LUUKI 16

1Yeesu gítī kútì ki lī u-boonnooliibi yii: “Ugaaja ubɔ di bí ní ki cáá utɔntɔnli un kpèé u-wanti kɔkɔee, ní bi tùkū-u yii utɔntɔnlee cáá u-wanti ki bíiĺ. 2Ní u yíiń-u, ní ki bí-u yii: 'An kaa mɔ́ɔkiǹ-mi m nín gbìl̄ tin a ŋáańee. Ŋá akɔntaa kí tīī-mi kí tùkù-mi a nín túń ditundi ki gíiǹ puee, kun puee aa làá nīn gítī kpèé m-wanti.' 3Ní utɔntɔnlee bālfì u-ba yii 'M-kpiliu dàá jà-mi dee, m dàá ŋá mana dee? Ḿ cùú nīn kù tikpaalaaa? Maa cáá mpɔn kí kpò. Ḿ cùú nīn mèéeee? An cáá-mi icoo! 4M béè m nín dàá ŋá pu ní bi yaa jìn̄-mee, binib ń fɔ̃ɔ̃-mi bi-dumpuiyee.' 5Niinee ní u yíiń bin kɔkɔ cáá u-kpiliu apɔɔnee ubɔ ubɔ, ní ki bālfì upeepeekaa yii: 'Mana ní a cáá m-kpiliu dipɔndi ní?' 6Ní u bí-u yii 'Ŋkpam aŋkɔrab dilaataal.' Ní u fātìi bí yii: 'A-pɔndi takaldau sèé, fɔ̃ɔ̃ kí kàl̄ kí ŋmà malaa yii a cáá dipɔndi aŋkɔrab ili nì saalaa.' 7Ní u bí un kíǹee yii: 'Sii faa, a-pɔndi sá mana?' Ní úǹ bí yii: 'Idi kutukub dilaataal,' ní u bi yii: 'A-pɔndi takaldau sèé, fɔ̃ɔ̃ kí ŋmà idi kutukub imuŋku inaa.' 8Utɔntɔŋkpitee kpiliu nín gbìl̄ tin u ŋée, ní u pàkā-u u nín yáb́ ki ŋá miŋyee: di sá yii bin kaa sá Unimbɔti nibee wálfì bi-jutiibi bɔti pu ki jítiǹ bin sá u-yabee.” 9Ní Yeesu lī yii: “Man tùkù nimbi yii: Nín̄ cáámaan ni-gaajati ki ŋáań min fáatì Unimbɔtee an nín dàá ŋá pu, tì yaa láā kúntì ni-ceeyee, Unimbɔti ń fɔ̃ɔ̃-ni kí kàan̄ ikooŋkoon in bí jaanjaanee nee. 10Un ŋúb̀ tiwan fiii nì deedeeyee tí ŋúb̀ tiwaŋkpaandi mun deedee ní. Un kaa ŋúb̀ tiwan fiii nì deedeeyee kaa tí ŋúb̀ tiwaŋkpaandi mun nì deedee. 11Ni yaa kaa ŋūǹ kí ŋúb́ duulnya gaajati tin kaa sá timɔntiilee Unimbɔti kaa dāa dù u-gaajamɔntiiti kí ŋúbiǹ-ni. 12Tin tin sá ubɔ wantee, ni yaa kaa ŋúb́-tì nì deedeeyee, Unimbɔti kaa tìì ni mun tin sá ni-yatee. 13“Utɔntɔnli ubɔ kaa ŋūǹ kí nīn bí bikpilib bili cee. See ú nīn ná ubɔ kí nīn néeń un kíǹee, kí dū u-ba kí tīī ubɔ, kí nīn kpèé un kíǹee fam. Naa ŋūǹ kí kpāfì Unimbɔti nì animil kí nɔ́ɔ́.” 14Fariisab nín gbìl̄ an bɔtee ní bi bíī bèel̄ Yeesu kun puee bíǹ néeń animil. 15Ní Yeesu bí-bi yii: “Ni là binib ń nīn wāĺ-ni yii ni sá deedeedambi, ama Unimbɔti wāĺ ni-pɔbiliŋ poon; ní tin binib kpèé yii tiŋaŋkpaandee tíǹ ní Unimbɔti wāĺ yii an sá tikpitikpaandi. 