LUUKI 8

1Boonee ní Yeesu nìn kíǹ ki yìiǹ ntiŋkpaammun nì ntiŋwaamun ní ki sòoǹ ki nàatī tibɔmɔntiil tin sá Unimbɔti beel bɔtee, ní u-boonnooliibi saalaa nì bilee táá-u. 2Ní binimpoobi biba bin pu u nìn jìn̄ arasiniibee nì bin u nìn cáaǹ iweenee mun nìn nɔ́ɔ́-u. Binimpoobee biba yiŋŋi sèé: Maarii un bi yíì Magdalayee, un pu u nìn jìn̄ arasiniibi bilulee, 3nì Kusa un nìn kpèé ubɔti Eeroodi gaajatee nimpuu Jaanni, nì Susana, nì binimpoobi tikpil bin nìn tìì tin bi cááyee ki tútuǹ Yeesu nì u-boonnooliibee. 4Ntimu kamaa poon nib nìn dòoń Yeesu cee, ní bi-kɔkɔ dūu kpáfì ki ŋá dinikitikpaandi, ní Yeesu gāā-bi dilaŋkpandi nee yii: 5“Uninja ubɔ di nyáń kí yàaǹ u-wamboolii u-kpaabun. U yāaǹee, abil aba lítì nsan pu ní binib tàn̄ tàn̄ ní inoon dāa dūu jíń. 6Aba mun lítì kuteeu pu ki nyáń ní ki pūtì kpáàā kūń, kun puee kitiŋ kaa sòm̀. 7Ní aba mun lítì ikuŋkumin, ní an nì ikuŋkum nyáń dicilpu, ní ikuŋkumee wíiǹ ki múkuǹ ní ŋaa ŋúń ki lòon̄. 8Ama ní abil aba, lítì laakin kitiŋ ŋān̄ee, ní ki nyáń ki wíiǹ ki cáá apoo, ki lòon̄, ní ŋfin kamaa lòon̄ dilaataal.” Ní Yeesu kútì ki lī yii: “Sii un yaa cáá ditafal kí gbìl̄ee ń gbìl̄.” 9Ní Yeesu boonnooliibi bālfì-u yii: “Dilaŋkpandee taapu dàkà yii ba?” 10Ní u kíí-bi yii: “Unimbɔti yāntì nimbi béè u-beel bɔti tin bí dibalinee taapu, ama bin kíǹee, an dàá nīn sá bíǹ alaŋkpan ní, an nín dàá ŋá pu bi-nimiliŋ ń nīn kpítì bí taa nín̄ wāĺee, ní bí nīn pílfí kí taa nín̄ gbìl̀ee.” 11“M-laŋkpandee taapu sèé: ŋwamboolee di sá Unimbɔti nyɔɔbundi. 12Binib biba náań nì iwambool in lítì disaŋkpaŋkpilee ní. Binibee gbìl̀ Unimbɔti bɔti ní Sitaan ń dāá cúú lēēbi-pɔbiliŋin bí taa fɔ̃ɔ̃ kí kíí kí ká difiil. 13Ní biba mun náań nì in lítì kuteeu puee. Bíǹ gbìl̀ Unimbɔti bɔti ní ki fòol̄ ki kíikí nì dipɔɔpindi, ama ní kaa cáá inyaan kí báań kí sīĺ, ŋyunti fiii ní bi dù bi-mákal kí ŋá Unimbɔti pu. Diniminaamandi yaa bāań-bee, ní bí lítí. 14Iwambool in lítì ikuŋkuminee náań nì bin gbìl̀ Unimbɔti bɔti ama ní ki yàntī ilandɔkɔ nì tigaajati nì duulnya mɔŋŋu jīǹ mpaan bi-ni, ní baa ti ŋūǹ kí lòoǹ abil án bēe. 15Iwambool in lítì kitimmɔntiiinee náań nì bin gbìl̀ Unimbɔti bɔti nì dipɔɔmɔntiil ki fòol̄-tì ki kíikí ki kpáafí-tì bi-pɔbiliŋ poon tiŋan, ki pɔ̄ɔntí mmɔntiimin kí lòoǹ abilee.” 