MAARKI 11

1Ŋyunti ŋun bi cɔ̃om̀ ki tɔ́ob́ Jeerusaleem ki pìlīǹ Beetifagee nì Beetanii Ɔliifi sufii jool caŋinee, ní Yeesu tú u-boonnooliibi kansikin bili, 2ki tùkū-bi yii: “Cùmaan kitimbilii kin bíń ni-nyɔkɔpu nee. Ni dàá ká dimampɔmbil din pu báà ubɔ kaa láá kāl̀ee. Ní gbìntīḿmaan-di kí cáań-mi. 3Ubɔ yaa bālfì-ni yii, Ba ní ni ŋáańee? Ní kíí-u yii, ti-Dindaan di nyàab̀ kimaŋ, u yaa dɔ́òyee, u dàá gíiǹní-kì doo an kaa làá yúntí.” 4Bi búntì ki bàn̄ ki ká dimampɔmbilee gbìn̄ ki nákaǹ kipunyɔkɔ, mmɔŋki didandi caŋin, ní bi bíī gbìntī-dì. 5Ní bin nìn sí niinee biba bí-bi yii: “Ba di cáá-ni ní ni gbìntī kimaŋ?” 6Ní bi kíí-bi kii Yeesu nín bàà tùkū-bi puee, ní binibee yāntì bi gbīntì-kì. 7Bi cáań dimampɔmbilee Yeesu cee ní ki pēetì bi-wampeeŋkaati ki páaǹ di-pu, ní Yeesu jɔ́m̀ ki kāl̀. 8Binib tikpil nìn kpátí bi-wanti ki bīil̀ nsan poon. Ní biba mun gàń tifaal akpaan ni ki bīil̀. 9Bin nìn līī u-nyɔkɔpuee nì bin nìn pá u-boonee nìn kūuntí yii: “Oosaana! Unimbɔti ń bìin̄ un dòoń úǹ ti-Dindaan yindi puee! 10Unimbɔti ń bìin̄ ti-naanja Dafiidi beel din dòońee pu! Oosaana, Dàntìmaan un bí yilpu yilpuee!” 11U bàn̄ Jeerusaleemee, ki kɔ́ Kunimbɔtidiin. U kpēē kpēēki māntì ki tú ki dɔ́òyee, kukúluu jítì ní u fātìi nyáń ki búntì Beetanii u nì u-kpambaliŋ saalaa nì alee. 12Kutaa wúntèe, Yeesu nì u-boonnooliibi nyáń Beetanii tiŋkin ki cée, ŋkùm cúú-u. 13U kpēēndanee, ki wál̀ busubu bun bi yíì fiigee sí nì bu-faati. Ní u cūtì bu-taapu kí kpèè u yaa kāntí bu-biliŋ kí kìtī kí ŋmɔ́. U bàn̄ee, tifaal ŋmaniŋma di túkú. Kun puee an kaa nìn ŋmāntì ŋyunti ŋun busubuee lòoǹee. 14Niinee ní u lī busubuee yii: “Dalba dalba ubɔ ń taa láā gítī ŋmɔ́ sii biliŋ!” U lēe, u-boonnooliibi gbìl̄. 15Bi búntèe, ki bàn̄ Jeerusaleem ki kɔ́ Kunimbɔtidiin ní Yeesu kíĺ ki bíī jì biwannyafiliibi nì bidaliibi bin nìn bí niinee, ki lábití binimikpantiliibi teebilbi nì binanjinyafiliibi jaliŋ ki cìb̀. 16Waa pú mpaan ubɔ ń yòon̄ u-wanti kí còom̀ kí pùntī Kunimbɔtidiin. 17Ní u kíĺ ki bíī sòoǹ nì bi yii: “An kaa ŋmàn̄ ki síiǹ yii: M-diiku dàá nīn sá ŋwimmeem diiku ní ki tīī atimbun kɔkɔɔɔ? Ama ní nimbi dū-ku ki kpántì kunaayudii.” 