MAARKI 7

1Fariisab nì bimaradakaliibi biba nìn nyánní Jeerusaleem ki dɔ́miń ki kpáfì Yeesu cee. 2Bi bí niinee, ní ki ká Yeesu boonnooliibi biba jīǹ, kaa fíntì bi-ŋalii kii bi-naanjab koobiliŋ nín sá puee. 3Di sá yii Fariisab nì Juuda yab bin kíǹee kɔkɔ yaa kaa fíntì bi-ŋalii tiŋan, kii bi-naanjab nín nìn ŋáań puee, baa jīǹ. 4Bi yaa tí nyánní kitiŋin ki bāańee, baa tí jīǹ asee bí fíntí bi-ba nì nnyim kí wàatī, ní kí nín jī. Bi cáá akoobil tikpil ki kútì ŋin bí nee pu: ŋiba sá bí fíntí kɔŋkɔmbi, kí fíntí aboon nì asambil. 5Tíǹ pu ní Fariisab nì bimaradakaliibee nìn bālfì Yeesu yii: “Ba pu ní a-boonnooliibi kaa ŋúb̀ ti-naanjab koobiliŋ, kaa fíntí ki jīǹ?” 6Ní Yeesu kíí-bi yii: “Mpoonnyoondambi, an pu ní Unimbɔti bɔnaatiliu Eesayi ŋmàn̄ u-takaldaun ki sòon̄ ni-pu yii Unimbɔti bí yii: 'Binib nee nyɔ́ŋkí-mi nì bi-nyɔmmun fam ní. Ama bi-pɔbiliŋ dátiǹ-mi. 7Bi jáaḿ-mi fam ní, kun puee tin binib náańee ní bi dàkà, ní ki cáā yíì man marab.' ” 8Ní Yeesu nìkī ki lī-bi yii: “Ni féeń Unimbɔti marab ki fòol̄ nnibiyaamu koobiliŋ.” 9Ní u gítī kútì yii: “Ni féeń Unimbɔti marab tiŋan pu kí ŋmā kí ŋúb́ nimbi ni-ba koobiliŋ. 10Mooisi nìn lī u-marabin yii: 'Á nīn tɔ́ a-baa nì a-na,' ní ki gítī lī yii: 'Un yaa sòon̄ ki bíil̀ u-baa kii u-nee, séé bí kpò-u.' 11Ama nimbi lì yii, unil yaa cáá tiba ki bàà ŋūǹ kí tīī u-na kii u-baayee u ŋūǹ kí lì yii: 'An wanti sá kɔɔban', (an dàkà yii saraa ki tīī Unimbɔti). 12U yaa lī mimmee, naa ti yàntī ú ŋá tiba kí tīī u-baa kii u-na. 13Míǹ ní ni cáá nimbi ni-ba koobiliŋ ŋin ni-baabi dàkā-nee ki cáā kpìtī Unimbɔti bɔti. Tiwan tikpil bí ni ŋáań míǹ mbaantiim.” 14Míǹ boonee, Yeesu gítī yíiń kunipaau u-cee, ní ki tùkū-bi yii: “Ni-kɔkɔ ń pīlfìmaan kí gbìl̄ m nín dàá lì puee taapu! 15Tiba kaa nyēeń dipaal pu kí kɔ́ unilin kí kɔ́ǹ-u tijɔkɔndi Unimbɔti nimiin. An sá tin nyēeń unilinee di kɔ̄ntí-u tijɔkɔndi Unimbɔti nimiin. [ 16Un yaa cáá ditafalee ń gbìl̄ taapu.”] 17Ŋyunti ŋun u kɔ́ kudiin ki kíǹ u-babee, ní u-boonnooliibi bālfì-u dilaŋkpandi din u bàà gāāyee taapu. 18Ní u kíí-bi yii: “Ni mun kaa cáá iciin níiin? Naa gbìl̀ yii tin kɔkɔ nyēeń dipaal pu ki kɔ́ò unilinee kaa ŋūǹ kí kɔ́ǹ-u tijɔkɔndi Unimbɔti nimiinaaan? 