LUUKI 10

1Boonee ní ti-Dindaan gítī lēēbinib imuŋku ita nì saalaa nì bili biba, ki tú-bi bili bili bí lìntī u-nyɔkɔpu kí cù ntimu mun kɔkɔn úǹ u-ba bàà làá cùee, 2ní ki bí-bi yii: “Kudiceeu wīikí, bidicaliibi kaa náaǹ. Mèèmaan bukpaadaan ú tɔ̄ń bitɔntɔnliibi kí kūtì bí dāá cā u-jikaati. 3Nín̄ cámaan. M tú-ni, ni dàá nīn bí kii apibil ŋin bí isaakpan kansikinee ní. 4Ní taa yòon̄ animil, nì kuloou nì anaataka, kí taa yūĺ nsanni kí jāam̀-ubɔ. 5Ní ni yaa kɔ́ kudicaŋu kunnee, ní péé péé kí jāam̀-bi yii: 'Ŋgbansɔŋfi ń nīn bí kudicaŋu nee pu.' 6Ní un yaa là ŋgbansɔŋfee yaa bí niinee, ní ú fɔ̃ɔ̃ ni-gbansɔŋfiŋuee. Un là ŋgbansɔŋfee yaa kpá niinee, ní kpáaǹ ni-gbansɔŋfiŋuee kí búntí. 7Ni yaa kɔ́ laakin ní bi yaa fɔ̃ɔ̃-nee, nín̄ kāmaan kudicaŋu gbantin. Tin kamaa ní bi yaa péēcáań-nee, ní jī kí nyò, kun puee utɔntɔnli máaǹ tipaal. Ní taa nín̄ kɔ́ò ki pɔ́otí adiin. 8Ni yaa kɔ́ kitiŋ kin poon ní bi yaa fɔ̃ɔ̃-nee, jīmaan tin kɔkɔ bi yaa péēcáań-nee, 9ní kí cáam̀maan kitiŋ gbanti poon bunliibi, kí tùkù ki-nib yii: 'Unimbɔti beel sútì ki pìlīń-ni.' 10Ama ni yaa kɔ́ kitiŋ kin poon ní baa fɔ̃ɔ̃-nee, nyāmaan adan pu kí lì yii: 11'Ti pítì ni-tiŋki kpɔŋkpɔm min táká ti-taaŋee gba ki gíiǹ ki tīī-ni. Ama nì míǹ kɔkɔee ní béé yii Unimbɔti beel sútì ki pìl̄-ni.' 12Ibaamɔn ní m tùkù-ni, ibɔsoon dalee Soodɔm tiŋki tafadaaldi dāa sɔ́ nì kitiŋ gbanti yal.” 13“Nimbi Kɔrasin tiŋki nib, mbusu dɔ̄ ki cí-ni, nimbi Beetsayida tiŋki nib, mbusu dɔ̄ ki cí-ni, kun puee maamaaci tuuŋŋi ŋin m ŋáaǹ nimbi cee nee di yaa bàà nìn ŋá Tiir nì Siidɔn, kɔnampu nee ntimu gbanti nib bàà nìn pēeǹ ikpalcati ki dū ŋfantam ki pùkū bi-ba ki dàkā yii bi kpántì bi-bimbim. 14Míǹ puee, ibɔsoon dalee, nimbi tafadaaldi dāa jítiǹ Tiir nì Siidɔn nib tafadaaldi. 15Nimbi Kapeenaayum tiŋki nib, ni nyí yii ni dàá yīkì kí tin sāā kutagbɔŋu níiin? Ni dàá sìntī kí bà taapu taŋkpiibi ní.” 16Ní u gítī lī u-boonnooliibi yii: “Un yaa pílfiǹ-nee, pílfiǹ man dee, un yaa yíì-nee, yíì man dee, ní un yaa yíì mamee yíì un túnní-mee dee.” 17Binib imuŋku ita nì saalaa nì bili bin Yeesu túee fātìi bāań nì dipɔɔpindi, ní ki bí yii: “Ukpil, ali gba arasiniibi sīntiǹ bi-ba ki tīī-ti a-yindi pu!” 18Ní Yeesu bí yii: “M ká Sitaan nín nyánní kutagbɔŋu ki bí kii utaa nín ŋmɔ́ò puee ki lítèe. 19M tùkù-ni yii m tīī-ni mpɔn ní tāā ikoobu nì inoom pu kí còom̀ kí nàan̄ Sitaan pɔŋŋu kɔkɔ, tiba kpá kí ŋá-ni tikpitil. 20Ní taa nín fàal̀ yii arasiniibi nín sīntiǹ bi-ba ki tīī-nee ŋmaniŋma pu, ama ní nīn fàal̀ yii ni-yiŋŋi nín ŋmàn̄ yilpuee pu.” 21Niinee ní Unimbɔti Fām yāntì Yeesu kíǹ ki bíī fàal̀, ní ki lī yii: “Oooo m-Baa, yilpu nì taapu Dindaan, m nyɔ́ŋkí-si a nín dū tibɔti nee ki bál̀ bin yíì bi-ba biciŋfitiibi nì binyiliibi bí taa béé-tì, ki dū-tì ki dàkā bin sá ŋwaamuee. M-Baa, tiŋman an sá míǹ, kun puee míǹ di ŋān̄ a cee ki fáatì-si. 22“M-Baa Unimbɔti dū tikɔkɔ ki tīī-mi. Báà ubɔ kaa nyí man un sá Unimbɔti Jipɔɔnee asee m-Baa, míǹ ní báà ubɔ kaa nyí un di sá Ubaatee asee man u-Jipɔɔn nì bin man u-Jipɔɔn yaa là kí dū-u kí dàkèe.” 