MAATIU 10

1Yeesu yíiń u-boonnooliibi saalaa nì bilee, ní ki tīī-bi mpɔn bí jà arasiniibi kí cáaǹ iween kɔkɔ nì bin wòb̄ee kɔkɔ. 2Yeesu kpambaliŋ saalaa nì alee yiŋŋi sèé: Mbaayee, Siimɔn un bi gítī yíì Piyeeree (an taapu sá yii: Ditaŋkpal), nì u-naal Andree, nì Seebeedee jipɔmbi Jaaki nì u-naal Jaan, 3nì Fiiliipi nì Baateeleemii, nì Toomasi nì Maatiu un sá ufɔtilee, nì Jaaki Alfee jipɔɔn, nì Tadee, 4nì Siimɔn un nìn là kí jáǹ Room yabee, nì Juudasi Iskaariyɔti un dāa dū Yeesu ki nyáfiǹ u-nannanliibee. 5Yeesu nìn tú u-kpambaliŋ saalaa nì alee, ní ki kpáafì-bi yii: “Ní taa cù bin kaa sá Juuda yabee cee, kí taa kɔ́ Samarii yab timmun. 6Túĺmaan Israyeel yab bin bí kii ipii in wáŋkèe cee. 7Cùú sòom̀maan Unimbɔti bɔti yii: 'Unimbɔti beel sútì ki pìlīń-ni.' 8Cáam̀maan bibunliibi kí fìkitī bitaŋkpiibi kí ŋāŋkì binyaŋgbantiibi wunti, kí jà arasiniibi. Kii ni nín fɔ̃ɔ̃ faalaa puee, ni mun tīīmaan faalaa. 9Ní taa nyàab̀ sindaariya nì animil nì tikúman nimiliŋ kí fúuń ni-tɔkɔliŋin, 10kí taa nyàab̀ tilɔti ni-saŋkindi pu, nì abɔkuti ali, nì anaataka nì ŋkpɔndɔ kun puee bin kansikin ni bí ki tūǹ ditundee di máaǹ kí kpèè-ni. 11“Ni yaa bàn̄ ki kɔ́ kitiŋkpaaŋŋin àá kitiŋwaai poonee, nyàab̀maan kí béé un kítì kí fɔ̃ɔ̃-nee. Ni yaa kɔ́ udaan ceeyee, ní kàl̄maan niin kí tin sāā ŋyunti ŋun ni làá dāá yīkì kitiŋ gbantinee. 12Ni yaa kɔ́ kudicaŋuee nee, ní péé kí jāam̀-bi, yii: 'Unimbɔti ń tīī-ni ŋgbansɔŋfi!' 13Bin bí kudicaŋu gbantinee yaa kítèe, ní ni nín jáam̀ ki tīī-bi nsɔŋfi ŋuŋyee dàá nīn bí bi-pu. Ama bi yaa kaa kítì kí fɔ̃ɔ̃ ŋgbansɔŋfi gbantee, ŋú fàtīí gítiń ni-cee. 14Ni yaa kɔ́ dicindi diban, an yaa tí sá kitiŋ kiban ní bi yaa yíì kaa fɔ̃ɔ̃-ni, kaa là kí pīlfiǹ-nee nyāmaan niin kí gbāfì ni-taaŋi kpɔŋkpɔm án nīn dàkà yii ni kpáafì-bi bi-kpitii pu. 15Ibaamɔn ní m tùkù-ni, ibɔsoon dalee, Unimbɔti nín nìn dáaĺ Soodɔm nì Goomɔɔr timmu tafaliŋ ki yāntì ŋŋmi nyánní yilpu ki wùn̄-mu puee dāa sɔ́ nì kitiŋ gbanti yab nín dàá ká ditafadaaldi diŋyee.” 16Ní Yeesu bí-bi yii: “Ní pīlfì. M dū-ni ki tú kii ipiiyee isaakpan kansikin. An puee ní nīn nyíǹ ni-ba kii ikoobuee kí nīn bímaan soooo kii abeenanjilee. 17Ama ní nīn nyíǹ ni-ba nì binib, kun puee bi dàá nīn cútí-ni ki cáǹ ibɔsoon, kí nīn gbáà-ni anaalab bi-kpafidiiŋŋin. 18Bi dàá nīn cáǹ-ni biyidambi nì bibɔtiibi cee man pu, an nín dàá ŋá pu ní sòoǹ tin ni nyí man puee Juuda yab nì bin kaa sá Juuda yabee nimiinee. 19Bi yaa láā cáá-ni ki cáǹ bibɔsoonliibi nimiinee, ní taa nín̄ yáliŋkí min ní ni dàá tin sòoǹee nì tin ni dàá lèe pu. Ŋyunti gbantee ní Unimbɔti dàá tīī-ni tibɔti tin sá ní lèe. 20An kaa sá nimbi ni-ba di dàá sòoǹ, ni-Baa Unimbɔti Fām di dàá sòoǹ ni-ni. 21Unil dāa cútí u-nabiki kí tīī bí kpò, ní ubaati ń dāá cúú u-biki kí tīī bí kpò, ní mbiyaamu mun dāa yíkí kí jáǹ bibaatiibi nì binaatiibi kí yàntī bí kpò-bi. 22Báà ŋma dàá nīn ná-ni kun puee ni fɔ̃ɔ̃-mi ki kíí. Ama un yaa pɔ́ɔǹ ki tin kátì-kuee dāa kāntí difiil. 