MAARKI 4

1Yeesu tí kíĺ ki bíī dàkà Gaaliilee mɔɔl caŋin, ní kunipaau kɔ́oǹní ki kpáfì u-cee. Bi-wíiŋŋu puee, ní u jɔ́m̀ ki kāl̀ buŋalimbun nnyim pu, ní kunipaauee kɔkɔ sí dimɔɔgbandi ki pìlīǹ-u. 2U nìn cáá alaŋkpan tikpil ki sòoǹ nì bi tibɔti ní ki dàkà-bi ki bí-bi yii: 3“Pīlfìmaan! Uwaŋyaanli ubɔ nyáń kí yàaǹ u-wamboolii. 4U bíī yàantée ní iba lítì nsan pu, ní ilunlukuti dɔ́miń ki dūu jíń. 5Iba mun lítì kuteeu pu, laakin kitiŋ kaa nyɔ́òyee ní ki pūtì kpáàā nyáń. 6Ŋwìiń píĺee ní i kpíì kun puee kitiŋ kaa nyɔ́ò inyaan ń kɔ́. 7Iba mun lítì ikuŋkumin ki nyáń, ní ikuŋkum wíiǹ ki múkuǹ i-pu, ní iaa ŋúń kí lòoǹ. 8In kíǹee mun lítì laakin kitiŋ ŋān̄ee, ki nyáń ki wíiǹ ki cáá apoo, ní ki lòon̄ ifin. Iba cáá abil mmuŋku nì saalaa, iba mun imuŋku ita, in kíǹee mun dilaataal.” 9Ní u gítī kútì ki lī yii: “Sii un yaa cáá ditafalee ń gbìl̄!” 10Ŋyunti ŋun u kíǹ u-babee ní bin nìn cēentí-uee nì u-boonnooliibi saalaa nì bilee bālfì-u u-laŋkpaŋŋee taapu. 11Ní u kíí-bi yii: “Unimbɔti yāntì nimbi ń béé u-beel bɔti tin nìn bí dibalinee taapu. An yaa kíǹ bifantantiibee, an kɔ sá bíǹ cee alaŋkpan ní, 12an nín dàá ŋá pu ní: 'Bi-nimiliŋ ń nīn kpítì bí taa nín̄ wāĺ, bí nīn pílfí mun tikpil kí taa nín̄ gbìl̀ee; an yaa yíì, bi yaa kpēēki wál̀, ki yaa pílfì mun ki gbìl̄ee, bi féeń bi-saŋkpitii, Unimbɔti ń dū bi-kpitii kí pɔ̄-bi.' ” 13Ní Yeesu gítī lī-bi yii: “Naa gbìl̀ dilaŋkpandi nee taapuɔɔɔ? Kin ni dàá dāá ŋá mana kí gbìl̄ alaŋkpan ŋin kíǹee taapu? 14An sá Unimbɔti nyɔɔbundi ní uyaanlee bí ki yàantí. 15Binib biba ŋmàǹ kii iwambool in lítì nsan puee ní. Binibee yaa gbìl̄ dinyɔɔbundee, Sitaan dòoń ki lèekī dicilpu tibɔti tin bi búĺ bi-pɔbiliŋinee. 16Míǹ mbaantiim ní binib biba náań nì kuteeu, laakin iwambool lítèe. Binibee yaa gbìl̄ dinyɔɔbundee, bi fòol̄-di nì dipɔɔpindi. 17Nì min kɔkɔ bi fòol̄ mimmee, baa cáá inyaan kí sīĺ kí báań. Bi nín fɔ̃ɔ̃ dinyɔɔbundee puee, an yaa sá digìńdi kii disaandi, di yaa jéetì bi-puee ní bí dū dimákal din bi cáá Unimbɔti puee kí fá malaa. 18Biba mun ŋmàǹ kii ikuŋkumin, laakin iwamboolee lítèe. Bíǹ di sá bin gbìl̀ dinyɔɔbundee, 19ní waanee landɔkɔi páb́-bi, tigaajati ŋmàtíǹ-bi, ní nnimitaataam mun cáá-bi. An wantee kɔkɔ mūkuntí ki bìintí dinyɔɔbundee pu, ní dàá ŋūǹ kí lòoǹ abil. 20Biba mun tí ŋmàǹ kii laakin kitiŋ ŋān̄ iwamboolee lítèe ní. Bíǹ di sá bin gbìl̄ dinyɔɔbundee ki fɔ̃ɔ̃-dì, ní ki lòoǹ abil. Ŋfin ŋubɔ pu lòon̄ mmuŋku nì saalaa, ŋubɔ imuŋku ita, ŋubɔ mun dilaataal.” 