LUUKI 21

1Yeesu yáatì ki ká bigaajab nín tòɔ́ animil saraa dakaaun pu Kunimbɔtidiinee, 2ní u ká ukpiipusoodaan ubɔ cáań igboo ili ki tɔ́. 3Ní u bí yii: “Ibaamɔn ní m tùkù-ni, Unimbɔti nimiinee ukpiipusoodaan nee tɔ́ ki jítiǹ bin kɔkɔ kíǹee. 4Di sá yii bin kíǹee dū bi-nimiliŋ ŋin pá baa làá dūú ŋá nì tibee ní ki tɔ́, ama ukpiipu nee nì u-sool poonee, u nín bàà cáá ŋin kí dā tijin kí jēe ní u cáań kɔkɔ ki dūu tɔ́ nee.” 5Binib biba nìn bíī sòoǹ Kunimbɔtidii nyaaŋku pu, ataŋkpanyaan ŋin bi nìn dūu máń-kuee, nì tiwammɔntiil tin bi nìn dūu ŋá saraa ki tīī Unimbɔtee. Ní Yeesu bí-bi yii: 6“Kun ni wāĺ neeyaa, iwiin iba dòoń naa dāa gítī kāntí ditaŋkpal diba tɔ́kɔ́ di-juti pu. An kɔkɔ dàá dāá wīī ní.” 7Bi bālfì Yeesu yii: “Ŋyunti ŋulɔŋu ní tin a sòon̄ee dàá bàń? Kudaaŋŋu kulɔkɔ di dàá dàkà yii an tɔ́obiń?” 8Ní Yeesu bí yii: “Ní nīn nyíǹ ni-ba ubɔ ń taa ŋmàtiǹ-ni, kun puee binib tikpil dàá dāá dū man yindi kí kpántí bi-yaŋ, kí bí yii bíǹ di sá man, kí tùkù-ni yii ŋyunti bāań. Ama ní taa nɔ́ɔ́-bi. 9Ni yaa láā gbìl̄ bi sòoǹ tijáti nì fìkìlfikil kitiŋ puee, ni-pɔbiliŋ ń taa bīil̀. An máaǹ tíǹ kɔkɔ ń bàń kí wàatī. Ní nīn nyí yii duulnya kúntitam kaa dá láá yá.” 10Ní u gítī lī yii: “Kitiŋ kiba yab dāa yíkí ní kí jáǹ kiba yab, ní dibeel diba yab ń yīkì kí jáǹ diba mun yab. 11Ajan tikpil kitiŋ dàá dāá cìŋkì ŋkpitim pu, ní bìlbil kúm nì ŋkùm dàá dāá nyā atinjan kupaau poon. Tiwan tikpil dàá dāá ŋá kí kɔ́ǹ binib tifaandi, ní tidaandi tikpaandi dāa pāantí kutagbɔŋu pu. 12“Kí wàatī tíǹ kɔkɔ ń bàńee, bi dàá cūtì-ni kí sàaǹ-ni, kí cáá-ni ibɔsoon akpafidiin ni, kí pìin̄-ni sarka; ki dàá cáá-ni bibɔtikpaambi nì biyidambi nimiin man pu. 13Niin ní ni dāa kāntí mpaan kí sòoǹ nì bi tin ni nyí man puee. 14Míǹ yaa bāań nee, ní bɔ́ntí ni-ba kí taa nín̄ yáliŋkí tin ni dàá tin sòoǹ kí fīī ni-bee pu. 15Kun puee mama m-ba di dàá dāá tīī-ni iciin nì tibɔti tin ni dàá sòoǹ kí líí ni-nannanliibi, baa làá ŋmā kí kpákaǹ-nee. 16Ni-baabi nì ni-nab, nì ni-nabiyaamu, nì ni nì bin pēēyee, nì ni-bɔɔbi dàá dāá dū-ni kí ŋúbiǹ ni-nannanliibi, ní bíǹ ń kpò ni-kansikin biba. 17Báà ŋma dàá nīn ná-ni ni nín fɔ̃ɔ̃ man ki kííyee pu. 18Ama, nì míǹ kɔkɔee, ni-yikpiliku báà kubɔ kaa làá lēēni-yil pu kí wɔ̄ŋkì. 19Yūĺmaan mmɔntiimin, míǹ ní ni ŋūǹ kí dāá fīī ni-ba.” 20“Ni yaa láā ká bijanjaliibi dɔ́miń ki māntì ki tú Jeerusaleemee, ní béé yii, ŋyunti gbantee, butɔbu dàá jàkà-u dee. 21An yuntiŋuee, bin yaa láā bíń Juudee tiŋkinee ń nīn sáń ki dàb̀ ajoon, bin yaa láā bí Jeerusaleem tiŋkinee ń nīn sáń ki nyēē, ní bin yaa láā bíń tisatinee ń taa kpìnní mmɔŋki. 