MAARKI 5

1Bi nìn dūtì lapu buŋgbandi Geeraseen yab tiŋkin. 2Yeesu kpákatì buŋalimbunee, kpalaayee, kijapaai kiba kin pu arasinii kā ki wáatèe, nyánní kuceeun ki túŋkìń-u. 3U nìn kɔ́ò akaakulin ní. Báà ubɔ kaa nìn ŋūǹ kí bɔ́ob́-u, báà bi yaa dū ikusaka gba. 4Di sá bi nìn bāā-u abaa ki gbìǹ-u ikusaka mun, ní ú tìfì ikusakee ní kí wìil̀ abaa mun. Ubɔ kaa nìn gítī ŋūǹ kí pèefì-u. 5U nìn bí ní ki yìiǹ ŋwìiń pu nì kunyeeu kɔkɔ akaakulin nì ajoon pu ki kūuntí ní ki cáá ataŋkpee ki gífí u-ba. 6U wál̀ Yeesu ndanee, ní ki sáǹní ki dɔ́miń ki lítì dicincibil u-nimiin, 7ní ki fáá mbiil mpɔn yii: “Yeesu Unimbɔti un bí yilpuee Jipɔɔn, man nì si yii ba ní? M dū Unimbɔti ki gbāam̀-si, taa sàaǹ-mi!” 8U nìn lī míǹ kun puee Yeesu nìn lī-u yii: “Arasinii, nyā uninja nee ni!” 9Ní Yeesu bālfì-u yii: “Bi yíì-si yii ba?” Ní uwaatee kíí-u yii: “M-yindi di sá yii: 'Kusoojapaau,' kun puee ti wīikí tikpil.” 10Ní u gbāam̀ Yeesu tikpil ki lī yii: “Taa jà-ti kitiŋ nee pu!” 11Dijool diba nìn bí niin, di-caŋinee difakitikpaandi diba nìn sí ki jīǹ. 12Arasiniibee gbāam̀-u yii: “Càntī tí cùú kɔ́ afab nee ni.” 13Ní u pú-bi mpaan, ní bi nyáń uwaatee ni ki kɔ́ afabin, ní difakitilee sáǹ ki wúntì nsitimin ki jéetì dimɔɔlin ki múĺ ki kpíì. Afabee nìn bàn̄ kutukub bili nyɔkɔm. 14Ní bifakpaaliibi sáǹ ki cūtì kitiŋin nì ikaan ki máafì an bɔti. Binib nyánní kí dāá kpèè tin di ŋée, 15ki bāań Yeesu ceeyee ní ki ká uwaati un pu kurasiniipaau nìn kēe kā ki pēētiwan ki dàkafī nnimɔntiyaamin. Bi ká-uee, ní tifaandi kɔ́-bi. 16Bin nìn ká tin jítèe máafì bin kíǹee an nín ŋá pu ní uwaatee pɔ́ɔkì ní afab kpíìyee. 17Ŋyunti gbantee ní bi kíĺ ki bíī gbàam̄ Yeesu yii ú yīkì bi-tiŋki pu. 18Yeesu bíī kɔ́ò buŋalimbunee, ní uninja un nìn wáatèe gbāam̀-u yii ú yàntī ú táá-u kí nīn kíǹ ki bí u-cee. 19Ama ní Yeesu kaa pú-u nsan, ní ki bí-u yii: “Nín̄ kùǹ a-mɔŋkiŋu a-yab cee kí māafì-bi min ní ti-Dindaan súń a-saayee nì tin kɔkɔ u ŋá ki tīī-see.” 20Ní kijapaayee búntì ki kíĺ ki máafí ntimu saalaa jaaŋŋi kɔkɔn tin kɔkɔ Yeesu ŋá ki tīī-uee, ní báà ŋma bākatì sèeee. 21Yeesu kɔ́ buŋalimbun ki fātìi dūtì dibuŋgbandi. U dáá bí dibuŋgbandee ní dinikitikpaandi dɔ́miń ki kpáfì u-cee. 22Kukpafidii kpiliu ubɔ nìn dɔ́miń, bi yíì-u Jayirusi. U ká Yeesuee, ní ki gbāaǹ u-nimiin 23ki mèé-u nì igbaam poon ki bí yii: “M-sapɔmbiki būǹ ki dàá kpú. Á jī kimɔtii kí péēdāan̄ kí dū a-ŋal kí páań ki-pu, kí cáaǹ-kì kí ŋmátí.” 