LUUKI 22

1Jiŋaal un bi ŋmɔ́ò kpɔnɔb bin baa ŋáań ŋkpɔnɔnyɔkɔ bi yíì-u Paakee nìn tɔ́obiń. 2Ní bisaraaŋakpilib nì bimaradakaliibi nìn bíī nyàab̀ nsan kí cúú Yeesu, ama ní ki fàŋkí kunipaau. 3Niinee ní Sitaan dɔ́miń ki kɔ́ Juudasi un bi yíì Iskaariyɔtee ni; u nìn sá Yeesu kpambaliŋ saalaa nì alee kansikin diba ní. 4Ní Juudasi cūtì ki ká bisaraaŋakpilib nì soojab bin cí Kunimbɔtidiiyee kpilib, ki sòon̄ nì bi min ní u dàá ŋá kí nyàab̀ nsan ŋun u dàá dī kí cúú Yeesu kí ŋúbiǹ-bee. 5Ní an mɔ́ɔkiǹ-bi ní bi síiǹ kunimiŋmiiu kun bi dàá tīī-uee. 6Ní u kíí ní ki kíĺ ki bíī nyàab̀ ŋyunti ŋun di kítì ú dū Yeesu kí ŋúbiǹ-bi, binib ń taa bééyee. 7Jiŋaalee poonee, ŋwiin ŋun bi máaǹ kí kpò apibilee bāań, 8ní Yeesu tú Piyeer nì Jaan yii: “Cùú ŋámaan apibil jiŋaaliu jinti tí jī.” 9Ní bi bālfì-u yii: “La ní a là tí cù kí ŋá tijin gbanti?” 10Ní u bí-bi yii: “Ní pīlfì, ni yaa làá kɔ́ kitiŋinee ni nì uninja ubɔ dàá tin kpāfì u tú dinyimbool, ní nīn táá-u kí kɔ́ kudii kun ni u yaa kɔ́ee, 11kí bàlfì kudiidaan yii: 'Ukpil bàlfī-si yii kudii kulɔkɔn ní u nì u-boonnooliibi dàá jī jiŋaal jikaati ní?' 12Niinee, u dàá dàkà-ni diditɔntɔkɔl dikpaaŋku kubɔ, tikɔkɔ bí poon ki bɔ́ntì ki sí, niin ní ni dàá ŋá tijikaal.” 13Ní bi búntì ki lafun bàn̄ ki ká min u lēe deedee, ní ki ŋá jiŋaalee jinti niin. 14Ŋyunti bāańee, Yeesu nì u-kpambaliŋ kāl̀ ki bíī jīǹ tijinee, 15ní u bí-bi yii: “M lēēm-pɔbilin páaa yii man nì ni ń jī apibil jiŋaaliu nee kí wàatī ní ḿ nín jī falaa. 16M tùkù ki cántí-ni yii m gítī kpá kí jī jiŋaal nee kí nīn cí daliŋkin u-taapu dàá nyā mpaampiin pu Unimbɔti beelinee.” 17Niinee ní u yɔ̃oǹ ndaam, ní ki jáam̀ Unimbɔti ní ki bí yii: “Fɔ̃ɔ̃maan kí nyò kí kíń tɔb. 18M tùkù ki cántí-ni yii m gítī kpá kí nyò ndaam nee kí nīn cí ŋyunti ŋun Unimbɔti beel dàá dāan̄ee.” 19Boonee ní u yɔ̃oǹ kpɔnɔ ní ki jáam̀ Unimbɔti ní ki gífì ki tīī-bi ní ki bí yii: “Doo di sá m-wunti [tin m tīī ni-puee. Nín̄ ŋáaḿmaan míǹ ki téetí m-pu.” 20Bi ŋmɔ́ ki dɔ́òyee, ní u gítī yɔ̃oǹ ndaam mbaantiim ki tīī-bi ní ki bí yii: “Ndaam nee di sá dipoompɔndi din dàá nīn bí Unimbɔti nì binib kansikinee. M-fatikuu un dàá nyā nimbi puee di tìì an poondi gbanti.] 21“Kpèè, un dàá dū-mi kí tīī m-nannanliibee bí doo, man nì u pēēdisambil ki jīǹ tijin. 22Tiŋman, man Kinibiki dàá kpú kii Unimbɔti nín nìn lī ki síiǹ puee, ama mbusu dɔ̄ ki cí un di dàá dū-mi kí nyāfiǹ m-nannanliibee.” 23Ní bi kíĺ ki bíī bàlfī tɔb yii: “Ŋma di bí ti-kansikin ki dàá ŋá míǹ?” 24Niinee ní Yeesu kpambaliŋ kíĺ ki bíī kpákà ki là kí béé bi-kansikin un di dàá nīn sá ukpaanee. 25Ní Yeesu bí yii: “Atimbun bɔtiibi wɔ́b́ binib bin pu bi kā dibeelee ní, ní biyidambi là bí nīn yíì-bi bilaŋaŋfitiibi. 