MAARKI 13

1Ŋyunti ŋun Yeesu nyēeń Kunimbɔtidiinee, ní u-boonnooliibi kansikin ubɔ bí-u yii: “Ukpil, kpèè bi nín dū ataŋkpakpaan ŋin ki máń adikpaan an ŋān̄ miŋyee!” 2Ní Yeesu kíí-u yii: “Kee a ká adikpaan neeyaa? Dalbee, ditaŋkpal diba kaa dāa gítī tɔ́kɔ́ di-juti pu. An kɔkɔ dàá dāá wīī ní.” 3Yeesu bàn̄ ki kāl̀ Ɔliifi sufii jool pu, u-nimiin túliń Kunimbɔtidiiyee watil, ní Piyeer, nì Jaaki, nì Jaan nì Andree bālfì-u tibɔti nee bi-ŋmaniŋma yii: 4“Tùkù-ti ŋyunti ŋun ni tin kɔkɔ a bàà lēe dàá dāá bàńee, nì kudaaŋŋu kun ti dàá dū kí béé yii ŋyunti bāańee.” 5Niinee, Yeesu kíĺ ki bíī sòoǹ nì bi yii: “Ní nīn nyíǹ ni-ba ubɔ ń taa ŋmàtiǹ-ni, 6kun puee binib tikpil dàá dāá dū man yindi kí kpántí bi-yaŋ ní kí lì yii bíǹ di sá Kriisitoo ní kí ŋmàtiǹ binib tikpil. 7Ni dàá dāá gbìl̄ bi sòoǹ tijáti tin pìlīǹ-nee nì tin dátiǹ-nee bɔti. Ama ni-pɔbiliŋ ń taa bīil̀. An máaǹ tíǹ kɔkɔ ń bàń kí wàatī, ama duulnya kúntitam kaa dá láá yá. 8Ditimbundi diba dāa yíkí kí jáǹ diba, ní dibeel diba mun ń jáǹ diba. Kitiŋ dàá dāá cìŋkì ajan kupaau pu, ŋkùm dàá dāá nyā. Tíǹ kɔkɔee dāa sá kii imatiŋween nín kífí puee ní. 9“Ní nīn nyíǹ ni-ba! Man puee bi dàá dāá cùnnì-ni ibɔsoon, kí gbá-ni anaalab akpafidiin ni, kí cáá-ni gɔminab nì bibɔtiibi nimiin, mimmee ni dàá ká mpaan kí sòoǹ nì bi man pu. 10Ama an máaǹ yii inibool kɔkɔ ń gbìl̄ m-bɔmɔntiiti kí wàatī ní duulnya ń nín kúntí. 11Ŋyunti ŋun bi yaa láā cúú-ni ki cáǹ ibɔsoonee, ní taa nín̄ yáliŋkí tin ni dàá tin sòoǹee pu. Ni yaa láā bàn̄ee, ní sòoǹ tin Unimbɔti yaa tīī-ni niinee. Di sá yii, an kaa sá nimbi di dàá sòoǹ, an sá Unimbɔti Fām di dàà tīī-ni tin ni dàá sòoǹee. 12Unil dàá dāá cúú u-nabiki ní kí tīī bí kpò, ní ubaati ń dū u-biki kí tīī bí kpò, ní kibiki ń jáǹ ki-baa nì ki-na ní kí yàntī bí kpò-bi. 13Báà ŋma dāa ná-ni kun puee ni nɔ́ɔ́-mi. Ama un yaa pɔ́ɔǹ u-ba ki tin kátì-kuee di dàá dāá ŋmátí.” 14“Ni dàá ká kuwaŋkpitiu kun cāabìń ntimbiilee kɔ́ ki kíǹ ki bí laakin kuaa bàà máaǹ kí kɔ́ee (un kàaǹ tibɔti nee máaǹ kí ŋá ŋka.) Ŋyunti gbantee, bin yaa láā bí Juudee tiŋkinee ń sāǹ kí dàb̄ ajoon. 15Un yaa láā bí dicindee^fd^ ń taa lì yii u dàá kpákatí kí kɔ́ kudiin kí yòon̄ tiba, 16ní un yaa láā bí kusaaunee ń taa lì yii u là kí fàtī mmɔŋki kí yòon̄ u-bɔkutil. 