LUUKI 14

1Ŋwiŋŋuŋfikaa ŋubɔ dalee, ní Fariisab kpilib ubɔ yíiń Yeesu ú dāan̄ u-dumpu bí jī tijin. Yeesu bàn̄ee, ní bin bí niinee kā ki cɔ́ŋkí-u. 2Ucùúdaan ubɔ nìn bí u-nimiin. 3Ní Yeesu bālfì bimaradakaliibi nì Fariisab yii: “Ti-marau pú nsan tí cáaǹ ubunli ŋwiŋŋuŋfikaa dalaaa an kaa pú?” 4Ní baa kíí-u tiba. Ní u cúú ubunlee ŋal ní ki cáaǹ-u ní ki bí yii ú nīn kùǹ. 5Míǹ boonee ní Yeesu bí-bi yii: “Ni-kansikin ubɔ di yaa cáá jipɔɔn àá unaa, ní u yaa jéetì lɔkɔn ŋwiŋŋuŋfikaa dal, waa lèekī-u malaaa?” 6Ní baa ŋúń ki kíí-u an bɔti. 7Yeesu dáań ki ká yii bin bi yíiń bí dāan̄ kí jī tijinee bíī nyàab̀ ikakaamɔnti, ní u dū tibɔŋmantikaal ki bí bi-kɔkɔ yii: 8“Bi yaa yíiń-si tinimpucan jim ní a yaa bàn̄ee, taa kàl̄ nyɔkɔpu jal pu, an yaa yíì, bi yíiń unikpaan un jítiǹ-see mun. 9A dāa kpèéyee, un yíiń nimbi liitilee bāań a-cee ní kí bí-si yii: 'Yīkì kí pɔ̄ ukpil nee mpaan.' Ní á yīkì nì icoo gbòooo kí nīn gítí boon boon kí cùú kàlīń. 10Míǹ puee, bi yaa yíiń-si njimee, cùú kàlīń boon, ní un yíiń-see yaa bāań ki ká-si a kāń boonee, ní ú bí-si yii: 'M-bɔɔ, dāá kàl̄ nyɔkɔpu dijamɔntiil pu.' Niinee an sá diyindi ní ki tīī-si, sii nì bin kɔkɔ bí niin kí jēe nimiin. 11Míǹ mbaantiim ní un kamaa yaa yɔ̃oǹ u-ba yilpuee Unimbɔti dàá sìntī-u taapu, ní un yaa sīntì u-ba taapuee Unimbɔti dàá yòon̄-u yilpu.” 12Ní Yeesu fātìi bí un yíiń-uee yii: “A yaa làá yíiń binib ń dāan̄ a-dumpu kí jī tijinee, taa yíiń a-bɔɔbi nì a-nabiyaamu, nì bin nàaǹ-see nì a-gaajajutiibi, kun puee bí mun ŋūǹ kí dāá ŋá míǹ kí yíiń-si mun, mimmee bi pàn̄-si tin a nìn ŋá ki tīī-bee dee. 13Ama a yaa ŋá tijin ki dàá yíiń binib ń dāan̄ a-dumpu kí jēe, á yíiń bisoodambi, bideembi, bifaliŋfaambi nì bijɔfub. 14A yaa ŋá mimmee, a dàá nīn bí mmɔn ni kun puee an nibee kaa ŋūǹ kí téeǹ-si, ní daliŋkin Unimbɔti yaa láā fīkitì deedeedambee, ní ú dāá pà-si.” 15Bin nì Yeesu nìn kā ki jīǹee kansikin ubɔ nín gbìl̄ an bɔtee, ní u bí Yeesu yii: “Án nīn mɔ̄ǹ un dàá dāá jī Unimbɔti beelin jikaatee!” 16Ní Yeesu kíí-u yii: “Unimbɔti beel nín náań nì kuŋyee sèé: Kijapaai kiba di nìn bɔ́ntì njiŋkpaammi miba ní ki yíiń binib tikpil. 