LUUKI 6

1Ŋwiŋŋuŋfikaa ŋubɔ dalee, Yeesu nì u-boonnooliibi jītí blee kpaaŋŋin, ní u-boonnooliibi bíī gífí blee fini ki ŋmèem̄ abil ki ŋmɔ́ò. 2Fariisab biba ká mimmee, ní ki bí-bi yii: “Ba pu ní ni ŋáań min kòɔ́yee ŋwiŋŋuŋfikaa dal?” 3Ní Yeesu kíí-bi yii: “Naa láá péēkàan̄ ŋkùm nín nìn cúú ubɔti Dafiidi nì u-naacimbi u ŋá pueeee? 4U nìn kɔ́ Kunimbɔtidiin ní usaraaŋakpil tīī-bi kpɔnɔb bin bi nìn dūu ŋá Unimbɔti saraayee, ní u nì u-naacimbi ŋmɔ́, ama ti-marau poonee, báà ubɔ kaa máaǹ kí ŋmɔ́ an kpɔnɔb gbanti, see bisaraaŋaliibi baba di ŋmɔ́ò-bi.” 5Ní Yeesu gítī bí-bi yii: “Man Kinibiki di sá ŋwiŋŋuŋfikaadaan.” 6Ŋwiŋŋuŋfikaa ŋubɔ mun dalee, Yeesu fātìi tí cūtì kukpafidiin, ní ki bíī dàkà binib Unimbɔti bɔti, ní kijapaai kiba nìn bí niin, u-ŋaŋgiil fáká. 7Bimaradakaliibi nì Fariisab nìn bí ki cɔ́ŋkí Yeesu kí kpèè yii u dàá cáaǹ ubɔ ŋwiŋŋuŋfikaa dalaaa waa làá cáaǹ, kun puee bi nìn bíī nyàab̀ nnaakpal kí dūú ŋá-u tibɔti. 8Ama Yeesu nyí bi-landɔkɔi, ní ki bí uŋaŋfakafuee yii: “Yīkì kí sīĺ binib kansikin,” ní uŋaŋfakafuee yáatìi yúl̀ bi-kansikin. 9Ní Yeesu bí-bi yii: “M bàlfī-ni yii: ti-marau lī yii ba ní? yii, tí ŋá tiŋan ŋwiŋŋuŋfikaa dalaaa tikpitil ní? Tí fīī unilaaa tí kpò-u ní?” 10Ní u fātìi kpēēbi-kɔkɔ ki māntì, ní ki bí uŋaŋfakafuee yii: “Tàntī a-ŋal!” ní u tāntì-ŋu, ní u-ŋal fātìi gítìń ŋu-laŋki. 11Ní bi fɔ̃ɔ̃ mbum, ní ki bíī sòoǹ ki bɔ́ntí bi-kansikin kí béé bi nín dàá ŋá Yeesu puee. 12Ŋyuntee ní Yeesu jɔ́m̀ dijool diba pu kí mèè Unimbɔti, ní ki dū kunyamɔŋu ki mēē. 13Kutaa wúntèe ní u yíiń u-boonnooliibi, ní ki lēēbi-kansikin saalaa nì bili bíǹ ń nīn sá u-kpambaliŋ. 14Akpambalee yiŋŋi sèé: Siimɔn un u nìn páaǹ diyindi yii Piyeeree (an taapu di sá yii Ditaŋkpal), nì Siimɔn naal Andree, nì Jaaki nì Jaan nì Fiiliipi nì Bateeleemii 15nì Maatiu nì Toomasi nì Jaaki un sá Alfee jipɔɔnee, nì Siimɔn un nìn là kí jáǹ Room yabee, 16nì Juuda Jaaki jipɔɔn, nì Juudasi Iskaariyɔti un dāa dū Yeesu ki nyáfiǹ u-nannanliibee. 17Ní bi nì Yeesu kpákatìń ki bāań ki yúl̀ ditantakalin, laakin u-boonnooliibi kupaau nì binifantantiibi tikpil mun nìn yúee. Binib gbantee, biba nìn nyánní Juudee timmu kɔkɔn, ní biba nyánní Jeerusaleem tiŋkin, ní biba mun nyánní Tiir nì Siidɔn, ntimu mun bí dimɔɔl caŋinee. 