LUUKI 7

1Yeesu nín sòon̄ nì samaa míǹ ki dɔ́òyee, ní u búntì Kapeenaayum. 2Room soojakpiliu ubɔ nìn bí niin ki cáá utɔntɔnli un u néeń tikpilee, u būǹ ki dàá kpú. 3Usoojakpilee nín gbìl̄ bi sòoǹ Yeesu puee, ní u tú Juuda yab kpilib biba bí cùú mèè Yeesu ń dāá cáaǹ u-tɔntɔnliu. 4Ní bi bāań ki ká Yeesu, ní ki gbāam̀-u mmɔntiimin, yii: “Usoojakpil gbanti péēmáaǹ á tūtuǹ-u ní, 5kun puee u néeń timbi Juuda yab. Úǹ di máń ti-kpafidiiku.” 6Bi lī mimmee, ní Yeesu nɔ́ɔ́-bi ki búntì. Bi tɔ́ob́ mmɔŋkee, ní usoojakpilee túnní u-bɔɔbi bí tùkù Yeesu yii: “Ukpil, taa sàaǹ a-ba, maa máaǹ á kɔ́oń m-dumpu. 7An pu ní m dākafì yii man kaa kpántì kí dāan̄ a-cee. Á péēlì dinyɔɔbumbaantiil, m-tɔntɔnliu dàá pɔ̄ɔkì. 8Kun pu m nyí yii a ŋūǹ kí ŋá mimmee di sá, man cáá bikpilib bin taapu m bée, ní ki mun cáá soojab bin mun bí man taapuee. M ŋūǹ kí tùkù ubɔ yii: 'Cù doo,' ní ú cù; ki ŋūǹ kí tùkù ubɔ mun yii: 'Dāan̄ doo,' ní ú dāan̄; ní kí bí m-tɔntɔnliu una yii: 'Ŋá yéè,' ní ú ŋá.” 9Yeesu nín gbìl̄ mimmee, an ŋá-u bitii ní ki mɔ́ɔkiǹ-u, ní u fātì ki bí kunipaau kun nɔ́ɔ́-uee yii: “Ibaamɔn ní m sòoǹ, maa láá péēká ubɔ fɔ̃ɔ̃-mi ki kíí yéè Israyeel yab kansikin gba.” 10Ní bin usoojakpilee túnnée fātìi nín gítí ki bàn̄ mmɔŋki, ki ká utɔntɔnlee pɔ́ɔkì. 11Boonee ní Yeesu búntì Naayin tiŋkin, ní u-boonnooliibi nì kunipaau mun nɔ́ɔ́-u ki cūtì. 12Bi tɔ́ob́ kí bà kitiŋ gbanti gundi punyɔkɔkee, kpalaayee binib biba cáǹ utaŋkpiil ubɔ kuceeun kí síb́. An nìn sá ukpiipu ubɔ jipɔmbaabil ní, ní kitiŋee nib kupaau nìn cēentí ukpiipu gbanti. 13Ti-Dindaan nín ká-uee, ní u-bɔti cúú-u falaa, ní u bí-u yii: “Taa ti sɔ̄!” 14ní ki sútìń ki dāatì u-ŋal ki gbēēnlún dɔŋu, ní bin tú utaŋkpiilee síl̀. Ní Yeesu bí yii: “Unaacimpɔɔn, m pú-si kinyɔkɔ yii á yīkì!” 15Ní utaŋkpiilee fīkitì ní ki yáatìi kāl̀ ní ki bíī sòoǹ. Ní Yeesu dū-u ki tīī u-na. 16Niinee, tifaandi kɔ́ báà ŋma, ní bi bíī pàkà Unimbɔti ki lì yii: “Unimbɔti bɔnaatikpaanu ubɔ nyáń kitiŋ pu, Unimbɔti dɔ́miń kí jòò u-samaau dee.” 17Ní Yeesu bɔti gbanti gbītì Juudee timmu kɔkɔn, ki kpáaǹ ikpaanceeti mun. 18Jaan boonnooliibi cūtì ki máafì-u Yeesu nín ŋáaǹ tiŋyee kɔkɔ, ní Jaan yíiń bi-kansikin bili 19ní ki dū-bi ki tú ti-Dindaan