MAARKI 6

1Yeesu nyáń niinee, ki nín kùǹ u-tiŋkin, ní u-boonnooliibi táá-u. 2Ŋwiŋŋuŋfikaa bāańee, ní u kíĺ ki bíī dàkà binib Unimbɔti bɔti kukpafidiin. Ní kunipaau kun nìn bí ki pílfíǹ-uee bākatì ki bíī lì yii: “U nín kánní la tin u sòoǹ nan dee? U nín kánní la iciin nee bulfi dee? An dī mana ní u ŋūǹ ki ŋáań maamaacib nee? 3Ti nyí-uaa! An sá Maarii jipɔɔn kapintaa! U-naalib mun di sá Jaaki nì Joosee nì Juudi nì Siimɔn. U-niisalib mun di kɔ́ò ti-kansikin neeyaa!” Ní an yāntì baa ti ŋūǹ kí fɔ̃ɔ̃-u kí kíí. 4Ní Yeesu bí-bi yii: “Laaaba yab kaa kpèé Unimbɔti bɔnaatiliu fam see u-tiŋkin yab nì un bin pēēyee nì u-cindin yab.” 5Waa nìn gítī ŋúń ki ŋá maamaaci tuuŋŋi niin, see bibunliibi ŋwaam pu ní u nìn dū u-ŋalii ki páaǹ ní ki cáaǹ-bi. 6Ní u bākatì bi nín kaa fɔ̃ɔ̃-u ki kííyee. Ŋyunti gbantee, Yeesu nìn yìiǹ ntimbilimu nì ikpaanceeti ki dàkà binib Unimbɔti bɔti. 7Ní u kpáfì u-kpambaliŋ saalaa nì alee, ní ki tú-bi bili bili, ní ki tīī-bi mpɔn bí nīn jì arasiniibi, 8ní ki kpáafì-bi yii: “Ni yaa cée ní taa nín̄ ŋúb́ tiba see ŋkpɔndɔ baba, ní taa nín̄ ŋúb́ tijin kí taa yòon̄ atɔkɔl kí taa nín̄ fúuń animil mun, 9kí taa pèen̄ abɔkuti ali ali, ama kí nīn táká anaataka.” 10U tùkū-bi yii: “Ni yaa kɔ́ kudii kun nee, nín̄ bímaan niin kí nīn cí daliŋkin ni dàá yīkèe. 11Ni yaa bàn̄ laakin binib yaa yíì, kaa là kí fɔ̃ɔ̃-ni, kaa tí là kí pīlfiǹ-nee, nyāmaan niin kí pítí ni-taaŋi kpɔŋkpɔm kí yàl̄ bi-tiŋki pu, án nīn sá-bi kudaaŋŋu yii ni cáań-bi tibɔmɔntiil ní baa fɔ̃ɔ̃.” 12Ní bi búntì ki cūtìi bíī sòoǹ nì binib yii bí kpántí bi-bimbim. 13Bi nìn jì arasiniibi tikpil biwaatiibi pu, ní ki cáá ŋkpam ki ŋáań bibunliibi tikpil pu ki cāantí-bi. 14Ubɔti Eeroodi nìn gbìl̄ bi sòoǹ Yeesu pu, kun puee u-yindi nìn gbītì ajan kɔkɔwoooo. Binib biba nìn sòoǹ Yeesu pu yii: “An sá Jaan un nìn fùul̀ binib Unimbɔti nyimee di fīkitì ditaŋkpiilin, an pu ní u ŋūǹ ki ŋáań maamaacib.” 15Biba lì yii: “An sá Eelii.” Ní bin kíǹee mun lì yii: “U sá Unimbɔti bɔnaatiliu kii bitiŋkpikib bɔnaatiliibi ubɔee.” 16Eeroodi, úǹ nín gbìl̄ee, ní u lī yii: “Jaan un man yāntì bi tīl̀ u-yilee, di fīkitì.” 17- 18Di sá yii Eeroodi nìn cúú u-maan Fiiliipi nimpuu Eeroodiya ki cáá. Ní Jaan bí-u yii: “An kaa máaǹ á cáá a-maan nimpuu.” Tíǹ pu ní Eeroodi nìn yāntì bi cúú Jaan ki bɔ́ob́ ki tɔ́ sarkan. 