LUUKI 23

1Ní bikpilibee kɔkɔ yíkì ki yɔ̃oǹ Yeesu ki cáā cūnnì gɔmina Piilati cee, 2ní ki bíī mɔ́ntí ki tūntí u-pu yii: “Ti ká kijapaai nee bíī gáatí ti-nib yiliŋ yii bí taa pà lampoo kí tīī gɔminakpaan Seesaar, ní ki bí yii úǹ u-ba sá Kriisitoo, ubɔti.” 3Ní Piilati bālfì-u yii: “Sii di sá Juuda yab bɔtiuaaa?” Ní Yeesu kíí-u yii: “Sii di lī.” 4Niinee ní Piilati bí bisaraaŋakpilib nì binib kɔkɔ yii: “Maa ká kijapaai nee pu tikpitil báà tiba.” 5Ní bi yíì, ki mòtīi sòoǹ mpɔn yii: “U yìiǹ ní ki dàkà ki gáatí binib ń taa nín̄ tɔ́ gɔmina. U kíliń Gaaliilee ní ki dɔ́miń ki jítì Juudee tiŋki kɔkɔ poon ní ki dāa bāań timbi cee doo.” 6Ŋyunti ŋun Piilati gbìl̄ mimmee, ní u bālfì yii: “Kijapaai nee sá Ugaaliileeja níiin?” 7Bi nín kíí-u yii Yeesu lafun nyánní Gaaliilee kitiŋ kin ni Eeroodi sá ubɔtee, ní u dū Yeesu ki tīī Eeroodi un nìn dɔ́miń Jeerusaleem ŋyunti gbantee. 8Eeroodi nín ká Yeesuee, an mɔ́ɔkiǹ-u tikpil, di sá yii u nìn gbìl̄ bi sòoǹ Yeesu pu an yúntì, u bàà péēnyàab̀ kí ká-u ú ŋá maamaaci ubɔ ú ká. 9Ní u bālfì-u anyɔɔbun tikpil ama Yeesu kaa kíí-u báà dinyɔɔbumbaantiil. 10Bisaraaŋakpilib nì bimaradakaliibi nìn bí niin ki sòoǹ mpɔn ki mɔ́ntí ki tūntí u-pu. 11Ní Eeroodi nì u-soojab kíĺ ki bíī bèel̄-u ki kpèé-u fam, ní ki dū dibɔkutil din jìl̀ee diba ki pēeǹ-u mbɔtiyaamin ní ki fātìi gíiǹ-u ki tīī Piilati. 12Ŋwiin gbantee ní Piilati nì Eeroodi kpíikì ní ki kpántì bibɔɔtiibi, dooooyee baa nìn kpí. 13Ní Piilati kɔ́oǹ bisaraaŋakpilib nì biyidambi nì binib kɔkɔ ki kpáfì, 14ní ki bí-bi yii: “Ni cáań-mi unil nee yii u bíī gáatí binib, ní m bālfì-u ni-kɔkɔ nimiin tibɔkpitil tin ni bí yii u ŋée, ama man kaa ká báà tiba u-pu. 15Eeroodi mun kaa ká u-bɔkpil, an pu ní u gíiǹní-u ki tīiń-ti. Kijapaai nee kaa ŋá tiba tin máaǹ ŋkúmee. 16Míǹ puee m dàá yàntī bí gbá-u anaalab ní kí gíiǹ-u kí líí.” 17[Apibil jiŋaaliu kamaayee an nìn sá Piilati ń líí-bi usarkadaan ubɔ.] 18Ní bi-kɔkɔ kíĺ ki bíī tátí dicilpu yii: “Bí kpò kijapaai nee kí gíiǹ Baaraabasi kí líí.” ( 19Bi nìn cúú Baaraabasi gbanti ki tɔ́ sarkan kun puee u nìn yíkì kí já nì gɔmina ní ki kūū unil mun.) 20Piilati nìn nyàab̀ kí líí Yeesuee, an pu ní u nìn gítī būsì ki sòon̄ nì samaa. 21Ama ní bi bíī kūuntí yii: “Bí kpáá-u ndɔpuntikaa pu, bí péēkpáá-u ndɔpuntikaa pu.” 22Ní Piilati fātìi tí lī ntataatiim yii: “Tibɔkpitil tilati ní u baasii ŋá ní? Man kaa ká diyintil diba u-pu din pu ní u máaǹ ŋkúmee. Míǹ puee m dàá yàntī bí gbá-u anaalab kí gíiǹ-u kí líí.” 23- 24Ama ní bi yíì, ki mòtīi péētátí mpɔn yii bí kpáá-u, ní bi-tantatii yāntì Piilati gīī ní ki fɔ̃ɔ̃ bi-nyɔkɔ. 25Ní u gíiǹ uninja, un nìn yíkì ki jáaǹ gɔmina ki kūū unil muee ki líì, ní ki dū Yeesu ki tīī-bi bí ŋá-u bi nín là puee. 26Bi yɔ̃oǹ Yeesu ki cáǹ kí kpááyee, ní ki dūu tú Siimɔn un sá Siireeni tiŋkinee, u nìn nyánní kusaau. Ní bi cúú-u ní ki dū ndɔpuntikaa ki būkuǹ-u ú nīn bùkū ki pá Yeesu boon. 27Dinikitikpaandi nìn dī Yeesu, ní binimpoobi mun nìn sūǹ ki yáliŋkí u-pu. 28Ní Yeesu fātìi bí-bi yii: “Jeerusaleem nimpoobi, taa nín̄ sūm̀maan man pu, nín̄ sūm̀maan nimbi ni-ba nì ni-biyaamu pu. 29Kun puee ŋyunti bí ki dòoń ŋun ni bi dāa lì yii: 'Biŋmaŋŋmantiibi bin kaa péēmàl̄ ki kée, mbiyaamu kaa ŋáam̀ bi-biiŋŋee, ká diyimɔɔl.' 