LUUKI 9

1Yeesu yíiń u-kpambaliŋ saalaa nì alee ki kpáfì ki tīī-bi ipɔn bí nīn jì arasiniibi kɔkɔ, kí nīn cāantí bibunliibi, 2ní ki tú-bi bí nīn sòoǹ Unimbɔti beel bɔti kí nīn cāantí bibunliibi. 3Ní u bí-bi yii: “Ni yaa cée, ní taa yòon̄ báà tiba: ní taa ŋúb́ ŋkpɔndɔɔɔ, kuloouaaa, tijinaaan, animilaaa, kí taa ŋúb́ abɔkuti ali ali. 4Ni yaa kɔ́ kudicaŋu kun ni ní bi yaa fɔ̃ɔ̃-nee, nín̄ bímaan niin kí tin sāā daliŋkin ni dàá yīkèe. 5Laan kamaa ní ni yaa bàn̄ ní baa fɔ̃ɔ̃-nee, ní yīkì kitiŋ gbanti pu kí pítí ni-taaŋi kpɔŋkpɔm kí yàl̄ bi-tiŋki gbanti pu, án nīn sá-bi kudaaŋŋu yii bi yīntì.” 6U sòon̄ nì bi míǹ ki dɔ́òyee, ní bi búntì ki yìiǹ ntimbilimu kɔkɔn ki sòoǹ Unimbɔti bɔti, ki cāantí bibunliibi an kɔkɔ. 7Ubɔti Eeroodi nín nìn gbìl̄ tin kɔkɔ bíī jītée, u bākatì, kun puee biba nìn bí yii: “Jaan di fātìi fīkitì.” 8Ní biba mun bí yii: “Unimbɔti bɔnaatiliu Eelii di nyánní yilpu ki fātìń.” Ní biba mun bí yii: “An sá Unimbɔti bɔnaatiliibi dooooyee yab ubɔ di fātìi fīkitì.” 9Ama ní Eeroodi bí yii: “Man yāntì bi lēēJaan yil, kin ŋma di gítī sá kijapaai kin pu bi sòoǹ míǹ nan dee?” Niinee ní u kíĺ ki nyàab̀ kí ká Yeesu. 10Yeesu kpambaliŋ ŋin u nìn túee bāań ki kpáfì u-cee ki bíī máafí-u bi nín ŋáaǹ puee. Ní Yeesu cáá-bi ki kpɔ̃otì bi-ŋmaniŋma kitiŋ kin bi yíì Beetsayidee caŋin. 11Ama kunipaau nín dāa béè laakin bi túĺee ní bi nín jì bi-boon. Ní Yeesu fɔ̃ɔ̃-bi ki sòon̄ nì bi Unimbɔti beel bɔti, ní ki cáaǹ bin nìn nyàab̀ ú cáaǹ-bee. 12Kujoou nìn bíī jɔ́otée, ní Yeesu kpambaliŋ saalaa nì alee sútìń ki pìl̄-u ní ki bí-u yii: “Yàntī binib nee ń nīn cá ntimbilimun nì ikaan kí nyàab̀ tijin nì laakin bi dàá dòon̄ee. Di sá yii laakin ti bí nee, binib kpá.” 13Ní Yeesu kíí-bi yii: “Nimbi ni-ba tīīmaan-bi bí jī.” Ní bi bí-u yii: “Timbi cáá kpɔnɔb biŋmoo nì njɔmbiyaamu muli ja ní, àá a là tí cùú dāń tijin kí cáań kí tīī samaa nee kɔkɔ ń jī ní.” 14Kunipaauee poonee bininjab nìn bàn̄ kutukub biŋmoo nyɔkɔm. Ní Yeesu bí u-boonnooliibi yii: “Ní yàntī bí kàl̄ ikuul ikuul, ŋkuul kamaa ń nīn cáá binib ili nì saalaa nyɔkɔm” 15Ní u-boonnooliibi ŋá u nín lī puee ki yāntì bi kāl̀ ikuul ikuul. 16Ní Yeesu yɔ̃oǹ kpɔnɔb biŋmooyee nì njɔmbiyaamu mulee ní ki wáaǹ kutaa ki jáam̀ Unimbɔti tijin gbanti pu, ní ki gífì ní ki dūu tīī u-boonnooliibi bí yàkatī kunipaau kɔkɔ ń jī. 17Ní báà ŋma jíń ki díkí, ní bi tɔ̃ɔ̃ akpɔnɔkati nì ajɔŋgin ŋin bi ŋmɔ́ ki kíǹee an gbí tikabiti saalaa nì tili. 18Dalba Yeesu tí kākatì ki bí laaaba u-baba ki mèé, u-boonnooliibi nìn bí u-cee ní u bālfì-bi yii: “Binib lì yii m sá ŋma ní?” 19Ní bi kíí-u yii: “Biba lì yii an sá Jaan un fùul̀ binib Unimbɔti nyimee di fātìi fīkitì, biba mun lì yii a sá Unimbɔti bɔnaatiliu Eelii, biba mun lì yii an sá Unimbɔti bɔnaatiliibi bikpikib kansikin ubɔ di fīkitì.” 