LUUKI 13

1Ŋyunti gbantee ní binib biba dɔ́miń ki tùkū Yeesu yii Gaaliilee yab biba nìn bíī kù tiwaŋkuti ki ŋáań saraa ki tìì Unimbɔti, ní gɔmina Piilati yāntì bi dɔ́miń ki kūū-bi, ní bi-fatikuu nì tiwaŋkuti tin bi kūūyee fatikuu ŋmālim̀ tɔbin. 2Ní Yeesu bí-bi yii: “Mimmee, ni dàkafī yii Gaaliilee yabee nín kpíì nsansaaŋkúm gbantee, an dàkà yii bi sá binikpitib ki jítiǹ Gaaliilee yab bin kíǹee kɔkɔɔɔ? 3Aayee, baa sá, ama, ni mun yaa kaa kpántì ni-ba, ni dàá kpú kii bí mun nín nìn kpíì puee ní! 4Àá, ni dàkafī yii binib saalku nì bita bin Siiloowee difɔkɔku lítì ki tàb̄ ki kūūyee sá digaŋgam nib ki jítiǹ Jeerusaleem yab bin kíǹee kɔkɔ? 5Aayee, baa sá, ama, ni mun yaa kaa kpántì ni-ba, ni dàá kpú kii bí mun nín kpíì puee ní.” 6Ní Yeesu gítī lī tibɔŋmantikaal nee yii: “Uninja ubɔ di bí ní ki cɔ́oǹ busubu bun bi yíì fiigee u-kpaabun. Dalbee, u cūtì kí kìtī abil, ní kaa ká. 7Ní u bí upaadaan un kpèé u-kpaabuee yii: 'Kpèè, abin ata sèé m nín péēdòoń ki nyàab̀ busubu nee biliŋ, kaa kāntée. Gāā-bu kí fá. Ba pu ní bu yú ki jīǹ mpaan fam míǹ?' 8Ní upaadaanee bí yii: 'Ukpil, gítī yàntī-bu dibindi nee, ḿ yòkɔtī bu-taapu kí ŋá tinaabin. 9M yaa ŋá míǹ, an yaa yíì, jiil bu dàá lòoǹ, bu yaa kaa nín lòon̄ee, á nín gāā-bu kí fá.' ” 10Ŋwiŋŋuŋfikaa ŋubɔ dalee, Yeesu nìn bíī dàkà binib Unimbɔti bɔti kukpafidii kubɔn. 11Unimpu ubɔ nìn bí niin, arasinii ubɔ nìn ŋúb́-u doooo abin saalku nì ata ki yāntì an gúkúǹ-u u kpántì udeen, waa ti ŋūǹ kí yáatí báà fiii. 12Yeesu ká-uee, ní ki yíiń-u ní ki bí-u yii: “Unimpuee, a-weeni yāntì-si,” 13ní ki dū u-ŋalii ki páaǹ u-pu. Kpalaa niin ní unimpuee yáatìi yúl̀ cáacaa, ní ki bíī pàkà Unimbɔti. 14Niinee, an kaa mɔ́ɔkiǹ kukpafidii kpiliu Yeesu nín cáań unimpuee ŋwiŋŋuŋfikaa dalee, ní u tùkū bin kpáfì niinee yii: “Kinyɔŋ poonee iwiin iluu di sá báà ŋma ń dūú tɔ̄ u-tundi, míǹ puee, dāam̄maan iwiin iluuyee poon bí cáaǹ-ni, án taa nín̄ sá ŋwiŋŋuŋfikaa dal.” 15Ní Yeesu kíí-u yii: “Mpoonnyoondambi, kee ŋwiŋŋuŋfikaa dalee, ni gbìntī ni-naai nì ni-mammu kunaakooun ki cáǹ-i i nyùɔɔɔ? 16Kin unimpu nee, mun sá Abraam naantiiu ubɔ ní Sitaan bɔ́ob́-u doooo abin ali kpá mmuŋku sèé, úǹ di kaa nín máaǹ ḿ báatí-u dikpambaal ŋwiŋŋuŋfikaa dalaaa?” 17Yeesu nín kíí-bi mimmee, ní icoo kɔ́ u-nannanliibi gbanti, ama samaa un kíǹee nìn fàal̀ atunnyaan ŋin Yeesu nìn ŋáańee pu. 18Ní Yeesu gítī tí dū tibɔti tiba ki ŋmāntiǹ-bi yii: “M dàá dū Unimbɔti beel kí nántíǹ ba deeyaaa, ba ní m dàá dū-dì kí ŋmàntīǹ? 