30Ní binib dāa lì ajoon yii: 'Lítímaan ti-pu!' Ní kí lì agbantan yii: 'Nyìkim̄maan ti-pu!' 31Bi yaa ŋá man un sá bususɔmbuee mimmee, kin nimbi bin sá isukulimee faa?” 32Soojab cáań digaŋgandambi bili ki kútì Yeesu pu kí kpò bí mun. 33Bi bàn̄ laakin bi yíì kuyikpabikuee, ní ki dū-u ki kpáá ndɔpuntikaa pu úǹ nì digaŋgandambi bilee, ubɔ u-ŋaŋgiil pú, un kíǹee u-ŋaŋgan pú. 34Ní Yeesu bí yii: “M-Baa, dūú pɔ̄-bi, kun puee baa nyí tin bi bíī ŋáań nee taapu.” Ní bi tɔ́ kasi bi-kansikin ki yākatì u-bɔkutiŋ. 35Ní kunipaau yú ki kpèé, ní Juuda yab yidambi bí ki bèel̄-u yii: “U fīī bin kíǹee, u yaa lafun sá Kriisitoo, un Unimbɔti lēēyee, ú fīī u-ba mun.” 36Ní soojab mun bí ki bèel̄-u, ní ki cáań ndaam min gàm̀ee ki tīī-u ú nyò, 37ní ki bí-u yii: “A yaa sá Juuda yab bɔtiu, á fīī a-ba.” 38Ní bi ŋmàn̄ u-yilpu yii: “Un bí nee di sá Juuda yab bɔtiu.” 39Ní digaŋgandambi bin bi kpáá ki kútì u-puee ubɔ mun bí ki sìí-u yii: “Sii di kaa sá Kriisitoooo? Fīī a-ba kí fīī kí kpáaǹ ti-muaa!” 40Ní u-juti bíī wòoǹ-u yii: “Sii nì úǹ kɔkɔ bí ditafadaalbaantiilin ní, aa fàŋkí Unimbɔtaaa? 41Timbi nín máaǹ puee di sá ditafadaaldi din poon ti bí nee, kun puee digaŋgam tuuŋŋi ŋin ti ŋáańee paatii dee. Ama un bí nee, úǹ kaa ŋá digaŋgam ubɔ.” 42Ní u bí Yeesu yii: “A yaa láā gítìń kí jī dibeelee á dāá téetí m-pu.” 43Ní Yeesu kíí-u yii: “Ibaamɔn ní m tùkù-si, díǹ gba man nì si di dàá nīn bí Unimbɔti beelin.” 44Kuwiŋkuluu nyɔkɔmee, ní ŋwìiń wáŋkì ní dibɔmbɔndi jéetì kitiŋ kɔkɔ pu ki tin sāā tikúti tita. 45Ní sata un bi nìn dūu pītì Kunimbɔtidii poon ki gāntì laakin bi yíì circir páaa laŋkee nì laan kíǹee cúū cátì kansikin nì kansikin. 46Ní Yeesu fáá mbiil mpɔn yii: “M-Baa, m dū m-fām ki ŋá a-ŋaan.” U lī mimmee, ní ki kpíì. 47Room soojakpiliu ká mimmee ní ki bíī pàkà Unimbɔti, ní ki bí yii: “Ibaamɔn, kijapaai nee sá unimɔnti ní.” 48Kunipaau kun nìn dɔ́miń kí kpèè bi nín kpáá Yeesu puee nín ká mimmee, ní bi fàtīi kùǹ ki fátí bi-biŋŋi nì kunimbaakpaaŋŋu. 49Yeesu bɔɔbi kɔkɔ nì binimpoobi bin nìn céeǹní-u doooo Gaaliileeyee nìn yú kudaŋdaŋu ní ki kpèé tin kɔkɔ bíī jītée. 50Uninja ubɔ nìn bí, bi yíì-u Jooseefi. U nìn sá bibɔsoonliibee kansikin ubɔ ní ki sá unimɔnti ki yú deedee. 51Uninjee nìn sá Juuda yab tiŋki kin bi yíì Arimateeyee ní ki nìn kā ki cí Unimbɔti beel. Waa nìn yú bibɔsoonliibi bin kíǹee boon, ní kaa nìn bí tin bi bɔ́ntì kí ŋée poon. 52Úǹ di cūtì Piilati cee ki mēē-u nsan kí yòon̄ Yeesu wunti. 53U pú-u nsanee, ní u cūtì ki kpáatì Yeesu wunti ndɔpuntikaa pu, ní ki dū ŋŋaapiin ki fìn̄-u ki cáá-u ki bíl̀ dikaakul din bi nìn lùkū ditaŋkpalinee. Baa nìn dáá síb́ báà ubɔ dikaakul gbanti poon. 54An nìn sá ŋwiin ŋun jooku ŋwiŋŋuŋfikaa kífée, ní ŋwìiń tɔ́ob́ kí jēetí. 55Binimpoobi bin nìn céeǹní Yeesu doooo Gaaliileeyee táá Jooseefi ki cūtì ki ká dikaakul nì bi nín bíl̀ u-wunti puee, 56ní ki fātìi nín kùǹ, ki dɔ́miń ki bɔ́ntì ikpafi nì talaalub kí dāá cáań kí yàaǹ utaŋkpiil pu, ní ki kāl̀ ŋwiŋŋuŋfikaa, kii bi-marau nín sá puee.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\