MAARKI 1

1Tibɔmɔntiil tin sòoǹ Yeesu Kriisitoo Unimbɔti Jipɔɔn puee killaŋki sèé. 2Eesayi Unimbɔti bɔnaatiliu nìn ŋmàn̄ u-takaldau poon ki síiǹ, yii: Unimbɔti bí yii: “M-tūuŋŋu sèé! M túnní-ŋu ŋú lìntīń a-nyɔkɔpu kí dāá ŋāŋkì-si nsan. 3M-tūuŋŋuee di báakí kupɔɔun yii: Bɔ́ntímaan ti-Dindaan saŋŋu, kí tàntīmaan u-sambiyaamu kí cīití-u.” 4Ntūunee di sá un bi yíì Jaan u kɔ́ kupɔɔun ki fùul̀ binib Unimbɔti nyimee. U nìn báakí ki tùkù binib yii: “Kpántímaan ni-bimbim kí yàntī bí fàl̀-ni nnyim, Unimbɔti ń dū ni-kpitii kí pɔ̄-ni.” 5Ní Juudee watil pú yab nì Jeerusaleem tiŋkin nib kɔkɔ nìn cá Jaan cee. Bi nìn bìitī bi-kpitii pu, ní u fùul̀-bi Unimbɔti nyim Jɔɔdan mɔɔlin. 6Jaan gbanti nìn pēēugutaamu kuti bɔkutil ní ki gbìn̄ ŋgban dambalau. U nìn ŋmɔ́ò inaakitoon nì tisiil ní. U nìn báakí yii: 7“Ubɔ bí m-boon ki tɔ́obiń ki cáá mpɔn ki jítiǹ man. Maa sàafì kí nīn sá u-yumbuu kí sɔ́ntí kí kútí u-naataaŋmiii gba. 8Man fùul̀-ni nnyim ní, úǹ dàá dāá dū Circir Fām ní kí fàl̀-ni.” 9Ŋyunti gbantee, Yeesu nyánní Gaaliilee tiŋki kin bi yíì Naasaareetee, ki dɔ́miń Jaan fùl̄-u Jɔɔdan mɔɔlin. 10Jaan nín fùl̄-u ki dɔ́ò, u nyēeń nnyiminee, ní ki wál̀ kutagbɔŋu pīitì ní Unimbɔti Fām kpákatìń kii dinanjilee ki tɔ́kɔǹ u-pu, 11ní u gbìl̄ Unimbɔti sòon̄ní kutaa pu ki lī yii: “Sii di sá m-Jipɔɔn un m néeń tikpilee! M-pɔbil fáatì-si.” 12Kpalaa niinee ní Unimbɔti Fām yāntì u cūtì kupɔɔun. 13U nìn ŋá kupɔɔun iwiin imuŋku ili ní Sitaan cɔ́ŋkì-u. U nì ipeel di nìn kíǹ ki bí, ní Unimbɔti tūuni bí u-cee ki kèètī-u. 14Bi nìn cúú Jaan ki pīiǹ kudii. Míǹ boonee ní Yeesu cūtì Gaaliilee ki kíĺ ki bíī sòoǹ Unimbɔti bɔmɔntiiti ki tùkù-bi yii: 15“Ŋyunti bāań Unimbɔti beel sútì ki pìlīń-ni. Fámaan ni-kpitii kí fɔ̃ɔ̃maan tibɔmɔntiil nee kí kíí!” 16Ŋwiin ŋubɔ, Yeesu nìn bíī kpàkaǹ Gaaliilee mɔɔlee ní ki ká bijɔncuuliibi bili, Siimɔn nì u-naal Andree bí ki tòɔ́ kulaaŋŋu dimɔɔlin. 17Ní Yeesu bí-bi yii: “Dāá nīn nɔ́ɔ́maan-mi. Ni sá bi-jɔncuuliibi ní, ama m dàá dū-ni kí kpántí bin nyàabìń binib ki cāabìń m-ceeyee.” 18Ní bi yāntì bi-laanti dicilpu niin ki táá-u. 19U cɔ̃om̀ ki cūtì ndan fiiiyee, ní ki gítī ká Seebeedee jipɔmbi Jaaki nì Jaan kā buŋalimbun ki ŋáŋkí tilaandi. 