18Binibee nìn dɔ́miń kí pīlfì Yeesu nín sòoǹ Unimbɔti bɔti pueeyaaa ki là ú cáaǹ-bi mun. Ní bin pu arasiniibi nìn kēe ká dicaandi. 19Báà ŋma nìn péēnyàab̀ kí gbēēYeesu ní, kun puee mpɔn ŋubɔ nìn nyēeń u-ni ki cāantí bi-kɔkɔ. 20Ní Yeesu kpēēu-boonnooliibi ní ki bí yii: “Án nīn mɔ̄ǹ nimbi binandambi kun puee ni sá Unimbɔti beelin yab. 21“Án nīn mɔ̄ǹ nimbi bin ŋkùm cáá kɔŋkɔnneeyee, kun puee ni dàá dāá jī kí díkí. “Án nīn mɔ̄ǹ nimbi bin bíī sūǹ kɔŋkɔnneeyee, kun puee ni dàá dāá lā. 22“Án nīn mɔ̄ǹ nimbi bin bi ná, ki jì, ki sìí, ki bíiĺ ni-yiŋŋi man Kinibiki puee. 23Yaadalee ní nīn fàal̀ ki nyàkantī án nīn mɔ̄ǹ-ni, kun puee ni-paatii wīikí yilpu. Míǹ mbaantiim ní bi-naanjab mun nìn sāaǹ Unimbɔti bɔnaatiliibi. 24“Ama nimbi bigaajab, mbusu dɔ̄ ki cí-ni, kun puee nimbi jíń ni-mɔŋŋu doo. 25“Nimbi bin bí digbil poon kɔŋkɔnneeyee, mbusu dɔ̄ ki cí-ni, kun puee ŋkùm dàá dāá cúú-ni. “Nimbi bin bí tilaal poon kpɔŋkɔnneeyee, mbusu dɔ̄ ki cí-ni, kun puee ni dàá dāá kɔ́ kunimbaaun kí sɔ̄. 26“Nimbi bin ní duulnya yab pàkà yii ni sá bimɔntiibee, mbusu dɔ̄ ki cí-ni, kun puee míǹ ní bi-naanjab nìn pàkà bin nìn mɔ́ntí yii bi sá Unimbɔti bɔnaatiliibee.” 27“Ama m tùkù nimbi bin pílfíǹ-mi nee yii, ní nīn néeḿmaan ni-nannanliibi kí nīn ŋáaḿmaan bin ná-nee tiŋan. 28Bin bin tòɔ́-ni mbusuee, mèèmaan Unimbɔti ń ŋá-bi tiŋan, kí mèè kí tīī bin sàantí-nee. 29Ubɔ yaa fáá a-taŋkpanjil diba ntampee, á fàtī din kíǹee kí tīī-u ú fáá. Ubɔ yaa yɔ̃oǹ a-kpalibuee, á yàntī ú yòon̄ a-bɔkutiwaaki mun. 30Ubɔ yaa mēē-si tiba, tīī udaan. Ubɔ yaa yɔ̃oǹ a-wanti, á taa bàlfì-u. 31Ni nín là bí ŋá min kí tīī-nee, ŋámaan míǹ kí tīī ni-jutiibi. 32“Ni yaa néeń bin néeń-nee ŋmaniŋmee, ba paatii ní ni gítī kā ki cí boon? Bin kaa nyí Unimbɔtee mun péē néeń bin néeń-bee ní. 33Ní ni yaa tí ŋáań tiŋan ki tìì bin ŋáań ni mun tiŋanee babee, ba paatii ní ni gítī kā ki cí boon? Bin kaa nyí Unimbɔtee mun péēŋáań tiŋan ki tìì bin ŋáań-bi tiŋanee ní. 34Ni yaa tí pìntí bin ni nyí yii bi dàá téeǹ-nee ŋmaniŋmee, ba paatii ní ni gítī kā ki cí boon? Bin kaa nyí Unimbɔtee mun péēpìntí bi-jutiibi bin kaa nyí Unimbɔtee ní ki nyí yii bi dàá fàtīí téeǹ-bi bi-nimiŋmiiku deedee. 