LUUKI 24

1Kinyɔŋ poon wimpeekaaŋu dal ntaafaabɔmbɔminee, ní binimpoobee búntì dikaakul laŋki ki ŋúb́ ikpafi nì talaalub bin bi bɔ́ntèe. 2Bi bàn̄ee, ki ká ditaŋkpal din bi nìn dūu pīiǹ dikaakul nyɔkɔee bíntì ki tin dɔ̄ ŋkpaanceeti, 3ní bi kɔ́ dikaakul poon kaa ká ti-Dindaan Yeesu wunti. 4Bi bākatì ki kíǹ ki yú ki dàkafēe ní bininjab bili cílìń bi-pu ki pēētiwampin káŋkaŋ. 5Bi fāŋkì ki tīntì taapu, ní binibee bí yii: “Ba pu ní ni nyàab̀ unil un wāĺee bitaŋkpiibi kansikin ní? 6Úǹ fīkitì, waa bí doo, téetímaan u nín nìn bí Gaaliilee ki tùkū-ni puee, 7yii: 'An sá bí dū man Kinibiki kí ŋúbiǹ binikpitib ní bí kpáá-mi ndɔpuntikaa pu ḿ kpú, ní winta dalee ḿ fìkitī.' ” 8Niinee ní bi fātìi téetì Yeesu bɔti gbanti pu. 9Ní bi búntì ki cūtìi máafì an bɔti kɔkɔ akpambal saalaa nì dibee nì binib bin kíǹee kɔkɔ. 10An nimpoobee di sá Maarii Magdala yɔu, nì Jaanni, nì Maarii Jaaki na, nì binimpoobi biba mun nìn céeǹ-bi, ki tùkū akpambal tibɔbaantiil. 11Ama binimpoobee nín dɔ́miń ki tùkū akpambalee baa nìn fɔ̃ɔ̃ ki kíí, bi nìn dūu yíiń mmaam ní. 12Ama ní, Piyeer yíkìi sáǹ ki nín cá dikaakul laŋki. U bàn̄ ki gbɔ́ońee ŋŋaabu ŋun bi nìn dūu fìn̄-uee baba di dɔ̄. Ní u fātìi nín gítiń, ki bākatì nì an bɔti sèeee. 13Ŋwimbaanti gbanti ní u-boonnooliibi bili yíkì ki nín cá kitimbilii kiba bi yíì-kì Eemayusi. Kí yīkì Jeerusaleem kí cù kitiŋ gbantinee an sá ataŋkpee saalaa nì diba ní. 14Ní bi còom̄ ki sòoǹ tin kɔkɔ jítì Yeesu puee. 15Bi nìn bíī sòoǹ míǹ ki kpákèe, ní Yeesu u-ba bāań bi-cee ní u nì bi táá ki nín cá. 16Bi wál̀-u ní tiba yāntì baa béè-u. 17Ní Yeesu bālfì-bi yii: “Tilati ní ni còom̄ ki kpákà ní?” Ní bi sāā ki síl̀ nì kunimbaau. 18Ní bi-kansikin ubɔ, bi yíì-u Kleeoopasi, bí-u yii: “M pàkā sii baba di péēkíǹ Jeerusaleem tiŋkin doo, kaa gbìl̄ tin jítì iwiin nee poonee.” 19Ní u bālfì-bi yii: “Ba bɔti di jítì ní?” Ní bi kíí-u yii: “Tin bāań Yeesu Naasaareeti yɔu, un nìn sá Unimbɔti bɔnaatiliu ki ŋáań maamaaci tuuŋŋi, u-nyɔɔbuŋŋi mun cáá mpɔn Unimbɔti nì binib kɔkɔ nyée. 20Ti-saraaŋakpilib nì ti-yidambi dū-u ki tīī bí sòoǹ u-bɔti kí kpò-u, ní bi dū-u ki kpáá ndɔpuntikaa pu. 21Úǹ pu ní ti bàà máká yii u dàá fīī Israyeel yab. Nì míǹ kɔkɔee, an bɔti nín jítèe díǹ iwiin ita sèé nee. 22Ama ti-kansikin binimpoobi biba cáań-ti maamaaci bɔti díǹee. Di sá yii bi péé kutaafaau ní ki cūtì u-kaakul laŋki. 23Bi bàn̄ee, kaa ká u-wunti, ní ki fātìi gítìń ti-cee ki máafì-ti yii Unimbɔti tūuni cílìń bi-pu ki tùkū-bi yii u fīkitì. 24Ti-yab biba mun cūtì u-kaakul laŋki ki mun ká kii binimpoobee nín bàà lī puee, ama baa ká úǹ u-ba.” 25Niinee ní Yeesu bí yii: “Oooo binib nee kaa cáá iciin, kaa yáb̀ kí fɔ̃ɔ̃ Unimbɔti bɔnaatiliibi nín sòoǹ tiŋyee kí kíí. 26Mimmee an kaa máaǹ Kriisitoo ń jī falaa míǹ kí nín kɔ́ u-nyooti naaan?” 