LUUKI 18

1Ní Yeesu tùkū-bi tibɔŋmantikaal nee kí dàkà yii an máaǹ bí nīn péēmèé kí taa gbèen̄, 2u bí yii: “Ubɔsoonli ubɔ di nìn bí kitiŋ kiban, kaa fàŋkí Unimbɔtaa kaa tɔ́ unil mun. 3Kitiŋ gbanti poonee unimpukpiipu ubɔ nìn bí ki dòoń ubɔsoonlee cee múlmul ki bí-u yii: 'M-nannanliu ŋá-mi tibɔti, pò m-bɔti kí tīī-mi.' 4Ní ubɔsoonlee tafal kpá, an tin yúntì, boonee ní u dāa bí u-ba yii: 'Nì min kɔkɔ maa fàŋkí Unimbɔti, kaa tɔ́ unilee, 5ukpiipu nee nín dòoń ki páb̀-mi pu nee, m dàá sòoǹ bi-bɔti nee kí tīī-u. An yaa sá fam, u dàá nīn péēdòoń ki páb̀-mi yéè ní kí dāá tìl̄ m-fām.' ” 6Ní ti-Dindaan gítī bí yii: “Pīlfìmaan ubɔsooŋkpitee nín lī puee. 7Míǹ ní Unimbɔti dàá sòoǹ kí pò bin u lútì bi tíminsí-u ŋwìiń pu nì kunyeeuee, waa làá yàntī-bi, u dàá tūtuǹ-bi malaa. 8Ibaamɔn ní m tùkù-ni, see ú sòoǹ kí pò bi-bɔti. Ama, man Kinibiki yaa láā fātìi gítìńee, m dàá ká bin fɔ̃ɔ̃-mi ki kííyee wīikí kitiŋ puɔɔɔ?” 9Yeesu gítī lī tibɔŋmantikaal nee bin nìn lì yii bíǹ bí deedee Unimbɔti nimiin nì bi-ba nyítam ki kpèé ki sìnkīǹ bin kíǹeeyee, 10yii: “Binib bili di nìn cūtì Kunimbɔtidiin kí mèè, ubɔ nìn sá Fariisa ní un kíǹee sá ufɔtil. 11Fariisee nìn yú ki mèé u-ban, yii: 'Oo Unimbɔti, m jáaḿ-si man nín kaa bí kii bin kíǹee nín bí pu ki sá binaayub, binikpitib, bilaakpaadambee, m jáaḿ-si man nín kaa bí kii ufɔtil un bí neeyee. 12M bɔ̃ob̀ kinyɔkɔ mili kinyɔŋ poon, ní m-wanti tin kɔkɔ m kāntée, m lèekī saalaa sá kamaa puee kubɔ kubɔ ki tìì-si.' 13Ní ufɔtilee, úǹ yúń kudaŋdaŋu, kaa là kí wáaǹ u-yil yilpu gba, ki fátí u-bindi ki yáliŋkí u-kpitii pu ní ki lì yii: 'Oo Unimbɔti, sɔ̄ m-saai, m sá unikpiti ní!' ” 14Ní Yeesu gítī lī yii: “M tùkù-ni yii ufɔtilee fātì u-dumpu, Unimbɔti dū u-kpitii ki pú-u, kaa pú un béeyee. Kun puee un sá kamaa yaa yɔ̃ontí u-ba yilpuee Unimbɔti dàá sìntīǹ-u taapu, ní un sìntīǹ u-ba taapuee Unimbɔti dàá yòon̄-u yilpu.” 15Binib nìn cāabìń ki kpáaǹ mbiyaawaamu Yeesu cee ú dū u-ŋal kí páań mu-pu kí mèè kí tīī-mu, ní u-boonnooliibi nìn mɔ́tí ki jì-bi. 16Ní Yeesu yíiń-mu, ní ki bí yii: “Yàntīmaan mbiyaawaamu ń dāan̄ m-cee, ní taa pìin̄-mu nsan, kun puee Unimbɔti beel sá ki tīī bin náań nì muee ní. 17Ibaamɔn ní m sòoǹ nì ni, un kamaa yaa kaa fɔ̃ɔ̃ Unimbɔti beel kii kibiyaawaayee kpá kí kɔ́ u-beelin.” 18Niinee, Juuda yab kpiliu ubɔ bālfì Yeesu yii: “Ukpimɔnti, m dàá ŋá mana ní kí ká mmaŋfafɔkɔn ŋun kaa cáá dikuntilee ní?” 19Ní Yeesu fātìi kíí-u yii: “Ba pu ní a yíiń-mi yii umɔnti, ubɔ kaa ti sá umɔnti see Unimbɔti baba. 20Kee, sii a-ba nyí Unimbɔti marabaa? An lī yii: 'Á taa ŋá tilaakpaal, kí taa kpò unil, kí taa yò, kí taa mɔ̄ntì kí páań ubɔ pu fam, kí nīn tɔ́ a-baa nì a-na.' ” 21Ní uninjee fātìi kíí-u yii: “Doooo m-naacimpɔntin ní m péēŋúb́ an marab gbanti.” 