LUUKI 4

1Yeesu gbí Unimbɔti Fām ki nyánní Jɔɔdan, ní Ŋfāmee cáá-u ki cūnnì kupɔɔun. 2Ní Sitaan cɔ́ŋkì-u iwiin imuŋku ili. Waa nìn jíń tiba iwiin imuŋku ilee, ní ŋkùm cúú-u. 3Ní Sitaan bí-u yii: “A yaa lafun sá Unimbɔti Jipɔɔn, á lì yii ditaŋkpal nee ń kpántí kpɔnɔ.” 4Ní Yeesu yíì ní ki kíí-u yii: “Unimbɔti takaldau poon lī yii: 'An kaa sá tijin dijil ŋmaniŋma di yì unil maŋfal.' ” 5Niinee ní Sitaan yɔ̃oǹ Yeesu ki jɔ́m̀ yilpu, ní ki yāntì u kpēēduulnya beeŋi kɔkɔ dicilpu, 6ní ki bí-u yii: “M dàá dū mpɔn gbanti kɔkɔ nì abee gbanti nyooti kí tīī-si, kun puee man ní bi dū an wanti kɔkɔ ki tīī, ní man mun yaa là uŋyee ní ḿ tīī. 7Míǹ puee, a yaa gbāaǹ ki jáam̀ man, sii di dàá nīn kíǹ ki yì an kɔkɔ.” 8Ní Yeesu kíí-u yii: “An ŋmàn̄ Unimbɔti takaldau poon yii: 'Ti-Dindaan a-Nimbɔtiu baba ní án sá á jāam̀, ní kí nīn bí úǹ baba tundin.' ” 9Míǹ boonee, ní Sitaan yɔ̃oǹ-u ki cáā cūnnì Jeerusaleem, ní ki cáá-u ki tɔ́kɔǹ Kunimbɔtidii yilpu kúnti kūnti, ní ki bí-u yii: “A yaa sá Unimbɔti Jipɔɔn, á yùkū kí tìin̄ní tiba kaa làá ŋá-si, 10kun puee an ŋmàn̄ Unimbɔti takaldau poon yii, 'Unimbɔti dàá yàntī u-tūuni ń nīn cí-si.' 11Ní ki gítī bí yii: 'I dàá nīn tíkí-si i-ŋaan a-taal ń taa gbéetí ditaŋkpal.' ” 12Ní Yeesu yíì ní ki bí-u yii: “Unimbɔti takaldau lī yii: 'Á taa cɔ̄ŋkì ti-Dindaan a-Nimbɔtiu.' ” 13Sitaan cɔ́ŋkì Yeesu isan kɔkɔ pu ki dɔ́òyee, ní ki búntì kí nīn tí cí ŋyunti ŋubɔ. 14Ní Yeesu fātìi nín gítí Gaaliilee tiŋkin ki gbí Unimbɔti Fām pɔŋŋu tiŋan, ní u-yindi gbītì niin pú kɔkɔ. 15U nìn dàkà binib Unimbɔti bɔti akpafidiin ni ní báà ŋma nìn pàkà-u. 16Ní Yeesu búntì Naasaareeti, laakin u nìn kāl̀ ki wíiǹee. Ŋwiŋŋuŋfikaa bāańee, ní u kɔ́ kukpafidiin, kii u nín péēkpàāa ŋáań puee, ní ki yíkì kí kàaǹ Unimbɔti takaldau, 17ní bi dū takalda un Unimbɔti bɔnaatiliu Eesayi ŋmàn̄ee ki tīī-u, ní u fɔ̃ɔ̃ ki cúū kpátì ní ki ká laakin lī yii: 18“Ti-Dindaan Fām bí m-pu, u lēē-mi ḿ sòoǹ tibɔmɔntiil kí tīī biwɔfib, u túnní-mi ḿ bāakì kí tùkù bisarkadambi yii Unimbɔti dàá líí-bi, kí tùkù bijɔfub mun yii bi dàá wāl̀, kí tùkù bin bi sàantée yii bi dàá ká dibatɔl, 19kí tùkù binib yii ŋyunti nee ní ti-Dindaan dàá sɔ̄ bi-saai.” 20Ní Yeesu kpáb́ takaldee ní ki gíiǹ ki tīī un kpèé kukpafidiiyee, ní ki kāl̀ kí nīn dàkà-bi ní bin kɔkɔ nìn bí niinee kíǹ ki kā ki kpèé-u címmm. 21Ní u kíĺ ki bíī tùkù-bi yii: “Kí yòon̄ díǹ kí nīn cée tibɔti tin m kàan̄ ni gbìl̄ nee bàan̄ dee.” 22Ní báà ŋma kíǹ ki sòoǹ min ŋān̄ee u-pu, ní an ŋá-bi bitii tibɔmɔntiil tin u sòoǹee pu. Ní bi bíī lì yii: “Jooseefi jipɔɔn kaa yáaa?” 23Ní u bí-bi yii: “M nyí yii ni dàá gāā-mi dilaŋkpandi nee yii, 'Unyɔɔdaan, cáaǹ a-ba' ní ki dàá gítī lì-mi yii: 'Ti gbìl̄ a nín ŋá min Kapeenaayumee, ŋá a-tuuŋŋi gbanti abaanti a-tiŋki poon doo.' ” 24Ní u gítī lī yii: “Ibaamɔn ní m sòoǹ nì ni, baa fòol̄ Unimbɔti bɔnaatiliu u-dumpu mmɔntiimin. 