20Kpalaa niinee ní Yeesu yíiń-bi ní bi yāntì bi-baa Seebeedee nì bitɔntɔnliibi buŋalimbun ki táá-u. 21Yeesu nì u-yab cūtì Kapeenaayum tiŋkin. Ŋwiŋŋuŋfikaa bāańee, ní Yeesu kɔ́ kukpafidiin ki kíĺ ki bíī dàkà binib Unimbɔti bɔti. 22Binib bin nìn bíī pílfíǹ-uee nìn bākatì tikpil nì u-dàkatam. Kun puee u-dàkatam nìn cáá mpɔn kaa náań nì bi-maradakaliibi yam. 23Kpalaa niinee, uwaati ubɔ un pu arasinii kēe téeń kupkafidiin niin yii: 24“Yeesu Naasaareeti yɔu, a nyàab̀-ti nì tilati ní? A dɔ́miń kí kúntí-ti níiin? M nyí un ní a sée! A sá circirdaan un nyánní Unimbɔti ceeyee ní!” 25Ní Yeesu kpātì arasiniiyee pu, yii: “Á ŋmīĺee kí nyā uninja nee ni!” 26Ní arasinii yāntì uninjee wunti fáá dijinjikil ŋkpitim pu, ní u tīl̀ mbiil mpɔn, ní ki nyáń u-ni. 27Báà ŋma bākatì sèeee, ní ki bàlfī tɔb yii: “Ba bɔti ní ti nín ká na? Tibɔcan sèé! Nì mpɔn ní u pūǹ kinyɔkɔ ki kpáaǹ arasiniibi bí nyā, ní bi pílfíǹ-u!” 28Ní Yeesu yindi gbītì kpalaa Gaaliilee jaŋŋi kɔkɔn. 29Bi nyáń kukpafidiinee kpalaayee ní u nì Jaaki nì Jaan búntì Siimɔn nì Andree dumpu. 30Siimɔn nimpuu na nìn būǹ mmaŋfanyim ki dɔ̄ u-wunti píĺ kpāŋkpam. Bi bàn̄ kpalaayee ní bi tùkū Yeesu unimpuee bumbunti pu, 31ní u kɔ́ unimpuee cee ki cúú u-ŋal ki yáatì-u ki kāaǹ. Ní mmaŋfanyimee yāntì-u dicilpu, ní u yíkì ki kíĺ ki bíī ŋáań tijin kí tīī-bi. 32Kujoou, ŋwìiń jéetèe, bi cūnnì Yeesu cee bibunliibi nì biwaatiibi bin pu arasiniibi kēe kɔkɔ, 33ní kitiŋin yab kɔkɔ kɔ́oǹ ki kpáfì kudii kun ni u nìn bée nyɔkɔpu. 34Binib kupaau nìn būǹ igbaŋween iba iba ní u cáaǹ-bi, ní ki jìn̄ arasiniibi tikpil ki nyántì, kaa pú-bi kinyɔkɔ bí sòoǹ, kun puee bi nìn nyí un ní u sée. 35Kutaa wúntì ntaafaabɔmbɔminee Yeesu péé ki nyáń ki búntì ŋkpaanceeti kumooun kí mèè Unimbɔti, 36ní Siimɔn nì u-jutiibi cūtìi bíī nyàab̀-u. 37Bi ká-uee, ní ki bí-u yii: “Báà ŋma bíī nyàab̀-si.” 38Ní u kíí-bi yii: “Tí cùmaan ntiŋgbamu mun kíǹee mun poon, ḿ sòoǹ nì bí mun Unimbɔti bɔti. Míǹ pu ní m dɔ́miń kitiŋ pu.” 39Ní u cūtì ki māntì Gaaliilee jaŋŋi kɔkɔ ki sòoǹ Unimbɔti bɔti akpafidiin ni ní ki jìn̄ arasiniibi biwaatiibi pu. 40Ŋwiin ŋubɔee, uninjanyaŋgbanti ubɔ dɔ́miń Yeesu cee ki gbāaǹ u-nimiin, ní ki bíī gbàam̄-u yii: “A yaa là a ŋūǹ kí cáaǹ-mi m-wunti ń ŋāŋkì.” 41Ní Yeesu súń u-saai ki tāntì u-ŋal ki gbēē-u ní ki bí-u yii: “M là! Pɔ̄ɔkìm̄.” 42Niinee, dinyaŋgbandi kpáàā wáŋkì, ní u-wunti ŋáŋkì. 43Yeesu ŋée, ní ki jìn̄-u ú fàtīí gítí malaa, 44ní ki kpáafì-u tiŋan yii: “Taa péētùkù báà ubɔ tibɔti nee. Cáá a-ba kí dàkà usaraaŋal, kí ŋá saraa kii Mooisi marau nín lī puee kí dàkà yii a pɔ́ɔkì an nīn sá-bi seera.” 45Nì min kɔkɔ bi kpáafì-uee, u nín péēbúntèe, u kíĺ ki máafí báà ŋma tin jítì u-puee, ki yāntì tibɔti gbītì ilaan kɔkɔ. An puee, Yeesu kaa nìn gítī ŋūǹ kí kɔ́ kitiŋ poon binib kansikin. U nìn kíǹ ki bí ikpaanceeti ní binib nyēeń ajan kɔ pu ki dòoń u-cee.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\