LUUKI 11

1Dalbee, Yeesu nìn bí laaaba ki mèé Unimbɔti: u mēē ki dɔ́òyee, ní u-boonnooliibi kansikin ubɔ bí-u yii: “Ukpil, dàkà-ti bi nín mèé Unimbɔti puee, ali kii Jaan nín nìn dàkā u-boonnooliibi puee.” 2Ní u bí-bi yii: “Ni yaa bíī mèéyee, lìmaan yii: 'Ti-Baa, yàntī bí béé yii a sá Unimbɔti circirdaan, kí yàntī a-beel ń dāan̄, 3kí tīī-ti kutaa sá kamaa kun ti dàá jēe, 4kí dū ti-kpitii kí pɔ̄-ti, kun puee ti mun pūǹ bin ŋáań-ti ikpitee bi-kpitii, kí taa pɔ̄ mpaan Sitaan ń kīil̀-ti.' ” 5Ní Yeesu gítī bí-bi yii: “Tí dūú ŋmàntī yii ni-kansikin ubɔ di yaa cáá bɔɔ ní ki yaa cūtì u-cee kunyataasiiu, ki bí-u yii. 'M-bɔɔ, pìnnì-mi kpɔnɔb bita,^fd^ 6kun puee m-bɔɔ ubɔ nyánní nsan ki kɔ́-mi ní maa cáá báà tiba kí ŋá-u tijin.' 7U-bɔɔyee yaa kíiń-u kudii poon yii: 'Taa páb́-mi, man pīiǹ kudii, man nì m-biyaamu kɔ́ ki dɔ̃oǹ, maa ti ŋūǹ kí yīkì kí tīī-si kpɔnɔb.' 8M tùkù-ni ibaamɔn ní, báà u yaa kaa làá yīkì kí tīī-u kpɔnɔb u nín sá u-bɔɔyee puee, see ú yīkì kí tīī-u tin kɔkɔ u nyàab̀ee u nín péēgbíntìi páb́-uee pu. 9Míǹ pu ní man tùkù-ni yii, mèèmaan Unimbɔti, u dàá tīī-ni; nyàab̀maan, u dàá yàntī ní ká; kpāafìmaan, u dàá pìitī-ni. 10Kun puee, sii un yaa mēēUnimbɔti tibee, see á fɔ̃ɔ̃ kudɔŋu; ní sii un yaa nyàab̀ tibee, see á ká kudɔŋu; sii un di yaa tí yú ki kpáafée, see bí pìitī-si. 11“Ni-kansikin ŋma di yaa cáá kibiki, ní kì yaa mēē-u ujɔm, ní ú dū ukoobu kí tīī-kì? 12Àá, kì yaa tí mēē-u dijindi, ŋma kíikí kí dū unoom kí tīī-kì? 13Too, nimbi bin sá binikpitibee yaa nyí ki tìì ni-biyaamu tiwammɔntiil, kin ataa aŋa pu ní Ubaati un bí yilpuee kaa nín tìì Circir Fām bin kɔkɔ yaa mèé-u Ŋfām gbantee?” 14Kijapaai kiba nìn bí, arasinii kā u-pu ki yāntì u kpántì umɔɔmiin. Yeesu jìn̄ arasiniiyee, ní umɔɔmiinee kíǹ ki bíī sòoǹ, ní kunipaauee bākatì seeee. 15Ama biba bí yii an sá arasiniibi bɔtiu Beelseebul di tīī-u mpɔn ní u cáā jì arasiniibi. 16Ní biba mun là kí píĺ-u tibɔti ní ki bí-u yii ú ŋá kudaaŋŋu kubɔ bí béé yii u-pɔŋŋu gbanti baasii nyánní Unimbɔti cee. 17Ama Yeesu nìn nyí bi-landɔkɔi ní ki bí yii: “Dibeel din nib di yaa cúū yākatì ki jáà nì tɔbee, see dí kúntí, ní di-diiŋŋi ń lítí kí yāŋkì tɔb kí wìil̀. 