27Ní u kíĺ ki bíī sòoǹ ki cántí-bi Unimbɔti takaldau poon tibɔti tin kɔkɔ Mooisi nì Unimbɔti bɔnaatiliibi nìn ŋmàn̄ ki síiǹ u-puee. 28Bi nín bāań kitimbilii kin ni bi cée, ní Yeesu ŋá kii u là kí càatī nyɔkɔpuee. 29Ní bi bí yii: “Aayee, gbíntí ti-cee, ŋwìiń dàá jēetí kunyeeu ń mɔ́ dee.” Ní u kɔ́ bi-cee. 30Ŋyunti ŋun bi kāl̀ ki dàá nīn jīǹee, ní Yeesu yɔ̃oǹ kpɔnɔ ní ki jáam̀ Unimbɔti ní ki gífì ki tīī-bi. 31Niinee ní bi-nimiliŋ cúū ŋāatì ní bi béè-u, ní u wáŋkì bi-kansikin niin. 32Ní bi bíī lì tɔb cee yii: “U nín bíī sòoǹ nì ti ki lèekī Unimbɔti takaldau taapu ki dàkà-ti nsannee, saa bàà ká an nín kɔ́ ti-pɔbiliŋin fíŋfiŋeeee?” 33Ní bi yíkì niin niin ki nín gítí Jeerusaleem. Bi bàn̄ee ki ká akpambal saalaa nì dibee nì bi-jutiibi bin kíǹee kpáfì, 34ki bíī lì yii: “Tiŋman, ti-Dindaan lafun fīkitì! Di sá yii Siimɔn ká-u.” 35Ní bí mun dū tin bi ká nsannee, nì Yeesu nín gíí kpɔnɔ bi béè-u puee ki máafì-bi. 36Bi bíī sòoǹ mimmee, Yeesu bāań bi-kansikin ki jáam̀-bi yii: “Unimbɔti ń tīī-ni ŋgbansɔŋfi.” 37Ní bi fāŋkì tikpil bi-wunti kpíì, kun puee bi dàkafī yii an sá ufaŋfanti ní. 38Ní Yeesu bālfì-bi yii: “Ba pu ní ni-pɔbiliŋ máfí míǹ? Ba pu ní ni cáá ilandɔkɔ ili ili míǹ? 39Man dee, kpèèmaan m-ŋalii poon nì m-tafati tibuŋwati. Gbēēmaan-mi kí kpèè! Ufaŋfanti kaa cáá tiwunaaan kaa cáá akpab kii ni nín wāĺ man cáá pu nee.” 40U lī mimmee, ní ki dàkā-bi u-ŋalii nì u-taaŋi. 41Baa nìn dáá baasii fɔ̃ɔ̃ ki kíí mbaamɔmin kun puee an nìn sá-bi mmɔnaaan ki ŋá-bi bitii mun, an puee ní Yeesu bālfì-bi yii: “Ni cáá tiba doo kí jāaa?” 42Ní bi dū dijɔŋgindi din ŋɔ́fèe ki tīī-u, 43Ní u fɔ̃ɔ̃ ki ŋmɔ́ bi-nimiin niin. 44Ní u bí-bi yii: “Naa téetí m nín nìn dáá bí ni-cee, ki tùkū-ni yii tin kɔkɔ bi ŋmàn̄ m-pu Mooisi marab nì Unimbɔti bɔnaatiliibi takaldab nì Soom takaldau poonee máaǹ kí ŋá mimmaaan?” 45Niinee, ní u pīitì bi-landɔkɔi bí ŋmā kí gbìl̄ Unimbɔti takaldau poon bɔti taapu, 46ní ki bí-bi yii: “An nín ŋmàn̄ puee sèé, yii: Kriisitoo dàá jī falaa kí kpú ní winta dalee ú fàtīí fìkitī. 47An máaǹ yii ní sòoǹ u-pu atimbun kɔkɔ nib cee, kí kíliń Jeerusaleem, yii binib ń dāan̄ kí kpántí bi-bimbim kí ká bi-kpitii pɔ̄tam. 48Nimbi di sá seeradambi yii m kpíì, ki fīkitì. 49M dàá yàntī Circir Fām min m-Baa nìn pɔ̃oǹee ń dāan̄ ni-pu. Ama ní nīn kā Jeerusaleem kitiŋ poon ní kí nīn cí ŋyunti ŋun Unimbɔti pɔŋŋuee dàá kpákatiń ni-puee.” 50Ní Yeesu yɔ̃oǹ-bi ki nyántì kitiŋ kpaanceetiŋu ki cá Beetanii watil pú. Niinee ní u yɔ̃oǹ u-ŋalii yilpu ki mēēki bīiǹ bi-pu. 51Ŋyunti ŋun u bíī mèé ki bìintí bi-puee, ní u yíkì bi-cee ki nín jɔ́ḿ yilpu. 52Ní bíǹ gbāaǹ ki nyɔ́ŋkì-u, ní ki fātìi nín gítiń Jeerusaleem nì dipɔɔpiŋkpaandi, 53ní ki bí baabadal Kunimbɔtidiin ki pàkà Unimbɔti ki jáaḿ-u.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\