MAARKI 14

1An nìn kíǹ iwiin ili, bí jī apibil jiŋaaliu un Juuda yab jīǹ ki téetí Unimbɔti nín nìn fīī Israyeel yab ki nyántì Eejipiti puee nì jiŋaal un ni bi nìn ŋmɔ́ò kpɔnɔb bin baa ŋá ŋkpɔnɔnyɔkɔee, ní bisaraaŋakpilib nì bimaradakaliibi nìn nyàab̀ nì nciin poon kisambiki kin bi dàá dī kí cúú Yeesu kí kpò-uee. 2Ní bi lī yii: “Án taa nín̄ sá jiŋaal poon, fìkìlfikil ń taa kɔ́ samaa kansikin.” 3Yeesu nìn bí Beetanii, Siimɔn un nìn sá unyaŋgbantee dumpu. Ŋyunti ŋun u kā ki jīǹ tijinee, unimpu ubɔ kɔ́oń ki ŋúbiń talaalumɔnti un bi yíì náaree, u nìn pɔ̄ɔ̄ kudaau tikpil ki kā ditaŋkpal kpalbanyaanun. Ní unimpuee fáá ki wīī kpalbee nyɔkɔ ki kpáatì talaaluee ki sītì Yeesu yil pu. 4Ní biba fɔ̃ɔ̃ diŋuul ki bí yii: “Ba pu ní bi fá talaalumɔnti nee míǹ? 5Bi bàà ŋūǹ kí nyāfì-u animikpaan kí dūú yàkatī biwɔfib.” Ní bi yíkìi bíī wòoǹ unimpuee. 6Ní Yeesu bíī lìǹ-bi yii: “Yàntīmaan-u! Ba pu ní ni páb́-u míǹ? Unimpu nee ŋá ditummɔntiil ní ki tīī-mi. 7Ni nì biwɔfib di dàá nīn péēbí baabadal, ni ŋūǹ kí nīn ŋáań-bi tiŋan ŋyunti ŋun ni yaa lèe. An yaa kíǹ man, maa làá nīn bí ni-cee baabadal. 8Min u ŋúńee ní u ŋée: u péé ki dɔ́miń ki yāaǹ-mi talaalu kí bɔ́ntí m-wunti kí cīití ŋu-síbitam dal dee. 9Ibaamɔn ní m tùkù-ni, duulnya kɔkɔwoooo laakin kamaa ní bi yaa láā sòon̄ m-bɔmɔntiitee, bi dāa téetí unimpu nee pu ki máafí min u ŋée.” 10Ŋyunti gbantee ní akpambal saalaa nì alee kansikin un bi yíì Juudasi Iskaariyɔtee cūtì ki ká bisaraaŋakpilibee kí sòoǹ nì bi min ní u dàá ŋá kí dū Yeesu kí ŋúbiǹ-bee. 11Bi nín gbìl̄ mimmee, an mɔ́ɔkiǹ-bi, ní bi pɔ̃oǹ-u yii bi dàá tīī-u animil. Juudasi nìn kíĺ ki bíī nyàab̀ ŋyunti ŋun di kítì ú dū Yeesu kí ŋúbiǹ-bee. 12Jiŋaal un bi ŋmɔ́ò kpɔnɔb bin kaa cáá ŋkpɔnɔnyɔkɔee wimpeekaaŋu dal ŋun bi làntī apibil ki téetí Unimbɔti nín nìn fīī Israyeel yab ki nyántì Eejipitee, ní Yeesu boonnooliibi bí-u yii: “La ní a là tí cù kí bɔ́ntí-si apibil jiŋaaliu?” 13Ní u tú u-boonnooliibi bili, ní ki tùkū-bi yii: “Nín̄ cámaan kitiŋin, ni dàá tū uninja ubɔ tú dinyimbool. Ní nīn táá-u. 14Laakin u yaa tin kɔ́ee, ni mun ń kɔ́ niin kí bàlfì kudiidaan yii: 'Ukpil bàlfī-si yii, m-diiku kun poon man nì m-boonnooliibi dàá jī apibil jiŋaaliu jikaatee bí la?' 15Niinee, u dàá dàkà-ni diditɔntɔkɔl yilpu, kudii kun poon wāā, bi bɔ́ntì tikɔkɔ sée. Niin ní ni dàá bɔ́ntí-ti tijikaal.” 