LUUKI 5

1Ŋwiin ŋubɔee, Yeesu cūtì ki yú Geeneesareeti mɔɔgbandi, ní binib dɔ́miń ki múkuǹ u-pu kí pīlfì Unimbɔti bɔti. 2Ní u ká iŋaliŋfi ili yú dimɔɔgbandi, bilaantɔliibi kpákatì ki bíī fíntí bi-laanti. 3Iŋaliŋfee kansikinee, Siimɔn yì bubɔ, ní Yeesu cūtìi kɔ́ bu-ni ní ki mēē-u yii, ú sútí buŋalimbu kí wàatī digbandi kí kɔ́ǹ dimɔɔlin fiii ú sòoǹ binib ń ŋmā kí gbìl̄. Ní Yeesu kāl̀ buŋalimbun, ki bíī dàkà kunipaauee Unimbɔti bɔti. 4U sòon̄ ki dɔ́òyee, ní ki bí Siimɔn yii: “Sútí buŋalimbu kí cùnnì laakin nnyim nyɔ́òyee, sii nì a-bɔɔbi ń tɔ̄ ni-laanti kí cúú ijɔm.” 5Ní Siimɔn bí yii: “Ukpil, ti dū kunyamɔŋu ní ki tɔ́ tilaandi, kaa cúú báà tiba, ama, a-nyɔɔbundi puee, m dàá tɔ̄ kulaaŋŋu.” 6Ní bi dūu tɔ́, ní ki cúú ijɔm tikpil, ali bi-laanti bíī tìfī. 7Ní bi kábitì bi-bɔɔbi bin bí buŋalimbu bun béeyee nee, yii bí dāan̄ kí tūtuǹ-bi bí dáaĺ ijɔm kí nyāntí. Ní bi dɔ́miń ki dáaĺ ki nyántìń ijɔm ki gbéeǹ iŋaliŋfi liitil, ní iŋaliŋfee bíī múl̀ nnyimin. 8Siimɔn Piyeer nín ká mimmee, ní u dɔ́miń ki gbāaǹ Yeesu nimiin ní ki bí-u yii: “M-Dindaan, sútí kí wàatī-mi, kun puee man sá unikpiti ní.” 9Di sá yii ijɔm in bi nìn cúúyee wíiŋŋu yāntì tifaandi nìn kɔ́ Siimɔn nì u-bɔɔbi, 10ní ki kɔ́ Seebeedee jipɔmbi Jaaki nì Jaan, bin sá u-jɔncuujutiibee mun. Ama ní Yeesu bí Siimɔn yii: “Taa fàŋkì! Di sá, kí yòon̄ díǹ kí nīn cée, a dàá nīn kíǹ ki sá un cāabìń binib m-ceeyee ní.” 11Niinee ní bi cáań bi-ŋaliŋfii ki yɔ́oǹ dimɔɔgbandi, ní ki yāntì tikɔkɔ ní ki kíǹ ki nɔ́ɔ́ Yeesu. 12Yeesu nìn bí kitiŋ kiban, ní uninja ubɔ dɔ́miń dinyaŋgbandi píń u-pu. U ká Yeesuee ní ki lítì dicincibil ki gbāam̀-u yii: “Ukpil, cáaǹ-mi kun puee m nyí yii a yaa là, a ŋūǹ kí cáaǹ-mi m-wunti ń ŋāŋkì.” 13Ní Yeesu tāntì u-ŋal ki gbēē-u, ní ki bí-u yii: “M là, Pɔ̄ɔkìm̄!” Niin niin ní dinyaŋgbandi kpáàā wáŋkì uninjee pu. 14Ní Yeesu kpáafì-u yii ú taa péētùkù báà ubɔ, ní ki bí-u yii: “M nín cáaǹ-si puee, cáá a-ba kí dàkà usaraaŋakpil ú béé yii a-wunti ŋáŋkì ní kí cùú ŋá saraa kii Mooisi nín yɔ́oǹ mara uŋyee ní usaraaŋalee ń tùkù báà ŋma yii a pɔ́ɔkì.” 15Niinee, Yeesu yindi mòtīi gbìtī ki cá, ní kunipaau dòoń ki pílfí u-bɔti kí kpáàā ká bi-weeni cáaǹtam. 16Ama Yeesu nìn cá u-baba laakin binib kpée ki mèé ŋwimmeem. 17Ŋwiin ŋubɔee, Yeesu bíī dàkà binib Unimbɔti bɔti, ní Fariisab nì bimaradakaliibi nìn kā niin, bi nìn nyánní Gaaliilee nì Juudee nì Jeerusaleem timbilimmu kɔkɔn ní. Ti-Dindaan pɔŋŋu nìn bí Yeesu pu ki yàntī u cāantí bibunliibi. 18U bíī sòoǹee, ní binib biba ŋúbiń uninjafaliŋfaan ubɔ nlún pu, ki nyàab̀ kí kɔ́ǹ-u Yeesu cee kudiin. 