LUUKI 20

1Dalba, Yeesu bíī dàkà samaa ki sòoǹ tibɔmɔntiil Kunimbɔtidiinee, ní bisaraaŋakpilib nì bimaradakaliibi nì biyidambi cílìń bi-pu, 2ní ki bí-u yii: “Nì nsan ŋulɔŋu pu ní a ŋáań tin bí nee ní? Ŋma di pú-si nsan á ŋá míǹ?” 3Ní u kíí-bi yii: “Man mun dàá bàlfì-ni tibɔti tiba. 4Ní tùkù-mi un di túnní Jaan ń dāá fàl̀ binib Unimbɔti nyimee: Unimbɔtaaa, binib?” 5Niinee ní bi kíĺ ki bíī sòoǹ bi-ŋmaniŋma, yii: “Ti yaa bí-u yii: 'Unimbɔti di túnní-u,' u dàá lì yii: 'Kin, ba ŋá ní naa fɔ̃ɔ̃ u-bɔti ki kíí?' 6Ti yaa tí bí-u yii: 'Binib di túnní-u,' kunipaau nee kɔkɔ dàá yāŋkì-ti ataŋkpee kí kpò, kun puee báà ŋma nyí ibaamɔn yii, Jaan sá Unimbɔti bɔnaatiliu ní.” 7Niinee ní bi kíí Yeesu yii: “Taa nyí un di túnní Jaan ú dāá fàl̀ binib Unimbɔti nyimee.” 8Ní u fātìi kíí-bi yii: “Man mun kaa làá tùkù-ni nì nsan ŋun pu ní m ŋáań mimmee.” 9Boonee ní Yeesu dū tibɔŋmantikaal nee ki bíī sòoǹ nì samaa yii: “Uninja ubɔ di kùn̄ isufi in lòoǹ abil ŋin bi cáā ŋà ndamamee kpaabu, ní ki dūu ŋúbiǹ bipaadambi, ní ki búntì nsan ki dàá yúntiń. 10Isufee biliŋ kìtitam bāańee, ní u túnní u-tɔntɔnliu ubɔ bipaadambee cee ú fɔ̃ɔ̃ u-jandi kí cáań-u. Ní bi cúú-u ki gbáń ní ki jìn̄-u ki gíiǹ nì iŋaŋkulim. 11Ní bukpaadaanee gítī túnní u-tɔntɔnliu ubɔ mun bi-cee ní bi tí cúú ú mun ki gbáń ní ki kɔ́ǹ-u icoo ní ki jìn̄-u ki gíiǹ nì iŋaŋkulim. 12Ní u gítī tú utataati, ní bi cúú-u ki ŋá-u tiweendi ní ki jìn̄-u ki nyántì. 13Ní bukpaadaan bí yii 'M dàá gítī ŋá mana? See ḿ dū m-jipɔɔn un m néeńee kí tɔ̄. An yaa yíì, bi dàá fàŋkì úǹ.' 14Ama bipaadambee nín wál̀ u-jipɔɔn dòońee ní bi bíī lì tɔb yii: 'Kpèè, un dàá dāá jī kusaau fool boonee dee! Tí kpòmaan-u, kusaau ń kpántí ti-yɔkɔ.' 15Ní bi cìb̄ ki cúú-u ki cáá-u ki nyántì ŋkpaabuku ní ki kūū-u.” Ní Yeesu bālfì-bi yii: “Kɔŋkɔnnee, bukpaadaan dàá ŋá-bi mana? 16U dòoń ní kí kpò-bi ní kí dū u-kpaabu kí ŋúbiǹ biba.” Bin pílfèe nín gbìl̄ an bɔtee, ní bi lī yii: “Mbusu ń cù ndan.” 17Ní Yeesu dū u-nimiliŋ ki báaǹ bi-pu, ní ki bālfì-bi yii: “Unimbɔti takaldau poon nín ŋmàn̄ puee dàá lì yii ba dee, yii: 'Ditaŋkpal din bidimaliibi nìn dūu fée, díǹ di dāa kpántì ditaŋkpal din ŋúb́ kudii pɔŋŋuee.' 18Un kamaa di yaa lítì ditaŋkpal gbanti puee dàá kɔ̄fì, ní un pu ní ditaŋkpalee yaa tàb̄ee, udaan dàá nà ní, dúsídusi.” 19Niinee, bimaradakaliibi nì bisaraaŋakpilib bíī nyàab̀ isan kí cúú Yeesu, kun puee bi béè yii bíǹ pu ní u gāā dilaŋkpandi gbanti, ama binib nín nìn wīikí u-cee puee, bi fāŋkì. 20Ní bi kíĺ ki bíī cɔ́ŋkí Yeesu ní ki nyántì binib biba ki túnní u-cee, bi dū bi-ba ki gíiǹ nnimɔntiyaamin kí píĺ-u tibɔti bí ŋmā kí cúú-u kí dūú ŋúbiǹ gɔmina ń dáaĺ u-tafal. 21Ní binibee bālfì Yeesu yii: “Ukpil, ti nyí yii tin a sòoǹee nì tin a dàkèe bí deedee, báà unil yaa yāntì ki bí miŋyee, aa fātìi tɔ́, ní ki dàkà nnimbɔtisan nì ibaamɔn. 