Yeesu cee, bí bàlfì-u yii: “Sii di sá un ti nyí yii u dòońeeyaaa tí nīn kā ki cí ubɔ ní?” 20Bi bāań Yeesu ceeyee, ní ki bí-u yii: “Jaan un fùul̀ binib Unimbɔti nyimee di túnní-ti tí bàlfì-si yii sii di sá un ti nyí yii u dòońeeyaaa tí nīn kā ki cí ubɔ ní?” 21Ŋyunti ŋun bi bāań Yeesu ceeyee, u bíī cāantí bibunliibi tikpil iween kupaau, ki jì arasiniibi binib pu, ki ŋúbití bijɔfub nimiliŋ. 22Ní u fātìi kíí bin Jaan túnnée yii: “Nín̄ cámaan kí tùkù Jaan tin ni kée nì tin ni gbìl̄ee: bijɔfub nimiliŋ ŋúbití, bideembi còom̄, binyaŋgbantiibi pɔ́ɔkí, bitafakpaafub kíǹ ki gbìl̀, bitaŋkpiibi fìkitī, ní biwɔfib gbìl̀ tibɔmɔntiil. 23Án nīn mɔ̄ǹ un fɔ̃ɔ̃-mi ki kíí kaa gùgufēe.” 24Jaan boonnooliibee nín gítée, ní Yeesu bíī sòoǹ nì kunipaau Jaan pu yii: “Ni cūtì kupɔɔun kí kpèè Jaaŋyee dinicil dilar ní u sá ní? U-bɔti kpántí kii kubuŋu nín fīintí dikaliŋgbaandi pueeee? Aayee. 25Kin ba ní ni cūtìí kpèè ní? Uninja ubɔ un pēēabɔkutimɔnteeee? Aayee. Bin pēēagaajabɔkuti ki bí mmɔntiiminee bí bibɔtiibi dumpui ní. 26Kin ba pu ní ni baasii cūtì ki kpēēJaan ní? Ni cūtìí kpèè-u yii u nín sá Unimbɔti bɔnaatiliuee níiin? Iiin! Tiŋman ní m sòoǹ nì ni, un ni ká niinee jítiǹ Unimbɔti bɔnaatiliu. 27Kun puee Jaan pu ní Unimbɔti takaldau poon sòon̄ yii: Unimbɔti bí yii: 'M dàá tɔ̄ń m-tūuŋŋu ŋú lìntīń a-nyɔkɔpu kí ŋānkì-si nsan.' ” 28Ní Yeesu gítī bí yii: “Ibaamɔn ní m sòoǹ, bin binib màl̄ee kansikin, ubɔ kaa bí ki sá ukpaan ki jítiǹ Jaan. Ama un sá kiwaai Unimbɔti beelinee jítiǹ Jaan.” 29Dinikitil kɔkɔ, ki kpáaǹ bifɔtiliibi gba, pílfiǹ Jaan ní ki béè yii Unimbɔti sá deedeedaan ní ki yāntì Jaan fùl̄-bi Unimbɔti nyim. 30Ama ní Fariisab nì bimaradakaliibi yíì min Unimbɔti bàà là bí ŋée, kaa cāntì Jaan fùl̄-bi Unimbɔti nyim. 31Ní Yeesu gítī bí yii: “Ba ní m dàá dū kí ŋmàntīǹ nimbi waanee nib dee? Ni náań nì ba deeyaaa? 32Ni náań nì mbiyaamu mun kā mmɔŋki ki tátí mu-jutiibi pu yii: 'Ti búń-ni awul, naa ŋɔ́ń, ní ti gāā-ni ikpiisilan, naa súń.' 33Di sá Jaan un fùul̀ binib Unimbɔti nyimee dɔ́miń, kaa jīǹaaan, kaa nyù ndaam, ní naa fɔ̃ɔ̃-u ní ki bí yii arasinii di bí u-pu. 34Ní man Kinibiki dɔ́miń ki jīǹ ki nyù ní ni bí yii: 'Kpèèmaan, uninja nee, úǹ sá upoofu nì udanyɔl ní ki bɔ́ɔtí bifɔtiliibi nì binikpitib bin kɔkɔ kíǹee.' ” 35Ama bin fɔ̃ɔ̃ Unimbɔti ciini ki kííyee dàkà yii i sá deedee. 