18Bisaraaŋakpilib nì bimaradakaliibi gbìl̄ mimmee, ní ki bíī nyàab̀ nsan ŋun bi dàá dī kí kpò-uee. Di sá yii bi nìn fàŋkí-u kun puee tin u sòoǹee nìn kɔ́ samaa tikpil. 19Ku jɔ́otèe ní Yeesu nì u-boonnooliibi nyáń kitiŋin. 20Bi fàtīi gítiń kutaafaauee, ní ki ká fiigi subuee kūń ki kpáaǹ bu-nyaani. 21Niinee, Piyeer téetì, ní ki bí Yeesu yii: “Ukpil, kpèè fiigi subu bun a fu tɔ́ mbusuee kūń!” 22Ní Yeesu fātìi kíí-bi yii: “Fɔ̃ɔ̃maan Unimbɔti kí kíí! 23Ibaamɔn ní m sòoǹ nì ni, ubɔ yaa lī dijool nee yii: Á yīkì laakin a yú nee kí cùú jēetí tiŋkun, ní ki yaa kaa dàkafī ki gùgufī u-pɔbilin ama ní ki yaa máká yii u nín lī puee dàá ŋá mimmee, asee án lafun ŋá míǹ kí tīī udaan. 24Míǹ pu ní m tùkù-ni yii, tin kɔkɔ ní ni yaa mēēUnimbɔtee, ní nīn máká yii ni fɔ̃ɔ̃, ni dàá lafun fɔ̃ɔ̃ kudɔŋu. 25Ni yaa bíī mèé Unimbɔti ní ni nì ni-jutiibi kansikin yaa kaa mɔ̄, dūú pɔ̄maan-bi, ni-Baa un bí yilpuee ń ŋmā kí dū ni mun yìntitam kí pɔ̄-ni.” [ 26Ama ni yaa kaa pūǹ ni-jutiibi bi-kpitiiyee, ni-Baa un bí yilpuee kaa làá dū ni mun kpitii kí pɔ̄-ni.] 27Bi nìn tí fātìi gítì Jeerusaleem. Ŋyunti ŋun Yeesu kɔ́ ki bíī còom̄ Kunimbɔtidiinee, bisaraaŋakpilib, nì bimaradakaliibi nì bikpilib dɔ́miń u-cee 28ní ki bí-u yii: “Nì nsan ŋulɔŋu pu ní a fu jìn̄ binib Kunimbɔtidiin ní? Ŋma di pú-si an saŋŋu ní?” 29Ní Yeesu fātìi kíí-bi yii: “Dinyɔɔbumbaantiil ní m dàá bàlfì-ni, ní kíí-mi kí wàatī ní ḿ nín tùkù-ni nì nsan ŋun pu ní m ŋáań mimmee. 30Ŋma di túnní Jaan ú fàl̀ binib Unimbɔti nyim ní? Unimbɔtaaa binib? Kíímaan-mi!” 31Ní bi kíĺ ki bíī lɔ́kɔfí bi-ŋmaniŋma yii: “Ti yaa kíí-u yii: 'Unimbɔti di túnní-u', u dàá bàlfì-ti yii: 'Kin ba ŋá ní naa fɔ̃ɔ̃ u-bɔti ki kíí?' 32Mimmee, tí lì yii: 'Binib di túnní-uaaa?...' ” (Ama baa là kí lì míǹ, kun puee bi fàŋkí kunipaau. Di sá yii báà ŋma nìn nyí Jaan pu yii ibaamɔn u sá Unimbɔti bɔnaatiliu.) 33Niinee, ní bi kíí Yeesu yii: “Taa nyí.” Ní Yeesu mun fātìi kíí-bi yii: “Man mun kaa làá tùkù-ni nì nsan ŋun pu ní m ŋáań mimmee!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\