MAARKI 8

1Iwiin gbanti poonee, kunipaau kubɔ tí fātìi kpáfì u-cee, ní kaa nìn cáá tiba kí jī. An puee Yeesu yíiń u-boonnooliibi ki bí-bi yii 2“Nnibiim nee gbí-mi falaa, di sá yii iwiin ita sèé bi nín bí m-cee, kaa ti cáá tiba kí jēe. 3M yaa jìn̄-bi nì ŋkùm nee, bí nīn kùǹ bi-dumpuiyee, bi dàá yòl̄ nsanni, kun puee bi-kansikin tikpil nyánní ndan.” 4Niinee ní u-boonnooliibi kíí-u yii: “La ní ti dàá kánní tijin kupɔɔu nee ni kí kpíiǹ binib nee?” 5Ní Yeesu fātìi bālfì-bi yii: “Kpɔnɔb biŋa ní ni cáá?” Ní bi kíí-u yii: “Biluli.” 6U yāntì kunipaau kāl̀ taapu ki dɔ́òyee, ní u yɔ̃oǹ kpɔnɔb bilulee ki jáam̀ Unimbɔti tijin gbanti pu, ní ki gífì gífì ki tīī u-boonnooliibi ń yàkatī binib. Ní bi dūu yākatì kunipaauee. 7U-boonnooliibi nìn cáá njɔmbiyaamu mubɔ mun. U jáam̀ Unimbɔti mú mun pu ki dɔ́òyee ní ki tùkū-bi yii bí dū-mu kí yàkatī. 8Kunipaauee jíń ki díkí, ní bi kɔ́oǹ ajɔŋgin nì akpɔnɔkati ŋin kíǹee ki gbéeǹ tikabiti tiluli. 9Bin nìn jíń an jikaati gbantee ŋūǹ kí bà binib kutukub binaa. Bi jíń ki dɔ́òyee, ní u yāntì bi nín kùǹ, 10ní u nì u-boonnooliibi kɔ́ buŋalimbun ki nín cá Dalmanuta watil. 11Fariisab nìn jìn̄ní Yeesu boon ki bāań ki bíī kpākantí-u kí píĺ-u tibɔti. Bi nìn bālfì-u yii ú ŋá maamaaci ubɔ un nyánní Unimbɔti ceeyee. 12Ní Yeesu fáá diniindi ní ki lī yii: “Ba pu ní waanee nib nee bàlfī kí ká kudaaŋŋu? Ibaamɔn ní m sòoǹ nì ni, ni kpá kí ká kudaaŋŋu báà kubɔ!” 13U lī míǹ ki dɔ́òyee, ní ki fātìi tí kɔ́ buŋalimbun ki dūtì lapu pu buŋgbandi ki wāatì-bi. 14Yeesu boonnooliibi nìn súntì kaa kpáaǹ tijin, asee kpɔnɔbaanti di nìn tàkā bi-cee buŋalimbun. 15Ní Yeesu kpáafì-bi ki bí-bi yii: “Nín̄ nyím̀maan ni-ba nì Fariisab nì Eeroodi kpɔnɔ nyɔkɔŋu!” 16U-boonnooliibi dākafì ki lī bi-ŋmaniŋma kansikin yii: “Ti nín kaa ŋúb́ tijinee pu ní u kalin sòoǹ mimmaaan?” 17Yeesu béè bi-landɔkɔiee ní ki bí-bi yii: “Ba pu ní ni sòoǹ ni nín kaa ŋúbiń kpɔnɔee pu? Nìn díǹ naa láá gbìl̀ tibɔti taapuɔɔɔ? Naa láá béè-maaan? 18Ni pɔbiliŋ pɔ̄ɔ̄ níiin? Ni cáá animil fam ní kaa wāĺaaa? Ni cáá atafal ki pílfí ní kaa gbìl̀aaa? Naa cáá nlandɔkɔ 19kí téetí ŋyunti ŋun m dū kpɔnɔb biŋmoo ki gífì gífì ki tīī binib kutukub biŋmoo ŋmɔ́ ki díkéeee? Tikabiti tiŋa ní ni tɔ̃ɔ̃ akati ki gbéeǹ ní?” Ní bi kíí-u yii: “Saalaa nì tili.” 20“Kin, m nín gífì gífì kpɔnɔb biluli ki tīī binib kutukub binaayee, tikabiti tiŋa ní ni tí kɔ́oǹ akati ki gbéeǹ ní?” Ní bi tí kíí-u yii: “Tiluli.” 