MAARKI 9

1Ní Yeesu gítī kútì ki lī yii: “Ibaamɔn ní m tùkù-ni, ni-kansikin biba kaa làá kpú ní kí ká Unimbɔti beel dɔ́miń nì mpɔn.” 2Iwiin iluu boonee, Yeesu gāntì Piyeer nì Jaaki nì Jaan ki cáá-bi ki jɔ́m̀ dijoofɔkɔl diba pu. Niinee ní u cúú u-ba ki kpántì 3ní u-wampeeŋkaati píil̀ káŋkaŋ ki kíǹ ki jìl̀ pàlpal. Unil báà ubɔ kitiŋ nee pu kaa ŋūǹ kí fíntí tiwan ń pīil̀ kii u-wanti nín nìn pīiǹ puee. 4Niinee ní akpambal atee kpēēyee Eelii nì Mooisi di sí bi nì Yeesu sòoǹee. 5Ní Piyeer tùkū Yeesu yii: “Ukpil, an ŋān̄ tí nīn bí doo; tí gāā tibìń tita: sii kubɔ, Mooisi kubɔ, Eelii kubɔ!” 6Di sá yii waa ti nyí u nín dàá lì puee, kun puee tifaandi nìn kɔ́-bi tikpil. 7Niinee, ditagbandi diba dɔ́miń ki bīiǹ bi-pu, ní bi gbìl̄ Unimbɔti sòon̄ní ditagbandee ni yii: “Un bí nee di sá m-Jipɔnneeŋkaau. Ní pīlfim̀maan-u!” 8Kpalaayee, bi fātìi kpēēki māntì ki tú, kaa ti ká báà ubɔ asee Yeesu baba di kíǹ bi-cee. 9Ŋyunti ŋun bi fàtīi kpákatiń dijool puee ní Yeesu kpáafì-bi bí taa māafì báà ubɔ tin bi kée kí nīn cí daliŋkin úǹ Kinibiki dàá dāá fìkitī ditaŋkpiilinee. 10Bi kpáafì dinyɔɔbundee bi-ni, nì míǹ kɔkɔee bi gítī bàlfī tɔb yii: “Ba di sá yii ú fìkitī ditaŋkpiilinee?” 11Ní bi bālfì-u dinyɔɔbundi nee yii: “Ba pu ní bimaradakaliibi bí yii Eelii di máaǹ kí péé kí dāan̄ kí wàatī ní Kriisitoo ń nín dāan̄ ní?” 12Ní Yeesu fātìi kíí-bi yii: “Ibaamɔn, Eelii máaǹ kí péé kí dāan̄ kí fàtīí bɔ́ntí tikɔkɔ. Too, an nín ŋmàn̄ man Kinibiki pu yii m dàá jī falaa tikpil ní bí kpèè kí sìŋkiǹ-mee, ni dàkafī yii ba? 13Càntī ḿ tùkùmaan-ni, Eelii péēdɔ́miń dooooyee, ní bi sāaǹ-u bi nín là puee, kii an nín ŋmàn̄ Unimbɔti takaldaun ki síiǹ u-pu miŋyee.” 14Bi bāań ki ŋmāntiǹ u-boonnooliibi bin kíǹeeyee, ní ki ká yii kunipaau sí ki māntì ki tú-bi. Bimaradakaliibi biba mun nìn bí niin, bi nì u-boonnooliibi sí ki kpákà. 