22Míǹ puee, á tùkù-ti, ti-marau pú-ti nsan yii tí pà lampoo kí tīī Room gɔminauaaa an kaa pú?” 23Yeesu béè bi nín bíī líbití-uee ní ki bí-bi yii: 24“Cáaḿmaan-mi animil.” Bi cáańee, ní u bālfì-bi yii: “Ŋma yindi nì u-yil di kā animil pu na?” Ní bi kíí-u yii: “Gɔmina Seesaar.” 25Niinee ní u fātìi bí-bi yii: “Dūmaan tin gɔmina yèe kí tīī gɔmina, kí dū Unimbɔti mun yati kí tīī Unimbɔti.” 26Baa ŋúń ki ká u sòon̄ dinyɔɔbuŋkpitil diba binib nimiin bí bàà ŋmā kí cúú-u. U nín nìn kíí-bi puee, bi bākatì, ní kaa ti ká tiba kí gàtī. 27Boonee ní Sadusab biba dɔ́miń, bíǹ di sá dikitil din lì yii difìkitil kaa bée, ní ki bālfì Yeesu yii: 28“Ukpil, Mooisi ŋmàn̄ mara ki síiǹ-ti yii: 'Unil yaa cáá kinabiki ní u kpíì ki yāntì u-nimpuu, kaa màl̄ee, u-nabikee ń fɔ̃ɔ̃ ukpiipuee kí màal̀ kí téeǹ u-nabiki kin kpíìyee yil.' 29Kun pu ti bàlfēe di sá, nnabiyaamu mululi di nìn bí, upeepeekaa cáá unimpu ní ki kpíì ki yāntì u-nimpuu, kaa màl̄. 30Ní uliliiti fɔ̃ɔ̃-u ní ki mun kpíì, kaa màl̄ 31ní utataati mun míǹ. Binib bilulee kɔkɔ cáá-u ki tin tú ki kpíì kpíì kaa màl̄ mbiyaamu. 32Boonee, unimpuee u-ba mun dāa kpíì. 33Mimmee, difìkitil dalee, bi-kɔkɔ yaa láā fīkitèe, bi-kansikin ŋma di dāa yì unimpuee? Kun puee bíǹ binib bilulee kɔkɔ cáá-u ki ká.” 34Ní Yeesu kíí-bi yii: “Duulnya nee poon ní bininjab cāab̀ binimpoobi, ní binimpoobi mun mɔ́ń bininjab. 35Ama bininjab nì binimpoobi bin Unimbɔti ká yii bi máaǹ kí dāá fìkitī ditaŋkpiilin kí dāá kàl̄ duulnyapɔɔn un dòoń boonee, dinimpucaal nì dicamɔndi dāa kpá. 36Baa dāa gítī kúù, ní ki dāa bí kii Unimbɔti tūuni nín bí puee, ní ki dāa sá Unimbɔti jipɔmbi, kun puee bi fātìi fīkitì ditaŋkpiilin. 37Mooisi nìn ŋmàn̄ ki cántì yii bitaŋkpiibi dàá dāá fìkitī, laakin u sòoǹ kikuŋkumbiki bɔtee, u nìn yíiń ti-Dindaan yii: 'Abraam Nimbɔtiu, Isaaki Nimbɔtiu, Jaakɔb Nimbɔtiu.' 38Unimbɔti sá bin wāĺee Nimbɔtiu ní waa sá bitaŋkpiibi Nimbɔtiu, kun puee úǹ ceeyee bíǹ kɔkɔ kaa kpíì.” 39Niinee ní bimaradakaliibi biba bí-u yii: “Ukpil, a nín sòon̄ puee ŋān̄ tikpil.” 40Kun puee baa nìn gítī ŋūǹ kí bàlfì-u tibɔti tiba kí kpèè u-nyɔkɔn. 41Ní Yeesu bí-bi yii: “Nì mana ní ni ŋūǹ kí lì yii Kriisitoo sá Dafiidi naantiiu? 42Dafiidi u-ba lī Soom takaldau poon yii: 'Ti-Dindaan tùkū m-Dindaan yii: Kàl̄ m-ŋaŋgiil pú yéè 43kí nīn cí ŋyunti ŋun m dàá càntī a-nannanliibi ń kpántí a-taaŋi tɔkɔŋkaatee.' 44Dafiidi u-ba yíì-u u-Dindaan ní: kin mana ní u ŋūǹ kí nīn sá Dafiidi naantiiu mun?” 45Yeesu bíī sòoǹ kunipaau bíī pílfíǹ-uee ní u bí u-boonnooliibi yii: 46“Ní nīn nyíǹ ni-ba nì bimaradakaliibi. Bi néeń ki pèentí abɔkutikpaan ki yìiǹ, ki néeń bí nīn jáaḿ-bi sampaambi pu, ní ki néeń ki kàal̀ nyɔkɔpu jaliŋ akpafidiin ni nì diinabin, 47ní ki fìkì bikpiipoobi wanti, ki mèé ŋwimmeem yúntí, kí dàkà binib yii bi sá bimɔntiibi. An puee ditafadaaldi din gítī lákatèe dɔ̄ ki cí-bi.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\