LUUKI 17

1Ní Yeesu tí bí u-boonnooliibi yii: “Kun dàá nīn yàntī binib ń nīn ŋáań ikpitee dàá nīn péēbí ní. Ama mbusu dɔ̄ ki cí un pu ní an dàá dīńee. 2Bi yaa bàà dū ŋŋmii ki kúĺ kutaŋkpanaau ki dūu léeǹ u-neen, ki cáá-u ki tɔ́ tiŋkun, an bàà sɔ́ nì ú yàntī ŋwaamu nee kiba ń lítí ikpitin. 3Ní nīn nyíǹ ni-ba tiŋan! “A-nabiki yaa ŋá ikpitee, á wòoǹ-u ú taa ti ŋá míǹ. U yaa bí yii u-bɔti kpíìyee, dūú pɔ̄-u. 4U yaa yīntiǹ-si ali miluli ŋwimbaanti ní ki dɔ́miń miluli gbantee ki tùkù-si yii: 'M-bɔti kpíìyee,' dūú pɔ̄-u.” 5Ní Yeesu kpambaliŋ bí-u yii: “Ti-Dindaan, kūtì-ti fookii.” 6Ní ti-Dindaan kíí-bi yii: “Ni yaa bàà cáámaan fookii ní báà u yaa bí fiii kii dijɔnjɔmbilee, ni bàà ŋūǹ kí tùkù busubu nee yii: 'Á kpìkitī laakin a yú nee kí cùú cɔ́oń tiŋku poon,' ní bú ŋá ni nín lī puee.” 7“Ni-kansikin ubɔ yaa cáá utɔntɔnli, u gbāā ki kù-u tikpaal àá u kpàá-u tiwaŋkuti, ní utɔntɔnlee yaa nyánní kusaau ki bāańee, u kíikí kí tùkù-u yii: 'Dāan̄ malaa kí dāá nīn jīǹ tijinaaan!' 8See ú tùkù-u yii: 'Ŋá-mi tijin, kí kpántí a-bɔkutil kí yòon̄ tijin kí cáań-mi. Man yaa jíń ki nyùn̄ee, si mun ń nín jī a-yati.' 9Aa cáá ijaam kí jāam̀ a-tɔntɔnliu u nín ŋá ditundi din a tīī-uee pu. 10Míǹ mbaantiim ní an sá ni mun cee: ni yaa ŋá tin Unimbɔti bí ní ŋée kɔkɔ ki dɔ́òyee, lìmaan yii: 'Timbi sá bitɔntɔnliibi bin kaa bí tibanee ní, ti-tundi din ti máaǹ kí ŋée ní ti ŋá nee.' ” 11Yeesu nín nìn còom̄ ki cá Jeerusaleemee u nìn jítì Samarii nì Gaaliilee kansikin ní. 12U dàá kɔ́ kitimbilii kibanee ní binyaŋgbantiibi saalaa túŋkìń-u ki dɔ́miń ki yú kudandaŋu, 13ní ki káaǹ yii: “Ukpil Yeesu, sɔ̄ ti-saai!” 14Yeesu ká-bee ní ki bí yii: “Cáámaan ni-ba kí dàkà bisaraaŋaliibi.” Ŋyunti ŋun bi cée, ní bi pɔ́ɔkì. 15Bi-kansikin ubɔ nín dáań ki ká yii u pɔ́ɔkèe, ní u gbēeǹ niin ki fātì u-taaŋi pu ní ki nín gítiń ki sòoǹ mpɔn ki pàkà Unimbɔti, 16ní ki dɔ́miń ki lítì Yeesu nimiin dicincibil ki jáam̀-u, kijapaayee nìn sá usamariija ní. 17Ní Yeesu bí yii: “M cáaǹ binib saalaa ní, kin biwa bin kíǹee bí la? 18Mimmee báà ubɔ kaa dākafì kí gítiń kí nyɔ̄ŋkì Unimbɔti see unicaan nee babaaa?” 