MAARKI 15

1Kutaa wúntèe, bisaraaŋakpilib péé ki kpáfì, bi nì bikpilib nì bimaradakaliibi, bíǹ bibɔsoonliibee kɔkɔ, kí sòoǹ Yeesu bɔti, ní ki bɔ́ob́-u ŋŋmii ki cáā ŋúbiǹ gɔmina Piilati. 2Ní Piilati bālfì-u yii: “Sii di sá Juuda yab bɔtiuaaa?” Ní Yeesu kíí-u yii: “A nín lī puee, míǹ dee.” 3Bisaraaŋakpilibee dɔ́miń ki sòon̄ tibɔti tikpil ki túǹ u-pu. 4Míǹ puee, ní Piilati fātìi gítī bālfì-u yii: “A ŋmí níiin? Aa gbìl̀ tin kɔkɔ bi sòoǹ ki tūntí a-pueeee?” 5Yeesu kaa ti péēgātì tiba, ní Piilati bākatì sèeee. 6Jiŋaal un Juuda yab jīǹ ki téetí Unimbɔti nín nìn nyántì bi-naanjab Eejipitee sá kamaayee, gɔmina Piilati nìn gīintí usarkadaan ubɔ, un samaa yaa mēē-uee ní kí líí. 7Kijapaai kiba nìn bí, bi yíì-kì Baaraabasi. Bi nìn cúú u nì u-jutiibi biba ki tɔ́ sarkan, kun puee bi nìn kūū unil daliŋkin kunipaau kubɔ nìn yíì yii baa là kí pīlfiǹ gɔminee. 8Ní kunipaau jɔ́m̀ ki bàlfī Piilati ń gíiǹ un bi lèe kí líí, kii u nín kpàāa ŋáań-bi puee. 9Ní u bālfì-bi yii: “Ni là ḿ gíiǹ Juuda yab bɔtiu kí líí-naaan?” 10Di sá yii u nìn béè yii kináŋ kin kin bisaraaŋakpilib nìn cáá Yeesu puee di yāntì bi cáań-u ki ŋúbiǹ-u. 11Niinee, bisaraaŋakpilibee téé kunipaau ń lì yii bi là gɔmina ń gíiǹ Baaraabasi ní kí líí. 12Ní Piilati fātìi bālfì-bi yii: “Kin, m dàá ŋá un ní ni yíì Juuda yab bɔtiuee mana?” 13Ní bi fātìi kíí-u ki téeń mpɔn yii: “Bí kpáá-u ndɔpuntikaa pu!” 14Ní gɔmina Piilati fātìi bālfì-bi yii: “Tikpitil tin u ŋée di sá tilati?” Niinee ní bi mɔ̄tìi kúuǹ mpɔn yii: “Bí kpáá-u ndɔpuntikaa pu!” 15Piilati là kí sòŋkì bi-pɔbiliŋee, ní ki gíiǹ Baaraabasi ki líì-bi, ní ki yāntì bi gbáń Yeesu anaalab, ní ki dū-u ki tīī-bi bí cáá-u kí kpáá ndɔpuntikaa pu. 16Niinee, soojab cáá Yeesu ki kɔ́ǹ gɔmina cindi poon ní ki yíiń disoojakitil din kíǹee kɔkɔ. 17Ní bi dū dibɔkutimandi cínciŋ ki pēeǹ Yeesu, ní ki dū ikuŋkum ki lùn̄ kibeefuulii ki cíkiǹ-u, 18Ní ki kíĺ ki jáaḿ-u yii: “Ti jáaḿ-si Juuda yab bɔtiu!” 19Bi cáá ŋkpɔndɔ ki fátí u-yil ki tíiĺ timɔtan ki sìtī u-pu, ní ki dòoń ki gbàantí u-nimiin. 20Bi bēel̀-u míǹ ki dɔ́òyee, ní ki cúú dibɔkutimandee ki pēetì-u ní ki gíiǹ úǹ u-ba wampeeŋkaati ki pēeǹ-u, ki nyántì-u kí cáá tin kpáá ndɔpuntikaa pu. 21Bi cée, ki ká usanjitil ubɔ nyánní kusaau, bi yíì-u Siimɔn, u sá Siireeni tiŋki, Aleeksandi nì Rufusi baa dee. Ní bi páb́-u yii ú fɔ̃ɔ̃ Yeesu dɔpuntikaaŋu kí bùkun̄, 22ní ki cáá Yeesu ki cūnnì laakin bi yíì Gɔlgɔtee (an taapu sá yii Kuyikpabiku laŋki). 23Bi tīī-u ndamam min ni nnyɔkɔ ŋun bi yíì miiree ŋmàl̄ee ú nyò, ama u yíì, kaa nyùn̄. 24Ní bi dū-u ki kpáá ndɔpuntikaa pu, ní ki yākatì u-wampeeŋkaati, ki tɔ́ kasi kí kpèè báà ŋma nín dàá jī kuŋyee. 