21Ní u lī-bi yii: “Ní ali nìn díǹ, naa láá gbìl̄aaa?” 22Bi bàn̄ Beetsayidee binib biba cáań ujɔfu ubɔ Yeesu cee ki gbāam̀-u yii ú gbēēujɔfuee. 23Yeesu cúú ujɔfuee ŋal ki kpáaǹ-u ki kpɔ̃otì kitimbiliiyee kpaanceetiŋu, ní ki tíil̀ timɔtan ki ŋá ujɔfuee nimilin, ki dū u-ŋalii ki gbēēu-nimiliŋ, ní ki bālfì-u yii: “A wāĺ tibaaa?” 24Ujɔfuee kpēē, ní ki bí yii: “M wāĺ binib, ní bi bí kii isufi di còom̄ee.” 25Niinee ní Yeesu gítī tí dū u-ŋalii ki gbēē u-nimiliŋ. Ŋyuntee, ujɔfuee kpítì u-nimiliŋ ki kpēēyee ní ki pɔ́ɔkì ki kíǹ ki wāĺ bɔ́mbɔŋ. 26Ní Yeesu tùkū-u yii: “Nín̄ kùǹ a-dumpu kí taa dī kitiŋ poon.” 27Ní Yeesu nì u-boonnooliibi yíkìi búntì Seesaaree-Fiiliipi timbilimmu watil pú. Bi bàn̄ nsannee, ní u bālfì u-boonnooliibi yii: “Binib lì yii m sá ŋma ní?” 28Ní bi kíí-u yii: “Biba lì yii a sá Jaan un fùul̀ binib Unimbɔti nyimee, ní biba mun lì yii a sá Eelii. Biba bíǹ ceeyee, a sá Unimbɔti bɔnaatiliibi kansikin ubɔ ní.” Ní u bālfì-bi yii: 29“Kin nimbi faa, ŋma ní nimbi nyí yii m sá ní?” Ní Piyeer kíí-u yii: “Sii di sá Kriisitoo!” 30Niinee ní Yeesu kpáafì-bi tiŋan bí taa sòoǹ u-pu míǹ báà ubɔ cee. 31Ŋyunti gbantee, u kíĺ ki bíī tùkù-bi yii: “An sá man kinibiki ń jī falaa tikpil; bikpilib, nì bisaraaŋakpilib, nì bimaradakaliibi kɔkɔ dàá dāá lì yii baa là m-bɔti, bi dàá dāá kpò-mi, ní ḿ fàtīí fìkitī winta dal.” 32U nìn péētùkù-bi an bɔtee ki cántí-bi ní. Ní Piyeer cáá-u ki nyántì ŋkpaanceeti ki kíĺ ki bíī wòoǹ-u 33Niinee ní Yeesu fātìi kpēēu-boonnooliibi ní ki kpātì Piyeer pu ki bí yii: “Sii un cáá Sitaan landɔkɔŋuee, sútí kí wàatī-mi! Aa dàkafī Unimbɔti yam, a-landɔkɔi sá binib landɔkɔi ní.” 34U lī míǹ ki dɔ́òyee, ní ki yíiń kunipaau nì u-boonnooliibi u-cee, ní ki bí-bi yii: “Un yaa là kí nɔ́ɔ́-mee ń fá úǹ u-ba nín là puee kí nɔ́ɔ́ min ní man lèe, kí yòon̄ u-dɔpuntikaaŋu kí nīn nɔ́ɔ́-mi. 35Kun puee un di yaa là kí fīī u-maŋfalee dàá fá-dì, ama un di yaa dū u-maŋfal ki fá kí nɔ́ɔ́-mi kí sòoǹ m-bɔmɔntiiti kí tīī binibee, udaan di dàá fīī u-maŋfal. 36Unil, a yaa jíń duulnya nee kɔkɔ ní sisi a-ba wáŋkèe, a páatì ba? 37Ba ní a ŋūǹ kí dūú pà kí fīī a-ba? 38Un kamaa yaa cáá icoo man nì m-bɔti pu waanee nib bin nyēēUnimbɔti boon ki ŋáań ikpitee kansikinee, ŋyunti ŋun m yaa láā gítìń m-baa nyootin nì u-tūuniee man Kinibiki dàá dāá kɔ́ǹ udaan icoo.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\