25Ibaamɔn ní m sòoǹ, Unimbɔti bɔnaatiliu Eelii yuntiŋuee, utaa kaa nìn gítī nìn̄ abin ata nì dijandi ŋkùm nìn jéetì kitiŋ kɔkɔ pu. Bikpiipoobi nìn wīikí Israyeel tiŋkin ŋyunti gbanti, 26ama Unimbɔti kaa nìn gítī tú Eelii Israyeel kpiipuu báà ubɔ cee, asee unicaŋkpiipu un nìn kɔ́ò Sareepita tiŋki kin bí Siidɔn tiŋkinee baba cee ní u nìn tú-u. 27Unimbɔti bɔnaatiliu Eeliisee yuntiŋuee, binyaŋgbantiibi mun tikpil nìn tí bí Israyeel tiŋkin, ama bi-kansikin báà ubɔ kaa nìn ká dicaandi, asee Naaman Usiiriija baba.” 28Niinee ní bin kɔkɔ nìn bí kukpafidiin ki gbìl̄ an bɔtee fɔ̃ɔ̃ aŋuu, 29ní ki yíkì ki cúú Yeesu ki dáaĺ ki nyántì kitiŋ kpaanceetiŋu, ní ki cáá-u ki nín jɔ́ḿ dijool din pu bi-diiŋŋi nìn tɔ́kɔ́ee yilpu, kí bàà téé-u kí tɔ̄ń taapu. 30Ama ní u dī bi-kansikin ki búntì. 31Yeesu cūtì Kapeenaayum, Gaaliilee tiŋkpaaŋki kiban, ní ŋwiŋŋuŋfikaa dalee, u kɔ́ kukpafidiin ki bíī dàkà binib Unimbɔti bɔti. 32U-dàkatamee nìn ŋá binib bitii, kun puee mpɔn nìn bí u-bɔti tin u dàkèe ni. 33Kijapaai kiba nìn bí kukpafidiiyee ni, arasinii kā u-pu, ní ki téeń yii: 34“Yeesu Naasaareeti yɔu, a nyàab̀-ti nì tilati ní? A dɔ́miń kí kúntí-ti níiin? M nyí un a sée, a sá circirdaan un Unimbɔti túnnée ní!” 35Ní Yeesu kpātì arasiniiyee pu yii: “Á ŋmīĺ niin kí nyā uninja nee ni!” Ní arasiniiyee fíiǹ uninjee ki lúkú kitiŋ binib nimiin, ní ki nyáń, kaa ŋá-u tiba. 36Ní báà ŋma bākatì sèeee, ní ki bàlfī tɔb yii: “Batii nyɔɔbundi ní u nín sòon̄ ní dì cáá mpɔn ki jì arasiniibi nan dee?” 37Ní Yeesu bɔti gbītì Kapeenaayum tiŋgbammu kɔkɔn. 38Yeesu nyáń kukpafidiinee, ní ki búntì Siimɔn dumpu. Siimɔn nimpuu na nìn būǹ ki dɔ̄ u-wunti píĺ kpāŋkpam, an páb́-u, ní bi mēēYeesu ń cáaǹ-u. 39Ní Yeesu sútì ki pìl̄-u ní ki kpātì mmaŋfanyim pu, dicilpu niin ní u pɔ́ɔkì ki yíkì ki ŋá-bi tijin. 40Kujoou, ŋwìiń jéetèe, bin bin cáá bibunliibee cáań-bi Yeesu cee, báà ŋma nì u-weeŋŋu u-weeŋŋu, ní u cáá u-ŋalii ki pāantí bi-kɔkɔ pu ní bi pɔ́ɔkí. 41Arasiniibi nìn nyēēbinib tikpil pu ní ki fátí ibiil yii: “A sá Unimbɔti Jipɔɔn!” Ama ní Yeesu kpàtī bi-pu, kaa pūǹ-bi kinyɔkɔ bí sòoǹ, kun puee bi nìn nyí yii úǹ di sá Kriisitoo. 42Yeesu péé ntaafaabɔmbɔmin ki nyáń kitiŋin ki búntí ŋkpaanceeti, laakin binib kpée. Ní kunipaau bíī nyàab̀-u. Bi ká-uee, ní ki bàà là ú gbíntí bi-cee kí taa ti cù laaaba. 43Ní u bí-bi yii “An máaǹ ḿ cù kí sòoǹ tibɔmɔntiil tin sá Unimbɔti beel bɔtee ntimu mun kíǹee poon: kun pu Unimbɔti túnní-mee dee.” 44Ní u nìn yìiǹ ki sòoǹ Unimbɔti bɔti Juudee kpafidiiŋŋin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\