MAARKI 12

1Niinee, Yeesu kíĺ ki bíī sòoǹ nì bi nì alaŋkpan, ní ki lī yii: “Uninja ubɔ di kùn̄ isufi in lòoǹ abil ŋin bi cáā ŋà ndamamee kpaabu. U cɔ́oǹ kunaabakau ki māntì ki tú-bu, ní ki gbìn̄ mboo^fc^ ŋun ni u dàá nīn cùkutī abil ki lèekī ndamamee, ní ki gāā isupaa, ki dū bukpaayee ki kpāaǹ bipaadambi, ní ki búntì nsan. 2Isufee biliŋ kìtitam bāańee, ní u túnní u-tɔntɔnliu ubɔ bipaadambee cee ú dāá fɔ̃ɔ̃ u-jandi. 3Ní bi cúú utɔntɔnlee ki gbáń ní ki jìn̄-u ki gíiǹ nì iŋaŋkulim. 4Ní bukpaadaanee gítī tí nyàab̄ u-tɔntɔnliu upɔɔn ubɔ ki tú bi-cee. Ní bi gítī cúú ú mun ki gbáń ki cíl̀ diyil ki sāaǹ-u. 5Ní bukpaadaan gítī tí lēēunitataati ki túnní ní bi-kūū úǹ. Míǹ mbaantiim ní bi nìn ŋáaǹ bitɔntɔnliibi kupaau, bi nìn gbáń biba ní ki kūū biba. 6Báà ubɔ kaa ti bí ú tɔ̄ see u-jipɔmbaabil un u néeńee. Ní u dū-u ki túnní bi-cee njoolkaam, ki dākafì yii: 'Bi dàá fàŋkì m-jipɔɔn.' 7Ama bipaadambee nín wál̀ u dòońee, ní bi lī tɔb yii: 'Kpèè, un dàá dāá jī u-baa gaajawantee di dòońee! Tí kpòmaan-u kí jī kusaau.' 8U bāańee ní bi cìb̄ ki cúú-u ki kūū, ní ki dū-u ki lúkú ŋkpaabuku.” 9Yeesu lī míǹ ki dɔ́òyee, ní ki bālfì-bi yii: “Kɔŋkɔnnee, bukpaadaanee dàá ŋá mana? Asee ú dāan̄ kí kpò bipaadambee, ní kí dū bukpaayee kí ŋúbiǹ bipɔmbi. 10Ni péēmáaǹ ki kàan̄ Unimbɔti takaldaun dinyɔɔbundi din lì yii: 'Ditaŋkpal din bidimaliibi nìn dūu fée, díǹ di dāa kpántì ditaŋkpal din ŋúb́ kudii pɔŋŋuee. 11Ti-Dindaan nín ŋá tiŋyee kaa gbí mmaam ti-ceeee?' ” 12Ŋyuntee, Yeesu nannanliibi bíī nyàab̀ kí cúú-u, ní ki gítī fàŋkí kunipaau. Di sá yii u-nannanliibee nìn béè yii bíǹ ní u gāā dilaŋkpandi gbanti. Ní bi yāntì-u ki búntì. 13Bi túnní Yeesu cee Fariisab nì Eeroodi naacimbi kansikin biba bí dāan̄ kí píĺ-u tibɔti. 14Bi bāańee, ní ki bí-u yii: “Ukpil, ti nyí yii sii di sòoǹ ibaamɔn, kaa fàŋkí báà ubɔ, kaa fàtīi tɔ̄ báà udaan yaa bí puee, ki dàkà nnimbɔtisan nì ibaamɔn. Míǹ puee, ti-marau pú nsan yii tí pà lampoo kí tīī Room gɔminau Seesaaraaa an kaa pú?” 15Yeesu béè bi-poonnyooŋŋu puee, ní ki bālfì-bi yii: “Ba pu ní ni píĺ-mi tibɔti míǹ kí kpèè m-nyɔkɔn? Cáaḿmaan-mi animil ḿ kpèè!” 16Bi cáańee, ní u bālfì-bi yii: “Ŋma yindi nì u-yil di náká animil pu na?” Ní bi kíí-u yii: “An sá Seesaar.” 17Niinee ní Yeesu fātìi kíí-bi yii: “Dūmaan tin Seesaar yèe kí tīī Seesaar kí dū tin Unimbɔti yèe kí tīī Unimbɔti!” Ní bi bākatì nì an nyɔɔbundi gbanti. 18Ŋyuntee ní Sadusab dɔ́miń Yeesu cee. (Bíǹ di sá dikitil din lì yii difìkitil kpée.) Ní bi bí Yeesu yii: 19“Ukpil, Mooisi ŋmàn̄ ki síiǹ-ti yii, Unil yaa cáá kinabiki ní kinabikee yaa kpíì ki yāntì unimpu kaa cáá kibikee, ú fɔ̃ɔ̃ ukpiipu kí màal̀ kí téeǹ u-nabikee yil. 20Kun pu ti bàlfēe di sá nnabiyaamu mululi di bí. Upeepeekaa cáá unimpu ní ki kpíì ki yāntì unimpuee, kaa màl̄. 