23Bi yaa láā bíī páb̀-ni kitiŋ kibanee, ní sāǹ kí pɔ́otímaan kiban. Ibaamɔn ní m tùkù-ni, naa làá yìiǹ kí dɔ́ɔ́ Israyeel timmu kɔkɔ ní man Kinibiki ń bàń. 24Utumbifil ubɔ kaa bí ki jítiǹ un dàkà-uee, míǹ ní utɔntɔnli ubɔ mun kaa bí ki jítiǹ u-kpiliu. 25An ŋmāntì utumbifil ń nīn kíǹ ki bí kii un dàkà-uee, ní utɔntɔnli mun ń nīn kíǹ ki bí kii u-kpiliuee. Bi yaa yíiń kudiidaan yii Beelseebul, arasiniibi bɔtiuee, mana ní baa dāa ŋūǹ kí yíiń u-dicaŋku yab bíǹ míǹ?” 26An puee, ní taa fàŋkìmaan binib. Tin kɔkɔ bí dibalinee dàá dāá nyā mpaampiin pu ní tin pu baa nyée bi dàá dāá béé-tì. 27Tin ní m tùkū-ni dibɔmbɔndinee, sòom̀maan-tì ŋwìiń pu, ní tin ní m lɔ́kɔfì-ni dibalinee, dū-tì kí bāakìmaan. 28Taa fàŋkìmaan bin ŋūǹ kí kpò-ni ama ní kaa ŋūǹ kí kpò ni-naŋkee. Ama fàŋkìmaan Unimbɔti un ŋūǹ kí dū ni nì ni-naŋki kɔkɔ kí tɔ̄ ŋŋmin kí nàan̄-bee. 29Baa nyáfí seerib bili gboooo? Nì míǹ kɔkɔee ni-Baa Unimbɔti yaa kaa pú nsan seer ubɔ kaa lítiń kitiŋ. 30Nimbee Unimbɔti kàan̄ ni-yikpiti kɔkɔ ní. 31An puee, ní taa fàŋkì: ni pɔ̄ɔ̄ kudaau ki jítiǹ kuseerpaau. 32Un kamaa yaa lī binib nimiin yii u sá man yɔuee, man mun dāa lì m-Baa un bí yilpuee nimiin yii u sá m-yɔu ní. 33Ama un di yaa néè binib nimiin yii waa nyí-mee, man mun dàá néé m-Baa un bí yilpuee nimiin yii maa nyí-u. 34“Ní taa dàkafì yii m cáań ŋgbansɔŋfi kitiŋ pu, maa cáań ŋgbansɔŋfi, kijiki ní m cáań. 35M dɔ́miń kí yàkatī unil nì u-baa, usapɔɔn nì u-na, unimpu nì u-beel ní. 36Unil nannanliibi di dāa sá u-dicaŋkun yab, kun puee u fɔ̃ɔ̃-mi ki kíí. 37“Un néeń u-baa àá u-na ki jítiǹ mamee kaa kítì kí nīn sá man yɔu, ní un néeń u-jipɔɔn àá u-bisal ki jítiǹ mamee kaa kítì kí nīn sá man yɔu. 38Un yaa kaa yɔ̃oǹ u-dɔpuntikaaŋu ki túǹ kí nīn nɔ́ɔ́-mee, kaa kítì kí nīn sá man boonnooliu. 39Un di nyàab̀ kí fīī u-maŋfalee dàá fá-di. Un di yaa dū u-maŋfal ki fá man puee di dāa kāntí u-maŋfal.” 40“Un yaa fɔ̃ɔ̃-nee, fɔ̃ɔ̃ man dee, ní un yaa fɔ̃ɔ̃-mee fɔ̃ɔ̃ un túnní-mee dee. 41Un yaa fɔ̃ɔ̃ Unimbɔti bɔnaatiliu yii u nín sá Unimbɔti bɔnaatiliuee puee udaan dàá dāá fɔ̃ɔ̃ ipaati in Unimbɔti bɔnaatiliuee dàá dāá fɔ̃ɔ̃yee ní. Ní un yaa fɔ̃ɔ̃ un yú deedee Unimbɔti nimiinee, yii u nín yú deedee Unimbɔti nimiinee puee, udaan dàá dāá fɔ̃ɔ̃ ipaati in un yú deedee Unimbɔti nimiinee dàá dāá fɔ̃ɔ̃yee ní. 42Un di yaa pú ŋwaamu nee kansikin kiba nnyinsɔm kpaŋkpan kì nyùn̄ yii kì nín sá man boonnooliuee puee, ibaamɔn ní m tùkù-ni, udaan dàá ká u-paatii.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\