MAARKI 10

1Yeesu fātìi yíkì niin ki pɔ́otì Juudee watil ki dūtì Jɔɔdan buŋgbandi. Ní anikiti tí kɔ́oǹní ki múkuǹ u-pu, ní u tí kíĺ ki bíī dàkà-bi Unimbɔti bɔti, kii u nín kpàāa péēŋáań puee. 2Niinee, Fariisab sútìń ki pìl̄-u ki nyàab̀ kí bàkan̄-u tibɔti. Bi bālfì-u yii: “Ti-marau pú nsan yii uninja ń jà u-nimpuuaa?” 3Ní u kíí-bi yii: “Mara ulɔu ní Mooisi nìn tīī-ni ní?” 4Ní bi fātìi kíí-u yii: “Mooisi bí-ti yii tí ŋmà takalda un dàkà kun pu ní a jìn̄ a-nimpuuee kí ŋúbiǹ-u ní kí nín jà-u.” 5Niinee ní Yeesu fātìi kíí-bi yii: “An sá ni-pɔɔgbifiŋŋu pu ní u síiǹ-ni an marau gbanti. 6Ama ŋyunti ŋun Unimbɔti kíĺ ki náań tiwan kɔkɔee, u nìn náań uninja nì unimpu ní. 7Míǹ puee ní an sá uninja ń yīkì u-baa nì u-na cee ní u nì u-nimpuu ń nīn bí, 8ní biliitil ń kpántí unibaanti. Mimmee, baa ti sá binib bili, bi ŋá unibaanti dee. 9Míǹ puee, unil ń taa yàkatī tin Unimbɔti dūu kpáfèe.” 10Yeesu nì u-boonnooliibi kùn̄ kudiinee, u-boonnooliibi fātìi bālfì-u an bɔti pu. 11Ní u kíí-bi yii: “Un kamaa yaa jìn̄ u-nimpuu ki fātìi cáá upɔɔnee, udaan ŋá tilaakpaal Unimbɔti nimiin ki yīntì nì u-nimpupeepeekaau. 12Míǹ mun mbaantiim, unimpu yaa yíkì u-cal cee ki cūtìi mɔ́ǹ uninjapɔɔnee, ú mun ŋá tilaakpaal Unimbɔti nimiin ki yīntì nì u-calkpiki.” 13Bi nìn cāabìń mbiyaamu Yeesu cee ú dū u-ŋalii kí páań mu-pu kí mèè kí tīī-mu, ní u-boonnooliibi bíī wòoǹ bin cāabìń-muee. 14Yeesu ká mimmee, ní an kaa mɔ́ɔkiǹ-u, ní u bí-bi yii: “Yàntīmaan mbiyaamu ń dāan̄ m-cee kí taa pìim̄maan-mu nsan, kun puee Unimbɔti beel sá ki tīī bin náań nì muee ní. 15Ibaamɔn ní m sòoǹ nì ni, un kamaa yaa kaa fɔ̃ɔ̃ Unimbɔti beel bɔti kibiyaawaai yamee, kaa dāa kɔ́ò di-ni.” 16Niinee ní u fɔ̃ɔ̃ mbiyaamuee ní ki dū u-ŋalii ki páaǹ mu-pu ní ki mēēUnimbɔti ń bìin̄ mu-boon. 17Yeesu yíkì ki tākaǹ nsan pu ki dàá nīn cée, uninja ubɔ sáǹní ki dɔ́miń ki gbāaǹ u-nimiin, ki bālfì-u yii: “Ukpimɔnti! M dàá ŋá mana ní kí ká dimaŋfal din kaa cáá dikuntilee?” 18Ní Yeesu fātìi kíí-u yii: “Ba pu ní a yíì-mi yii umɔnti? Unil báà ubɔ kaa bí ki sá umɔnti, see Unimbɔti baba. 19Sii a-ba nyí Unimbɔti marab, an lī yii: 'Á taa kpò unil, á taa ŋá tilaakpaal, á taa yò, á taa lēēnnyimɔn seerau, á taa ŋmàtiǹ ubɔ, á nīn tɔ́ a-baa nì a-na.' ” 20Ní uninjee fātìi kíí-u yii: “Ukpil, doooo m-naacimpɔntin ní m péēŋúb́ an marab.” 