19Ní Yeesu bí-u yii: “Yīkì kí nīn cá, a-fookiiu di fīī-si.” 20Fariisab bālfì Yeesu yii: “Ŋyunti ŋulɔŋu ní Unimbɔti beel dàá bàń ní?” Ní Yeesu kíí-bi yii: “Unimbɔti beel kaa dòoń yéè bí ká-dì. 21Baa dāa lì yii: Kpèèmaan di bí dooyaaa, di bíń lapu doo, ama ní béé yii Unimbɔti beel kíǹ ki bí ni-kansikin doo.” 22Ní u bí u-boonnooliibi yii: “Ŋyunti ŋubɔ dòoń ni dāa nyàab̀ man Kinibiki wiini nee ŋubɔ, kaa làá ká. 23Bi dāa tùkù-ni yii: 'U bí doo ní!' 'Aayee, u bí lapu ní!' Taa sāǹ kí cùmaan laaaba. 24Man Kinibiki dāantam wiiŋŋu dal dāa sá kii utaa nín ŋmɔ́ò ki ŋmíntí pu kí kíliń kutagbɔŋu killaŋki kí nīn cá ku-kuntilaŋkee ní. 25Ama kí wàatī míǹ ń nín bàńee, see ḿ jī falaa tikpil, waanee nib ń dū-mi kí fá. 26Tin nìn jítì Noowee yuntiŋuee, tíǹ tibaantiil di dàá dāá ŋá man Kinibiki mun wiiŋŋu dal. 27Binib nìn jīǹ, ki nyù, bininjab cāab̀ binimpoobi ní binimpoobi mɔ́ń ticati ali ki tin sāā ŋyunti ŋun Noowee dāa kɔ́ buŋalimbunee, ní nnyiŋgbeen dɔ́miń ki kúntì bi-kɔkɔ pílpil. 28“An dàá dāá péētí ŋá kii Lɔɔti yuntiŋuee ní: binib nìn jīǹ, ki nyù, ní bin dāāyee dāā, ní bin nyáfée nyáfí, ní bin kù tikpaalee bí ki kù, ní bidimaliibi bí ki māā. 29Ama daliŋkin Lɔɔti yíkì Soodɔmee, ní farwata nì ŋŋmi nyánní yilpu kii utaayee ki nìn̄ kitiŋ pu ní ki wùn̄ ki kúntì bi-kɔkɔ pílpil. 30“Daliŋkin man Kinibiki yaa láā páaǹnée, min dàá dāá ŋée dee. 31Yaadal wiiŋŋuee, un yaa láā bí dicindee^fg^ ń taa lì yii u dàá kpákatí kí kɔ́ kudii poon kí yòon̄ u-wanti tiba, míǹ ní un bí kusaauee mun ń taa fàtīń mmɔŋki. 32Téetímaan Lɔɔti nimpuu un nìn fātìi kpēēboon ki kpántì diyataŋkpalee bɔti. 33Un là kí fīī u-maŋfalee dàá fá-dì. Ama un yaa làá fá u-maŋfalee dàá kpāafì-dì. 34Ibaamɔn ní m tùkù-ni, an nyeekuee, binib bili dāa dɔ̄ kilambaŋ pu ní án yòon̄ ubɔ kí yàntī un kíǹee. 35Binimpoobi bili dāa gbāā ki nà kunabaantiiu pu ní án yòon̄ ubɔ kí yàntī un kíǹee. [ 36Bininjab bili dāa gbāā kusaau ki kù, ní án yòon̄ ubɔ kí yàntī un kíǹee.”] 37Ní u-boonnooliibi bālfì-u yii: “Ukpil, la ní míǹ dàá dāá ŋée.” Ní Yeesu kíí-bi yii: “Laakin diwaŋkpil yaa dɔ̄ee, niin ní kaajiikub kpáfí.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\