19Nniwíin puee, baa béè bi nín dàá ŋá pu kí bà Yeesuee, míǹ puee bi jɔ́m̀ kudii yilpu ki cíl̀, ní ki dū ufaliŋfaanee nì u-lúŋŋu ki dūu dīń dibundee ni ki kpákatì-u ki bíl̀ Yeesu nimiin kunipaauee kansikin. 20Yeesu nín ká binib gbanti fɔ̃ɔ̃ ki kíí yii u ŋūǹ kí cáaǹ ubunlee, ní u bí ufaliŋfaanee yii: “M-bɔɔ, m dū a-kpitii ki pú-si.” 21Niinee ní bimaradakaliibi nì Fariisabee kíǹ ki bíī dàkafī bi-pɔbiliŋin yii: “Uninja nee sá ŋma ní ki ŋèeǹ nì Unimbɔti míǹ? Ŋma di ŋūǹ kí dū ikpiti kí pɔ̄? See Unimbɔti baba.” 22Yeesu béè bi nín bíī dàkafī puee, ní ki bí-bi yii: “Ba pu ní ni bíī dàkafī míǹ ni-pɔbiliŋin? 23Ba di kaa pɔ̄ɔ̄ dilil ní: 'A ká a-kpitii pɔ̄tam' di kaa pɔ̄ɔ̄ dilil naaan? 'Yīkì kí yūĺ kí nīn còom̄' di kaa pɔ̄ɔ̄ ní? 24Ama ní bée yii man Kinibiki cáá mpɔn kitiŋ pu kí dū unil kpitii kí pɔ̄. Niinee ní u bí ufaliŋfaanee yii: 'Sii yīkìm̄ kí yòon̄ a-lúŋŋu kí nīn kùǹ a-dumpu.' ” 25Kpalaayee ní u nyīī ki yíkì samaa nimiin, ki yɔ̃oǹ u-lúŋŋu ŋun pu u bàà dɔ̄ee, ki pàkà Unimbɔti ki kùǹ u-dumpu. 26An yāntì báà ŋma fāŋkì ki bākatì seeee ki pàkà Unimbɔti, ki lì yii: “Ti ká tibɔcan díǹ!” 27Míǹ boonee, Yeesu nyáń ki búntèe, ní ki ká ufɔtil ubɔ, bi yíì-u Leefii u kā fɔtiku diikun. Ní Yeesu bí-u yii: “Dāan̄ kí nīn nɔ́ɔ́-mi!” 28Ní u yíkì ki yāntì u-wanti kɔkɔ, ní ki lafun táá-u. 29Ní Leefii ŋá Yeesu tican u-dumpu, ní bifɔtiliibi nì binib biba mun tikpil dɔ́miń ki kútì bi-pu ki kpáfì ki bíī jīǹ tijin. 30Fariisab nì bimaradakaliibi nín ká mimmee, an kaa mɔ́ɔkiǹ-bi, ní bi bālfì Yeesu boonnooliibi yii: “Ba pu ní ni nì bifɔtiliibi nì binikpitib nee kpáfì ki kā ki jīǹ ki nyù míǹ?” 31Ní Yeesu kíí-bi yii: “Bin pɔ̄ɔ̄yee kaa nyàab̀ unyɔɔdaan, bin būǹee di nyàab̀ unyɔɔdaan. 32Maa dɔ́miń kí yíiń deedeedambi, m dɔ́miń kí yíiń binikpitib bí kpántí bi-bimbim ní.” 33Ní bi lī Yeesu yii: “Jaan boonnooliibi bɔ̃ob̀ kinyɔkɔ múlmul ki mèé ŋwimmeem, ní Fariisab boonnooliibi mun ŋáań míǹ, ama ní sii boonnooliibi jīǹ ki nyù.” 34Ní Yeesu bí-bi yii: “Ni ŋūǹ kí yàntī unimpucaan cal bɔɔbi ń bɔ́ob́ kinyɔkɔ ŋyunti ŋun u dáá bí bi-ceeyeeee? 35Ama ŋwiin ŋubɔ bí ki dòoń, bi dàá dāá yòon̄ unimpucaan cal bi-kansikin, an yuntiŋu ní bi dāa bɔ̃ob̀ nnyɔmu.” 36Ní Yeesu gítī gāā-bi dilaŋkpandi yii: “Baa gífí dibɔkutipɔndi ŋaakatil kí dūú lìb̄ dikpikil. Bi yaa ŋá mimmee bi gíí ki bíil̀ dibɔkutipɔndee fam dee, ní dijandi din bi gííyee kaa làá ŋmā kí lìb̄ kí kàl̄ dikpikil pu. 37Baa tí dù ndapɔm kí fúuń tilɔkpikilin. Bi yaa ŋá mimmee, see tilɔtee ń pɔ̃ɔ̃ ní ndaam ń kpáatíí fá, ní tilɔti ń bīil̀. 38Bi dù ndapɔm ní kí sìtī tilɔpɔn ni. 39Bi yaa nyùn̄ ndakpikim ŋmaniŋmee, ní bi lì yii ndakpikim di ŋān̄, baa ti là ndapɔm.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\