JAAN 9

1Dalba Yeesu jītée, u ká ujɔfu ubɔ, bi nìn péē màl̄-u nì ijɔfi ní. 2Ní u-boonnooliibi bālfì-u yii: “Ukpil, ba pu ní bi màl̄ kijapaai nee nì ijɔfi ní? Úǹ u-ba di ŋá ikpiti naaan u-baa nì u-na di ŋá ikpiti ní?” 3Ní Yeesu kíí-bi yii: “An kaa sá úǹ di ŋá ikpitaaa an kaa tí sá u-baa nì u-na di ŋá ikpiti, ama an sá Unimbɔti ń dī u-pu kí dàkà u-tundi, an pu ní bi màl̄-u míǹ. 4Ŋwìiń nín dáá bí pu nee, tí tɔ̄ un túnní-mee tundi, kun puee kunyeeu dàá mɔ́ ubɔ kaa dāa gítī ŋūǹ kí ŋá ditundi. 5M nín dáá bí duulnyan doo nee, man di sá ŋwalfi ki tīī duulnya.” 6Yeesu lī mimmee, ní ki tíil̀ timɔtan kitiŋ ní ki dū u-ŋambiki ki mɔ́ǹ ntam ki dūu ŋmītì ujɔfuee nimiliŋ, 7ní ki bí-u yii: “Nín̄ cá Siiloowee nyimbɔbilin kí fíntí a-nimiin.” (Siiloowee taapu di sá “Bi túnní-u.”) Ujɔfuee bàn̄ ki fíntì u-nimiinee, ki wál̀ ní ki nín gítiń. 8Ní u-kɔŋkɔnnaatɔb nì bin nìn kāntí u kàal̀ ki mèé animilee bíī lì yii: “An kaa sá kijapaai nee di nìn kàal̀ doo ki mèé ki jīǹeeee?” 9Ní biba bí yii: “Tiŋman, an sá úǹ!” Ní bin kíǹee bí yii: “An kaa sá úǹ, bi náań ní.” Niinee ní un nìn sá ujɔfuee bí yii: “Tiŋman, an sá man!” 10Ní bi bālfì-u yii: “Kin, an ŋá mana ní a wál̀?” 11Ní u kíí-bi yii: “Kijapaai kin bi yíì Yeesuee di sɔ̄ŋkì ntam ki ŋmītì m-nimiliŋ ní ki bí yii ḿ nīn cá Siiloowee kí fíntí m-nimiin. M nín cūtì ki fíntì m-nimiinee, ní m wál̀.” 12Ní bi bālfì-u yii: “Kijapaayee bí la?” Ní u kíí-bi yii: “Maa nyí u-laŋki.” 13Ní bi yɔ̃oǹ kijapaai kin nìn sá ujɔfuee ki cáā cūnnì Fariisab cee. 14An nìn sá ŋwiŋŋuŋfikaa dal ní Yeesu nìn sɔ̄ŋkì ntam ki ŋúbitì ujɔfuee nimiliŋ. 15Míǹ pu ní Fariisab mun bālfì kijapaayee yii: “An ŋá mana ní a wāĺ kɔŋkɔnnee ní?” Ní u kíí-bi yii: “U sɔ̄ŋkì ntam ki dūu ŋmītì m-nimiliŋ, ní m cūtìi fíntì m-nimiin ní ki kíǹ ki wāĺ kɔŋkɔnnee.” 16Ní bi-kansikin biba bíī lì yii: “U nín kaa nyí ŋwiŋŋuŋfikaa nee, kijapaayee kaa sá Unimbɔti niliu.” Ní biba mun lī yii: “Unikpiti mun ŋūǹ kí ŋá maamaacib yéèee?” An di nìn cáań diyakatil bi-kansikin. 17Niinee ní bi fātìi bālfì un nìn jòb̄ee yii: “Un ŋúbitì a-nimiliŋee, sii nyí yii u sá ŋma ní?” Ní u kíí-bi yii: “U sá Unimbɔti bɔnaatiliu ní.” 18Juuda yab kpilibee kaa nìn fɔ̃ɔ̃ ki kíí yii kijapaayee nìn sá ujɔfu ní ki wál̀ kɔŋkɔnnee, an pu ní bi tú ki yíiń u-baa nì u-na. 19ki bālfì-bi yii “Ni-jipɔɔn baasii sòɔɔ? Ni lafun màl̄-u nì ijɔfaaa? Ní an ŋá mana ní u wāĺ kɔŋkɔnnee?” 