16U-boonnooliibi búntì ki bàn̄ kitiŋinee, ki ká an jítì kii u nín bàà tùkū-bi pu ki síiǹee deedee, ní bi bɔ́ntì apibil jiŋaaliu jikaati. 17Kujoou jɔ́otèe, Yeesu nì u-kpambaliŋ saalaa nì alee bāań niin. 18Ŋyunti ŋun bi kāl̀ ki bíī jīǹ tijikaalee, ní Yeesu bí yii: “Ibaamɔn ní m tùkù-ni, man nì nimbi bin pēēki jīǹee kansikin ubɔ dàá dū-mi kí ŋúbiǹ m-nannanliibi.” 19Niinee, kunimbaau kɔ́-bi, ní bi kíĺ ki bíī bàlfī-u ubɔ ubɔ yii: “Kee an kaa sá mamaa?” “Kee an kaa sá mamaa?” 20Ní Yeesu kíí-bi yii: “An sá nimbi saalaa nì bili nee kansikin ubɔ man nì un sèetī disambibaantiilinee. 21Man Kinibiki cá kí kpú ní nee, kii an nín ŋmàn̄ ki síiǹ m-pu miŋyee. Ama mbusu dɔ̄ ki cí un dàá dū-mi kí ŋúbiǹ m-nannanliibee. Bi yaa kaa bàà màl̄ udaan, an bàà sɔ́.” 22Ŋyunti ŋun bi bíī jīǹee, ní Yeesu yɔ̃oǹ kpɔnɔ ki pàkā Unimbɔti, ki cúū gífì gífì, ki yākatì bi-kɔkɔ, ní ki bí yii: “Fɔ̃ɔ̃maan! Doo di sá m-wunti.” 23Ní ki yɔ̃oǹ ndaam, ki jáam̀ Unimbɔti ki dɔ́òyee, ní ki dūu tīī-bi, ní bi-kɔkɔ nyùn̄. 24Ní u tùkū-bi yii: “M-fatikuu dee, fatiku un cāabìń mpèé binib nì Unimbɔti kansikinee dee. Fatikuee di nyáń kí fīī binib kupaau. 25Ibaamɔn ní m tùkù-ni, maa ti bí kí nyò ndamam nee kí nīn cí daliŋkin m dàá gítī nyò-mì mpɔm Unimbɔti beelinee.” 26Ŋyunti ŋun bi gāā jiŋaal lani ki dɔ́òyee, ní bi nyáń ki búntì Ɔliifi sufii jool pu. 27Yeesu bí-bi yii: “Ni-kɔkɔ dàá fá-mi, kii an nín ŋmàn̄ Unimbɔti takaldaun puee yii: 'M dàá dāá fáá kí kpò upikpaal, ní ipii ń yàl̄.' ” 28Yeesu gítī lī yii: “Ama m yaa láā fīkitèe, m dàá lìntī kí cīití-ni Gaaliilee.” 29Ní Piyeer lī-u yii: “Bi-kɔkɔ yaa féeń-saaa, man kaa bí kí fá-si.” 30Ní Yeesu bí-u yii: “Ibaamɔn ní m tùkù-si, díǹ nyeeku gba, kí wàatī ukooja ń bāakì milee, a dàá néé diba dibee mita yii saa nyí-mi!” 31Niinee ní Piyeer kpákaǹ-u ki bí yii: “Báà an yaa sá man nì sii ń kpú gba, m kpá kí néé!” Ní u-boonnooliibi bin kíǹee mun lī míǹ mbaantiim. 