21Uliliiti mun fɔ̃ɔ̃ ukpiipuee ní ki mun kpíì, kaa màl̄. Utataati mun míǹ, 22ki tin sāā bilulee kɔkɔ cáá-u ki kpíì, kaa ká kibiki. Bíǹ kɔkɔ kúm boonee, unimpuee mun kpíì. 23Míǹ puee, difìkitil dalee, bi-kɔkɔ yaa láā fīkitèe, bi-kansikin ŋma di dāa yì unimpuee? Kun puee bilulee kɔkɔ cáá-u ki ká.” 24Ní Yeesu kíí-bi yii: “Kun pu ni bí diyintil poonee di sá naa nyí Unimbɔti takaldau poon bɔti, kaa nyí Unimbɔti pɔŋŋu mun. 25Difìkitil yuntiŋuee, dinimpucaal nì dicamɔndi dāa kpá, báà ŋma dāa bí kii Unimbɔti tūuni nín bí pu yilpuee ní. 26An yaa kíǹ bitaŋkpiibi fìkititamee, naa kàan̄ Mooisi nín ŋmàn̄ pu u-takaldauneeee? Laakin sòoǹ tin jítì kikuŋkumbiki caŋinee, Unimbɔti nìn lī-u yii: 'Man di sá Abraam Nimbɔtiu, Isaaki Nimbɔtiu nì Jaakɔb Nimbɔtiu.' 27Waa sá bitaŋkpiibi Nimbɔtiu, u sá bin wāĺee yɔu ní. Ni baasii bí diyintikpaandin ní!” 28Bimaradakaliibee ubɔ nìn bí ki gbìl̄ tibɔti tin pu Yeesu nì Sadusab nìn kpákée; u nín ká yii Yeesu kíí-bi mmɔntiimee ní u sútìń ki pìl̄-u ki bālfì-u yii: “Marab kɔkɔ kansikinee, ulɔu di sá ukpaan ní?” 29Ní Yeesu kíí-u yii: “Mara un sá ukpaanee di sá un lì yii: 'Israyeel yab pīlfìmaan. Ti-Dindaan Unimbɔti sá ubaanti ní. 30Ni máaǹ kí nīn néeń ni-Dindaan ni-Nimbɔtiu nì ni-pɔbiliŋ kɔkɔ nì ni-fām kɔkɔ nì ni-landɔkɔŋu kɔkɔ nì ni-pɔŋŋu mun kɔkɔ.' 31Maraliliiti di sá yii: 'Á nīn néeń a-juti kii a nín néeń a-ba puee.' Mara ubɔ kaa ti bí ki jítiǹ bin bí nee.” 32Ní umaradakalee lī-u yii: “An kā, ukpil. A lī nì ibaamɔn ní yii Unimbɔti sá ubaanti, ubɔ kaa ti bí asee úǹ baba. 33Unil máaǹ kí nīn néeń Unimbɔti nì u-pɔbil kɔkɔ nì u-ciini kɔkɔ nì u-pɔŋŋu kɔkɔ, ní ki máaǹ kí nīn néeń u-juti kii úǹ u-bee. Míǹ jítiǹ tiwaŋkuti saraabi bin bi dù kí wò ŋŋmi kí tīī Unimbɔtee nì saraabi bin kɔ kíǹee.” 34Yeesu ká yii u kíí-u nì iciinee, ní u lī-u yii: “Aa dátiǹ Unimbɔti beel.” Niinee báà ubɔ kaa ti mākaǹ kí bàlfì-u tiba. 35Yeesu nìn bíī dàkà binib Unimbɔti bɔti Kunimbɔtidiinee, u bālfì-bi tibɔti yii: “Nì nsan ŋulɔŋu poon ní bimaradakaliibi lì yii Kriisitoo sá Dafiidi naantiiu ní? 36Di sá Unimbɔti Fām yāntì Dafiidi u-ba sòon̄ yii: 'Ti-Dindaan tùkū m-Dindaan yii: Kàl̄ m-ŋaŋgiil pú kí nīn cí ŋyunti ŋun m dàá yàntī á nīn kíǹ ki tɔ́kɔ́ a-nannanliibi puee.' 37Dafiidi u-ba yíì-u yii u-Dindaan, kin mana ní u ŋūǹ kí nīn sá u-naantiiu mun?” Kunipaau nìn pílfíǹ Yeesu ní an mɔ̄ǹ-bi. 38U nìn bíī sòoǹee, ní ki gítī lī yii: “Ní nīn nyím̀maan nì ni-ba nì bimaradakaliibi! Bíǹ di néeń ki pèentí abɔkutifɔkɔ ki yìiǹ bi jáaḿ-bi ipaan in pu binib kpáfée, 39ki kàal̀ nyɔkɔpu jaliŋ akpafidiin ni nì diinabin. 40Bíǹ di fìkì bikpiipoobi wanti ki gbèentí ki mèé ŋwimmeem ki yúntí fɔ́rrr bí ká-bi, bíǹ gbanti di dāa kɔ́ò ditafadaaldi din gítī lákatèe ni!” 41Yeesu cūtìi kāl̀ ki bíitiǹ laakin bi tòɔ́ saraa nimiliŋee, ki kpèé kunipaau nín tòɔ́ animil puee. Bigaajab tikpil nìn tòɔ́ animikpaan, 42ní ukpiipusoodaan ubɔ mun cáań igboo ili ki tɔ́. 43Niinee ní Yeesu yíiń u-boonnooliibi ki bí-bi yii: “Ibaamɔn ní m tùkù-ni, ukpiipusoodaanee tɔ́ ki jítiǹ bin kɔkɔ tɔ́ saraa dooyee. 44Bin béeyee cáań bi-nimiliŋ ŋin baa làá dūu ŋá nì tibee ki tɔ́, ama unimpu nee, nì u-sool poonee, tin kɔkɔ u bàà cáá kí jēe ní u kúntì ki tɔ́.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\