15Kunipaauee wál̀ Yeesu kpalaayee ní an túuǹ-bi ní bi sáǹní kí dāá jāam̀-u. 16Ní Yeesu bālfì-bi yii: “Ni nì bi kpákà ba pu ní?” 17Ní kunipaauee kansikin ubɔ kíí-u yii: “Ukpil, arasinii di kā m-jipɔɔn pu ní ki yāntì waa ŋūǹ kí sòoǹ ní m bàà cáań-u a-cee. 18Arasiniiyee yaa yíkì u-puee, báà laakiŋyee u líikí-u kitiŋ, ní u ŋmɔ́ò u-nyiŋŋi ní kupumpukuu nyēēu-nyɔkɔn, ní u-wunti ń pɔ̄ɔkì kpàninini. Ní m gbāam̀ a-boonnooliibi ń jà arasinii gbanti ní baa ŋúń.” 19Ní Yeesu lī-bi yii: “Ɔ́o binib bin kaa cáá fookii Unimbɔti puee! Ni là ḿ gítī kàl̄ ni cee kí tin sāā ŋyunti ŋulɔŋu ní? M dàá nīn jīǹ-ni kimɔtii kí tin sāā ŋyunti ŋulɔŋu ní? Cáaḿmaan-kì m-cee!” 20Ní bi cáań kibikee u-cee. Arasiniiyee nín wál̀ Yeesu kpalaayee ní u cīŋkì kibikee ŋkpitim pu, ní kì lítì kitiŋ ki bíī bíntí, ní kupumpukuu bíī nyēēki-nyɔkɔn. 21Ní Yeesu bālfì ki-baa yii: “Ŋyunti ŋulɔŋu ní an kíĺ-u?” Ní u kíí-u yii: “Doooo u-biyatin ní an kíĺ-u. 22Arasiniiyee líikí-u iyunti iba ŋŋmin, iyunti iba mun nnyimin, ki nyàab̀ kí kpò-u. A yaa ŋūǹ kí ŋá tiba, sɔ̄ ti-saai kí jòoń-ti!” 23Ní Yeesu fātìi kíí-u yii: “A bí yii m yaa ŋūǹaa! An kɔ pòfì ki tīī un un fɔ̃ɔ̃ ki kííyee.” 24Niinee, kibikee baa téeń mpɔn yii: “M fɔ̃ɔ̃-si ki kíí! Jòoń-mi, m-fookiiu kaa náaǹ!” 25Yeesu wál̀ kunipaau sánní ki gítī dòoń kí kūtèe, ní u kpātì arasinii pu ki lī yii: “Sii arasinii un yì kibiki nee mɔɔmiindi nì ki-tafakpaalee, nyā ki-ni kí taa ti gítiń, sii ní m lì!” 26Ní arasiniiyee fáá mbiil ki cīŋkì kibikee ŋkpitim pu, ní ki nyáń. Kibikee dɔ̃oǹ kii ki kpíìyee, ki yāntì binib tikpil bí yii: “Ki kpíì ní!” 27Ama ní Yeesu cúú ki-ŋal ki yáatì-kì ki síiǹ, ní kì síl̀. 28Ŋyunti ŋun Yeesu kɔ́ kudiinee, ní u-boonnooliibi bālfì-u bi-ŋmaniŋma niin, yii: “Ba pu ní timbi kaa ŋúń ki jìn̄ arasinii gbanti?” 29Ní Yeesu kíí-bi yii: “An yaa kaa sá nì [dinyɔɔboobil] nì ŋwimmeem ubɔ kaa ŋūǹ kí jà arasiniibi nee jutiibi.” 30Bi yíkì niinee ní ki cūtìi jítì Gaaliilee. Yeesu kaa nìn là báà ubɔ ń béé u-pu. 31Di sá u nìn dàkà u-boonnooliibi ki tùkù-bi yii: “Bi dàá cúú man Kinibiki kí ŋúbiǹ binib bí kpò-mi. Bi yaa kūū-mi, ŋwintataati dal m dàá fìkitī.” 32U-boonnooliibi kaa nìn gbìl̄ tibɔtee taapu ní ki fāŋkì kaa bālfì-u ti-taapu. 33Ŋyunti ŋun bi bàn̄ Kapeenaayum ki kɔ́ kudiinee, ní Yeesu bālfì-bi yii: “Ba pu ní ni bàà kpákà nsannee?” 34Ní bi ŋmí: di sá yii tikpiti pu ní bi bàà kpákà. 35Niinee ní u kāl̀ ní ki yíiń u-boonnooliibi saalaa nì bilee ní ki tùkū-bi yii: “Un yaa là kí nīn sá usanliitee, udaan ń páań báà ŋma boon kí nīn sá báà ŋma tɔntɔnliu.” 