26Ama án taa nín̄ sá míǹ nimbi cee. Un sá nimbi cee ukpaanee ń nīn sá kii kiwaayee, ní un là kí nīn sá uyidaanee ń kpántí ni-tɔntɔnliu. 27Ŋma di sá ukpaan ní? Un kā ki jīǹeeyaaa un yú ki tìì tijinee ní? Un kā ki jīǹee di sá ukpaan. Ama man sá ni-kansikin kii utɔntɔnlee ní, míǹ puee ni mun ń nīn bí kii mamee. 28“Nimbi di bí m-cee m-falaabi poon baabadal, kaa fá-mi. 29Míǹ puee m-Baa bɔ́ntì dibeel kí tīī-mi, míǹ mbaantiim ní man mun bɔ́ntì dibeel kí tīī-ni. 30Ní ŋyunti ŋun m dàá kàl̄ dibeelee, ni dàá kàl̄ m-cee m-beelin kí jī kí nyò, ní kí kàl̄ abeejal pu kí nīn sòoǹ Israyeel yab naakɔti saalaa nì tilee bɔti.” 31Ní ti-Dindaan lī yii: “Siimɔn, Siimɔn, á pīlfì, Sitaan bālfì kí bàkal̀-si kii bi nín bàkal̄ idi puee. 32Ama m mēēa-pu an nín dàá ŋá pu a-fookiiu ń taa wāŋkèe. Boonee a yaa láā fātìi kpántì a-bee, á dāá nyàatī a-nabiyaamu.” 33Ní Piyeer bí-u yii: “Ukpil, man bɔ́ntì ki cí, an yaa sá sarkaaa man nì si di dàá kɔ́, an yaa tí sá ŋkúmaaan man nì si di dàá kpú.” 34Ní Yeesu fātìi kíí-u yii: “Piyeer, ibaamɔn ní m tùkù-si, díǹ gba kí wàatī ukooja ń bāakèe, a dàá néé yii saa nyí-mi, diba dibee mita.” 35Ní Yeesu gítī bí-bi yii: “M nín nìn tú-ni ki bí yii ní taa yòon̄ animil nì ditɔkɔl, nì anaatakee, tiba nìn lɔ́ò-naaa?” Ní bi kíí yii: “Aayee.” 36Ní u bí-bi yii: “Kɔŋkɔnnee un yaa cáá animilee ń yòon̄, un cáá ditɔkɔlee mun ń yòon̄, un kaa cáá kijanjajikee ń nyāfì u-bɔkutil kí dā kijiki. 37Di sá yii m tùkù ki cántí-ni yii, see án bàń m-pu kii an nín ŋmàn̄ ki síiǹ Unimbɔti takaldau poon puee, yii: 'Bi kàan̄-u ki tɔ́ bikpitibin.' Tiŋman tin kɔkɔwoooo Unimbɔti bɔnaatiliibi ŋmàn̄ ki síiǹ m-puee dàá ŋá míǹ.” 38Ní bi bí yii: “Ukpil, kpèè, njanjajimu muli sèé.” Ní Yeesu bí-bi yii: “An ŋmāntì.” 39Bi lī míǹ ki dɔ́òyee, ní u nyáń ki búntì Ɔliifi sufii jool pu kii u nín péēkpàāa cá puee. Ní u-boonnooliibi nɔ́ɔ́-u. 40Bi bāań niinee ní u bí-bi yii: “Ní nīn mèémaan kí taa gèeǹ an nín dàá ŋá pu ni yaa kɔ́ icɔŋkinee ní taa lítée.” 41Ní u sútì ki cūtì nyɔkɔpu ki ŋmāntì kii bi nín tòɔ́ ditaŋkpal puee ní ki gbāaǹ ki mēēyii: 42“M-Baa, a yaa là, kàkatī falaa un an sá ḿ nyò nee kí wàatī-mi, nì míǹ kɔkɔee, án taa nín̄ sá man lammi ní ń ŋá, án nīn sá sii yam.” [ 43Niinee ní Unimbɔti tūuŋŋu ŋubɔ nyánní yilpu ki dɔ́miń ki tīī-u kunyannyaau. 44Diniminaamandi din nìn kɔ́-uee puee ní u mɔ̄tìi bíī mèé mbaamɔm, ali u-tuntuŋku tin kpántì kii afatikudindikee ki lítí kitiŋ.] 45U mēēki dɔ́òyee ní ki yíkì ki nín gítiń u-boonnooliibi cee. U bāańee, bíǹ dɔ̄ ki gèeǹ kunimbaau geem. 46Ní u fīntì-bi ki bālfì-bi yii: “Ba pu ní ni gèeǹ? Yīkìí mèèmaan kí taa ti gèeǹ an nín dàá ŋá pu ni yaa kɔ́ icɔŋkinee ní taa lítée.” 