MAARKI 3

1Yeesu nìn fātìi kɔ́ kukpafidiin. Uŋaŋfakafu ubɔ nìn bí niin. 2Ní binib bíī cɔ́ŋkí Yeesu kí kpèè u yaa làá cáaǹ-u ŋwiŋŋuŋfikaa dal, bí ŋmā kí yíiń-u ibɔsoon. 3Ní Yeesu bí uŋaŋfakafuee yii: “Yīkì kí sīĺ ti-kansikin báà ŋma nimiin.” 4Ní u bālfì-bi yii: “Ti-marau pú nsan tí ŋá tiŋan ŋwiŋŋuŋfikaa dalaaa tí ŋá tikpitil ní? An pú nsan yii tí fīī unil naaan tí kpò-u ní?” Ní bi ŋmí. 5U nìn kpēē-bi dinimil ki māntì, ki fɔ̃ɔ̃ bi-pu diŋuul, ama ní bi-pɔɔgbifiŋŋu mun nìn kɔ́ǹ-u kunimbaau. Ní u bí uŋaŋfakafuee yii: “Tàntī a-ŋal!” Ní u tāntì-ŋu, ní u-ŋal ŋáŋkì. 6Niin niinee ní Fariisab nyáń ki nyàab̄ ubɔti Eeroodi naacimbi bí kpāfì kí nyàab̀ nsan ŋun bi dàá dī kí kpò Yeesuee. 7Niinee ní Yeesu nì u-boonnooliibi nyáń kukpafidiin ki cūtì dimɔɔl caŋin. Kunipaau nìn táá-u ki nyánní Gaaliilee nì Juudee, 8nì Jeerusaleem nì Idumee, nì Jɔɔdan gbandi lapu pu, nì Tiir nì Siidɔn tiŋgbammun. Kunipaauee kɔkɔ nìn gbìl̄ tin kɔkɔ u ŋáańee ní ki dɔ́miń u-cee. 9Dinikitil nín nìn múkú u-pu miŋyee ní u bí u-boonnooliibi yii bí gàntī-u kiŋaliŋwaai kiba nnyim pu ú ŋmā kí tɔ́kɔń. 10Di sá yii u nìn cáaǹ binib tikpil, an yāntì bibunliibi kɔkɔ kpákà kí gbēē-u. 11Biwaatiibi yaa nìn ká-uee, arasiniibi cáá-bi ki gbàantí u-nimiin, ní bi kūuntí ki lì yii: “Sii di sá Unimbɔti Jipɔɔn!” 12U nìn kpàtī bi-pu ki lì-bi yii bí taa yàntī bí béé-u. 13Boonee Yeesu jɔ́m̀ kigbantaŋ pu ní ki yíiń bin u lèe ní bi dɔ́miń u-cee. 14Niinee ní u lútì saalaa nì bili bí nīn sá u-kpambaliŋ u nì bi ń nīn kíǹ ki bí, ú nīn tūǹ-bi bí nīn sòoǹ u-bɔti, 15kí nīn cáá mpɔn ki jì arasiniibi. 16Binib saalaa nì bili bin u lútèe yiŋŋi sèé: Siimɔn (un u nìn páaǹ diyindi yii Piyeeree), 17nì Seebeedee jipɔmbi Jaaki nì Jaan (bin u pú diyindi yii Bɔwaneegeesee an taapu sá yii: “Binib bin náań nì ataadunee”). 18Bin kíǹee di sá Andree, Fiiliipi, Baateeleemii nì Maatiu, Toomasi, nì Jaaki Alfee jipɔɔn, nì Tadee, Siimɔn un nìn là kí já nì Room yabee, 19nì Juudasi Iskariyɔti, un nìn dāa dū Yeesu ki tīī u-nannanliibee. 20Yeesu lútì-bi míǹ ki dɔ́òyee, ní bi nín gítí mmɔŋki, ní kunipaau tí kɔ́oǹní ki múkuǹ. An yāntì Yeesu nì u-boonnooliibi kaa ti kpáàā cáá mpaan kí jī tijin. 21Yeesu yab gbìl̄ tin kɔkɔ jītée, ní bi yíkìi kíliń nsan kí dāá cúú-u, kun puee biba nìn lì yii: “U-yil bíil̀ ní.” 22Bimaradakaliibi biba nìn nyánní Jeerusaleem ki lì yii: “Arasiniibi kpiliu Beelseebul di kā u-pu. Úǹ pɔŋŋu ní u cáā jì arasiniibi.” 23Ní Yeesu yíiń-bi u-cee, ki gāā-bi dilaŋkpandi ki lī yii: “Mana ní Sitaan ŋūǹ kí jà Sitaan? 24Dibeel din nib yaa cúú di-ba ki yākatì mili ki jáaǹ tɔbee kaa ŋūǹ kí nīn bí kí cù ndan. 25Míǹ mun ní kudicaŋu kun di yaa cúú ku-ba ki yākatì mili ki jáaǹ tɔbee kaa tí ŋūǹ kí nīn bí ki cá. 26An yaa sá yii Sitaan yíkìi jáaǹ u-ba ki cúú u-ba ki yākatèe, mimmee, waa ŋūǹ kí nīn bí ki cá, u-pɔŋŋu kúntí ní. 27“Bi yaa kaa bɔ́ob́ upɔɔl ŋŋmii ki wāatì ŋma di ŋūǹ kí kɔ́ u-dumpu kí kɔ́oǹ u-wanti? See bí bɔ́ob́-u kí wàatī ní kí nín ŋmā kí kɔ́ kí kɔ́oǹ u-wanti. 28“M sòoǹ nì ni ibaamɔn ní, nnibiyaamu ŋūǹ kí ká bi-kpitii kɔkɔ pɔ̄tam ki kpáaǹ tibɔfan tin bi sòon̄ Unimbɔtee. 29Ama un yaa sòon̄ Unimbɔti Fām tibɔfanee, úǹ kpá kí ká u-kpitii pɔ̄tam jaanjaan, u kɔ́ diyintil din kaa cáá dikuntilee ni!” 30Yeesu nìn lī míǹ kun puee bi nìn lì yii: “U cáá arasinii u-ni!” 31Yeesu nabiyaamu nì u-na bāań ki sí mmɔŋki ki tú bí yíiń-u. 32Binib tikpil nìn kā ki gɔ́ń-u ní bi tùkū-u yii: “A-na nì a-nabiyaamu sí mmɔŋki ki nyàab̀-si.” 33Ní u kíí-bi yii: “Ŋma di sá m-na nì m-nabiyaamu?” 34U kpēēki māntì ki tú bin nìn kā ki gɔ́ń-uee, ní ki lī yii: “Kpèèmaan, m-na nì m-nabiyaamu sèé nee! 35Un kamaa yaa ŋáań Unimbɔti nín là puee, udaan gbanti di sá m-naal, m-niisal nì m-na.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\