17Njimee yuntiŋu bāańee, ní u tú u-tɔntɔnliu yii ú cùú tùkù bin u yíińee yii: 'Dāam̄maan, an kɔkɔ bɔ́ntì.' 18Ní bi-kɔkɔ bíī tìì inaakpal fam kun pu ní baa làá ŋmā kí cùee. Upeepeekaayee bí yii: 'M cíkitì-si kifuulii maa làá ŋmā kí dāan̄, kun puee m dá kusaau kubɔ, m máaǹ kí cùú kpèè-ku.' 19Ní ubɔ mun bí yii: 'M cíkitì-si kifuulii, maa làá ŋmā kí dāan̄, di sá yii m dá inaa in bi cáā kù tikpaalee saalaa, m dàá cáá-i kusaau kí màkan̄-i kí kpèè.' 20Ní ubɔ mun tí bí yii: 'M dáá péēcáá unimpucaan dee, an puee maa làá ŋmā kí dāan̄.' 21Ní utɔntɔnlee gítìń ki tùkū u-kpiliu binibee nín kíí-u puee. Niinee ní ukpil fɔ̃ɔ̃ diŋuul ní ki bí-u yii: 'Nín̄ cá malaa kitiŋin sampaambi pu nì adan pu kí cáań bisoodambi nì bideembi nì bijɔfub nì bifaliŋfaambi!' 22An kútì fiiiyee, ní utɔntɔnlee gítìń ki bí yii: 'A nín bí yii ḿ ŋá puee, m ŋá míǹ, binib tikpil dɔ́miń ama mpaan dáá gbíntìi bí.' 23Ní ukpil bí-u yii: 'Nín̄ cá isaasan pu nì ikpaabuku, a yaa péēká binib biŋyee á páb́-bi bí dāan̄ an nín dàá ŋá pu m-diiku ń gbée. 24Ibaamɔn ní m sòoǹ nì ni, bin kɔkɔ m bàà péé péé ki yíińee, báà ubɔ kaa làá dáká m-jinti nee.' ” 25Dinikitikpaandi nì Yeesu nìn táá ki còom̄ nsanee, ní Yeesu fātì ki bí-bi yii: 26“Un yaa dɔ́miń man cee ki là kí kpántí m-boonnooliuee see ú nīn néeń man ki jítiǹ u-baa nì u-na nì u-nimpuu nì u-biyaamu nì u-nabiyaamu, ní kí nīn néeń man ki jítiǹ úǹ u-ba. 27Sii un yaa kaa yɔ̃oǹ a-dɔpuntikaaŋu ki túǹ kí nīn nɔ́ɔ́-mee kaa ŋūǹ kí nīn sá man-boonnooliu. 28Ni-kansikin ŋma di yaa làá mā kudikpaaŋŋu, waa kàal̀ kí cɔ́tí kunimiŋmiiu kí béé animil ŋin u cááyee yaa bà ú mā an diiku? 29An yaa sá fam, u cɔ̃ontí kudii ní kí dūú gbèen̄, kaa ti ŋūǹ kí púntí, ní bin kɔkɔ jītí ki wāĺ-kuee kíǹ ki bèel̄-u yii: 30'Kpèè kijapaai nee bàà kíĺ ki bíī māā kudii dee ní ŋŋmam kaa ti bí-u ú púntí.' 31Àá, ubɔti ulɔu di yaa làá cùú jáǹ u-bɔtijuti waa kàal̀ kí kpèè yii u-nib kutukub saalaa yaa ŋūǹ kí cùú jáǹ ubɔti un dòoń kí jáǹ-u nì binib kutukub mmuŋkuee? 32U yaa kpēēyii waa làá ŋmēe, ŋyunti ŋun ubɔti un béeyee dáá bíń ndan ki dòońee ní ú tɔ̄ binib ń cù kí gbàam̀-u yii: 'A là ḿ ŋá mana ní ŋgbansɔŋfi ń dāan̄ ti-kansikin ní?' ” 33Ní Yeesu gítī tí lī yii: “Míǹ mbaantiim ní ni-kansikin un yaa là kí nīn sá man boonnooliuee see ú fá tin kɔkɔ u cááyee.” 34“Ŋyaam sá tiwammɔntiil ní, ama ŋyaam yaa kpíìyee, mana ní bi dàá ŋá ní mí fàtīí mɔ̄ɔkì? 35Maa ŋān̄ bí dūú bíĺ kitiŋ án tīī ntiŋkpamaaan kaa ŋān̄ bí dūú bíĺ tiwambɔlkaal taapu án lòoǹ mun, see bí dūú fá ditampundi pu. Un yaa cáá ditafalee ń pīlfì.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\