LUUKI 15

1Bifɔtiliibi nì binikpitib^fe^ bin kɔ́ kíǹee nìn sútìń ki pìl̄ Yeesu kí pīlfì tin u sòoǹee. 2An yāntì Fariisab nì bimaradakaliibi bíī gbùkum̄, yii: “Kijapaai nee fòol̄ binikpitib, u nì bi jīǹ tijin.” 3Ní Yeesu dū tibɔti nee ki ŋmāntiǹ yii: 4“Ni-kansikin ubɔ yaa cáá ipii dilaataal, ní ubɔ yaa wáŋkèe, waa dù ubɔ kpá dilaataalee kí yɔ́oń kupikpaapɔɔun kí cùú nyàabìń un wáŋkée ali kí tin kánní-uaaa? 5U yaa kánní-uee niinee an mɔ́ɔkíǹ-u ní ú dū-u kí bùkun̄ní. 6U nín bāań mmɔŋkee, ní ú yíiń u-bɔɔbi nì u-kɔŋkɔnnaatɔb kí bí-bi yii: 'Fàal̀ kí tūtum̀maan-mi, kun puee m fātìi ká m-piiu un nìn wáŋkèe.' 7Ibaamɔn ní m tùkù-ni, míǹ mbaantiim ní unibaanti un fá u-kpitiiyee puee dipɔɔpiŋkpaandi bí yilpu ki jítiǹ deedeedambi ubɔ kpá dilaataal bin an kaa ti bàlfī bí kpántí bi-bimbimee.” 8“Àá unimpu ubɔ di yaa cáá jitɔmbi^ff^ saalaa bin sá-u tipijatee ní ubɔ yaa wáŋkì, waa tùutī fitila kudiin kí ŋàtī kí nyàab̀ tiŋan ali kí tin ká u-nimiliŋee? 9U yaa kée ní ú yíiń u-bɔɔbi nì u-kɔŋkɔnnaatɔb, yii: 'Fàal̀ kí tūtuǹmaan-mi, kun puee m-nimiliŋ ŋin nìn wáŋkèe, m fātìi ká-ŋi.' 10Ibaamɔn ní m tùkù-ni, míǹ mbaantiim Unimbɔti mun nì u-tūuni bí dipɔɔpiŋkpaandin un fá u-kpitiiyee pu.” 11Ní Yeesu fātìi tí bí-bi yii: “Ukpil ubɔ di bí ní ki cáá jipɔmbi bili. 12Ní kiwaayee bí u-baa yii: 'M-baa, tīī-mi tiwan tin a yaa láā kpíì m dàá jēe kɔŋkɔnnee.' Ní u-baa lafun tīī biliitil, báà ŋma nì u-wanti. 13Iwiŋkaaŋkaa boonee, ní kiwaayee dū u-jandi din bi tīī-uee ki nyáfì ní ki fɔ̃ɔ̃ animil, ní ki yíkìi búntì ndandati kitiŋ kiban, ní ki bí niin ki jīǹ u-nimiliŋ pùsìpusi. 14U jíń u-nimiliŋ ki dɔ́òyee, ní ŋkùm miba nyáń kitiŋ gbanti poon ki pɔ̄ɔ̄ tikpil, niinee disool kíǹ ki cáá-u. 15Ní u cūtì ki nyàab̄ kitiŋ gbanti niliu ubɔ cee ditundi ní úǹ dū-u ki tɔ́ kusaau difakpaal. 16Ní u bàà nìn là kí nīn jīǹ afab jinti, ní báà ubɔ kaa tìì-u. 17Niinee ní u kíĺ ki bíī dàkafī tin poon ní u kɔ́ee, ní ki bí yii: 'M-baa tɔntɔnliibi tikpil bí mmɔŋki ki bíntí tijin pu, ní man dāa bí doo ki kúù ŋkùm nee. 18M dàá yīkì kí fàtī m-baa cee. M yaa bàn̄ee, ḿ bí-u yii: M-baa, m yīntiǹ Unimbɔti ki yīntiǹ si mun, 19maa ti máaǹ á yíiń-mi a-biki. Dū-mi kí ŋá kii a-tɔntɔnliu ubɔee.' 20U dākafì míǹ ki dɔ́òyee ní ki yíkì ki kíliń nsan ki nín dòoń u-baa cee. “U-baa ká u páaǹńee, ní an cúú-u falaa, ní u sáǹ ki túŋkì-u ní ki ŋá-u aatúuù. 21Ní u bí u-baa yii: 'M yīntiǹ Unimbɔti ki yīntiǹ si mun, maa ti máaǹ á yíiń-mi a-biki.' 22Ama ní u-baa bí u-tɔntɔnliibi yii: 'Cáaḿmaan dibɔkutil din ŋān̄ tikpilee malaa malaa kí pèem̄maan-u, kí cáań kibɔmbiki kí fúuń u-ŋambiki, kí cáań anaataka kí tákámaan-u, 23kí cúúmaan dinajapɔmbil din cáá ŋkpamee kí kpò tí jī kí fàal̀. 24Kun puee m-biki nee ŋman nìn kpíì ní ki fātìi fīkitì, kì nìn wáŋkì ní m fātìi ká-kì.' Ní bi kíĺ ki bíī jīǹ jiŋaal. 25“Ŋyuntee u-jipɔŋkpiliu dáá bíń kusaau. U kùnní ki tɔ́obiń mmɔŋkee, ki gbìl̄ agbiil nì diŋool tùm̀ mmɔŋki. 26Ní u yíiń bitɔntɔnliibi ubɔ ki bālfì-u yii: 'Ba ŋá mmɔŋki doo ní?' 27Ní utɔntɔnlee kíí-u yii: 'A-naal di fātìi gítìń, ní a-baa kūū dinajapɔmbil din cáá ŋkpamee, kun puee u fātìi ká-u nì alaafiya.' 28Niinee, u-jipɔŋkpilee fɔ̃ɔ̃ diŋuul ní ki yíì kaa là kí kɔ́ kudiin. Ní u-baa nyánní ki sɔ̄kɔl̀-u ú kɔ́oń. 29Ní u fātìi bí u-baa yii: 'M-baa, kpèè abin kupaau sèé m nín kā ki ŋáań ditundi ki tìì-see, maa yíì a-tundi diba yii maa làá ŋá kí tīī-si, ama a mun kaa tīī-mi dalba kiŋɔbiki yii man nì m-bɔɔbi ń jī jiŋaal. 30Ama un sá a-bikee, fātìi bāańee, úǹ un yɔ̃oǹ a-gaajawanti u nì nnimpulakpaamu jíńee, úǹ ní a cúú unajapɔɔn un cáá ŋkpamee ki kūū!' 31Ní u-baa bí-u yii: 'M-biki, sii péēbí m-cee doo ní baabadal, tin kɔkɔ m cááyee, sii di yì. 32Ama an máaǹ tí jī jiŋaal kí fàal̀, kun puee a-naal un ŋman nìn kpíìyee fātìi fīkitì, u nìn wáŋkì ní m fātìi ká-u.' ”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\