36Dalbee ní Fariisa ubɔ yíiń Yeesu yii ú dāan̄ u-dumpu bí jī, ní Yeesu cūtì ní ki kāl̀ bí-jī. 37Kinimpulaakpaai kiba nìn bí kitiŋ gbantin. U nín gbìl̄ yii Yeesu bí Fariisee dumpu ki jīǹee ní u yɔ̃oǹní talaalu un kā ditaŋkpal kpalbaunee. 38U bāańee ní ki yúl̀ Yeesu boon u-taaŋi cee ní ki bíī sūǹ ní nnyinnyim sìtī Yeesu taaŋi pu, ní ki cáá u-yikpiti ki pítí nnyinnyim ki mɔ́otí Yeesu taaŋi ní ki dū talaaluee ki sītì ŋi-pu. 39Ufariisaja un nìn yíiń Yeesu bí jēe nín ká mimmee ní u bíī dàkafī u-pɔbilin yii: “Kijapaai nee yaa bàà lafun sá Unimbɔti bɔnaatiliu, u bàà béetí unimpu un gbèetī-u nee nín sá dinimpucil diŋyee, kun puee u sá kilaakpaai ní.” 40Ní Yeesu bí-u yii: “Siimɔn, m cáá tiba ki dàá tùkù-si.” Ní Siimɔn kíí-u yii: “Ukpil, sòoǹ.” 41Ní Yeesu bí yii: “Kijapaai kiba nìn pīnnì binib bili animil. Ubɔ nìn cáá-u dipɔndi tili nì iŋmoo, un kíǹee ili nì saalaa. 42Bi-liitilee kansikin, báà ubɔ kaa ŋūǹ kí pà-u, ní u dū dipɔndee ki pú bi-kɔkɔ. Bi-kansikinee, ŋma di dàá nīn néeń un dū dipɔndi ki pú-bee tikpil?” 43Ní Siimɔn bí yii: “M pàkā yii un pɔndi wīikée di dàá nīn néeń-u ki jítiǹ un pɔndi kaa náaǹee.” Ní Yeesu bí-u yii: “A lī an kāl̀.” 44Ní Yeesu fātì unimpuee watil ní ki bí Siimɔn yii: “Kee, a ká unimpu neeyaa? M nín kɔ́oń a-dumpuee aa pú-mi nnyim m fíntì m-taaŋi. Ama úǹ dū u-nyinnyim ní ki sītì m-taaŋi pu ní ki dū u-yikpiti ki pítì-ŋi. 45M nín páaǹnée, aa lī-mi yii: 'Si nì nsan.' Ama, doooo m nín kɔ́nnée, unimpu nee péēbí ki mɔ́otí m-taaŋi ki dàkà u nín néeń-mi puee. 46Aa yāaǹ m-yil pu ŋkpam mun kpaŋkpan, ama úǹ sītì m-taaŋi pu talaalu. 47An pu ní m lī-si yii unimpu nee dàkā dineendi tikpil m-pu kun puee m dū u-kpitii kupaau ki pú-u. Un kpitii di yaa bí fiii ní bi dūu pú-uee, úǹ dàkà dineendi fiii ní.” 48Ní Yeesu bí unimpuee yii: “M dū a-kpitii ki pú-si.” 49Bin bin nìn kpáfìi kā ki jīǹee nìn bíī dàkafī bi-pɔbiliŋin yii: “Uninja nee sá ba yɔu ní ki tin pūǹ binib kpitii na?” 50Ama ní Yeesu tùkū unimpuee yii: “A-fookiiu fīī-si, nín̄ cá nì ŋgbansɔŋfi.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\