ kí kpò-mi. Di sá m-bɔti kaa ká mpaan ni-pɔbiliŋin. 38Man sòoǹ tin m-Baa dàkā-mee, ní ni mun ŋáań tin ni-baa tùkū-nee. ” 39Ní bi fātìi bí-u yii: “Timbi baa di sá Abraam!” Ní Yeesu bí-bi yii: “Ni yaa bàà sá Abraam biyaamuee, ni bàà ŋáań min Abraam nìn ŋáańee ní. 40Ama, nì min kɔkɔwoooo m sòoǹ ibaamɔn in m gbìl̄ m-Baa ceeyee, nimbi nyàab̀ kí kpò-mi. Abraam kaa nìn ŋá míǹ dalba. 41Ni-baa nín ŋáań puee, míǹ ní ni ŋáań!” Ní bi kíí-u yii: “Timbi kaa sá nnaayubiyaamu, ti-baa sá ubaanti ní, úǹ di sá Unimbɔti.” Ní Yeesu kíí-bi yii: 42“Unimbɔti yaa bàà sá ni-Baayee, ni bàà néeń-mi ní, kun puee Unimbɔti cee ní m nyánní ki dɔ́miń, maa dɔ́miń m-ba pu, an sá úǹ di túnní-mi. 43Ba pu ní naa gbìl̀ m-bɔti tin m sòoǹee taapu? Kun puee naa ŋūǹ kí pīlfì-tì. 44Nimbi baa di sá Sitaan, min min ni-baayee lèe, an ní ni là ki ŋáań. U péēsá unikpɔl doooo ŋkilkaamin ní. Waa sí ibaamɔn ni kun puee waa cáá ibaamɔn u-ni. U yaa bíī mɔ́ntée, míǹ di sá u-bimbim, kun puee u sá unyimɔndaan, úǹ di sá inyimɔn na nì i-baa. 45Man nín sòoǹ nì ni ibaamɔn puee ní naa là kí fɔ̃ɔ̃-mi kí kíí. 46Ni-kansikin, ŋma di ŋūǹ kí dàkà diyìntil din m yīntèe? Mimmee, ni nín nyí yii tin m sòoǹee sá ibaamɔnee, ba ŋá ní naa làá fɔ̃ɔ̃-mi kí kíí? 47Un sá Unimbɔti yɔuee gbìl̀ Unimbɔti bɔti, ni yaa kaa gbìl̀ Unimbɔti bɔtee, naa sá u-yab dee.” 48Ní Juuda yab kpilib fātìi kíí-u yii: “Ti nín lī yii a sá Samarii, arasinii mun kā a-puee, an kaa sá ibaamɔnaaan?” 49Ní Yeesu kíí-bi yii: “Arasinii ubɔ kaa kā m-pu, m-Baa ní m bíī tìì tinyool, ní nimbi kpèé ki sìŋkīǹ-mi. 50Man kaa nyàab̀ bí pàkà-mi. Ubɔ bí ki dàá pàkà-mi, udaan di sá ubɔsoonli. 51Ibaamɔn, ibaamɔn ní m sòoǹ nì ni, un ŋúb́ m-bɔtee kaa ti bí kí kpú jaanjaan.” 52Niinee ní Juuda yab kpilib bí-u yii: “Kɔŋkɔnnee ti béè yii arasinii ubɔ kā a-pu! Di sá Abraam kpíì, Unimbɔti bɔnaatiliibi mun kpíì, ní sii bí yii un yaa ŋúb́ a-bɔtee kaa ti kúù jaanjaanaaan? 53Mimmee sii jítiǹ ti-baa Abraamaaan? Úǹ kpíì, ní Unimbɔti bɔnaatiliibi mun kpíì. Sii yíì a-ba ŋma ní?” 54Ní Yeesu kíí-bi yii: “M yaa bíī pàkà m-bee, mimmee m-pampakakuee kaa sá kumɔntiiu dee, un pàkà-mee di sá m-Baa un ni bí yii u sá ni-Nimbɔtiu, 55ama naa nyí-uee. Man nyí-u. M yaa néè yii maa nyí-u, m dàá kpántí unyimɔndaan kii nimbee ní. Man nyí-u, ní ki ŋúb́ u-bɔti. 56Ni-naanja Abraam nín béè yii m dàá dāan̄ taapu dooyee, an mɔ́ɔkiǹ-u, ní u lafun ká ní u-pɔbil píil̀.” 57Ní Juuda yab kpilib kíí-u yii: “Sii kaa láá bàn̄ abin imuŋku ili nì saalaa, a ká Abraam la?” 58Ní Yeesu kíí-bi yii: “Ibaamɔn, ibaamɔn, man péē bí ní bi nín màl̄ Abraam!” 59Niinee ní bi bíī píikí ataŋkpee kí yāŋkì-u, ní Yeesu nɔ̄ntì ki nyáń Kunimbɔtidiin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\