20Ní Yeesu fātìi bālfì-bi yii: “Kin nimbi faa, ŋma ní nimbi nyí yii m sá?” Ní Piyeer kíí-u yii: “A sá Kriisitoo un Unimbɔti túnnée ní.” 21Ní Yeesu kpáafì-bi tiŋan yii bí taa péēlì-tì báà ubɔ cee, 22ní ki gítī lī yii: “An máaǹ man Kinibiki ń jī falaa tikpil. Biyidambi nì bisaraaŋaliibi nì bimaradakaliibi dàá dāá yíí-mi, kí kpò-mi, ní ḿ dāá fìkitī winta dal.” 23Ní u tùkū bi-kɔkɔ yii: “Un yaa là kí nɔ́ɔ́-mee ń fá úǹ u-ba nín là puee kí yòon̄ u-dɔpuntikaaŋu kí nīn nɔ́ɔ́-mi baabadal. 24Un di yaa là kí fīī u-maŋfalee dàá dāá fá-di, ama un di yaa dū u-maŋfal ki fá man puee dàá dāá fīī-di. 25Unil, a yaa jíń duulnya nee kɔkɔ, ní sisi a-ba wáŋkèe ba ní a páatì? 26Un yaa cáá man nì m-bɔti pu icooyee man Kinibiki mun dàá dāá nīn cáá udaan pu icoo m yaa láā gítìń nì m-nyootin nì m-Baa nì u-circir tūuni nyootinee. 27Ibaamɔn ní m sòoǹ nì ni, ni-kansikin biba dàá ká Unimbɔti beel kí wàatī ní kí nín kpú.” 28Yeesu sòon̄ míǹ, iwiin inii boonee ní ki yɔ̃oǹ Piyeer nì Jaan nì Jaaki ki jɔ́m̀ dijool pu kí mèè ŋwimmeem. 29Ŋyunti ŋun u bíī mèéyee ní u-nimiin cúū kpántì, ní u-bɔkutil píil̀ káŋkaŋ ní ki jìliŋkī. 30- 31Kpalaayee, binib bili nyáń ki yúl̀ u-cee ki jìl̀ pàlpal, u nì bi bíī gbáà faawii, an nìn sá Mooisi nì Eelii. Bi nìn bíī sòoǹ nì Yeesu u-tundi din sá yii ú kpú Jeerusaleemee pu ní. 32Piyeer nì u-bɔɔbi nìn gèen̄ ki kɔ́ poon, ama bi dāa fīntèe, ní ki ká Yeesu walfiŋu nì binib bilee yú. 33Ŋyunti ŋun bi dàá yīkì Yeesu ceeyee, ní Piyeer bí-u yii: “Ukpil, an ŋān̄ tí gbíntí doo, tí gāā tibìń tita, sii kubɔ, Mooisi kubɔ, Eelii mun kubɔ.” (Di sá waa nìn nyí tin u bíī sòoǹee.) 34U bíī sòoǹ mimmee, ní ditagbandi diba dɔ́miń ki bīiǹ bi-pu, ní tifaandi cúú Piyeerbi. 35Ní bi gbìl̄ Unimbɔti sòon̄ní ditagbandin, yii: “Un bí nee di sá m-Jipɔɔn un m lēēyee! Ní pīlfiǹ-u” 36Unimbɔti tin sòoǹ míǹ ki ŋmīlfée an kíǹ Yeesu baba, ní bi kpáafì an bɔti, kaa péēsòon̄ tin bi kée báà ubɔ cee. 37Kutaa wúntì, bi bíī kpákatiń dijoolee, ní dinikitikpaandi diba túŋkìń Yeesu. 38Binib gbanti poon ní uninja ubɔ kúuǹ, yii: “Ukpil, m gbàam̄-si, péēfàtī kí kpèè m-jipɔɔn nee. An sá-mi dibibaabil ní. 39Arasinii ubɔ di bí u-pu, an yaa bāań-uee, ní u tátí ní u-wunti jìkì, ní u-nyɔkɔ nyēēkupumpukuu, ní arasiniiyee sàantí-u, kaa là kí yàntī-u malaa. 