24Ní u nì Yeesu búntì, ní dinikitilee fāā ki bīiǹ u-boon bòmmm. 25Unimpu ubɔ nìn ŋmàl̄ niin ki fùul̀ ŋkpin an kaa gúǹ ali abin saalaa nì ali. 26U nìn jíń falaa tikpil ki nìn bíil̀ u-nimiliŋ mun kɔkɔ binyɔɔdambi tikpil cee, kaa kpáàā ká dicaandi, ní an mɔ̄tìi púntì-u. 27Unimpuee nìn gbìl̄ bi sòon̄ Yeesu puee, ní u dɔ́miń kunipaaun ki dīń Yeesu boon pú ki gbēē u-bɔkutil. 28Di sá u nìn lī u-pɔbilin yii: “M yaan péēŋúń ki gbēēu-bɔkutil kpaŋkpan m bàà kāntí dicaandi.” 29Niinee, fatiku un nyēē-uee kpáàā gúń, ní u gbìl̄ u-wuntin yii u pɔ́ɔkì. 30Kpalaayee Yeesu gbìl̄ u-ban yii mpɔn ŋubɔ nyáń u-ni ní u fātì kunipaauee pu ki bí yii: “Ŋma di gbēē m-bɔkutil?” 31Ní u-boonnooliibi kíí-u yii: “Sii wāĺ kunipaau téekí-si yéè, ní a bàlfī yii: 'Ŋma gbēē-maaan?' ” 32Yeesu kpēēki māntì ki tú ki nyàab̀ kí béé un di ŋá mimmee. 33Niinee, tifaandi cúú unimpuee, u-wunti kíĺ ki bíī jìkì, kun puee u nyí tin di jítì u-puee. Ní u dɔ́miń ki lítì Yeesu taaŋi taapu ní ki kàan̄-u tikɔkɔ nì ibaamɔn. 34Niinee ní Yeesu bí-u yii: “M-bisal, a nín fɔ̃ɔ̃ ki kíí puee fīī-si. Nín̄ cá nì ŋgbansɔŋfi, a-weeni ń yàntī-si.” 35Waa láá ŋmíl̀, ní kukpafidii kpiliuee yab biba nyánní u-dumpu ki bāań ki bí yii: “A-bisal kpíì. Taa ti páb́ ukpil ń dāan̄.” 36Yeesu gbìl̄ dinyɔɔbundi din bi lēe, ní ki tùkū kukpafidii kpiliuee yii: “Taa yàntī a-pɔbil ń bīil̀! Sii dee fɔ̃ɔ̃ man kí kíí.” 37Waa yāntì báà ubɔ ń céeǹ-u ki kútì Piyeer nì Jaaki nì Jaan Jaaki naal pu. 38Bi nín bàn̄ kukpafidii kpiliuee dumpuee, Yeesu ká binib gà dituweel an tùm̀ dàiiiyee, 39ní u kɔ́ ki bí-bi yii: “Ba pu ní ni sūǹ ki ŋáań kuwoou míǹ? Kibikee kaa kpíì, ki gèeǹ ní.” 40Ní bi bíī bèel̄-u, ní u jìn̄ bi-kɔkɔ ki nyántì, ní ki yɔ̃oǹ kibiki baa nì ki-na nì u-boonnooliibi bita bin nìn céeǹní-uee, ki kɔ́ǹ laakin kibikee dɔ̄ee, 41ní u cúú kibikee ŋal ki bí-kì yii: “Taliita kumii.” An taapu di sá yii: “Kisapɔmbiki, yīkì, sii ní m lì!” 42Kpalaayee ní kibikee nyīī yíkì ki bíī còom̄. Kì nìn cáá abin saalaa nì ali ní. Ní bin nìn bí niinee bākatì sèeee. 43Ama ní Yeesu kpáafì-bi tiŋan bí taa yàntī báà ubɔ ń béé, ní ki bí-bi yii, “Tīīmaan-kì tijin.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\