LUUKI 12

1Ŋyunti gbantee, binib nìn kpáfì Yeesu cee ki wīikí tikpil, an kaa cáá ŋkaan. Bi nín múkú tikpil puee, bi nìn kíǹ ki tà tɔb. Ní u sòon̄ nì u-boonnooliibi ki lī yii: “Tikɔkɔ poonee ní nīn nyíǹ ni-ba nì Fariisab kpɔnɔnyɔkɔŋu pu, an dàkà yii bi-poonnyooŋŋu. 2Tin kɔkɔ bí dibalinee, bi dàá bìitī ti-pu, ní tin kɔkɔ baa nyée, bi dàá béé-tì. 3An puee, tin kɔkɔ ni yaa láā lī dibɔmbɔndinee, ŋwìiń pu ní bi dàá dāá gbìl̄-tì, ní tin ni yaa láā kɔ́ kudii poon ki lɔ́kɔfèe, mpaampiin pu ní bi dàá dāá bāakì-tì” 4“Nimbi m-bɔɔbi ní m tùkù tibɔti nee, ní taa fàŋkìmaan bin kù binib, ní boonee kaa ti ŋūǹ kí ŋá tiba kí kūtèe. 5M dàá dàkà-ni un ni máaǹ kí fàŋkèe: fàŋkìmaan Unimbɔti un ŋūǹ kí lēēdimaŋfal ní ki gítī cáá mpɔn kí dū kinaŋ kí tɔ̄ ŋŋmin ŋkúm boonee. Tiŋman ní m tùkù-ni, un ní ni máaǹ kí fàŋkèe dee. 6“Baa nyáfí seerib biŋmoo igboo ilaaa? Ama nì míǹ kɔkɔee, Unimbɔti kaa súntí seer báà ubɔ pu. 7Unimbɔti kàan̄ ni-yikpiti kɔkɔ ki nyí ti-nyɔkɔm. An puee, taa fàŋkìmaan! Nimbi jítiǹ kuseerpaau.” 8“M tùkù-ni yii un kamaa di yaa sòon̄ binib nimiin yii u sá man yɔuee, man Kinibiki mun dàá dāá lì Unimbɔti tūuni cee yii ú mun sá man yɔu. 9Ama un di yaa néé binib nimiin yii waa nyí-mee, man Kinibiki mun dàá dāá néé Unimbɔti tūuni nimiin yii maa nyí-u. 10“Un di yaa sòon̄ ki bíil̀ man Kinibikee ŋūǹ kí ká u-kpitii pɔ̄tam, ama un di yaa sòon̄ ki bíil̀ Unimbɔti Fāmee kpá kí ká u-kpitii pɔ̄tam. 11“Bi yaa láā cúú-ni ki cūnnì akpafidiin nì bikpilib nì biyidambi nimiin kí sòoǹ ni-bɔtee, ni nín máaǹ kí sòoǹ pu kí ŋmátée bɔti ń taa páb́-ni, 12kun puee ŋyunti gbanti yaa bāańee, Unimbɔti Fām dàá dàkà-ni tin sá ní sòoǹee.” 13Kunipaau kansikinee ní unil ubɔ bí-u yii: “Ukpil, tùkù m-maan ú yàkatī ti-baa fakal din u kpíì ki fée kí lēēman yati kí tīī-mi.” 14Ní Yeesu kíí-u yii: “Oo kijapaai, ŋma di kāaǹ-mi ni-bɔsoonliu nì ni-waŋyakatiliu?” 15Ní u bí báà ŋma yii: “Ní nīn nyíǹ ni-ba tiŋan kí taa nín̄ cáá nnimitaataam, kun puee báà unil yaa yāntì ki sá ugaaja min, u-gaajawanti di kaa yì-tì ní u cáá dimaŋfal.” 16Ní u lī tibɔŋmantikaal nee, yii: “Ugaaja ubɔ di nìn bí ki cáá tikpaatan ki kùn̄, ní an lòon̄ tiŋan. 17Ní u lī u-ban yii: 'M dàá péēgítī ŋá mana deeyaaa? Maa ti cáá mpaan laaaba kí cáá m-jikaati kí ŋá.' 18Niinee ní u bí yii: 'M béè m nín dàá ŋá puee: m dàá kpìtī m-cakalaabi ní kí fàtīí gāā bikpaŋkpaambi, ní kí kɔ́oǹ m-jikaati kɔkɔ nì m-wanti tin kíǹee kí gbéeǹ. 19M yaa ŋá míǹ ki dɔ́òyee, ní ḿ bí m-ba yii: M cáá tikɔkɔ nì tikɔkɔ tikpil kí jī kí nyò kí nīn fàal̀ kí ŋùŋfì ali abin kupaau.' 