19Eeroodiya nìn fɔ̃ɔ̃ Jaan pu kudòŋu ki nyàab̀ kí kpò-u, ama Eeroodi puee, waa nìn ŋūǹ. 20Di sá yii Eeroodi, úǹ nìn fàŋkí Jaan ki nyí yii Jaan sá ibaamɔndaan ki sá Unimbɔti tɔntɔnliu. An puee Eeroodi nìn mɔ́tí u-pu. Jaan yaa nìn sòoǹee, an nìn páb̀ Eeroodi ama u nìn néeń ki pílfíǹ-u. 21Dalbee, Eeroodiya ká nsan ŋun u dàá dī kí kpò Jaaŋyee. Di sá yii Eeroodi nìn bíī jīǹ u-maalwiiŋŋu jiŋaaliu. U nìn yíiń u-kpilib nì bisoojakpilib nì Gaaliilee yidambi kɔkɔ. 22Ŋyunti ŋun bi kpáfèe, Eeroodiya bisal kɔ́oń bi-kansikin ki ŋɔ́ń ní u-ŋool fáatì ubɔti Eeroodi nì bin kɔkɔ u yíińee, ní u bí usapɔɔnee yii: “Mèè-mi tin kɔkɔ a lèe, m dàá tīī-si!” 23Ní u pūtì ki lī yii: “Tin kamaa a yaa bālfì-mee, m dàá tīī-si, báà an yaa sá m-beel dijandi, m dàá tīī-si!” 24Niinee ní usapɔɔnee nyáń ki cūtì ki bālfì u-na yii: “M-na, ḿ mèè ba?” Ní u-na kíí-u yii: “Lì yii a là Jaan un fùul̀ binib Unimbɔti nyimee yil.” 25Ní u fātìi tɔ́otì ki gítì ubɔti cee ki bí-u yii: “M là yii á tùkutī Jaan un fùul̀ binib Unimbɔti nyimee yil kí tàkan̄-mi kpaatan kɔŋkɔnnee.” 26Niinee, kunimbaau kɔ́ ubɔti, ú mun gítī dāá pūtì u-nicambi bin u yíińee nimiin, waa ti ŋūǹ kí yíí. 27Ní u tú dicilpu niin u-soojau ubɔ ki tùkū-u yii ú cùú cáań Jaan yil. Ní soojee cūtì ki kɔ́ kusarkadiin ki lafun tūkutìń Jaan yil 28ki tākaǹní kpaatan, ki cáań ki ŋúbiǹ usapɔɔnee, ní usapɔɔnee mun cáā tīī u-na. 29Jaan boonnooliibi nín gbìl̄ an bɔtee, ní bi dɔ́miń ki yɔ̃oǹ-u ki cáā síb́. 30Yeesu kpambaliŋ ŋin u nìn túee kpáfì u-cee ki máafì-u bi nín cūtì ki ŋá tiŋyee nì tin bi dàkēe. 31Ní Yeesu bí-bi yii: “Dāam̄maan tí kàkatī ŋkpaanceeti, laakin binib kpée ní ŋùŋfì fiii.” Kun puee binib nìn cáá ní lìbitìlibiti, biba kùǹ ní biba bàń, an yāntì Yeesu nì u-kpambaliŋ kaa nìn cáá mpaan kí jī tijin. 32Ní bi kɔ́ buŋalimbun ki kākatì laakin binib kaa bée. 33Binib tikpil ká bi nín cée ní ki béè-bi, ní ki sáǹ ki nyáń ntimun ki dū ataa ki péeǹ-bi ki bàn̄ laakin bi cée. 34Yeesu kpákatì buŋalimbunee, ki ká kunipaau sí kii ipii in kaa cáá ukpaalee. An nìn kɔ́-u falaa ní u kíĺ ki bíī dàkā-bi tibɔti tikpil. 35Kujoou nìn bíī jɔ́otée, u-boonnooliibi sútìń ki pìl̄-u ki tùkū-u yii: “Binib kaa kɔ́ò laakin ti sí nee, kí wàatēe, kujoou mun bíī jɔ́otí. 36Yàntī binib nee ń cù ikaan nì ntimbilimu mun pìlīǹ dooyee kí dā tijin kí jī.” 37Ní Yeesu kíí-bi yii: “Nimbi ni-ba tīīmaan-bi tijin bí jī!” Ní bi fātìi bālfì-u yii: “Mimmee, ti dù animil cutimaanyi ní kí dā tijin kí tīī bí jī deeyaaa?” 