LUUKI 19

1Yeesu bàn̄ Jeeriikooyee, ki bíī còom̄ ki jītí kitiŋin. 2Uninja ubɔ nìn bí niin, bi yíì-u Jaasee. U nìn sá bifɔtiliibi kpiliu ní ki sá ugaaja. 3Kijapaayee bàà péēnyàab̀ kí wāl̀ un ní Yeesu baasii sée, ama u nín sá kinigiŋgiŋee puee waa ŋūǹ kí ká-u kun puee binib nìn múkú Yeesu pu tikpil. 4Ní u sáǹ ki līntì nyɔkɔpu ki cūtìi jɔ́m̀ busubu pu kí wāl̀ Yeesu, kun puee Yeesu dàá jītí niin ní. 5Yeesu dūu bāań niinee, ní ki wáaǹ yilpu ní ki bí-u yii: “Jaasee, kpákatiń malaa, kun puee sii dumpu ní m dàá kɔ́ díǹ.” 6Ní Jaasee ŋá malaa malaa ki kpákatìń ní ki fɔ̃ɔ̃ Yeesu ki cūnnì u-dumpu nì dipɔɔpindi. 7Bin nìn bí niin ki ká mimmee nìn bíī gbùkum̄ yii: “Uninja nee cūtì ki kɔ́ unikpiti dumpu dee.” 8Ní Jaasee síl̀ ti-Dindaan nimiin ní ki bí yii: “Ti-Dindaan, kpèè, m dàá lēēm-gaajati dijandi kí tīī bisoodambi, ní m yaa nìn mūul̀ ubɔ ki fɔ̃ɔ̃ animil u-cee, m dàá téeǹ-u min m mūul̀-uee minaa pu.” 9Ní Yeesu bí-u yii: “Difiil kɔ́nní kudii nee poon díǹ, kun puee uninja nee mun sá Abraam maaliŋun ní. 10Di sá yii man Kinibiki dɔ́miń kí nyàab̀ kí fīī bin nìn wáŋkèe ní.” 11Ní Yeesu gítī kútì tibɔŋmantikaal nee ki lī bin nìn bí ki pílfíǹ-uee, kun puee bi nìn dàkafī yii, u nín tɔ́ob́ Jeerusaleem nee, Unimbɔti dàá dū-u kí kàan̄ dibeel kɔŋkɔnnee dee. 12Ní u lī yii “Uninja ubɔ di sá ubɔti maaliŋun, ní ki yíkì ki búntì kitiŋ kiba poon ndandati kí cù kí fɔ̃oń dibeel, kí gítiń u-tiŋki pu kí dāá kàl̄ tibɔtiil. 13Kí wàatī ú nín yīkèe, u yíiń u-tɔntɔnliibi kansikinee saalaa ní ki tīī bi-kɔkɔ kinimifɔŋ kiba kiba bí nīn bàntī ú dāan̄. 14Ama ní u-tiŋkin nib kaa là u-bɔti. U yíkì kpalaayee, ní bi tú binib u-boon bí cùú tùkù-u yii bíǹ kaa là kijapaai gbanti ń nīn sá bi-bɔtiu. 15“U nín cūtì bi kāaǹní-u dibeel u fātìńee ní u yíiń u-tɔntɔnliibi saalaa bin u nìn tīī animil bí nīn cáā bàntēe kí kpèè yii bi bāntì ki ká mana. 16Ní upeepeekaa dɔ́miń ki bí yii: 'Ukpil, a nín tīī-mi animil ḿ bàntēe, m bāntì ki ká míǹ saalaa mun ki kútì.' 17Ní u-kpiliu bí yii: 'Mboo, a sá utɔntɔmmɔnti, kun puee m tīī-si tiwan fiii ní a ŋúb́-tì nì deedee, an puee m kāaǹ-si á nīn sá ntimu saalaa bɔtiu.' 18Ní uliliiti mun bāań ní ki bí yii: 'A nín tīī-mi animil ŋiŋyee, m bāntì ki ká míǹ miŋmoo pu ki kútì.' 19Ní ukpilee bí yii: 'Si mun ń nīn sá ntimu muŋmoo bɔtiu.' 20Ní ubɔ mun bāań, ní ki bí yii: 'Ukpil, kpèè, a-nimiliŋ sèé, m dūu kúĺ kiŋaabikin ki yɔ́oǹ-si. 21M fāŋkì-si, kun puee a sá unil un bɔti pɔ̄ɔ̄yee, kun saa yɔ́oǹee kúǹ ní a yòontí, ní ki cēēkun saa búĺee.' 22Ní ubɔtee bí-u yii: 'Utɔntɔŋkpiti ní a sá. Tin tin a sòon̄ee tíǹ ní m dàá gíiǹ kí kpò a-bɔti. A nyí m sá unil un bɔti pɔ̄ɔ̄yee, ní kun maa síiǹee ní m yòontí, ní ki cēēkun kun maa búĺee, 23kin, ba pu ní aa cáá m-nimiliŋ kí ŋá baŋkan, m yaa láā fātìi gítìńee, ḿ bàà fɔ̃ɔ̃ m-nimiliŋ nì ipaati?' 