20Ama ní Unimbɔti bí-u yii: 'Ugbaan, kunyeeu nee gba m dàá fàtīí fɔ̃ɔ̃ a-naŋki. Tin kɔkɔ a bɔ́ntì ki yɔ́oǹ a-bee, ubɔ di dàá nīn kíǹ ki yì.' ” 21Ní Yeesu gítī lī yii: “Míǹ ní an dàá ŋá un kamaa nyàab̀ tigaajawan ki yɔ̃ontí u-ba, ama ní kaa sá ugaaja Unimbɔti nimiinee.” 22Míǹ boonee ní Yeesu bí u-boonnooliibi yii: “An pu ní m tùkù-ni yii ní taa nín̄ nìiǹ tipɔjikaal nì tiwampeeŋkaal pu, 23Kun puee dimaŋfal jítiǹ tijin, ní tiwun mun jítiǹ tiwampeeŋkaal. 24Kpèèmaan inoon, iaa būul̀, kaa cēē, kaa cáá kukaau kaa tí cáá kukaatuŋu, ama Unimbɔti kpīintí-i. Kin nimbi bin jítiǹ inoon kpataaayee ní ni-Baa un bí yilpuee kaa nín kpèéee? 25Báà a yaa bíī yáliŋkí nì a-ba, saa ŋūǹ kí gbéeǹ a-maŋfal fɔkɔŋŋu pu fiii. 26Ni yaa kaa ŋūǹ kí ŋá tin bí fiii mimmee, kin ba pu ní ni yáliŋkí tin kíǹee pu? 27Kpèèmaan mpumpukum! Maa tūǹ ditundi ki gì, kaa lù satab, ama m tùkù-ni yii ubɔti Saloomɔn gba, nì u-gaajati kɔkɔee, waa ŋúń ki ká tiwannyaandi ki pēeǹ an bàn̄ mpumpukum nee kansikin miba nyaaŋku. 28Unimbɔti yaa nyāantí míǹ timool tin bí tisatin díǹ fool ŋŋmi ń dāá wò-tèe, mimmee waa làá ŋá án jītíǹ míǹ kí tīī-naaan? Ba pu ní ni-fookiiu kaa náaǹ mimmee? 29Ní taa nín̄ bìǹ ki nyàab̀ tin ni dàá jēe nì tin ni dàá nyòee, kí taa nín̄ páb́ ni-ba an wanti pu. 30Duulnya nib bin kaa nɔ́ɔ́ Unimbɔtee di nyàab̀ tíǹ kɔkɔ, kaa gbèentí, ama nimbee, ni cáá Ubaati un nyí yii an bàlfī ní nīn cáá an wantee. 31Péé kí nyàab̀maan Unimbɔti beel, ní ú tīī-ni kí kpáaǹ tin kɔkɔ kíǹee.” 32“Nimbi bin sá kinikitiwaayee, taa fàŋkìmaan, ni-Baa lēēyii u dàá tīī-ni dibeel. 33Nyāfìmaan ni-wanti kí dūú tīīmaan bisoodambi. Mimmee ni síiǹ animitɔkɔl ŋin kaa cífée nì tigaajati tin kaa dɔ́otée dee yilpu, laakin binaayub kaa ŋūǹ kí yòɔɔ dikɔtuul mun kaa ŋūǹ kí mɔ́ee. 34Kun puee laakin a-gaajati bée, niin ní a-landɔkɔŋu mun bí.” 35“Bɔ́ntímaan ni-ba, kí nīn gbìn̄ ni-dambalab, ni-fitilab ń nīn fòol̄ ki cí m-gítintam. 36Ní nīn bí kii bitɔntɔnliibi bin bin kpiliu búntì animpucaŋgbiil, bi kā ki cí-u, u yaa láā bāań ki fáá kipunyɔkɔ bí pìitī-uee. 37An sá mmɔn ki tīī bitɔntɔnliibi bin bin kpiliu bāań ki ká bi kā ki wāĺ, kaa gèeǹee. Ibaamɔn ní m tùkù-ni, u dàá dū ditɔntɔmbɔkutil kí pèen̄ ní kí yàntī bí kàl̄, ní ú cáań tijin kí tīī-bi. 38Báà an yaa sá kunyataasiiu àá ŋkoosiim ní u yaa bāań ki ká bi kā kaa gèeǹee, an sá mmɔn ki tīī bidambi. 