32Yeesu nì u-boonnooliibi búntì laakin bi yíì Geetiseemanee, ní Yeesu tùkū-bi yii: “Kàl̄maan doo, man dàá cù kí mèè.” 33U nìn kpáaǹ Piyeer, nì Jaaki nì Jaan. Tifaandi nì diniminaamandi kíĺ ki bíī bàń-uee, ní u tùkū-bi yii: 34“Kunimbaau kɔ́-mi tikpil ki cáǹ-mi ŋkúmin. Kàl̄maan doo kí nīn cí kí taa gèeǹ!” 35U lī mimmee, ní ki sútì nyɔkɔpu fiii ní ki tin dɔ̃oǹ dicincibil, ní ki mēēyii an yaa bàà kítì, Unimbɔti ń kàkatī falaa yuntiŋu nee kí wàatī-u. 36U lī yii: “M-Baa, tiba kaa péēpɔ̄ɔ̄ a-cee! Kàkatī falaanyɔkaa nee kí wàatī-mi! Ama nì míǹ kɔkɔee, m nyàab̀ a-làtam ní, kaa sá mama m-ba nín là puee.” 37Yeesu fātìi gítìń u-kpambaliŋ atee cee ki ká bi dɔ̄ ki gèeǹ, ní u fīntì-bi, ní kí bí Piyeer yii: “Siimɔn, a gèeǹ níiin? Aa kpáàā ŋúń ki kāl̀ ki cíitì kukubaantiiu ń jītí kí taa gèeǹaaan? 38Fìntīmaan kí nīn mèé, an nín dàá ŋá pu ni yaa kɔ́ icɔŋkinee ní taa lítée. Unil bàà cáá nlandɔkɔmɔnti ama ní ki bí iwɔfin.” 39Yeesu fātìi sútì nyɔkɔpu ki mēēki sòon̄ tibɔbaantiil, 40ní ki fātìi gítī gítìń ní ki ká bi dɔ̄ ki gèeǹ, kun puee ŋgeem nìn cáá-bi tikpil. Bi fīntèe, baa nyí bi nín dàá kíí-u puee. 41U búntì ki gítī tí gítìń ntataatiim, ní ki lī-bi yii: “Ni dáá gbíntìi dɔ̄ ki gèeǹ ki ŋùŋfāa! Too, an dɔ́ò. Kɔŋkɔnnee an ŋmāntì bí dū man Kinibiki kí ŋúbiǹ binikpitib dee. 42Un dàá dū-mi kí nyāfèe di bàan̄ nee. Yīkìmaan tí cù.” 43Yeesu kaa láá sòon̄ ki ŋmíl̀, kpalaayee ní u-kpambaliŋ saalaa nì alee kansikin un bi yíì Juudasee cílìń, u nì kunipaau kubɔ, kúǹ ŋúbiń njimu nì atambɔn. Bisaraaŋakpilib nì bimaradakaliibi nì bikpilib di nìn túnní-bi. 44Juudasi un dàá nìn dū Yeesu kí ŋúbiǹ-bee nìn tīī-bi kudaaŋŋu yii: “Un m yaa kpàl̄ ki jáam̀ee, un ni nyàab̀ee dee, ní cúúmaan-u tiŋan kí nīn cáá-u ki cá!” 45Juudasi bāań kpalaayee ki sútì ki pìl̄ Yeesu, ní ki bí yii: “Ukpil,” ní ki kpàl̄-u. 46Niinee bin táań Juudasee cìb̄ ki cúú Yeesu. 47Bin nìn bí Yeesu ceeyee kansikin ubɔ fɔ́fì u-jiki ní ki gāā ki wúkutì usaraaŋakpil tɔntɔnliu tafal. 48Ní Yeesu bí-bi yii: “M sá unikpiti naaan? Ba pu ní ni ŋúbiń njimu nì atambɔn kí dāá cúú-mi? 49Baabadal m bí Kunimbɔtidiin ni-kansikin ki dàkà binib, ba pu ní naa cúú-mi niin? Ama kɔŋkɔnnee, Unimbɔti takaldau nín sòon̄ ki síiǹ m-pu miŋyee ń ŋá!” 50Niinee, u-boonnooliibi kɔkɔ sáǹ ki wāatì-u. 51Unaacimpɔɔn ubɔ nìn táá Yeesu ki pēēsata. Bi cìb̄ kí cúú-uee, 52ní u yāntì sata bi-ŋaan ki sáǹ dicancaŋgbeel. 