21Niinee, Yeesu kpēē-u dímmm, ní uninjee bɔti fáatì-u, ní u lī-u yii: “Kuwambaantiiu di kíǹ-si á ŋá. Nín̄ cá kí nyāfì tin kɔkɔ a cááyee, kí dū animil kí yàkatī bifalaadambi, ní kí tin ká tigaajati Unimbɔti cee. A yaa ŋá míǹ ki dɔ́òyee, á dāan̄ kí nīn nɔ́ɔ́-mi.” 22Kijapaayee gbìl̄ an nyɔɔbuŋŋee, u-nimiin cúū bíil̀, ní u búntì nì kunimbaau, kun puee u nìn cáá tigaajawan tikpil. 23Niinee, Yeesu fātìi kpēēki māntìi tú bin yú ki gɔ́ń-uee, ní ki bí u-boonnooliibi yii: “An dāa pɔ̄ɔ̄ ki tīī bigaajab bí kɔ́ Unimbɔti beelineeee!” 24U-boonnooliibi bākatì nì an nyɔɔbuŋŋi gbanti. Ní Yeesu fātìi lī-bi yii: “M-biyaamu, an pɔ̄ɔ̄ ki tīī [bin kɔ dū bi-mákal ki ŋá tigaajatinee] ń kɔ́ Unimbɔti beelineeee! 25An pòfì ki tīī ugutaamu ń jītí ujoo buŋŋun nì ugaaja ń kɔ́ Unimbɔti beelin.” 26Niinee, u-boonnooliibi gítī bākatì tikpil, ki lì tɔb cee yii: “Kin, ŋma di nín ŋūǹ kí ŋmátí dee?” 27Ní Yeesu kpēē-bi ní ki bí yii: “Binib kaa ŋūǹ kí fīī bi-ba asee Unimbɔti baba di ŋūǹ kí fīī-bi. Di sá yii Unimbɔti di ŋūǹ tikɔkɔ.” 28Ní Piyeer bí-u yii: “Kin, timbi nín yíkì ki fá tin kɔkɔ ti cááyee ki táá-see?” 29Ní Yeesu fātìi kíí-u yii: “M sòoǹ nì ni ibaamɔn ní, un kamaa yaa yíkì ki cāntì u-diiku, u-nabiyaamu, u-na nì u-baa, u-biyaamu nì u-kpaatanti man pu ní ki sòoǹ m-bɔmɔntiiti ki tìì binibee, 30udaan dàá fɔ̃ɔ̃ tipaal ŋyunti ŋun ti bí nee míǹ dilaataal pu. U dàá fɔ̃ɔ̃ adiin, nnabiyaamu, nab, mbiyaamu, tikpaatan, ní kí jī falaa mun. Ama ŋyunti ŋun bí ki dòońee poonee, udaan dāa fòol̄ mmaŋfafɔkɔn ŋun kaa cáá dikuntilee. 31Bisanlintiliibi tikpil dāa kpántí biboompaanliibi, ní biboompaanliibi mun tikpil ń kpántí bisanlintiliibi.” 32Yeesu nì u-boonnooliibi nìn tàkā nsan ki jɔ́ḿ Jeerusaleem, ní u līī bi-nyɔkɔpu. U-boonnooliibi pɔbiliŋ nìn bíil̀ ní tifaandi kɔ́ bin kɔkɔ nìn nɔ́ɔ́-uee. Ní Yeesu gítī tí yíiń u-kpambaliŋ saalaa nì alee ki síiǹ u-cee, ní ki kíĺ ki bíī tùkù-bi tin di dàá bàń u-puee, yii: 33“Ti jɔ́ḿ Jeerusaleem ní nee, ti yaa bàn̄ niinee, bi dàá cúú man Kinibiki kí tīī bisaraaŋakpilib nì bimaradakaliibi ní bíǹ ń cáá-mi ibɔsoon kí lì yii m máaǹ bí kpò-mi, ní bí dū-mi kí ŋúbiǹ bin kaa nyí Unimbɔtee. 