40M mēēa-boonnooliibi yii bí jà-mi-u, ní baa ŋúń.” 41Ní Yeesu bí yii: “Oo binib nee, naa cáá Unimbɔti pu dimákal ki gáatì! Ni là ḿ bàà kàl̄ ni-cee kí tin sāā ŋyunti ŋulɔŋu ní? M dàá nīn jīǹ ni-pu kimɔtii kí tin sāā ŋyunti ŋulɔŋu ní? Uninjee, cáań a-biki doo.” 42Ŋyunti ŋun kibikee dòoń Yeesu ceeyee, ní arasiniiyee fíiǹ-kì ki lúkú ní ki cīŋkì-kì ŋkpitim pu. Ní Yeesu kpātì arasiniiyee pu, ki cáaǹ kibikee, ki dū-kì ki tīī ki-baa. 43Ní báà ŋma bākatì seeee Unimbɔti pɔŋŋu nín sá ŋkpaan miŋyee. Báà ŋma dáá bíī pàkà maamaacib bin kɔkɔ Yeesu ŋáańee, ní u bí u-boonnooliibi yii: 44“Ní cúú tibɔti tin m dàá tùkù-ni kɔŋkɔnneeyee tiŋan. Bi dàá dū man Kinibiki kí dūú nyāfiǹ binib.” 45Ama baa nìn gbìl̄ tibɔtee taapu, an nìn bí-bi dibalin, baa ŋūǹ kí béé, ní bi fàŋkí, kaa bālfì-u taapu. 46Yeesu boonnooliibi nìn bíī kpákà tikpiti pu. 47Ní Yeesu béè bi-landɔkɔi, ní ki cáań kibiyaawaai ki yɔ́oǹ u-cee, 48ní ki bí-bi yii: “Un di yaa fɔ̃ɔ̃ kibiyaawaai kii kinee man puee, fɔ̃ɔ̃ man m-ba dee, ní un yaa fɔ̃ɔ̃-mee, fɔ̃ɔ̃ un túnní-mee mun dee. Di sá yii un yaa sá kiyaawaai ni-kansikinee, úǹ di sá ukpaan.” 49Ní Jaan bí Yeesu yii: “Ukpil, ti ká uninja ubɔ cáá a-yindi ki jì arasiniibi binib pu, ní timbi mɔ́tì kun puee waa sá ti-yɔu.” 50Ní Yeesu kíí-u yii: “Taa nín̄ mɔ́tímaan, kun puee un kaa kpākantí-nee sá ni-yɔu ní.” 51Ŋyunti ŋun u dàá yīkì duulnyan kí nīn jɔ́ḿ yilpuee tɔ́obińee, ní u bɔ́ob́ yii see ú péēcù Jeerusaleem. 52Ní u tú binib ń lìntī. Binib gbanti cūtì ki kɔ́ Samarii tiŋki kiban kí bɔ́ntí laakin u dàá dāá kɔ́ee, 53ní niin yab yíì, kaa fɔ̃ɔ̃-u, u nín nìn cá Jeerusaleemee pu.^fc^ 54U-boonnooliibi Jaaki nì Jaan nín gbìl̄ mimmee, ní bi bí yii: “Ti-Dindaan, tí mèè Unimbɔti ŋŋmi ń nyānní yilpu kí dāá wò kí céetí-baaa?” 55Ní Yeesu fātì ki kpīiǹ-bi yii: [Naa nyí ŋfām min bí ni-nee]. 56Ní bi nìkī kitiŋgbaŋ kiban. 57Bi bí nsanni ki céé, ní uninja ubɔ bí Yeesu yii: “M dàá nīn péēnɔ́ɔ́-si, báà laakin ní a yaa cée.” 58Ní Yeesu bí-u yii: “Jiiŋkpaaibi cáá bi-kɔŋkooni ki dò, ní nnɔmbiyaamu cáá anɔndiin ki dò, ama man Kinibiki kaa cáá laakin m dàá bíĺ m-yil kí ŋùŋfèe.” 59Ní Yeesu bí kijapaai kiba yii: “Nɔ́ɔ́-mi.” Ní kijapaayee bí-u yii: “Ukpil, pɔ̄-mi nsan ḿ síb́ m-baa kí nín dāá nɔ́ɔ́-si.” 60Ní Yeesu kíí-u yii: “Yàntī bitaŋkpiibi ń nīn síb̀ bi-taŋkpiibi, sii ń cùú sòoǹ Unimbɔti beel bɔti kí tùkù binib.” 61Ní ubɔ mun gítī dɔ́miń ki bí Yeesu yii: “Ukpil, m dàá nīn nɔ́ɔ́-si, ama á dá láá pɔ̄-mi nsan ḿ cùú kàan̄ m-dumpu yab kí wàatī.” 62Ní Yeesu bí-u yii: “Sii un yaa cúú dikool kí kpò ní ki gítī bíī fàtīi kpèé a-boonee, kaa sá Unimbɔti beel yɔu.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\