17Ama falaa dɔ̄ ki cí bipɔdambi nì bimatib yaadal wiini! 18Mèèmaan Unimbɔti an bɔti ń taa bàń kuseeun. 19Doooo, Unimbɔti nín náań kitiŋ ki dāa sāā díǹ nee, an falaau juti kaa láá jéetì nnibiyaamu pu, míǹ ní falaa gbanti juti mun kaa ti bí kí dāan̄. 20Ti-Dindaan yaa kaa bàà bātì falaayee wiini pu báà unibaanti kaa bàà ŋmátí. Ama bin u lútì bí nīn sá u-yabee pu ní u bātì an wiini. 21“Ŋyunti gbantee, ubɔ yaa tùkū-ni yii, Kriisitoo bí doo, àá u bíń lapu, ní taa fɔ̃ɔ̃ kí kíí. 22Di sá yii bin dàá mɔ̄ntì yii bíǹ di sá Kriisitooyee nì bin dàá mɔ̄ntì yii bi sá Unimbɔti bɔnaatiliibee dàá dāá nyā ki ŋáań tikpaŋkpantiil nì maamaaci tuuŋŋi, kí bàà dūú ŋmàtiǹ bin Unimbɔti lútèe gba. 23Míǹ puee, ní nīn nyíǹ ni-ba. M tùkū-ni tikɔkɔ ní nīn nyí ki yɔ́oǹ ní an nín bàń.” 24“Falaayee yaa jítì boonee, ŋwìiń dāa kpántí dibɔmbɔndi, uŋmal mun kaa dāa gítī pīiǹ. 25Iŋmalbijaa dāa kìtīń kutaa pu ki lítiń, ní ipɔn in bí kutaa puee ń cìŋkì. 26Ŋyunti gbantee ní bi dàá ká man Kinibiki dòoń atagban ni ki cáá mpɔn tikpil nì tinyool. 27Ní ḿ dāá tɔ̄ń Unimbɔti tūuni ń cù duulnya kɔkɔn, kí tin sāā kutagbɔŋu nì kitiŋkuntinyɔkɔ, kí kɔ́oǹní bin bin Unimbɔti lútèe.” 28“Ní pīlfìmaan fiigi subu nín dàkà-ti tibɔti tiŋyee. Di sá yii ni yaa ká fiigi subu tɔ́ apan ki bíī túkù tifaapɔnee, ni béetí yii kuseeu tɔ́obiń dee. 29Míǹ mbaantiim, ni yaa ká tin kɔkɔ m máafì-ni nee bíī jītée, béémaan yii m-dāantam tɔ́obiń dee. 30Ibaamɔn ní m tùkù-ni, waanee nib kaa làá kpú kí kúntí ní an bɔti kɔkɔ ń bàń. 31Kutagbɔŋu nì kitiŋ dāa bí kí kúntí, ama man bɔti kaa bí kí kúntí jaanjaan. 32Ubɔ kaa nyí ŋwiin nì kukuluu kun ni an bɔtee dàá bàńee. Unimbɔti tūuni in bí yilpuee kaa nyí, man u-Jipɔɔn gba kaa nyí, asee ti-Baa Unimbɔti baba di nyí. 33Ní nīn nyíǹ ni-ba kí taa gèeǹ. Di sá yii naa nyí an yuntiŋu. 34An dāa bí kii unil ubɔ nín cá nsan pu ki yāntì u-tɔntɔnliibi u-cindee ní. U yākatì báà ŋma nì u-tundi, ní ki kpáafì un cí kipunyɔkɔee ń taa nín̄ gèeǹ, ní ki búntì. 35Taa gèem̀maan! Di sá yii naa nyí ŋyunti ŋun kudiidaan dàá bàńee, an yaa sá kujooueeee, kunyataasiiueeee, ŋkoosiimeeee, kutaafaaueeee, naa nyí. 36Ní taa yàntī ú bàń kí túuǹ-ni ni dɔ̄ ki gèeǹ. 37Tin m lì nee m lì ki tùkù báà ŋma ní: taa gèem̀maan!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\