16Ní Yeesu gítī bí-bi yii: “Baa tùutī fitila kí dū dibool kí cíkiń u-pu, kaa tí dù-u kí síiń kilambaŋ taapu, ama bi dù fitila kí tɔ́kɔń kifaŋkɔlii pu ní, ní án nīn wāĺ bin kɔkɔ kɔ́òńee. 17Tin kɔkɔ bí dibalin binib kaa wāĺee dàá dāá bìitī, ní tin kɔkɔ bí dibalin binib kaa nyée dàá dāá nyā mpaampiin pu bí béé. 18“Ní kpèè tiŋan min ní ni pílfí tibɔtee. Di sá un yaa cáá tibee dāa fòol̄ kí kūtì, ní un yaa kaa cááyee, Unimbɔti dāa fòol̄ fiii un u bàà nyí yii u yèe!” 19Yeesu na nì u-naalib dɔ́miń kí ká-u, ama kunipaau puee baa ŋúń ki bàn̄ u-cee. 20Ní bi tùkū Yeesu yii: “A-na nì a-naalib yú mmɔŋki ki là kí ká-si.” 21Ní Yeesu kíí-bi yii: “Bin pílfí Unimbɔti bɔti ki kpáafí-tèe di sá m-na nì m-naalib.” 22Ŋwiin ŋubɔee, Yeesu nì u-boonnooliibi kɔ́ buŋalimbun, ní u bí-bi yii: “Tí dùtīmaan lapu pu buŋgbandi”, ní bi búntì. 23Bi bíī ŋàal̀ kí dùtēe, ní Yeesu gèen̄. Kpalaayee, kubuŋkpaaŋŋu kubɔ dɔ́miń ki bíī jītí dimɔɔl pu, ní nnyim bíī gbéè buŋalimbu. Niinee animil mántì, 24ní u-boonnooliibi sútì ki pìl̄-u ní ki fīntì-u, ní ki bí-u yii: “Ukpil, ukpil, ti kpíì ní!” Yeesu fīntèe, ní ki kpātì kubuŋu nì nnyim pu. Niinee ní kubuŋu nì nnyim gbēeǹ ki ŋmíl̀ fɔ́ŋfɔŋ díkídiki 25ní u bālfì u-boonnooliibi yii: “Ni-fookiiu bí la?” Tifaandi kɔ́-bi, ní bi bākatì ki bàlfī tɔb yii: “Kijapaai nee nín sá ŋma ní ki sòoǹ nì kubuŋu nì nnyim gbìliǹ-u míǹ nan dee?” 26Ní bi dūtì dimɔɔl ki bàn̄ Geeraseen tiŋki lapu buŋgbandi din túĺ Gaaliileeyee. 27Yeesu bíī kpákatí buŋalimbunee kpalaayee kitiŋee waatiu ubɔ dɔ́miń ki túŋkìń-u. Arasiniibi biba di nìn kā u-pu, ní u còom̄ dicancaŋgbeel kaa nìn gítī kɔ́ò mmɔŋki an yúntì, see kuceeun. 28U nín ká Yeesuee, ní u fáá mbiil ní ki lítì u-taaŋi taapu ki téeń mpɔn yii: “Yeesu Unimbɔti un bí yilpuee Jipɔɔn, a nyàab̀-mi nì tilati ní? M gbàam̄-si, taa sàaǹ-mi.” 29Kun pu uwaatee nìn lī mimmee di sá Yeesu nìn kíĺ ki bíī kpàtī arasiniiyee pu yii: “Á nyā uninja nee ni!” Arasinii gbantee nìn yíkí uninjee pu ní múlmul, ní báà bi yaa bàà dū ikusaka ki bɔ́ob́ u-taaŋi nì u-ŋalii kí kàan̄-u sooooyaaa ní ú tìfì-i, ní arasiniiyee ń cáá-u kí cùnnì kupɔɔun. 30Ní Yeesu bālfì-u yii: “Bi yíì-si yii ba?” Ní u bí yii: “Bi yíì-mi yii Kupaau.” Kun pu u lī mimmee di sá yii arasiniibee nìn kā u-pu ki wīikí tikpil. 31Ní bi gbāam̀ Yeesu yii ú taa jà-bi kí kɔ́ǹ ditafadaaldi laŋki. 32Difakitil diba nìn yú dijool pu niin ki jīǹ, ní bi mēēYeesu ń pɔ̄-bi kinyɔkɔ bí cùú kɔ́ afabee ni, ní Yeesu pú-bi kinyɔkɔ. 