39Ní gbìl̄maan tinee mun: kudiidaan yaa nyí ŋyunti ŋun unaayuu dàá dāan̄ kí yò-uee, u bàà kàal̀ kí cīití ní bí taa láā cíĺ u-diiku kí yò-u. 40Míǹ mbaantiim, ni mun ń bɔ́ntí kí nīn címaan, kun puee man Kinibiki dàá bàń ŋyunti ŋun naa bàà dàkafēe ní.” 41Ní Piyeer bí yii: “Ukpil, tibɔŋmantikaal gbantee, a lì timbi baba naaan, a lì báà ŋma ní?” 42Ní ti-Dindaan kíí-u yii: “Tibɔŋmantikaal nee sá ki tīī utɔntɔnli kamaa un yú deedee ki cáá iciin, u-kpiliu dū u-cindi yab ki ŋúbiǹ-u ú nīn kpèé ki tìì-bi tijin ŋyunti ŋun sá ú tīī-bee ní. 43An sá mmɔn ki tīī utɔntɔnli gbanti u-kpiliu yaa bāań ki ká u bíī ŋáań min u tùkū-uee. 44Ibaamɔn ní m tùkù-ni, u-kpiliu dàá dū u-gaajati kɔkɔ ní kí ŋúbiǹ-u. 45Ama ní utɔntɔnlee yaa bí yii: 'M-kpiliu yúntìń tikpil.' ní ki kíĺ ki bíī gbáà bitɔntɔnliibi bin kíǹee bininjab nì binimpoobi, ní ki jīǹ ki nyù ki gbéè, 46niinee ní u-kpiliu ń dāá fàtīń ŋwiin ŋun pu waa dàkafī yii u dàá gítińee nì kukuluu kun pu waa nyée. U yaa bāańee, see ú tòntī-u ní kí dū-u kí tɔ̄ bin yíì kaa fɔ̃ɔ̃ Unimbɔtee laŋki. 47“Utɔntɔnli un yaa nyí min ní u u-kpiliu lèe ama ní kaa bɔ́ntì míǹ ki tīī-uee, u-gbati dàá nīn wīití tikpil. 48Ama, utɔntɔnli un yaa kaa nyí min u-kpiliu lèe ní ki yīntiǹ-uee u-gbati kaa dāa náaǹ. Sii un Unimbɔti yaa tīī tikpilee, u dāa bàlfī-si tikpil mun ní, ní sii un Unimbɔti yaa ti kpāaǹ tikpilee, see ú dāá bàlfì-si tikpil mun.” 49Ní Yeesu bí yii: “M dɔ́miń kí cáań ŋŋmi kí tɔ̄ kitiŋ pu ní, m bàà là ŋú fɔ̃ɔ̃ dooooyee gba ní. 50M dàá fàl̀ falaa, an puee m bí digìŋ́kpaandin kí nīn cí ŋyunti ŋun an dàá dāá ŋée. 51Ni nyí yii m dɔ́miń kí cáań ŋgbansɔŋfi kitiŋ pu níiin? Aayee, m cáań diyakatil ní. 52Di sá yii, kí yòon̄ kí nīn cée, binib yaa bí biŋmoo kudicaŋu poonee, bi dàá yàkatī ní, bita kaa làá nīn gbìliǹ bili, ní bili mun kaa làá nīn gbìliǹ bita. 53Ubaati kaa làá nīn gbìliǹ u-jipɔɔn ní u-jipɔɔn mun kaa làá nīn gbìliǹ ubaati, unaati kaa làá nīn gbìliǹ u-bisal, ní u-bisal mun kaa làá nīn gbìliǹ-u, ní unimpu kaa làá nīn gbìliǹ u-coopu, ní u-coopu mun kaa làá nīn gbìliǹ-u.” 54Ní Yeesu bí kunipaauee yii: “Ni yaa ká atagban yaa yíkìń laan pú ŋwìiń jēetée, ní ní lì yii: 'Utaa dàá nì,' ní ú lafun nì. 55Ní dipeel buŋku yaa bāańee, ní ní bí yii: 'Ti dàá kɔ́ kutuntuŋun dee,' ní an lafun ŋáań míǹ. 56Mili mili dambi, ni nyí ki gàntī yilpu nì taapu daanti, ba pu ní naa ŋūǹ kí béé tin bíī jītí kɔŋkɔnneeyee?” 57“Ba pu ní naa dàkafī kí lēēmin bí deedeeyee ni-ba?” 58Yeesu kútì ki lī yii: “Ubɔ yaa cáǹ-si ibɔsoon, ŋyunti ŋun ni dáá bí nsanni ki cée, pɔ́ɔǹ a-ba kí ŋāŋkì tibɔti kí kúntí-tì nsanni niin, an nín dàá ŋá pu ú taa dáaĺ-si kí cùnnì ubɔsoonli cee, úǹ ń dū-si kí tīī plisib ń cáá-si kí pìin̄ sarkee. 59M tùkù-si ibaamɔn ní, bi yaa cáá-si ki tɔ́ sarkanee, see á pà a-pɔndi kɔkɔ nyíkínyiki, báà gboo ubɔ kaa kīntí, ní bí nín líí-si”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\