JUUDI 1

1Man Juudi, Jaaki naal un sá Yeesu Kriisitoo tɔntɔnliuee di ŋmàn̄ takalda nee ki tīī nimbi bin ti-Baa Unimbɔti yíiń ki néeń-ni ki dū-ni ki kpáafì ki yɔ́oǹ Yeesu Kriisitooyee. 2Unimbɔti ń nīn sūǹ ni-saai baabadal, kí nīn tìì-ni ŋgbansɔŋfi tiŋan, kí nīn néeń-ni tikpil. 3M-nabineeŋkaamu, m nìn baasii mò kí ŋmàń-ni difiil din ti-kɔkɔ ká nee bɔti, m dāa lafun kpēēyee, an péē sá yii ḿ ŋmàń-ni kí tīiń-ni kunyannyaau ní ŋmā kí nīn jáà ibaamɔn in Unimbɔti dūu tīī u-yab iaa bí kí kpántée pu. 4Di sá yii binib biba bin kaa tɔ́ Unimbɔtee ŋá soooo ki kɔ́oń ni-kansikin ki kpántì tiŋan tin Unimbɔti ŋá-tee bɔti, ki ŋáań min kaa kítèe, ki yíì, kaa là Yeesu Kriisitoo un baba sá ti-kpiliu ki sá ti-Dindaanee. Ama dooooyee ní ditafadaaldi din dɔ̄ ki cí bidambee péēŋmàn̄ Unimbɔti takaldaun. 5M nyí yii ni péēnyí tibɔti nee ki yɔ́oǹ dooooyee, ama m là kí gítī téetí-ni ti-pu. Kee ni nyí ti-Dindaan nín nìn fīī Israyeel yab ki nyántì Eejipitee, boonee u fātìi kúntì bin kaa là kí fɔ̃ɔ̃ kí kííyeeyaa! 6Téetímaan yii itūun in kaa nìn là kí nīn bí mpaan ŋun pu Unimbɔti yɔ́oǹ-iee ama ki dūu fá ki pɔ́otì i-laŋkee, Unimbɔti bɔ́ob́-i nì ikusaka kí nīn cá jaanjaan, ní ki dū-i ki tɔ́ dibɔmbɔŋkpaandin í nīn kā niin ki cí ibɔsooŋkpaan dal, 7kí téetímaan ntimu mun bi yíì Soodɔm nì Goomɔɔr nì ntimbilimu mun nìn bí ki pìlīǹ-muee bɔti. Bí mun nìn tí ŋáaǹ kii itūunee nín nìn ŋá puee ní, ki mun nìn dū bi-ba ki tīī dijɔkɔntundi nì atuŋkpiti ŋin unil kaa máaǹ kí ŋée. An puee ní Unimbɔti nìn yāntì ŋŋmi ŋun kaa kúùyee dɔ́miń ki wùn̄-bi, ki dáaĺ bi-tafal, án nīn sá kudaaŋŋu kí dūú dàkà báà ŋma. 8Binib bin kɔ́oń ni-kansikinee míǹ ní bí mun tí ŋáań ki bí yii bi wāĺ, ní an càntī bi cáá bi-ba ki kɔ̄ntí tijɔkɔndin, ní ki kpèé Unimbɔti pɔŋŋu fam, ki sìí itūun tinyooldambi bin bí yilpuee. 9Ama, ŋyunti ŋun itūun kpiliu un bi yíì Mikayeelee nì Sitaan nìn bíī jáà ki kpákà Mooisi wunti puee, ntūunee kaa nìn kpáàā dākafì kí sìì Sitaan gba, see ŋu nín péētùkū-u yii: “Ti-Dindaan di dàá dáaĺ a-tafalee.” 