47Yeesu kaa láá sòon̄ ki ŋmíl̀, ní dinikitil diba cílìń. Juudasi un sá u-kpambaliŋ kansikin dibee līiń bi-nyɔkɔpu, ní ki sútì ki pìlīń Yeesu kí kpàl̄-u. 48Ní Yeesu bālfì-u yii: “Juudasi, mimmee nì dikpàldi poon ní a dàá dū man Kinibiki kí ŋúbiǹ m-nannanliibaaa?” 49Yeesu boonnooliibi béè yii bi là kí cúú-uee, ní bi bālfì-u yii: “Ti-Dindaan, tí dū njimu kí gàatì-baaa?” 50Niinee, bi-kansikin ubɔ dū kijiki ki gāā ki wúkutì usaraaŋakpil tɔntɔnliu ŋaŋgiitafal. 51Ama ní Yeesu bí yii: “Yàntīmaanee! An ŋmāntèe,” ní ki gbēēutɔntɔnlee tafal, ní u pɔ́ɔkì. 52Ní Yeesu bālfì bisaraaŋakpilib nì bin cí Kunimbɔtidiiyee kpilib, nì bibɔsoonliibi bin dɔ́miń kí cúú-uee yii: “Ba pu ní ni ŋúbiń njimu nì atambɔn kí dāá cúú-mi kii m sá unikpitee? 53Man nì ni di péēbí Kunimbɔtidiin baabadal, ba pu ní naa cúú-mi niin? Ama ŋyunti bāań ni nì dibɔmbɔndi bɔtiu ń ŋá ni-tundi.” 54Ní bi cúú Yeesu ki cáá-u ki búntì usaraaŋakpil dumpu, ní Piyeer nɔ́ɔ́-u aboon aboon. 55Bi nìn kpāā ŋŋmi dicindi kansikin ki bíī wùl̀, ní Piyeer dɔ́miń ki kāl̀ bi-cee. 56Usapɔɔn ubɔ, u sá utɔntɔnli, u ká Piyeer nín kā ki kɔ́ĺ ŋŋmee, ní u dū u-nimil ki báaǹ u-pu ki kpēē-u címmm, ní ki bí-bi yii: “Uninja nee mun bí kijapaai kin bi cúú nee cee ní.” 57Ní Piyeer néé yii: “Unimpu, man kaa nyí-u.” 58An kútì fiiiyee, ní ubɔ mun gítī ká-u, ní ki bí yii: “A mun sá bin nɔ́ɔ́-uee kansikin ubɔ ní.” Ní Piyeer kíí-u yii: “Maa sá u-yɔu.” 59An yúntì ki bàn̄ kii kukuluu kubɔ nyɔkɔmee, ní ubɔ mun gítī bí yii: “An péēsɔ̄ kí lā uninja nee mun nìn bí kijapaai nee cee ní, kun puee u sá Gaaliilee ní.” 60Ní Piyeer kíí-u yii: “M-bɔɔ, maa nyí tin tin a sòoǹee.” U bíī sòoǹee, niin niin ní ukooja báakì. 61Ní ti-Dindaan fātìi kpēēPiyeer dímmm, niinee ní Piyeer téetì ti-Dindaan nín bàà tùkū-u puee, yii: “Díǹ, a dàá néé yii saa nyí-mi diba dibee mita ní ukooja ń bāakì.” 62Ní Piyeer nyáń ki bíī sūǹ ki yáliŋkí. 63Binib bin nìn cí Yeesuee nìn bíī bèel̄-u ní ki gbáà-u, 64ní bi dū ŋŋaabu ki bɔ́ob́ u-nimiin ní ki lì-u yii: “Béé un fáá-see kí lì.” 65Ní bi gítī sīī-u asiibil tikpil ki kútì. 66Kutaa wúntèe, Juuda yab kpilib nì bisaraaŋakpilib nì bimaradakaliibi kpáfì ki dàá sòoǹ u-bɔti, ní ki yāntì bi cáá-u ki cūnnì bi-cee. 67Ní bi bālfì-u yii: “Tùkù-ti sii di yaa sá Kriisitoo?” Ní u kíí-bi yii “Báà m yaa péē tùkū-naaan naa làá fɔ̃ɔ̃ kí kíí, 68m yaa tí bālfì-ni tibɔtaaa naa làá kíí-mi. 69Ama kí kíĺ kɔŋkɔnnee kí nīn cá, man Kinibiki dàá nīn kā Unimbɔti mpɔndaan ŋaŋgiil pú.” 70Ní bi-kɔkɔ bí yii: “Mimmee a sá Unimbɔti Jipɔɔn níiin?” Ní u kíí-bi yii: “Kii nimbi ni-ba nín lī puee, m lafun sá ní.” 71Niinee ní bi bí yii: “Ti dàá gítī ŋá ba biseeradambi! U sòon̄ timbi ti-ba gbìl̄ dee.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\