25An nìn sá ntaafaawìiń tikúti tiwa ní bi kpáá-u ndɔpuntikaa pu ki dūu cɔ́oǹ. 26Bi nìn ŋmàn̄ tiŋmaŋmabti ki nákaǹ u-yil pu kí dàkà kun pu ní bi kūū-uee, yii: “Juuda yab bɔtiu sèé.” 27Bi nìn kpáá digaŋgandambi bili mun idɔpuntikaa pu ki dūu cɔ́oǹ ki ŋàl̄-u, ubɔ u-ŋaŋgiil pú, un kíǹee u-ŋaŋgan pú. [ 28An ŋá kii an nín nìn ŋmàn̄ puee dee yii: “Bi dū-u ki ŋàl̄ binikpitib.”] 29Bisanjitiliibi nìn bèel̄-u ní ki gàatī ayil ki lì yii: “Iiin, sii un lī yii a dàá gbá Kunimbɔtidii kí wīī kí fàtīí mā-ku iwiin ita dalee, 30fīī a-ba kí kpákatiń ndɔpuntikaa pu!” 31Bisaraaŋakpilib nì bimaradakaliibi mun nìn bí ki bèel̄-u bi-kansikin, yii: “U fīī bin kíǹee ní kaa ŋūǹ kí fīī u-ba! 32Israyeel yab bɔtiu Kriisitoo ń kpákatiń kɔŋkɔnnee, tí kpèè kí nín fɔ̃ɔ̃-u kí kíí!” Bin bi nìn kpáá idɔpuntikaa pu ki cɔ́oǹ ki ŋàl̄-uee mun nìn bí ki sìí-u. 33Kuwiŋkuluu gbáńee dibɔmbɔndi jéetì kitiŋ kɔkɔ pu ki tin sāā tikúti tita. 34Tikúti titee, Yeesu fáá mbiil mpɔn, yii: “Eelooi, Eelooi, lama sabakitanii?” (An taapu sá yii “M-Nimbɔtiu, m-Nimbɔtiu, ba ŋá ní a dū-mi ki fá?”) 35Bin bí niinee biba nín gbìl̄ u fáá mbiil mimmee, ní bi bí yii: “Pīlfìmaan! U yíì Eelii dee!” 36Ní bi-kansikin ubɔ sáǹ ki yɔ̃oǹ kuca ki múĺ ndaam min gàm̀ee ni, ní ki dūu túuń ŋkpɔndɔ pu ki tīī Yeesu ń nyò, ní ki lī yii: “Tí yàntīmaan kí kpèè Eelii yaa làá dāan̄ kí kpákatiń-u!” 37Yeesu gítī fáá mbiil mpɔnee, ní ki kpíì. 38Ní sata un nìn pītì Kunimbɔtidii poon ki gāntì laakin bi yíì circir páaa laŋkee nì laan kíǹee cúū cátì abuku ali ki kíliń yilpu ki dāa kátì taapu. 39Room yab soojakpiliu un nìn sí ki bíitìń Yeesuee wál̀ u nín sīntì puee, ní ki lī yii: “Tiŋman kijapaai nee lafun sá Unimbɔti Jipɔɔn ní.” 40Binimpoobi biba mun nìn sí kudandaŋu ki kpèé. Maarii un nyánní Magdala tiŋkinee, nì Saloomee nì Maarii un sá Jaakiwaai nì Joosee nee, mun nìn bí bi-kansikin. 41Bíǹ di nìn táá Yeesu ki tútuǹ-u ŋyunti ŋun u nìn bí Gaaliileeyee. Biba mun tikpil nìn céeǹní-u ki jɔ́m̀ Jeerusaleem. 42- 43Bibɔsoonliibi kansikin ukpil ubɔ nìn bí, binib nìn tɔ́-u tiŋan pu, bi yíì-u Jooseefi u sá Arimatee tiŋkin, ú mun nìn bɔ́ntì u-ba ki cí Unimbɔti beel. Ŋwìiń nín tɔ́ob́ kí jēetí ŋwiŋŋuŋfikaa ń kíĺee, ní u ká dipɔbil ki cūtì Gɔmina Piilati cee ki mēē-u nsan kí yòon̄ Yeesu wunti. 44gɔmina Piilati nín gbìl̄ yii Yeesu pūtì kpáàā kpíìyee, ní u bākatì, ní ki yíiń usoojakpil ki bālfì-u yii Yeesu nín kpíìyee an yúntàaa. 45Usoojakpilee nín tùkū-u yii Yeesu lafun kpíì an yúntèe, ní Piilati pú Jooseefi kinyɔkɔ yii ú cùú yòon̄ Yeesu wunti. 46Ní Jooseefi cūtì ki dá ŋŋaapiin ki dɔ́miń ki kpáatì Yeesu wunti, ki dūu tākaǹ ŋŋaapiinee ni, ní ki cáá-u ki bíl̀ dikaakul din bi nìn lùkū ditaŋkpalinee. U dū-u ki ŋá dikaakulee ni ki dɔ́òyee, ní ki bíntì ditaŋkpakpaandi diba ki dūu pīiǹ dikaakul nyɔkɔ. 47Maarii Magdala yɔu nì Maarii Joosee na mun nìn sí ki kpèé laakin bi dū-u ki bíl̀ee.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\