53Bi cáá Yeesu ki búntì usaraaŋakpil dumpu, ní bisaraaŋakpilib nì biyidambi nì bimaradakaliibi kɔkɔ kɔ́oǹní ki kpáfì niin. 54Piyeer nìn táá Yeesu aboon aboon ki tin bàn̄ usaraaŋakpil cindi ní ki kāl̀ soojab kansikin ki wùl̀ ŋŋmi. 55Bisaraaŋakpilib nì bibɔsoonliibi kɔkɔ nyàab̄ bin dàá lēēseera Yeesu pu bí ŋmā kí kpò-uee, ní kaa ká. 56Di sá yii binib tikpil mɔ́ntí u-nyɔkɔpu, ní bi-nyɔmmu kaa pēē. 57Biba yíkìi mɔ́ntì Yeesu pu yii: 58“Ti gbìl̄ u lī yii: 'M dàá gbá kí wīī Kunimbɔtidii kun binib máń nee, kí dū iwiin ita kí mā kupɔŋu kun binib kaa dū bi-ŋalii ki máńee.' ” 59Nì míǹ kɔkɔee, bin lēekì an seerau gbantee nyɔmmu kaa pēē. 60Niinee, usaraaŋakpil yíkìi síl̀ bi-kɔkɔ nimiin ki bālfì Yeesu yii: “Binib nee nín bí ki sòoǹ a-pu miŋyee ba ŋá ní saa kíikí ní?” 61Ní u ŋmí, kaa gātì tiba. Ní usaraaŋakpil gítī bālfì-u mpɔm yii: “Sii di sá Unimbɔti tinyooldaan Jipɔɔn un u túnní ú nīn sá ubɔteeee?” 62Ní Yeesu kíí-u yii: “M lafun sá-u. Ni dàá dāá ká man Kinibiki kā Unimbɔti ipɔn kɔkɔ daan ŋaŋgiil pú, ní ki dàá ká m nyánní yilpu atagban ni ki dòoń.” 63Usaraaŋakpil gbìl̄ mimmee, ní ki dáaĺ ki cátì u-bɔkutil kii bi-koobiliŋ nín sá puee kí dàkà yii an kaa mɔ́ɔkiǹ-u, ní ki bí yii: “Ti gítī nyàab̀ seeradambi kí ŋá ba? 64Nimbi ni-ba gbìl̄ u nín ŋèeǹ nì Unimbɔtee, ni dàkafī yii ba?” Ní bi-kɔkɔ bí yii u-bɔti kaa ŋān̄, u máaǹ ŋkúm. 65Ní biba kíĺ ki tíiĺ timɔtan ki sìtī Yeesu pu. Bi dū ŋŋaabu ki bīiǹ u-nimiin ki fátí-u, ní ki bàlfī-u yii: “Sii un wāĺee, tùkù-ti un di fáá-see!” Ní plisib mun fɔ̃ɔ̃-u ki bíī fátí-u itampa. 66Ŋyunti ŋun Piyeer nìn dáá bí taapu cindinee, bisapɔmbi bin bí usaraaŋakpil cee ki tūǹ ditundee ubɔ dɔ́miń 67ki ká Piyeer bíī wùl̀ ŋŋmi. Ní u kpēē u-nimiin, ní ki bí yii: “Si mun nì Yeesu Naasaareeti yɔuee di nìn tāatí!” 68Ní Piyeer néè ki bí yii: “Maa nyí tin a sòoǹee, kaa gbìl̀ ti-taapu.” Niinee, Piyeer nyáń ki nín kɔ́ò kunaakooun ní ukɔl súń. 69Ní usapɔɔnee gítī tí ká-u niin, ní ki bíī tùkù bin bí niinee yii: “Binibee kansikin ubɔ sèé!” 70Ní u gítī néè. An kútì fiiiyee, bin nìn bí niinee bí Piyeer yii: “Tiŋman, si mun ŋmàl̄ binibee ni. Ti wāĺ yii a sá Gaaliilee watil niliu ní.” 71Niinee, Piyeer kíĺ ki bíī pùtī ki tíntí yii: “Maa nyí uninja un bɔti ni sòoǹee!” 72Kpalaayee, ukooja báakì nliliitiim, ní Piyeer téetì dinyɔɔbundi din Yeesu bàà lī-uee, yii: “Kí wàatī ukooja ń bāakì milee, a dàá néé diba dibee mita yii saa nyí-mi.” Niinee ní u kíĺ ki bíī sūǹ ki yáliŋkí.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\