LUUKI 2

1Ŋyuntee ní gɔminakpaan Oogusti yɔ́oǹ mara yii bí kàaǹ ntimu kɔkɔ nib. 2Dikaampeepeekaalee nìn sá ŋyunti ŋun Kirinusi nìn sá gɔmina Siirii tiŋkinee ní. 3Ní báà ŋma nìn cá u-naanja tiŋkin bí kàaǹ-u. 4Míǹ puee ní Jooseefi mun yíkì Naasaareeti Gaaliilee tiŋkin ki nín cá ubɔti Dafiidi dumpu Beetleem, Juudee tiŋkin, kun puee u nìn sá Dafiidi naantitɔntɔkɔl ní, 5u nì u-bɔɔn Maarii un nìn sá upɔdaanee di nìn cūtì dikàandi gbanti. 6Bi bí Beetleem niinee, ní ŋwiin ŋun Maarii dàá màal̀ee dūu bāań, 7ní u màl̄ u-biseemal kibininjabiki ní ki dū iŋaabu ki fìn̄-kì, ní ki dū-kì ki bíl̀ kunaakooun laakin bi ŋáań tiwaŋkuti timool tì ŋmɔ́òyee, kun puee binib nìn gbí kunicandii poon, baa nìn ŋūǹ kí kɔ́ niin. 8Kitiŋ gbanti poonee, bipikpaaliibi biba nìn dɔ̄ tisatin ki kpàá bi-piii, 9ní Unimbɔti tūuŋŋu ŋubɔ cílìń bi-pu, ní ti-Dindaan walfiŋu ŋmíntì ki māntì ki tú-bi ní bi fāŋkì tikpil. 10Ní ntūunee bí-bi yii: “Taa fàŋkìmaan! Dinyɔɔbummɔɔndi din dàá mɔ̄ɔkiǹ báà ŋma tikpilee ní m cáań-ni. 11Dinyɔɔbundi gbanti di sá yii díǹ nyeeku nee bi màl̄-ni Ufiil ubɔ Dafiidi dumpu Beetleem, úǹ di sá Kriisitoo, ti-Dindaan. 12Min ni dàá dūu béé an bikee di sá, ni yaa bàn̄ee, ni dàá ká ki dɔ̄ laakin bi ŋáań tiwaŋkuti timoolee, bi dū iŋaabu ki fìn̄-kì.” 13Kpalaayee, ní Unimbɔti tūuni dikitikpaandi diba nyánní yilpu ki dɔ́miń ki kútì ŋun béeyee pu, ní i kíĺ ki bíī nyɔ́ŋkí Unimbɔti yii: 14“Inyɔŋki sá ki tīī Unimbɔti un bí yilpu fɔ́ŋŋŋee, ní u-gbansɔŋfiŋu sá ki tīī taapu doo nib bin fáatì-uee.” 15Itūunee yíkì ki nín gítí yilpuee, ní bipikpaaliibee sòon̄ yii: “Tí cùmaan Beetleem! See tí ká tin di bāań ní ti-Dindaan yāntì bi dɔ́miń ki tùkū-tee. ” 16Niinee ní bi yíkì malaa malaa ki búntì. Bi bàn̄ee, ki ká Maarii nì Jooseefi nì kibiki kíǹ dɔ̄ laakin bi ŋáań tiwaŋkuti timoolee poon. 17Bi ká kibikee, ní ki máafì Unimbɔti tūuŋŋu nín dɔ́miń ki tùkū-bi kibiki gbanti bɔti puee. 18Binib bin kɔkɔ gbìl̄ tin bipikpaaliibee sòoǹee, nìn bākatì seeee. 19Ama Maarii úǹ dū an bɔti kɔkɔ ki kpáafì u-pɔbilin ki dàkafī ti-pu. 20Ní bipikpaaliibi fātìi nín gítí, bi-pikpaaku laŋki ki nyɔ́ŋkí Unimbɔti ki pàkà-u bi nín gbìl̄ tiŋyee nì tin bi kée pu, kun puee ntūunee nín péē tùkū-bi puee, míǹ deedee ní bi ká. 21An tú winniiyee, bi gíí kibiki ní ki pú-kì diyindi yii Yeesu, kii Unimbɔti tūuŋŋu nín nìn péē tùkū u-na pu kí wàatī ú nín cáá dipoolee. 22Ŋyunti ŋun sá bí ŋá Maarii akoobil kii Unimbɔti nín yāntì Mooisi ŋmàn̄ marab puee bàn̄ee, ní bi yɔ̃oǹ kibiki ki cáā cūnnì Jeerusaleem tiŋkin kí cáá-kì kí ŋá ti-Dindaan ŋaan, 23kii an nín ŋmàn̄ ti-Dindaan marau poon puee yii: “Kibiseebiki yaa sá kininjabikee, an sá bí gàntī kíǹ ki-ba kí yɔ́oń ti-Dindaan” 24ní “kí cáá abeenanjipɔmbil ali àá nnanjilimu muli kí ŋá saraa, kii ti-Dindaan nín síiǹ mara puee.” 25Uninja ubɔ nìn bí Jeerusaleem, bi yíì-u Siimeeyɔn, u bí deedee ki tɔ́ Unimbɔti ní ki nìn kā ki cí un dàá dāan̄ kí fīī Israyeel yabee. Unimbɔti Fām nìn bí u-cee, 26ní ki nìn tùkū-u yii u dàá ká Kriisitoo ní kí nín kpú. 27Unimbɔti Fām kpɔ̃otì Siimeeyɔn ki kɔ́ǹ Kunimbɔtidiin ŋyunti ŋun Yeesu na nì u-baa cáá-u niin kí ŋá mara nín bālfì miŋyee, 28ní Siimeeyɔn fɔ̃ɔ̃-kì u-ŋaan ki jáam̀ Unimbɔti yii: 29“M-Dindaan, a nín nìn pɔ̃oǹ puee, an ŋá míǹ! Kɔŋkɔnnee, yàntī a-tɔntɔnliu ń kpú nì ŋgbansɔŋfi, 30kun puee m-nimil ká Ufiil 31un a bɔ́ntí ki yɔ́oǹ inibool kɔkɔee. 