35Min máaǹ ní ŋée di sá ní nīn néeḿmaan bin ná-nee, kí nīn ŋáań-bi tiŋan, kí nīn pìntímaan kí taa nín̄ dàkafī yii bi dàá téeǹ-ni. Míǹ ní ni dāa fòol̄ tipaakpaandi ní ki dāa sá Unimbɔti un bí yilpuee biyaamu, kun puee úǹ ŋáań tiŋan ki tìì bin kaa nyí tiŋanee nì bin sá binikpitibee. 36Ní nīn cáá tiniti tikpil kii ni-Baa nín cáá tiniti tikpil puee.” 37“Taa nín̄ sòoǹ a-juti bɔti, ní Unimbɔti mun ń taa láā sòoǹ a mun yati. Taa kpò a-juti bɔti, ní Unimbɔti mun ń taa kpò a-yati. Dū a-juti yìntitam kí pɔ̄-u, ní Unimbɔti ń dū a mun yìntitam kí pɔ̄-si. 38Tīī a-juti, ní Unimbɔti ń dāá tīī-si mun. Bi dàá dāá ŋmàntī ní kí cìŋkì kí tēefì, ní án gbí púmmm, ní bí dūú sìtī a-lookun. A nín ŋmāntì pu ki tīī a-jutee, míǹ ní Unimbɔti dàá dāá ŋmàntī kí tīī si mun.” 39Ní Yeesu gítī dū tibɔti nee ki ŋmāntì yii: “Ujɔfu ŋūǹ kí dàtì u-jɔfujutaaa? Biliitil kaa lítí mboonaaan? 40Utumbifil kaa bí ki jítiǹ u-kpiliu, ama, u yaa bífì tiŋanee, u dāa kpántí kii u-kpiliuee ní. 41“Ba pu ní a wāĺ kimɔmbiki kin kā a-nabiki nimilinee ní kaa wāĺ didɔjal din kā sii nimilinee? 42Àá mana ní sii un kaa wāĺ didɔjal din kā a-nimilinee ŋūǹ kí lì a-nabiki yii: 'M-nabiki, yàntī ḿ lēē-si kimɔmbiki a-nimilin!' Mpoonnyoondaan, lēē didɔjal din kā sii a-ba nimilinee kí wàatī, kí nín wāl̀ mmɔntiimin kí lēēkimɔmbiki kin kā a-nabiki nimilinee.” 43“Busumɔntiibu kaa lòoǹ asubikpiti, míǹ ní busukpitibu mun kaa lòoǹ asubimɔnti. 44Busubu kamaa bil pu ní bi béetí-bu. Baa kìtī kɔŋkib abɔjanaakun pu, kaa tí tòɔ́ atuun kikuŋkumbɔŋ pu. 45Unimɔnti ŋáań atummɔnti ní, kun puee u-pɔbil poon ŋān̄, ní unikpiti ŋáań atuŋkpiti, kun puee u-pɔbil poon kaa ŋān̄. Di sá yii tin gbí unil pɔbilinee, tíǹ ní u-nyɔkɔ sòoǹ.” 46“Ba pu ní ni yíì-mi 'Ukpil, ukpil' ní kaa ŋáań min m bí yii ní ŋée ní? 47M dàá dàkà-ni bin dòoń m-cee ki pílfí m-bɔti ki kpáafí-tee nín náań nì kuŋyee. 48Bi náań nì unil un di dàá mā kudii, ki gbìn̄ kitiŋ an nyɔ́oǹ, ki bàn̄ ataŋkpee, ki dū kudii ki máń ataŋkpeeyee puee ní. Utaakpaan dɔ́miń ki nìn̄, ní mbun gbí ki dɔ́miń ki léeǹ kudiiyee pu, ama kuaa cīŋkì, kun puee ku tɔ́kɔ́ ataŋkpee pu. 49Ama bin di pílfí m-bɔti nee, kaa kpáafí-tee, náań nì unil un dàá mā kudii, kaa gbìn̄ kitiŋ ní ki dū kudiiyee ki máń ki tɔ́kɔǹ kitiŋ pu famee. Utaa nìn̄ ní nnyiŋgbeen dɔ́miń ki léeǹ kudiiyee pu: kpalaayee, ku lítì ní ki nàn̄ dúsídusi.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\