19Dì náań nì kisubiki kin bi yíì muutaadee bil ní ubɔ yɔ̃oǹ ki dūu búĺ u-kpaabun, ní dì nyáń ki kpántì busubu, ní nnɔmbiyaamu dɔ́miń ki páaǹ mu-diiŋŋi bu-paŋŋi pu.” 20Ní u kútì ki lī yii. “Ba ní m gítī ŋūǹ kí dū Unimbɔti beel kí dūú ŋmàntīǹ? 21An náań nì kpɔnɔ nyɔkɔŋu ŋun ní unimpu dū ki ŋmālim̀ ŋkpɔnɔyim bɔtɔ dijandi poon ní ki búuń, ní busaa kɔkɔ jɔ́m̀ee.” 22Yeesu nìn còom̄ ki jītí ntiŋwaamu nì ŋkpaammu ki dàkà Unimbɔti bɔti ki cá Jeerusaleem. 23Ní ubɔ bālfì-u yii: “Ukpil, binib fiii di dàá dāá péēká difiilaaa?” Ní Yeesu kíí-u yii: 24“Pɔ́ɔm̀maan ni-ba kí dīmaan kipunyɔkɔwaai kí kɔ́ yilpu! Mbaamɔn ní m tùkù-ni, binib tikpil dàá dāá nyàab̀ kí kɔ́, kaa làá dāá ŋmā. 25“Unimbɔti kudiidaan yaa láā yíkì ki pīiǹ u-punyɔkɔkee, ni dāa kíǹ ki yú boon ki gbáà kipunyɔkɔ ní ki lì yii: 'Ti-Dindaan, pìitī-ti!' Ní ú dāá kíí-ni yii: 'Maa nyí laakin ní ni sée.' 26Niinee ní ni dāa lì yii: 'Ti nì si nìn jíń ki nyùn̄, a dɔ́miń ti-tiŋkin ki yúl̀ ti-daŋŋi pu ki dàkā Unimbɔti bɔti.' 27Ní ú fàtīí kùbitī kí tùkù-ni yii: 'Maa nyí laakin ní ni sée. Sútímaan niin kí wàatī-mi, nimbi bikpitiŋaliibee kɔkɔ.' 28Niin ní ni dàá dāá ká Abraam nì Isaaki nì Jaakɔb nì Unimbɔti bɔnaatiliibi kɔkɔ kā Unimbɔti beelin, ní nimbee, bí dū-ni kí fá mmɔŋki, ní ní dāá sɔ̄ anyin gà tɔb kàkaka. 29Binib dàá dāá nyānní duulnya jaŋŋi kɔkɔ, kí dāan̄ kí kɔ́ Unimbɔti beelin kí jī nnaam. 30Bin bin sá kɔŋkɔnnee biluŋkikaabee, biba di dāa sá bipeepeekaabi, ní bin sá kɔŋkɔnnee bipeepeekaabee, biba dāa sá biluŋkikaabi.” 31Ŋyunti gbantee ní Fariisab biba dɔ́miń Yeesu cee ní ki bí-u yii: “Yīkì doo kí nīn cá laaaba kun puee Eeroodi nyàab̀ kí kpò-si.” 32Ní Yeesu kíí-bi yii: “Cùú tùkùmaan Eeroodi un cáá nciin kii jiiŋkpaayee yii: 'M dàá jà arasiniibi kí cáaǹ bibunliibi díǹ nì fool, daapudalee, m dɔ́ò dee.' 33An máaǹ ḿ còom̀ díǹ nì fool nì daapudal, kun puee an kaa pú nsan yii Unimbɔti bɔnaatiliu ń kpú laaaba an yaa kaa sá Jeerusaleem. 34“Jeerusaleem yab, Jeerusaleem yab, nimbi bin kù Unimbɔti bɔnaatiliibi ki cáá ataŋkpee ki yāŋkí ki kù bin Unimbɔti túnnée, ataa aŋa pu ní maa nyàab̄ kí kɔ́oǹ-ni kí kpāfì m-cee kii ukɔl nín kɔ̃ontí u-biyaamu kí ŋá u-taapu kí dū u-feeni kí bìin̄ mu-pu miŋyee! Ama ní ni yíì. 35An puee Unimbɔti dàá fá ni nì ni-diiku. Ibaamɔn ní m tùkù-ni, naa làá ti ká-mi kí nīn cí ŋyunti ŋun ni dàá dāá sòoǹ m-pu yii: 'Unimbɔti ń bìin̄ un u túnnée boonee.' ”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\