10Ama ní bíǹ sìí tin baa nyée, ní tin bi nyí kii kumooun peelii nyítamee di kúntí-bi. 11Mbusu dɔ̄ ki cí-bi, kun puee bi táá Kayeen saŋŋu, ní ki dū bi-ba ki tīī isaŋkpiti ki kāntí animil kii Balaam nín nìn ŋá puee, ki kúù kii Kɔree yab nín nìn yíì kaa tɔ́ Unimbɔti ki kpíì puee. 12Ni nì bi yaa kpáfì ki jīǹ kunabitiiu jikaatee, bi-bimbim bíiĺ-ni ní, bi jīǹ tikpil, an kaa cáá-bi icoo, ki sūǹ bi-ba pu ŋma. Bi bí kii atagban ŋin kubuŋu cáā yìiǹ, ntaanyim kpá poonee, ní ki bí kii isufi in kaa péēlòoǹ kpataaayee, ki kpíì an kɔkɔ pu, ki kpīkitì. 13Bi bí kii tiŋku nín wòoǹ pu ki yíkí tinyiŋgban ki pùkufī puee, ní ki nyāntiń bi-tuuŋŋi ŋin cáá icooyee; ki tí bí kii iŋmalbijaa in nyēēki pùntēe. Unimbɔti yɔ́oǹ-bi mpaan ŋun sá dibɔmbɔŋkpaŋkpaandee, niin ní bi dàá nīn bí baabadal. 14Bíǹ pu ní Eenɔki un sá Adam naantitɔntɔkɔl ululuútee nìn sòon̄ dooooyee ki yɔ́oǹ, yii: “Ní pīlfì, ti-Dindaan dòoń nì u-circir tūuni kutukub kutukub, 15kí sòoǹ báà ŋma bɔti, ní kí kpò bin kɔkɔ kaa tɔ́-uee bɔti, bi-tuŋkpitiŋ ŋin bi ŋáańee kɔkɔ nì bi nín yíì Unimbɔti kaa fɔ̃ɔ̃-uee, nì bi nín kaa tɔ́-u ki sòoǹ-u tibɔfan tiŋyee kɔkɔ pu.” 16Binib gbantee, baabadalee, an kaa péēmɔ̄ǹ bíǹ ŋma ní, ní bi yáliŋkí ní ki ŋáań tikpitil tin fáatì-bee, ní ki sòoǹ tilambibɔti, ki cáá nyɔɔmalmal ki ŋmàtíǹ binib ki jīǹ bi-pu. 17Ama m-nabineeŋkaamu, nimbi ń téetí ti-Dindaan Yeesu Kriisitoo kpambaliŋ nín nìn sòon̄-ni tibɔti tin ki síiǹ dooooyee pu. 18Bi nìn tùkū-ni yii, iwinjoolkaayee, binib dàá dāá nīn bèel̄-ni, ní ki ŋáań tikpitil tin fáatì-bee. 19Bíǹ di cāabìń digàntil binib kansikin, bi nín là miŋyee di kpòotī-bi, an kaa sá Unimbɔti Fām. 20Ama nimbee, m-nabineeŋkaamu, nín̄ mòtīí cámaan nyɔkɔpu ni-fookiiu un bí circiree poon, ni-wimmeem ń nīn cáá Unimbɔti Fām pɔŋŋu, 21ní nīn péēgbíntì ki bí Unimbɔti un néeń-nee ŋaan, kí nīn cí ti-Dindaan Yeesu Kriisitoo usaasɔlee ń dāá tīī-ti mmaŋfafɔkɔn ŋun kaa cáá dikuntilee. 22Sɔ̄maan bin dàkafī ki gùkufēe saai, 23kí dáaliń-bi kí nyāntiń ŋŋmi poon kí fīī-bi. Ní sɔ̄ bin kíǹee mun saai, kí nīn nyíǹ ni-ba bí taa dū bi-kpitii kí tìntī-ni. An puee, ni-ŋalii ń taa gbēēbi-bɔkutiŋ ŋin bi pēēki ŋáań bi-jɔkɔntuuŋŋee kpaŋkpan. 24Tí nyɔ̄ŋkì Unimbɔti un di ŋūǹ kí ŋúb́-ni ní taa lítée, ki ŋūǹ kí cáá-ni kí cùnnì u-cee tinyoolin nì dipɔɔpindi, bí taa ká ni-pu tibee. 25Tí nyɔ̄ŋkì Unimbɔtibaanti un dī ti-Dindaan Yeesu Kriisitoo pu ki fīī-tee, úǹ di yì tinyool, tikpiti, mpɔn, nì ŋŋmam doooo ŋkilkaamin nì kɔŋkɔnnee kí nīn péēcáā cá jaanjaan! Ameen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\