32Úǹ di sá ŋwalfi ŋun dàá yàntī atimbul kɔkɔ ń béé-see, úǹ di dàá tīī a-nikitil Israyeel yab tinyool.” 33Niinee, ní Yeesu baa nì u-na bākatì nì tibɔti tin Siimeeyɔn bíī sòoǹ bi-biki puee. 34Ní Siimeeyɔn mēēUnimbɔti ń bìin̄ bi-pu. U mēēki dɔ́òyee, ní ki bí Maarii yii: “Kpèè, Unimbɔti lēēkibiki nee, ki-puee Israyeel yab tikpil ń lítí ní tikpil mun ń yīkì, úǹ di dàá dāá nīn sá Unimbɔti daaŋku kun binib dàá dāá kpákaǹee, 35ki dàá dāá bìitī binib tikpil landɔkɔi in bál̀ bi-pɔbiliŋ poonee. Ama sii ubinaati, bi nín dàá dāá ŋá-u puee dàá dāá kɔ́ kí dɔ́ɔ́-si, kii kijiki ní bi dūu sāā a-pɔbilee.” 36Unimpu ubɔ mun nìn bí, bi yíì-u Ana, u sá Unimbɔti bɔnaatiliu. Fanuyeel un sá Aseer naantitɔntɔkɔlee bisal dee. U nín mɔ́ǹ ticatee, u ŋá abin aluli ní u-cal kpíì, 37ní u gbíntì míǹ ki sá ukpiipu, kaa ti mɔ́ǹ, ní ki púĺ tikpil ki tin bàn̄ abin imuŋku inaa nì abin anaa. U nìn tūǹ Unimbɔti tundi ŋwìiń pu nì kunyeeu ki bɔ̃ob̀ kinyɔkɔ ki mèé Unimbɔti, kaa sútí kí wàatī Kunimbɔtidii. 38Ŋyunti gbanti ní unimpuee bàn̄ ki ŋmāntiǹ-bi Kunimbɔtidiin ní ki bíī pàkā Unimbɔti, ní ki sòoǹ kibikee bɔti ki tùkù bin kɔkɔ kā ki cí Unimbɔti ń dāá fīī Jeerusaleem yabee. 39Yeesu baa nì u-na ŋá ti-Dindaan nín yɔ́oǹ mara bí nīn ŋáań puee ki dɔ́òyee, ní bi fātìi nín gítí bi-dumpu Naasaareeti Gaaliilee tiŋkin. 40Ní kibikee nìn wīintí ki cíkití ki cáá iciin tikpil, ní Unimbɔti bīī ki-boon. 41Abin kamaayee, Yeesu baa nì u-na cá Jeerusaleem ní ki jīǹ apibil jiŋaaliu un bi jīǹ ki téetí Unimbɔti nín nìn nyántì bi-naanjab Eejipitee. 42Yeesu bàn̄ abin saalaa nì alee, u-baa nì u-na tí cá Jeerusaleem jiŋaalee, ní ki kpáaǹ-u. 43Bi jíń jiŋaal ki dɔ́òyee, ní Yeesu úǹ gbíntì niin, ní u-baa nì u-na nín kùnní, kaa nyí yii Yeesu gbíntìń, 44ní bi cɔ̃om̀ ŋwimmɔn ki dàkafī yii u bí bi-saŋkinjutiibi bin kíǹee cee. Boonee ní bi kíǹ ki bíī nyàab̀-u bi-nabiyaamu nì bi-bɔɔbi cee. 45Baa ká-uee, ní ki nín gítí Jeerusaleem kí nyàab̀-u. 46Winta dalee, ní bi dāa ká-u Kunimbɔtidiin, u kā bimaradakaliibi kansikin ki pílfí bi nín sòoǹ puee, ní ki bàlfī-bi tibɔti. 47Bin kɔkɔ nìn bí niin ki pílfée nìn bākatì u nín cáá iciin ki kíikí tibɔti miŋyee. 48U-baa nì u-na bāań ki ká-u niinee, ní bi bākatì, ní u-na bí yii: “M-biki, ba ŋá ní a ŋá-ti mimmee! Man nì a-baa nyàab̄-si, ti-nimiliŋ mántì.” 49Ní u bí-bi yii: “Ba ŋá ní ni nyàab̄-mi? Naa nyí yii m máaǹ kí nīn bí m-Baa diikunaaan?” 50Ama baa nìn gbìl̄ u nín sòon̄ puee taapu. 51Niinee ní u yíkìi nɔ́ɔ́-bi ki nín gítí Naasaareeti, ní ki sīntiǹ u-ba ki tīī-bi. Ní u-na cúú tin kɔkɔ jítì Kunimbɔtidiinee ki kpáafì u-pɔbilin. 52Yeesu nìn wīintí ní u-ciini mun wīintí, ní u nìn mòtīi fáatíǹ Unimbɔti nì binib.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\