33Niinee arasiniibee nyáń uninjee ni ní ki cūtìi kɔ́ afabee ni, ní difakitilee sáǹ ki wúntì ki jéetì dimɔɔlin ki kpíì. 34Bifakpaaliibi nín ká mimmee, ní bi sáǹ ki cūtìi tùkū kitiŋin nì ikaan kɔkɔ. 35Ní binib nyánní kí dāá kpèè tin di ŋée. Bi bāań Yeesu ceeyee, ní ki ká uninja un pu u jìn̄ arasiniibee pɔ́ɔkì ki kā u-cee ki pēētiwan ki yì u-nimiliŋ. Bi ká-uee, ní tifaandi kɔ́-bi. 36Bin ká tin jítèe bíī máafí bin kíǹee an nín ŋá pu ní arasiniibi nyáń uninjeeni ní u pɔ́ɔkèe. 37Niinee ní Geeraseen tiŋkin yab kɔkɔ gbāam̀ Yeesu yii ú yīkì bi-tiŋkin, kun puee bi fāŋkì tikpil. Yeesu kɔ́ buŋalimbun kí búntée, 38ní uninja un pu u jìn̄ arasiniibee mēē-u yii ú yàntī ú nīn bí u-cee. 39Ní Yeesu bí yii: “Nín̄ kùǹ a-dumpu kí tin māafì a-yab Unimbɔti nín ŋá min kɔkɔ ki tīī-see.” Ní kijapaayee lafun nín kùǹ, ki bàn̄ ki máafì kitiŋ kɔkɔ dituŋkpaandi din Yeesu ŋá ki tīī-uee. 40Yeesu nín fātìi dūtì dimɔɔgbandee, dinikitikpaandi nìn kā ki cí-u, kí fɔ̃ɔ̃-u. 41Niinee ní uninja ubɔ dɔ́miń u-cee, bi yíì-u yii Jayirusi, u sá kukpafidii kpeekpiliu. U dɔ́miń ki gbāaǹ Yeesu nimiin ní ki mēē-u yii ú dāan̄ bí cù u-dumpu, 42kun puee u-sapɔmbaabil bíī kúù, u nìn cáá abin saalaa nì ali nyɔkɔm. Ŋyunti ŋun Yeesu kíĺ nsan ki cá ukpilee dumpuee, binib nìn bīī u-pu bòmmm. 43Unimpu ubɔ nìn bí ki fùul̀ ŋkpin baabadal an kaa gúǹ ali abin saalaa nì ali. U nìn bíil̀ u-nimiliŋ kɔkɔ binyɔɔdambi cee, báà ubɔ mun kaa ŋúń ki cáaǹ-u. 44Ní unimpuee dīń Yeesu boon pú ní ki gbēē u-bɔkutil kpaanceetii. Niin niin ní fatiku kpáàā gúń. 45Ní Yeesu bālfì yii: “Ŋma di gbēē-mee?” Ní báà ŋma bí-u yii baa gbēē-u. Ní Piyeer lī yii: “Ukpil, binib di kaa māntì ki tú-si ki téekí-si naaan?” 46Ní Yeesu bí yii: “Ubɔ gbēē-mi, kun puee m gbìl̄ mpɔn ŋubɔ nyáń m-ni.” 47Unimpuee ká yii Yeesu béè u-puee, ní u dɔ́miń ki gbāaǹ Yeesu nimiin, tiwun jìkì kpàkpakpa, ki lī kunipaaun niin kun weeni u būǹee nì u nín gbēēYeesu min ní ki ká dicaandi dicilpu dicilpuee. 48Niinee ní Yeesu bí-u yii: “M-bisal, a-fookiiu di fīī-si. Nín̄ cá nì ŋgbansɔŋfi.” 49Yeesu kaa láá ŋmíl̀ ní unil nyánní kukpafidii kpiliuee dumpu, ní ki bí kukpafidii kpiliu yii: “A-bisal kpíì, taa ti páb́ ukpil fam.” 50Yeesu gbìl̄ee, ní ki bí Jayirusi yii: “Taa fàŋkì, fɔ̃ɔ̃ kí kíí, u dàá ŋmátí.” 51Bi búntì ki bàn̄ mmɔŋkee, úǹ nì Piyeer nì Jaan nì Jaaki nì kibiki na nì ki-baa di kɔ́, waa yāntì bin kíǹee kɔ́ kudiin. 52Binib nìn bíī sūǹ ki yáliŋkí kibiki gbanti pu. Ní Yeesu bí-bi yii: “Taa ti sɔ̄maan! Kàa kpíì, kì gèeǹ ní.” 53Niinee ní bi bíī bèel̄ Yeesu kun puee bíǹ nìn nyí yii ki kpíì. 54Ní Yeesu cúú ki-ŋal ní ki téeń yii: “Kibikee, yīkì.” 55Niinee ní ki-fām fātìi dɔ́miń ki-ni, kì fīkitì kpalaayee ní ki yáatìi kāl̀. Ní Yeesu bí yii bí tīī-kì tijin kí jī. 56An ŋá kibikee baa nì ki-na bitii ní Yeesu kpáafì-bi yii, tin ŋá nee, bí taa péēmāafì-tì báà ubɔ cee.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\