23Ní u fātì u-boonnooliibi pu ní ki bí bíǹ ŋmaniŋma yii: “An sá diyimɔɔl ki tīī bin wāĺ tin ni wāĺ nee. 24Ibaamɔn ní m sòoǹ nì ni, Unimbɔti bɔnaatiliibi nì bibɔtiibi tikpil bàà nìn péēnyàab̀ kí ká tin ni wāĺ nee ní kaa wál̀, ki bàà nìn nyàab̀ kí gbìl̄ tin nimbi gbìl̄ nee ní kaa gbìl̄.” 25Niinee ní umaradakal ubɔ là kí píĺ Yeesu tibɔti kí kpèè u-nyɔkɔn, ní ki yíkì ki bí-u yii: “Ukpil, mana ní an sá ḿ ŋá ní kí ká dimaŋfal din kaa cáá dikuntilee?” 26Ní Yeesu bí-u yii: “An ŋmàn̄ yii ba ní ti-marau poon? Tin tin a kàaǹee sòoǹ yii ba ní?” 27Ní uninjee kíí-u yii: “An lī yii: 'Á nīn néeń a-Dindaan a-Nimbɔtiu nì a-pɔbil kɔkɔ nì a-naŋki kɔkɔ nì a-pɔŋŋu kɔkɔ nì a-landɔkɔŋu kɔkɔ, ní kí nīn néeń a-juti kii sisi a-bee.' ” 28Ní Yeesu bí-u yii: “A kíí an ŋān̄, ŋá míǹ kí dāá ká dimaŋfal gbanti.” 29Umaradakalee là kí pò u-bee ní ki bālfì Yeesu yii: “Ŋma di sá m-juti ní?” 30Ní Yeesu bí-u yii: “Uninja ubɔ di nyánní Jeerusaleem ki sìntī Jeeriikoo, ní digaŋgandambi biba kíntì-u nsanni ki tāfì-u tiŋan pu u fìkī, bi fúkul̀ u-wanti pílpil, ki búntí ki yāntì-u, u kíǹ ki dɔ̄. 31Ní usaraaŋal ubɔ mun yíkì ki dīń nsan gbanti. U bāań ki ká kijapaayee dɔ̄ee ní u páaǹ mpampa. 32Ní bin tūǹ ditundi Kunimbɔtidiinee ubɔ mun bāań ki ká kijapaayee dɔ̄ee, ní ú mun páaǹ mpampa. 33Ama usamariija ubɔ cá nsan ki bāań ki yīkiǹ uninjee, ní ki súń u-saai, 34ní ki sútì ki pìl̄-u, ní ki ŋá u-buuni ŋkpam ní ki dū ndamam mun ki ŋá, ní ki pɔ́ob́-u, ki yɔ̃oǹ-u ki kāaǹ u-maŋki pu, ní ki cáá-u ki cūnnì anicandiin ni, ki kpēē-u tiŋan. 35Kutaa wúntèe, ní u nyántì animil ki tīī ukpil un kpèé anicandiinee, ní ki bí-u yii: 'Á kpèè-mi kijapaai nee tiŋan, a yaa gítī jíń animil min nyɔkɔm u-puee, m yaa láā fātìńee, ḿ téeǹ-si.' ” 36Ní Yeesu bālfì umaradakalee yii: “Binib bitee kansikinee, ŋma ní a ká yii u sá un digaŋgandambi kíntì ki gbáńee juti ní?” 37Ní u kíí Yeesu yii: “Un ŋá-u tiŋanee di sá u-juti.” Ní Yeesu bí-u yii: “Too, a mun cùú ŋá míǹ mbaantiim.” 38Yeesu nì u-boonnooliibi nìn cá nsan ní ki bàn̄ kitimbilii kibanee, unimpu ubɔ fɔ̃ɔ̃-u u-dumpu, bi yíì-u Maata. 39U nìn cáá naal ubɔ, bi yíì-u Maarii. Maarii úǹ nìn kā ti-Dindaan taaŋi taapu ki pílfí u-bɔti. 40Maata kaa nìn cáá mpaan, atuun kupaau nìn ŋúb́-u, ní u dɔ́miń ki bí yii: “Ukpil, a-tafal kpá nì m-naal nín yāntì man baba péēbíī ŋáań atuun kɔkɔeeee? Tùkù-u ú dāá tūtuǹ-mi.” 41Ní ti-Dindaan kíí-u yii: “Maata, Maata, a nìiǹ ki jìkì tiwan tikpil pu, 42ama tiwambaantiil di páb́. Tíǹ ní Maarii lēē, ní ubɔ kaa bí kí fɔ̃ɔ̃-tì u-cee.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\