LUUKI 3

1Gɔminakpaan Tibeer beel biŋŋi saalkuee, Pɔnsi Piilati nìn sá gɔmina Juudee tiŋkin, ní Eeroodi nìn sá ubɔti Gaaliilee tiŋkin ní u-maan Fiiliipi mun sá ubɔti Iituree nì Trakoonii timmun, ní Liisaaniyasi sá ubɔti Abileen tiŋkin, 2ní Ana nì Kaayifi nìn sá bisaraaŋakpilib. Ŋyunti gbanti ní Unimbɔti nìn sòon̄ nì Jaan Sakari jipɔɔn kupɔɔun. 3Ní Jaan kíĺ ki bíī yìiǹ ntimu mun bí Jɔɔdan mɔɔl caŋinee ki sòoǹ yii: “Kpántímaan ni-bimbim bí fàl̀-ni Unimbɔti nyim, ní Unimbɔti ń dū ni-kpitii kí pɔ̄-ni.” 4An nɔ́ɔ́ nì Unimbɔti bɔnaatiliu Eesayi nín ŋmàn̄ u-takaldau poon puee yii: “Ubɔ báakí kupɔɔun yii: Bɔ́ntímaan ti-Dindaan saŋŋu kí tàntīmaan u-sambiyaamu kí cīití-u. 5Atantakal kɔkɔ dàá dāá gbīŋkì, ajoon nì ŋgbantamu kɔkɔ dàá bìtī. Asaŋgɔŋgɔl dàá tàntī. Isan in cáá abɔbil abɔbilee dàá ŋāŋkì. 6Ní báà ŋma ń dāá ká Unimbɔti nín fìil̄ binib puee.” 7Jaan nìn lì kunipaau kun nìn dòoń ú fàl̀-bi nnyimee yii: “Nimbi bin tū kii ikoowaatee, ŋma di tùkū-ni yii ni ŋūǹ kí sāǹ kí ŋmátí Unimbɔti ŋuul din dòońee ni? 8Lòom̀maan abil ŋin dàkà yii ni kpántì ni-bimbimee, kí taa nín̄ kā ki dàkafī yii Abraam sá ni-naanja! M tùkù-ni ibaamɔn ní, di sá Unimbɔti ŋūǹ kí dū ataŋkpee nee kí kpántí Abraam naantiibi. 9Ali gba, Unimbɔti bɔ́ntì kicɔkɔ ki bíl̀ isufi taapu: busubu bun kamaa yaa kaa lòoǹ abimɔntee, bi dàá gāā-bu kí tɔ̄ ŋŋmin.” 10Ní kunipaauee bíī bàlfī-u yii: “Mimmee, ti dàá ŋá mana ní kí fáatí Unimbɔti?” 11Ní u kíí-bi yii: “Un yaa cáá abɔkuti alee ń lēēdiba kí tīī un kaa cááyee. Un mun yaa tí cáá tijinee, ń lēēkí tīī un kaa cáá kí jēe.” 12Ní bifɔtiliibi mun dɔ́miń bí fàl̀-bi Unimbɔti nyim, ní ki bālfì Jaan yii: “Ukpil, ti máaǹ kí ŋá mana ní?” 13Ní u bí-bi yii: “Bi nín yɔ́oǹ mara yii bí nīn fɔ́tí puee, ní taa fɔ́tí kí lákatí míǹ pu.” 14Ní soojab mun dɔ́miń ki bālfì-u yii: “Timbi máaǹ kí ŋá mana?” Ní u kíí-bi yii: “Ní taa nín̄ dàkà binib mpɔn, kí taa nín̄ gífí inyimɔn ki tūntí binib pu, ama ní yàntī tipaal tin ni fòol̄ uŋmal uŋmalee ń nīn mɔ̄ǹ-ni.” 15Kii báà ŋma nín nìn kā ki cí Kriisitoo puee ní bi kíǹ ki bàlfī bi-ba yii Jaan di kalin sá Kriisitoooo? 16Niinee ní Jaan bí bi-kɔkɔ yii: “Man fùul̀-ni nnyim ní, ama ubɔ dòoń, u-pɔŋŋu jítiǹ man yɔŋu, man kaa kpántì kí nīn sá u-yumbuu kí kútí u-naataaŋmiii gba. Úǹ di dàá dāá fàl̀-ni Unimbɔti Fām nì ŋŋmi. 17Úǹ di ŋúb́ u-yubakalkaaku ki dàá bàkal̀ kí gàntī idi nì tifin, kí dū idee kí ŋá kulɔŋun, ní kí dū tifin kí tɔ̄ ŋŋmi ŋun kaa kúù jaanjaanee ni.” 18Míǹ ní Jaan nìn sáŋkí binib, ki gítī kútí-bi tibɔti tikpil ní ki sòoǹ nì bi tibɔmɔntiil. 19Ní Jaan wòon̄ ubɔti Eeroodi un nìn cáá u-maan nimpuu Eeroodiyee nì u nín ŋáaǹ atuŋkpiti tikpil ki kútèe. 