36U lī míǹ ki dɔ́òyee, ní ki cūtì ki cúuń kibiyaawaai kiba ŋal ki cáań-kì ki síiǹ bi-kansikin, ní ki dū u-ŋalii ki kpàl̄-kì, ní ki bí-bi yii: 37“Un kamaa yaa fɔ̃ɔ̃ kibiyaawaai kiba kii kíǹee juti man puee, udaan fɔ̃ɔ̃ man dee. Un kamaa yaa tí fɔ̃ɔ̃ mamee, kaa sá man baba ní u fɔ̃ɔ̃, udaan fɔ̃ɔ̃ un túnní-mee mun dee.” 38Ní Jaan bí-u yii: “Ukpil, ti ká uninja ubɔ un kaa sá ti-yɔuee cáá a-yindi ki jì arasiniibi, ní ti bí yii ú taa ti ŋá míǹ, kun puee waa bí ti-kansikin.” 39Ní Yeesu kíí-u yii: “Taa nín̄ pìintímaan-u nsan! Di sá yii unil kaa ŋáań maamaaci man yindi pu, kí pūtì kpáàā bíī sòoǹ m-pu tikpitil. 40Un yaa kaa ná-tee sá ti-yɔu ní. 41M tùkù-ni ibaamɔn yii un kamaa di yaa pú-ni kinyiŋyukubiki ni nyùn̄ yii ni nín sá Kriisitoo yabee puee, udaan kaa làá lántí u-paati.” 42“Ama un di yaa yāntì mbiyaawaamu mun fɔ̃ɔ̃-mi ki kíí nee kansikin kiba ŋá ikpitee, bí dū kunakpaaŋŋu kí kúĺ udaan neen kí cáá-u kí tɔ̄ tiŋkunee sɔ́. 43A-ŋal yaa là kí nyāntí-si nsammɔnti poonee, tùkutī-ŋu kí fá. An ŋān̄ ki tīī-si á kɔ́ mmaŋfafɔkɔn ni nì diŋaŋgindi ki jítiǹ á nīn cáá iŋal ili kí tin kɔ́ ŋŋmi ŋun kaa kúù jaanjaanee ni. [ 44Niin ní akoosibil ŋin kaa kúùyee bí ki ŋmɔ́ò binib. Niin di sá ŋŋmi ŋun bí kaa cáá digbintilee.] 45A-taal yaa là kí nyāntí-si nsammɔnti poonee, tùkutī-di kí fá. An ŋān̄ ki tīī-si á kɔ́ mmaŋfafɔkɔn ni nì ditaagindi ki jítiǹ á nīn cáá ataa ali bí tin dū-si kí tɔ̄ ŋŋmi ŋun kaa cáá digbintilee ni. [ 46Niin ní akoosibil ŋin kaa kúùyee bí ki ŋmɔ́ò binib. Niin di sá ŋŋmi ŋun bí kaa cáá digbintilee.] 47An yaa sá a-nimil nín kpèé kuŋyee di yaa kaa fáatì Unimbɔtee á lúkutí-dì kí fá. An ŋān̄ ki tīī-si á kpáaǹ diniŋkpundi kí kɔ́ Unimbɔti beelin ki jítiǹ á nīn cáá animil ali bí tin dū-si kí tɔ̄ ŋŋmin. 48Niin ní akoosibil ŋin kaa kúùyee bí ki ŋmɔ́ò binib. Niin di sá ŋŋmi ŋun bí kaa cáá digbintilee.” 49Ŋŋmi dāa sá kii ŋyaamee ní bí dūú pùkū báà ŋma pu. 50“Ŋyaam sá tiwammɔntiil: ama ŋyaam yaa fá mi-mɔŋŋuee mana ní ni dàá gítī ŋá ní mí mɔ̄ɔkì? Ŋyaam ń nīn bí ni-ni, ŋgbansɔŋfi ń nīn bí ni-kansikin.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\