22An dāa sá ipɔntoon wiini ní, kí ŋá kii Unimbɔti takaldau poon nín ŋmàn̄ ki síiǹ puee. 23Ama, falaa dɔ̄ ki cí bipɔdambi nì bimatib iwiin gbanti poon. An dāa sá kunimbaakpaaŋŋu ní kitiŋ kɔkɔn. Unimbɔti ŋuul dàá dāá lítí inibool nee pu tikpil. 24Bi dàá kpò binib tikpil nì njimu, kí cúú tikpil kí cáá cùnnì kuyuŋu atimbun kɔkɔn, ní bin kaa nyí Unimbɔtee ń dāá jī Jeerusaleem kí tāā pùb, kí dāá sāā bi-yuntiŋu.” 25“Ni dàá dāá ká tidaandi ŋwìiń nì uŋmal nì iŋmalbijaa pu. Kitiŋ puee, atimbun dāa bí ki yáliŋkí nì ŋi-ba, ní tiŋku nyiŋguŋŋi wooku dāa kɔ̄ntí-bi tifaandi. 26Binib yaa dākafì tin bí ki dòoń kitiŋ puee, an-faantee dàá dāá kpò-bi. Ní ipɔn in bí kutaa puee ń dāá cìŋkì. 27Ŋyunti gbantee ní bi dāa kāntí man Kinibiki dòoń ditagbandi pu ki jìl̀ pàlpal nì mpɔn nì tinyool tikpil. 28Tin bí nee yaa láā bíī ŋáańee, nimbi ń mòtīí yūĺ kí ká kunyannyaau, ni-fiil tɔ́obiń dee.” 29Ní Yeesu lī tibɔŋmantikaal nee yii: “Kpèèmaan fiigi subu nì isufi in kɔkɔ kíǹee nín dàkà-ti tiŋyee. 30Ni yaa ká i bíī túkù tifaapɔnee, ni béetí yii kuseeu yàkań dee. 31Míǹ mbaantiim, ni yaa láā ká tin kɔkɔ m sòon̄ nì ni nee bíī jītée, béémaan yii Unimbɔti beel tɔ́obiń dee. 32Ibaamɔn ní m tùkù-ni, nimbi waanee nib kaa làá kpú kí kúntí ní an bɔtee kɔkɔ ń bàń. 33Kutagbɔŋu nì kitiŋ dāa bí kí kúntí, ama man bɔti kpá kí kúntí jaanjaan.” 34“Ní nīn nyímmaan nì ni-ba kí taa yàntī njinjim nì ndanyoon nì duulnya landɔkɔi ń jī mpaan ni-pɔbiliŋ poon. An yaa sá fam, Unimbɔti bɔsooni wiiŋŋu gbanti dàá dāá túuǹ-ni. 35Ŋu dāa tòoń kii kulaaŋŋuee kun puee an dàá dāá bìin̄ kitiŋ kɔkɔ nì ki-nib pu ní. 36Míǹ puee ní taa nín̄ gèem̀maan, nín̄ mèémaan múlmul, mbusu wiini gbanti yaa láā bāańee ní ká mpɔn kí ŋmátí tikɔkɔ poon, kí ŋmā kí dāá yūĺ man Kinibiki nimiin.” 37Kinyɔŋ gbanti poonee, baabadalee, Yeesu nìn dàkà Unimbɔti bɔti Kunimbɔtidiin, ní kunyeeuee ú cù kitimbilii kin bí dijool din bi yíì Ɔliifi sufii joolee pu kí dòon̄. 38Ní samaa kɔkɔ nìn kíntiń-u kutaafaau pòlpɔl Kunimbɔtidiin kí pīlfì tin u sòoǹee.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\