19Di sá yii tijikaal kaa kɔ́ò unil pɔbilin, an kɔ́ò u-poon ní, ní ú cù pɔɔm.” (Yeesu lī míǹ ki dàkā yii tijikaal kɔkɔ ŋān̄ ki tīī unil ń jī.) 20U gítī lī yii: “Tin nyēeń unilinee di sá tin kɔ̄ntí-u tijɔkɔndi Unimbɔti nimiinee. 21Di sá yii binib pɔbiliŋin ní ilandɔkɔkpiti kɔkɔ nyēeń: binaacimpɔmbi nì bisapɔmbi jɔkɔnti, bunaayubu, nnikpaakoon, 22binimpoobi nì bininjab laakpaati, ikummunti, digaŋgam, diŋmatindi, bimaramɔntiibi fátam, nnimidiki, tibɔfan, timɔn nì ŋyipɔn. 23Tibɔkpitil gbanti kɔkɔwoooo nyēeń binib pɔbiliŋin ní ki kɔ̄ntí-bi tijɔkɔndi.” 24Yeesu yíkì niinee, ki pɔ́otì Tiir nì Siidɔn jaaŋŋu pú. U bàn̄ ki kɔ́ kudii kubɔn, kaa bàà là yii báà ubɔ ń béé u-pu, nì míǹ kɔkɔee, waa ŋúń ki bál̀. 25Unimpu ubɔ nìn bí, ki cáá kisapɔmbiki arasinii kā ki-pu. U nín gbìl̄ bi sòon̄ Yeesu puee, waa ti kāl̀, u yíkìń ní malaa, ki dɔ́miń ki lítì u-nimiin. 26Unimpu gbanti kaa nìn sá Ujuudanimpu, u sá Feenisii, Siirii tiŋkin ní. U mēēYeesu ń jà arasiniiyee u-bisal pu. 27Ní Yeesu kíí-u yii: “Yàntī mbiyaamu ń díkí kí wàatī. Kun puee an kaa máaǹ bí dū mbiyaamu jinti kí tīī mbɔbiyaamu!” 28Ní unimpuee fātì ki kíí-u yii: “Tiŋman, an sá míǹ ní, m-Dindaan. Ama mbiyaamu yaa bíī jīǹ an gbátée, mbɔbiyaamu mun tòɔ́ igbasigbasi ní.” 29Niinee, ní Yeesu bí-u yii: “A kíí tiŋan! Míǹ puee, nín̄ kùǹ. Arasiniiyee nyáń a-bisalin.” 30Unimpuee fātìi gítìń u-dumpuee arasiniiyee nyáń u-bisalin u pɔ́ɔkì ki dɔ̄ u-dooŋu pu. 31Yeesu yíkì Tiir tiŋkin ki fātìi dīń Siidɔn, ki jítìń ntimu saalaa pu ki nín dòoń Gaaliilee mɔɔl watil. 32U bàn̄ niinee, bi cáań-u umɔɔmiin ubɔ ní ki mēē-u yii ú dū u-ŋalii kí páań u-pu. 33Ní Yeesu yɔ̃oǹ-u ki cūnnì ŋkpaanceeti u nì u liitil, ki dū u-ŋambiyaamu ki bɔ́ umɔɔmiinee tafaliŋin, ní ki tíil̀ timɔtan ki dūu gbēēumɔɔmiinee limbil, 34ki wáaǹ kutaa ki fáá diniindi, ní ki lī yii: “Eefata!” An taapu sá yii: “Cúú ŋátí!” 35Niin niin ní umɔɔmiinee tafaliŋ cúū ŋátì, ní u-limbil mun bútì, ní u kíǹ ki sòoǹ tiŋan. 36Ní Yeesu kpáafì-bi bí taa péēmāafì báà ubɔ tin jítèe. Ama Yeesu nín mɔ́tí yii bí taa lèe, míǹ ní bíǹ dàá nín mòtīí lì. 37Bi nìn bākatì tikpil, ní ki lì yii: “Tin kɔkɔ u ŋáańee ŋān̄ ki lákatì, ali ki yàntī bitafakpaafub gbìl̀, bimɔɔmiimbi sòoǹ!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\