16“Mooisi marab nì Unimbɔti bɔnaatiliibi nín sòoǹ tiŋyee nìn bí ki dāa sāā Jaan un fùul̀ binib Unimbɔti nyimee yuntiŋu. Ŋyunti ŋun Jaan bāańee ní binib gbìl̄ Unimbɔti beel bɔti, ní báà ŋma kíǹ ki bíī mò kí kɔ́ Unimbɔti beelin. 17An pòfì ki tīī kutagbɔŋu nì kitiŋ ń jītí nì marab ŋmaŋmabiku kubɔ ń kpìtī. 18“Un kamaa yaa jìn̄ u-nimpuu ní ki fātìi cáá upɔɔnee, udaan ŋá tilaakpaal Unimbɔti nimiin, ní un cáá unimpu un u-cal jìn̄ee mun ŋá tilaakpaal Unimbɔti nimiin.” 19Ní Yeesu bí yii: “Ugaaja ubɔ di nìn bí ki pèentí abɔkutinyaan ŋin pɔ̄ɔ̄ kudaau tikpilee ní ki péēbí ki jīǹ jiŋaal mmɔntiimin baabadal. 20Usoodaan ubɔ nìn bí bi yíì-u Laasaar, u nìn dò ugaajee punyɔkɔpu ibunsoon píń u-wunti pu. 21U bàà là kí nīn tòɔ́ ugaajee nín jīǹ tin gbátí ki lítí kitiŋee kí kpíiǹ u-ba, ní iboo mun gítī dòoń ki líntí u-buuni. 22Usoodaanee dūu kpíì, ní Unimbɔti tūuni dɔ́miń ki yɔ̃oǹ-u ki cáā nín jɔ́ḿ yilpu ki kāaǹ Abraam cee. Ní ugaajee mun dāa dūu kpíì, ní bi síb́-u. 23U bàn̄ ditaŋkpiilinee ki bíī jīǹ falaakpaan. U bí falaa poonee ki wáaǹ ki kpēēyee ki ká Abraam ndan, Laasaar kā u-cee. 24Niinee ní u téeń mpɔn yii: 'Ti-baa Abraam, sɔ̄ m-saai kí péētɔ̄ń Laasaar ń dū u-ŋambiki kí sēēnnyim kí cáań kí mèel̀ m-limbil, kun puee m bíī jīǹ falaa ŋŋmi nee poon tikpil.' 25Ní Abraam kíí-u yii: 'M-biki, téetí yii a nín nìn bí duulnyanee, a nìn jíń mmɔn, ní Laasaar úǹ nìn jíń falaa. Kɔŋkɔnnee ú mun bíī fòol̄ u-mɔŋŋu dee, ní si mun bí falaan. 26Ali gba mbookpaan ŋubɔ di pītì timbi nì nimbi kansikin; bin yaa bàà là kí nyānní timbi cee kí cù nimbi ceeyee ń taa ŋmāaan, bin mun yaa bàà là kí nyānní nimbi ceen kí dāan̄ timbi cee dooyee mun ń taa ŋmā.' 27Ní ugaajee bí yii: 'Mimmee, m gbàam̄-si, á tɔ̄ Laasaar m-baa dumpu, 28kun puee m cáá nnabiyaamu muŋmoo, ú cù kí kpāafì-bi bíǹ ń taa dāan̄ nnaabu ŋun poon man bí nee ni.' 29Ní Abraam kíí-u yii: 'Bi cáá tin Mooisi nì Unimbɔti bɔnaatiliibi ŋmàn̄ee, bí nɔ́ɔ́ tíǹ.' 30Ní ugaajee bí yii: 'Aayee, m-baa Abraam, ubɔ di yaa bàà fīkitì bitaŋkpiibi kansikin ki cūtèe, bi bàà kpántí bi-bimbim.' 31Ní Abraam fātìi bí-u yii: 'Bi yaa kaa làá nɔ́ɔ́ Mooisi nì Unimbɔti bɔnaatiliibi nín ŋmàn̄ tiŋyee, báà ubɔ yaa nyáń bitaŋkpiibi kansikin ki fīkitì ki sòon̄ nì bi, baa làá fɔ̃ɔ̃ udaan bɔti kí kíí.' ”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\