21Ní u gítī bí-bi yii: “Baa tùutī fitila kí dūu tàkan̄ kulɔŋun, kaa tí dù-u kí síiń kilambaŋ taapu. Bi dù fitila kí tɔ́kɔń kifaŋkɔlii pu ní. 22Míǹ ní tin kɔkɔ pu binib bìintée dàá dāá bìitī, tiba kaa bí dibalin kaa làá nyā mpaampiin pu. 23Sii un cáá ditafalee ń gbìl̄!” 24Ní u tí bí-bi yii: “Ní nīn pílfí tibɔti nee tiŋan. Ni nín ŋmāntì pu ki tīīyee, Unimbɔti dāa ŋmàntī míǹ ní kí tīī-ni, kí gbéeǹ-ni gba án yàaǹ. 25Di sá yii Unimbɔti dāa kútí un cááyee ní kí fɔ̃ɔ̃ un kaa cááyee cee fiii un u bàà cááyee.” 26U gítī lī yii: “Unimbɔti beel náań nì kii unil nín yàantí iwambool kitiŋ puee ní. 27U yaa gèeǹeeee, u yaa wāĺeeee, kunyeeueeee, ŋwìiń pueeee, iwamboolee nyēēki wīintí, waa kpāantí kí béé an nín dì pu ní kí dāá ŋá mimmee. 28Kitiŋ ki-ba càntī iwambool ń nyā kí cáá apoo kí màtī, ní kí lòoǹ abil ifin ni. 29Abil yaa bīń ki dɔ́òyee, mimmee, kudiceeu bāań dee ní bí yòon̄ kijiki kí kɔ́ kí cā.” 30Yeesu gítī lī yii: “Ti dàá dū Unimbɔti beel kí nántíǹ ba? Àá dilaŋkpandi dilar ní ti dàá gāā kí dàkà dibeelee nín bí puee? 31Di náań nì kii tikuŋfaal subiki kin bi yíì muutaadee bil ní. Bi yaa búĺ-dèe díǹ di sá kiwaai kitiŋ pu subiliŋ kɔkɔ kansikin. 32Ama bi nín búĺ-dèe ní dí nyā kí wíiǹ kí tɔ̄ apan kí kpántí busukpaambu kí jītíǹ tikuŋfaal tin kɔ kíǹee subiyaamu, ali nnɔmbiyaamu gba ŋūǹ kí dāá páań mu-diiŋŋi kí báĺ busubuee faatin.” 33Alaŋkpan nee jutiibi tikpil ní Yeesu nìn cáā sòoǹ nì bi u-bɔti, min ní bi nìn ŋūǹ kí gbìl̄ taapuee. 34Waa nìn sòoǹ nì bi fam an yaa kaa sá nì alaŋkpan. Boonee, u nì u-boonnooliibi yaa kíǹ bi-ŋmaniŋmee ní u cántí alaŋkpanee taapu ki tùkù-bi. 35Ŋwimbaanti gbanti jookuee, Yeesu bí u-boonnooliibi yii: “Tí dùtīmaan lapu buŋgbandi!” 36U-boonnooliibi yāntì kunipaau yàl̄ee, ní bi kɔ́ buŋalimbu bun ni u nìn kēēki kpáaǹ-u ki búntì. Iŋaliŋfi iba mun nìn táá-u. 37Bi cée ní kubuŋkpaaŋŋu kubɔ kíĺ ki bíī jītí ki yòontí nnyim ki tòɔ́ buŋalimbun, ki yāntì buŋalimbuee bíī gbéè nnyim kpalaa. 38Ama Yeesu úǹ nìn dɔ̄ buŋalimbu boon pú ki kúĺ diyikuŋkul ki gèeǹ, ní u-boonnooliibi fīntì-u, ní ki bí-u yii: “Ukpil, ti nín dàá kpúee, an kaa ká-saaa?” 39U fīntèe, ní ki kpātì kubuŋu pu ní ki tùkū dimɔɔl yii: “Ŋmīĺ kí dòon̄ soooo!” Ní kubuŋu kpáàā gbēeǹ, ní an ŋmíl̀ fɔ́ŋfɔŋ díkídiki. 40Niinee ní Yeesu bālfì u-boonnooliibi yii: “Ba ŋá ní ni fāŋkì mimmee? Ba pu ní naa máká m-pu?” 41Tifaandi nìn baasii kɔ́-bi tikpil, ní bi bàlfī tɔb yii: “Kijapaai nee nín baasii sá ŋma dee, ní ki sòoǹ kubuŋu nì dimɔɔl gbìliǹ-u míǹ nan dee.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\