18Ní ni bí yii Beelseebul di tīī-mi mpɔn ní m jì arasiniibaa? Mimmee, Sitaan yaa fātìi bíī jáà nì úǹ u-bee, mana ní u-beel ŋūǹ kí nīn bí ki cá! 19Man yaa cáá Beelseebul pɔŋŋu ní ki jì arasiniibee, mimmee ni dàá lì yii arasiniibi bɔtiu Beelseebul di tīī ni-jipɔmbi mun mpɔn ní bi jì arasiniibi deeyaa! Ni-yab bi-ba dàkà yii ni bí diyintil poon dee. 20Ama, an yaa sá Unimbɔti pɔŋŋu ní m cáā jì arasiniibee, mimmee, an dàkà yii Unimbɔti beel pɔŋŋu dɔ́miń ni-cee dee. 21“Upɔndaan yaa kā nì u-janjawanti ki cí u-diikuee, tiba kaa gbèetī u-wanti. 22Ama ubɔ mun yaa gítī bí ní ki pɔ̄ɔǹ-uee, u dòoń kí já nì u kí fɔ̃ɔ̃ u-janjawanti tin pu u mákée, ní kí kɔ́oǹ u-wanti kí yàkatī u-yab. 23“Un yaa kaa bí man jandi puee jáà nì man dee, ní un yaa kaa bíī tútuǹ-mi m kɔ̃ontí ki kpáfée, bíī yàantí dee.” 24“Arasinii yaa nyáń unilinee, u búntí kuteeu pu ní ki yìiǹ ki nyàab̀ ŋkɔŋkoon, u yaa nyàab̄ ki gīī, kaa kée, ní ú bí yii: 'M dàá fàtīí gítí laakin m nìn nyánnée.' 25U yaa gítìń ki ká bi ŋātì kudii ki bɔ́ntì-kuee, 26ní ú cùú nyàabìń arasiniibi biluli bin cáá ntoom ki jítiǹ úǹ-uee, ní bí dāan̄ kí kpāfì kí kàl̄ udaan pu, ní ú mòtīí bīil̀ kí jītíǹ mpeepeekaam.” 27Yeesu bíī sòoǹ mimmee, ní unimpu ubɔ téeń kunipaaun yii: “Unimpu un cáá a-pool ki màl̄-si a ŋáam̀ u-biilee bí mmɔn neeee!” 28Ní Yeesu kíí-u yii: “Bin baasii bí mmɔn nee di sá bin pílfí Unimbɔti bɔti ki ŋáań tì nín lī puee!” 29Kunipaau dɔ́miń ki wíiǹ Yeesu ceeyee, ní u bí yii: “Nimbi waanee nib sá bikpitib, ki bàlfī ḿ ŋá kudaaŋŋu kubɔ. Ama naa làá ká kudaaŋŋu kubɔ asee kun náań nì Unimbɔti bɔnaatiliu Joonasi yɔkɔee. 30Kii Joonasi nín nìn sá kudaaŋŋu ki tīī Niniifi yab puee, míǹ ní man Kinibiki dàá nīn sá kudaaŋŋu ki tīī nimbi waanee nib. 31Ibɔsoon dalee, unimpubɔti un nìn nyánní Seeba tiŋkinee dàá dāá yīkì kí kpò nimbi waanee nib bɔti, kun puee u nìn nyánní kitiŋkuntinyɔkɔ ki dɔ́miń ki pílfì Saloomɔn ciini. Ama ubɔ bí doo ki jítiǹ Saloomɔn. 32Ibɔsoon dalee, kitiŋ kin bi yíì Niniifee yab dàá yīkì nimbi waanee nib pu kí kpò ni-bɔti kun puee Joonasi nín nìn sòon̄ nì bi Unimbɔti bɔtee, bi nìn kpántì bi-bimbim. Ama ubɔ bí doo ki jítiǹ Joonasi ní ki sòon̄ nimbi kaa kpántì ni-bimbim.” 33“Ubɔ kaa tùutī fitila kí dūú báĺ, kaa tí dù dibool kí cíkiń u-pu, bi dùú tɔ́kɔń kifaŋkɔlii pu ní bin kɔ́òńee ń nīn wāĺ. 34A-nimiliŋ sá a-wunti fitilau ní. A-nimiliŋ yaa ŋān̄ee, a-wunti kɔkɔ wāĺ ní, ama ŋi yaa kaa ŋān̄ee, a-wunti kɔkɔ kɔ́ dibɔmbɔndin dee. 35Míǹ puee, á kpèè tiŋan ŋwalfi ŋun bí a-nee ń taa kpántí dibɔmbɔndi. 36A-wunti kɔkɔ yaa wāĺ ní dijandi diba yaa kaa bí dibɔmbɔndinee, mimmee a-wunti kɔkɔ bí ŋwalfin dee, kii bi yaa tūū fitila ŋwalfi nín ŋmíntí-si pu a wāĺee.” 