24Ní u bí bin bí niinee yii: 'Fɔ̃ɔ̃maan animil u-cee kí dūú kūtì un cáá saalaayee.' 25Ní bíǹ bí yii: 'Ukpil, u cáá saalaayaa!' 26Ní u kíí-bi yii: 'M tùkù-ni yii, un kamaa yaa ŋúb́ tin u cááyee tiŋanee, bi dāa kútí-u ní. Ama un kamaa yaa kaa ŋúb́ tin u cááyee tiŋanee ní bí dāá fɔ̃ɔ̃ fiii un u cááyee. 27An yaa kíǹ m-nannanliibi bin bí yii baa là ḿ nīn sá bi-bɔtiuee, cáaḿmaan-bi kí kpò-bi m-nimiin doo.' ” 28Yeesu sòon̄ míǹ ki dɔ́òyee, ní ki līntì bin táá-uee nyɔkɔpu ki búntì Jeerusaleem. 29U nín tɔ́ob́ Beetifagee nì Beetanii, kigbantaŋ kin bi yíì Ɔliifi sufii joolee ceeyee, ní u dū u-boonnooliibi bili ki tú u-nyɔkɔpu ki tùkū-bi yii: 30“Nín̄ cámaan kitimbilii kin bí ti-nyɔkɔpu nee. Ni yaa bàn̄ ki kɔ́ ki-nee, ni dàá ká dimampɔmbil diba gbìn̄, din pu báà ubɔ kaa láá kāl̀ee, ní gbìntīmaan-di kí cáań-mi. 31Ubɔ yaa bālfì-ni yii: 'Ba pu ní ni gbìntī-dee?' ní kíí-u yii: 'Ti-Dindaan di nyàab̀ kimaŋ.' ” 32Bin Yeesu túee búntì ní ki bàn̄ ki ká kii u nín tùkūń-bi puee deedee. 33Ŋyunti ŋun bi bíī gbìntī kimaŋee ní ki-dindambi bālfì-bi yii: “Ba pu ní ni gbìntī-kì?” 34Ní bi kíí-bi yii: “Ti-Dindaan di nyàab̀ kimaŋ.” 35Bi cáań dimampɔmbilee Yeesu cee ní ki pēetì bi-wampeeŋkaati ki páaǹ di-pu ní ki yāntì Yeesu kāl̀. 36Yeesu còom̄ ki cée, ní binib kpátí bi-wampeeŋkaati ki bīil̀ nsan pu. 37U bíī kpákatí Ɔliifi sufii joolee pu ki tɔ́obiń Jeerusaleemee, u-boonnooliibi kpáfì dinikitikpaandi an mɔ̄ǹ-bi tikpil bi fàal̀ ki pàkà Unimbɔti mpɔn maamaacib bin bi nìn ká Yeesu ŋáaǹee pu. 38Ní bi lì yii: “Ti-Dindaan ń bìin̄ ubɔti un dòoń u-yindi puee boon. Unimbɔti tīiń-ti ŋgbansɔŋfi ní binib bíī tìì-u tinyool.” 39Fariisab biba nìn bí kunipaaun, ní ki bí Yeesu yii: “Ukpil, tùkù a-boonnooliibi yii bí ŋmīĺee.” 40Ní Yeesu kíí-bi yii: “M tùkù-ni ibaamɔn ní, báà binee yaa ŋmíl̀aaa, ataŋkpee dàá kūuntì.” 41Yeesu nín pìl̄ Jeerusaleem ki wál̀ kitiŋee ní u bíī sūǹ ki-nib pu, 42ní ki bí yii: “Díǹ wiiŋŋu nee ni yaa bàà ŋūǹ kí béé kun ŋūǹ kí cáań-ni ŋgbansɔŋfee, ama kɔŋkɔnnee an bí-ni dibalin. 43An puee iwiin iba dòoń ni-nannanliibi dàá dāan̄ kí bíĺ ataŋkpuku kí màntīí tū ni-tiŋki, ní kí lùtīí gɔ́ń-kì kí táká-ni. 44Bi dàá kúntí ni nì ni-tiŋki kɔkɔ, kí taa kíń báà kudigbuŋu, kun puee naa béè ŋyunti ŋun Unimbɔti dɔ́miń kí jòoń-nee.” 45Yeesu bāań Jeerusaleemee, ní ki kɔ́ Kunimbɔtidiin, ki kíĺ ki bíī jì biwannyafiliibi, 46ní ki tùkū-bi yii: “An ŋmàn̄ Unimbɔti takaldaun yii: 'M-diiku dàá nīn sá ŋwimmeem diiku ní, ama ní nimbi dū-ku ki kpántì kunaayudii.' ” 47Yeesu nìn kíǹ ki bí baabadal Kunimbɔtidiin ki dàkà Unimbɔti bɔti, ní bisaraaŋakpilib nì bimaradakaliibi nì biyidambi bíī nyàab̀ bi nín dàá dī pu kí kpò-uee, 48kaa nyí min ní bi dàá ŋée, kun puee kunipaau kɔkɔ nìn bí ki pílfíǹ Yeesu kaa là kí lɔ́ɔ́ u-nyɔɔbundi báà diba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\