22Yeesu gbìl̄ u nín lī puee, ní ki bí-u yii: “Kuwambaantiiu di kíǹ-si á ŋá. Nín̄ cá kí nyāfì tin kɔkɔ a cááyee kí dūú yàkatī bifalaadambi kí tin ká tigaajati Unimbɔti cee; a yaa ŋá mimmee, á dāan̄ kí nīn nɔ́ɔ́-mi.” 23Kijapaayee nín gbìl̄ mimmee, kunimbaau kɔ́-u kun puee u nìn cáá tigaajawan tikpil kaa là kí dūú pɔ̄. 24Yeesu nín ká yii kunimbaau kɔ́-uee, ní u bí yii: “An pɔ̄ɔ̄ tikpil ki tīī bigaajab bí kɔ́ Unimbɔti beelineeee! 25An pòfì ki tīī ugutaamu ń jītí ujoo buŋŋun ki jítiǹ ugaaja ń kɔ́ Unimbɔti beelin.” 26Ní bin nìn bíī pílfíǹ-uee bí yii: “Kin, ŋma di dàá nín ká difiil dee?” 27Ní Yeesu kíí-bi yii: “Tin pɔ̄ɔ̄ binib ceeyee, kaa pɔ̄ɔ̄ Unimbɔti cee.” 28Ní Piyeer bí yii: “Kin timbi bin cāntì tin ti cááyee ki táá-see faa?” 29Ní Yeesu kíí-u yii: “M sòoǹ nì ni ibaamɔn ní, un kamaa di yaa fá u-dumpu, u-nimpuu, u-nabiyaamu, u-baa nì u-na, nì u-biyaamu, Unimbɔti beel puee, 30dàá fɔ̃ɔ̃ tipaal tikpil ŋyunti ŋun ti bí nee poon ní kí dāá gítī fɔ̃ɔ̃ mmaŋfafɔkɔn ŋun kaa cáá dikuntilee ŋyunti ŋun dòońee.” 31Ní Yeesu gāntì u-kpambaliŋ saalaa nì alee ní ki bí-bi yii: “Ní pīlfì tiŋan, Jeerusaleem un ti cá nee tin kɔkɔ Unimbɔti bɔnaatiliibi nìn ŋmàn̄ ki yɔ́oǹ yii an dàá dāá bàń man Kinibiki puee, ŋyunti bāań ní nee an dàá ŋá míǹ. 32Bi dàá cúú-mi kí tīī bin kaa sá Juuda yabee bí bèel̀-mi, kí sìì-mi, kí tíiĺ timɔtan kí làbitì-mi. 33Bi dàá gbá-mi anaalab kí wàatī ní kí kpò-mi. Ní iwiin ita dalee ḿ fìkitī.” 34Ama u-kpambaliŋ kaa nìn gbìl̄ an kɔkɔ taapu, kaa nyí tin pu ní Yeesu sòoǹ mimmee kun puee tibɔtee nìn dáá bí-bi dibalin. 35Yeesu nín tɔ́obiń Jeeriikooyee uninjajɔfu ubɔ nìn kā disaŋkaŋkpil ki mèé tiwan. 36U gbìl̄ kunipaau jītée, ní u bālfì yii: “Án sá ba ní?” 37Ní bi tùkū-u yii: “Yeesu Naasaareeti yɔuee di jītí.” 38Niinee ní u téeń mpɔn yii: “Yeesu, Dafiidi naantiiu, sɔ̄ m-saai!” 39Ní bin nìn līī nyɔkɔpuee bíī kpàtī u-pu yii ú ŋmīĺee. Ní u mɔ̄tìi bíī kāantí yii: “Dafiidi naantiiu sɔ̄ m-saai!” 40Ní Yeesu sāā ki síl̀, ní ki bí yii bí cáań-u u-cee. U bāańee, ní Yeesu bālfì-u yii: 41“A là ḿ ŋá-si mana ní?” Ní u bí yii: “Ukpil, m là kí wāl̀ ní.” 42Ní Yeesu bí-u yii: “Nín̄ kíǹ ki wāĺ! A-fookiiu di fīī-si.” 43Niin niin ní u-nimiliŋ cúū ŋúbitì ní u wál̀ ní ki kíǹ ki táá Yeesu ki nyɔ́ŋkí Unimbɔti. Kunipaauee kɔkɔ nín ká mimmee, ní bi bíī pàkà Unimbɔti.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\