37Yeesu sòon̄ míǹ ki dɔ́òyee, ní Fariisa ubɔ yíiń-u yii ú dāan̄ bí jī tijin, ní Yeesu kɔ́ u-cee ki kāl̀ kí jī. 38Fariisee ká yii Yeesu kaa fíntì u-ŋalii, kii bi-marau nín sá bí ŋá pu kí wàatī kí nín jī tijinee, ní an ŋá-u bitii. 39Ní ti-Dindaan bí-u yii: “Nimbi Fariisab, ni fíntí tiyuti nì asambil boon kaa fíntí poon, diwaŋfikil nì ntoom gbí ni-pɔbiliŋ poon. 40Bigbaambi, Unimbɔti un ŋá boonee, úǹ di kaa tí ŋá poonaaan? 41An bàà sá ní ŋá biwɔfib tiŋan, ní tikɔkɔ ń ŋāŋkì kí tīī-ni. 42“Mbusu bí ki tīī nimbi Fariisab, kun puee ni lèekī saalaa kamaa pu kubɔ kubɔ goosi faati nì ditunnuul nì tikuŋfaal tin kɔkɔ kíǹee pu ki tìì Unimbɔti, ama ní kaa là kí nīn bí deedee kí nīn néeń Unimbɔti. Kin, min ni bàà máaǹ kí péé kí ŋá kí wàatī kí nín ŋá tin kíǹee dee. 43“Mbusu bí ki tīī nimbi Fariisab kun puee ni néeń ki kàal̀ nyɔkɔpu jaliŋ akpafidiin ni, ki néeń bí nīn jáaḿ-ni sampaambi pu ki tìì-ni jilma. 44Mbusu bí ki tīī-ni, kun puee ni bí kii akaakul ŋin jīlfì ki nákaǹ kitiŋ, á dāá còom̀ kí jītí ŋi-pu, kaa kpāantíí béé yii tiwan tin kaa ŋān̄ee pu ní a jítèe ní.” 45Ní umaradakal ubɔ bí yii: “Ukpil, a nín sòoǹ pu nee, a sìí ki kpāantí timbi deeyaa!” 46Ní Yeesu kíí-u yii: “Mbusu bí ki tīī nimbi bimaradakaliibi mun, kun puee ni cáá awaŋgul ŋin nyìm̀ee ki tūntí binib ní nimbi ni-ba kaa là kí dū ni-ŋambiki kí dáb́ kí tūtuǹ-bi. 47Mbusu bí ki tīī-ni, kun puee ni māā Unimbɔti bɔnaatiliibi bin ni-naanjab nìn kūūyee akaakumɔnti. 48Ni ŋáań míǹ kí dàkà yii ni-naanjab nín nìn ŋáaǹ atuun ŋiŋyee ŋān̄ ni-cee, kun puee bíǹ kūū Unimbɔti bɔnaatiliibi, ní nimbi māā bi-kaakuliŋ. 49An pu ní Unimbɔti iciindaan nìn lī yii: 'M dàá tɔ̄ń m-bɔnaatiliibi nì m-kpambaliŋ bi-cee: bi dàá kpò biba ní kí sàaǹ bin kíǹee.' 50An puee, nimbi waanee nib dàá ká ditafadaaldi Unimbɔti bɔnaatiliibi bin kɔkɔ ni kūūyee pu, doooo Unimbɔti nín náań duulnya 51kí yòon̄ní Abeel kí dāá sāā Sakari un bi nìn kūū nsaraafan nì Kunimbɔtidii kansikinee. Tiŋman ní m tùkù-ni, nimbi waanee nib dàá ká ditafadaaldi nnikpaakoon gbanti pu. 52“Mbusu bí ki tīī nimbi bimaradakaliibi, kun puee ni pīiǹ dinyil punyɔkɔ ki lēēsaafii. Naa làá kɔ́ ni-ba ní ki jì bin bàà là kí kɔ́ee.” 53Yeesu nyáń Fariisee dumpuee, ní bimaradakaliibi nì Fariisab fɔ̃ɔ̃ aŋuu ŋkpitim pu ní ki kíǹ ki bíī bàlfī-u tibɔti tikpil. 54Bi bíī pīil̀-u tibɔti ki là ú sòoǹ kí yìntī bí ká nsan kí cúú-u.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\