20Niinee ní Eeroodi gítī ŋá dituŋkpitil ki kútì: di sá yii u cúú Jaan ki pīiǹ kudii. 21Ŋyunti ŋun Eeroodi kaa láá pīiǹ Jaan kudiiyee, báà ŋma nìn fùul̀ Unimbɔti nyim ní Yeesu mun fùl̄ Unimbɔti nyim. U fùl̄ ki bíī mèéyee, kutagbɔŋu cúū pīitì, 22ní Unimbɔti Fām kpákatìń Yeesu pu ki náań nì dibeenanjil ní bi gbìl̄ Unimbɔti sòon̄ní kutaa pu yii: “Sii di sá man Jipɔɔn un m néeń tikpilee, sii ní m-pɔbil fáatì.” 23Yeesu nìn ŋá kii abin mmuŋku nì saalaa ní ki kíĺ u-tundi. Binib nìn nyí-u yii u sá Jooseefi jipɔɔn, ní Jooseefi baa sá Eelii, 24Eelii baa sá Maataati, ní Maataati baa sá Leefii, ní Leefii baa sá Meelki, ní Meelki baa sá Jaanayi, ní Jaanayi baa sá Jooseefi, 25ní Jooseefi baa sá Matatiyasi, ní Matatiyasi baa sá Amoosi, ní Amoosi baa sá Nawum, ní Nawum baa sá Eesilii, ní Eesilii baa sá Nagayi, 26ní Nagayi baa sá Maatiyasi, ní Maatiyasi baa sá Matatiya, ní Matatiya baa sá Seemeeyini, ní Seemeeyini baa sá Jooseeki, ní Jooseeki baa sá Jooda, 27ní Jooda baa sá Jooyana, ní Jooyana baa sá Reesa, ní Reesa baa sá Sooroobaabeel, ní Sooroobaabeel baa sá Salatiyeel, ní Salatiyeel baa sá Neerii, 28ní Neerii baa sá Meelki, ní Meelki baa sá Adii, ní Adii baa sá Koosam, ní Koosam baa sá Eelmadam, ní Eelmadam baa sá Eer, 29ní Eer baa sá Yeesu, ní Yeesu baa sá Eelieeseer, ní Eelieeseer baa sá Joorim, ní Joorim baa sá Maataati, ní Maataati baa sá Leefii, 30ní Leefii baa sá Siimeeyɔn, ní Siimeeyɔn baa sá Juuda, ní Juuda baa sá Jooseefi, ní Jooseefi baa sá Joonam, ní Joonam baa sá Eeliyakim, 31ní Eeliyakim baa sá Meeleeya, ní Meeleeya baa sá Meenna, ní Meenna baa sá Maataata, ní Maataata baa sá Naatan, ní Naatan baa sá Dafiidi, 32ní Dafiidi baa sá Jeesee, ní Jeesee baa sá Joobeedi, ní Joobeedi baa sá Boowaasi, ní Boowaasi baa sá Salmɔn, ní Salmɔn baa sá Naasɔn, 33ní Naasɔn baa sá Aminadab, ní Aminadab baa sá Adameen, ní Adameen baa sá Arnii, ní Arnii baa sá Eesroom, ní Eesroom baa sá Fareesi, ní Fareesi baa sá Juuda, 34ní Juuda baa sá Jaakɔb, ní Jaakɔb baa sá Isaaki, ní Isaaki baa sá Abraam, ní Abraam baa sá Tara, 35ní Tara baa sá Nakɔɔr, ní Nakɔɔr baa sá Seeru, ní Seeru baa sá Ragoo, ní Ragoo baa sá Faleeki, ní Faleeki baa sá Eebeer, 36ní Eebeer baa sá Sala, ní Sala baa sá Kayinaam, ní Kayinaam baa sá Arfakisadi, ní Arfakisadi baa sá Seem, ní Seem baa sá Noowee, 37ní Noowee baa sá Lameeki, ní Lameeki baa sá Matuseela, ní Matuseela baa sá Eenɔki, ní Eenɔki baa sá Jareedi, ní Jareedi baa sá Maleeleel, 38ní Maleeleel baa sá Kayinan, ní Kayinan baa sá Eenoosi, ní Eenoosi baa sá Seeti, ní Seeti baa sá Adam, ní Adam úǹ sá un Unimbɔti péé ki náańee.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\