20Ní u-baa nì u-na kíí-bi yii: “Tiŋman, ti-jipɔɔn dee, ti lafun màl̄-uee u sá ujɔfu ní. 21Ama taa nyí an nín ŋá pu ní u wāĺ kɔŋkɔnneeyee, kaa tí nyí un di yāntì u wál̀ee. Ní bàlfìmaan-u, kun puee u cíkitì ki ŋūǹ kí sòoǹ u-ba.” 22Kun pu u-baa nì u-na nìn sòon̄ mimmee di sá bi nìn fāŋkì Juuda yab kpilib, kun puee bi nìn sòon̄ ki yɔ́oǹ yii un yaa péēlī yii Yeesu sá Kriisitooyee, bí jà-u kukpafidiin ú taa ti nín̄ bí bi-kansikin. 23Kun yì-tì u-baa nì u-na nìn bí yii u cíkitì ki ŋūǹ kí kíí u-ba, bí bàlfì-uee dee. 24Niinee ní bi gítī ti yíiń kijapaai kin nìn jòb̀ee nliliitiim, ní ki bí-u yii: “Á pàkà Unimbɔti! Ama timbi nyí yii uninjee sá unikpiti ní.” 25Ní u kíí-bi yii: “U yaa sá unikpitaaa u yaa kaa sáaa maa nyí, kun m nyée di sá m nìn sá ujɔfu ní kɔŋkɔnnee m wāĺ.” 26Ní bi gítī bālfì-u yii: “U ŋá-si mana ní? Mana ní u ŋúbitì a-nimiliŋ ní?” 27Ní u kíí-bi yii: “M péētùkū-ni ní naa pílfiǹ-mi. Ba pu ní ni là ḿ gítī bùsì kí lì nliliitiim? Àá ni mun là kí kpántí u-boonnooliibi ní?” 28Niinee ní bi bíī sìí-u yii: “Sii di sá kijapaai gbanti boonnooliu, ama timbi sá Mooisi boonnooliibi ní. 29Kun puee, ti nyí yii Unimbɔti nìn sòon̄ nì Mooisi, ama un bí nee úǹ-uee, taa kpáàā nyí laakin gba ní u yaa nyánnée.” 30Ní kijapaayee kíí-bi yii: “Tin sá maamaacee sèé: nimbi kaa nyí laakin u nyánnée, ú mun di ŋúbitì man nimiliŋ. 31Ti nyí yii Unimbɔti kaa pílfíǹ binikpitib, ama un yaa tɔ́-u ki ŋáań min min ní u lèe, udaan ní u pílfíǹ. 32Doooo nee, taa láá gbìl̄ dalba dalba yii ubɔ ŋúbitì unil un bi màl̄ nì ijɔfee nimiliŋ, 33an niliuee yaa kaa nyánní Unimbɔti cee, waa ŋūǹ kí ŋá míǹ.” 34Ní bi kíí-u yii: “Sii péēsá unikpiti doooo a-na poon ní bi nín màl̄-si, ní sii là kí dàkà timbaa!” Niinee ní bi jìn̄-u ki nyántì. 35Yeesu gbìl̄ yii bi jìn̄ un nìn sá ujɔfuee. U dāa ká-uee ní ki bí-u yii: “A fɔ̃ɔ̃ Kinibiki ki kííii?” 36Ní u kíí-u yii: “Ukpil, úǹ di sá ŋma ní, ḿ fɔ̃ɔ̃-u kí kíí ní?” 37Ní Yeesu bí yii: “A wāĺ-uaa! Úǹ di bíī sòoǹ nì si nee.” 38Ní u bí yii: “M-Dindaan, m fɔ̃ɔ̃-si ki kíí,” ní ki lítì Yeesu nimiin ki jáam̀-u. 39Ní Yeesu bí yii: “M dɔ́miń duulnya nee ni ibɔsoon ní. Bin yaa jòb̄ee ń wāl̀ ní bin wāĺee ń jòb̄.” 40Fariisab biba nìn bí niin. Bi gbìl̄ an nyɔɔbuŋŋee, ní ki bālfì-u yii: “Mimmee, ti mun sá bijɔfub deeyaa?” 41Ní Yeesu kíí-bi yii: “Ni yaa bàà sá bijɔfubee, naa bàà cáá ikpiti. Ama ni nín bí yii ni wāĺee puee, ni-kpitii dàá nīn péēdī-ni ní.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\