38Ní Yeesu mun fātìi bālfì-bi yii: “Kpɔnɔb biŋa ní ni cáá? Cùú kpèèmaan!” Bi cūtìi bālfì ki béèyee, ní ki bí-u yii: “Ti cáá kpɔnɔb biŋmoo nì ijɔm ili.” 39Niinee ní u tùkū u-boonnooliibi bí tùkù binib ń kàl̄ akiti akiti kumɔsɔŋu pu. 40Ní bi kāl̀ kitiŋ. Akiti aba cáá binib dilaataal, aba mun cáá imuŋku ili nì saalaa. 41Yeesu fɔ̃ɔ̃ kpɔnɔb biŋmoo nì ijɔm ilee ki wáaǹ kutaa ki jáam̀ Unimbɔti tijinee pu, ní ki gífì gífì kpɔnɔb ki tīī u-boonnooliibi bí yàkatī binib. U yākatì ijɔm ilee mun ki tīī bi-kɔkɔ, 42ní bi-kɔkɔ jíń ki díkí. 43Ní u-boonnooliibi tɔ̃ɔ̃ akpɔnɔkati nì ajɔŋgin ŋin kíǹee ki gbéeǹ tikabiti saalaa nì tili. 44Bin nìn jíń tijin gbantee nìn nyáń bininjab kutukub biŋmoo. 45Niinee ní Yeesu bí u-boonnooliibi yii bíǹ ń kɔ́ buŋalimbu kí lìntī malaa kí dùtī dimɔɔl Beetsayida watil pú, ŋyunti gbantee úǹ ń yàntī samaayee ń kpì. 46U yāntì samaayee nín kùǹee ní u jɔ́m̀ dijool pu kí mèè. 47Ku jɔ́otèe u-boonnooliibi bàn̄ dimɔɔl kansikin, Yeesu úǹ dáá bíń dibuŋgbandi u-baba. 48U ká yii u-boonnooliibi bí ki ŋàal̀, an kaa cá, kun puee kubuŋu nìn túŋkiń-bi. Ki cá kutaawuntiŋuee ní u tɔ́kɔǹ nnyim pu ki còom̄ ki cá bi-cee ki dàá jītí bi-pu. 49Bi nín ká u còom̄iń nnyim pu ki dòońee, ní bi dākafì yii an sá ufaŋfanti, ní bi kíĺ ki bíī gbáà ibiil, 50kun puee bi-kɔkɔ nìn wál̀-u ní bi-pɔbiliŋ bíil̀. Kpalaayee, Yeesu sòon̄ nì bi yii: “Cúúmaan ni-pɔbiliŋ, an sá man! Taa fàŋkìmaan!” 51Niinee ní u jɔ́m̀ bi-cee buŋalimbun, ní kubuŋu mun ŋmíl̀. Tifaandi nìn kɔ́-bi, ní bi kāl̀ ki bākatì. 52Di sá yii baa nìn gbìl̄ Yeesu nín nìn dū kpɔnɔb fiii ki būtì ki kpíiǹ kunipaauee taapu, kun puee bi-pɔbiliŋ nìn gbìfì. 53Bi dūtì dimɔɔl ki dɔ́òyee, ki kɔ́ Geeneesareeti tiŋki jaaŋŋun ki síl̀ dibuŋgbandi. 54Ŋyunti ŋun bi kpákatì buŋalimbunee, binib kpáàā béè Yeesu, 55ní ki sáǹ ki cūtì ntimun ki máafì ní binib yòontiń bibunliibi ki tūntiń ilún pu ki cāabìń laakin Yeesu bée. 56Míǹ ní báà laakin ní u yaa nìn bàn̄ee, ntiŋgbamu neeee, ntiŋkpaamu neeee, ikaaneeee, binib nìn cāabìń bibunliibi ki bīil̀ imɔŋkijaa ní ki gbàam̄-u yii ú péēyàntī bibunliibee ń dáb́ u-bɔkutil nyɔɔgbaŋŋi. Bin kɔkɔ yaa nìn gbēē-uee pɔ́ɔkí ní.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\