34Bíǹ dàá bèel̀-mi kí tíiĺ timɔtan kí sìtī m-pu, kí gbá-mi anaalab kí wàatī kí kpò-mi. Bi yaa kūū-mee, m dàá fìkitī winta dal.” 35Ŋyunti gbanti ní Seebeedee jipɔmbi Jaaki nì Jaan sútìń ki pìl̄ Yeesu ní ki bí-u yii: “Ukpil, ti là kí mèè-si tiba, á pɔ̄-ti!” 36Ní u fātìi kíí-bi yii: “Ni là ḿ ŋá ba ní kí tīī-ni?” 37Ní bi kíí-u yii: “Ti là yii, ŋyunti ŋun a yaa láā kpántì ubɔtee, ti-kansikin ubɔ ń dāá nīn kā a-ŋaŋgiil pú, un kíǹee a-ŋaŋgan pú.” 38Ní Yeesu kíí-bi yii: “Naa nyí tin ni mèéyee. Ni ŋūǹ kí nyò falaa un m dàá nyò naaan? Ni ŋūǹ kí fàl̀ falaa kii un man dàá fàl̀ naaan?” 39Ní bi kíí-u yii: “Iiin, ti ŋūǹ.” Ní Yeesu bí-bi yii: “Ibaamɔn, ni dàá nyò falaa un m dàá nyòee, ní kí fàl̀-u kii m nín dàá fàl̀-u pu nee. 40Ama an yaa kíǹ m-ŋaŋgiil nì m-ŋaŋgan kakaaŋuee, an kaa sá man di pūǹ an paani. Ipaan gbanti sá ki tīī bin pu Unimbɔti bɔ́ntì-i ki síiǹee ní.” 41Akpambal saalaa ŋin kíǹee gbìl̄ mimmee, ní ki fɔ̃ɔ̃ diŋuul Jaaki nì Jaan pu. 42Ní Yeesu yíiń bi-kɔkɔ u-cee, ní ki bí-bi yii: “Ni nyí yii duulnya yidambi bin kpèé ntimuee tɔ́kɔ́ bin kíǹee pu, ní ki cáá bi-pɔni ki fàantí-bi. 43An kaa máaǹ kí nīn bí míǹ nimbi kansikin, ama un yaa là kí nīn sá ukpaan ni-kansikinee, udaan ń gíiǹ u-ba ni-tɔntɔnliu. 44Míǹ mun ní un kamaa yaa là kí nīn sá ukpaan ni-kansikinee, udaan ń gíiǹ u-ba ni-kɔkɔ yumbuu. 45Kun puee man Kinibiki kaa dɔ́miń bí ŋá tiba kí tīī-mi, m dɔ́miń kí tɔ̄ atuun kí tīī binib, ní kí dū m-maŋfal kí pà kí fɔ̃ɔ̃ binib tikpil kí líí.” 46Yeesu nì u-boonnooliibi nì kunipaau nìn bàn̄ Jeeriikoo. Bi yíkì Jeeriikoo kí nīn càatēe, ujɔfu ubɔ kā disaŋkaŋkpil ki mèé bisanjitiliibi animil. Bi nìn yíì ujɔfu gbanti Baatimee ní ki yíì u-baa Timee. 47Ŋyunti ŋun u béè yii an sá Yeesu Naasaareeti yɔu di jītée, ní u kíĺ ki bíī tátí mpɔn yii: “Yeesu Dafiidi naantiiu sɔ̄ m-saai!” 48Binib tikpil nìn bí ki wòoǹ-u yii ú ŋmīĺ, ní u mɔ̄tìi tátí mpɔn yii: “Dafiidi naantiiu sɔ̄ m-saai!” 49Yeesu sāā ki síl̀, ní ki bí yii: “Yíiḿmaan-u!” Ní bi yíiń ujɔfuee ní ki bí-u yii: “Pɔ́ɔǹ a-ba kí yīkì, u yíì-si!” 50Niinee ní ujɔfuee lēēu-satau ki lúkú, ki nyīī ki yíkì kùrub ki síl̀ ní ki nín cá Yeesu cee. 51Ní Yeesu bālfì-u yii: “Ba ní a là ḿ ŋá kí tīī-si ní?” Ní ujɔfuee fātìi kíí-u yii: “Ukpil, m là kí wāl̀ ní!” 52Ní Yeesu bí-u yii: “A nín fɔ̃ɔ̃-mi ki kííyee puee a ká dicaandi!” Kpalaa niinee u-nimiliŋ cúū ŋúbitì, ní u kíǹ ki táá Yeesu boon.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\