MAATIU 11

1Yeesu nín dàkā u-boonnooliibi saalaa nì bilee míǹ ki dɔ́òyee, ní u yíkì ki nín nìkì ntimu mun kíǹee ni ki sòoǹ Unimbɔti bɔti ki dàkà binib. 2Ní Jaan un fùul̀ binib Unimbɔti nyimee kāl̀ kusarkadiinee ki gbìl̄ Kriisitoo tuuŋŋi ŋin u ŋáańee pu. Niinee ní u lēēu-boonnooliibi biba ki tú bí cùú bàlfì-u yii: 3“Sii di sá un ti nyí yii u dòońeeyaaa tí nīn kā ki cí ubɔ ní?” 4Ní Yeesu kíí-bi yii: “Nín̄ cámaan kí māafì Jaan tin ni kée nì tin ni gbìl̄ee: 5Bijɔfub nimiliŋ ŋúbití, bideembi còom̄, binyaŋgbantiibi wunti ŋáŋkí, bitafakpaafub kíǹ ki gbìl̀, bitaŋkpiibi fìkitī, m sòoǹ tibɔmɔntiil ki tìì binandambi. 6Án nīn mɔ̄ǹ un fɔ̃ɔ̃-mi ki kíí kaa gùgufēe.” 7Jaan boonnooliibi búntèe ní Yeesu bíī sòoǹ Jaan pu samaayee cee, yii: “Ni nín cūtì kupɔɔun ki kpēē Jaaŋyee, dinicil dilar ní u sá? U sá kii dikaliŋgbaandi din kubuŋu fīintéeee? Aayee. 8Kin, ba ní ni cūtì ki kpēēní? Unil un pēē agaajabɔkuteeee? Bin pēēagaajabɔkutee bi kāntí bíǹ bibɔtiibi ciŋŋin ní! 9Kin, ba pu ní ni baasii cūtì niin ki kpēēJaan ní? Ni cūtì ki kpēē-u yii u nín sá Unimbɔti bɔnaatiliuee níiin? Iiin tiŋman, m tùkù-ni yii, un ní ni ká niinee jítiǹ Unimbɔti bɔnaatiliu gba. 10Kun puee Jaan sá un pu Unimbɔti takaldau poon sòon̄ yii: Unimbɔti bí yii: 'M dàá tɔ̄ń m-tɔntɔnliu ú lìntīń a-nyɔkɔpu kí bɔ́ntí-si nsan.' Ní Yeesu gítī bí-bi yii: 11Ibaamɔn ní m sòoǹ, bin binib màl̄ee kansikin ubɔ kaa bí ki jítiǹ Jaan, ama un sá kiwaai Unimbɔti beelinee jítiǹ Jaan. 12Kí yòon̄ ŋyunti ŋun Jaan un fùul̀ binib Unimbɔti nyimee nìn sòon̄ Unimbɔti bɔtee ki dāa sāā díǹee, Unimbɔti beel dɔ́miń nì mpɔn ní, bin nimiliŋ máǹ di-puee di kɔ́ò. 13Unimbɔti bɔnaatiliibi kɔkɔ nì Mooisi marab sòon̄ Unimbɔti beel pu bɔti ní ki dāa dūu sāā Jaan yuntiŋu. 14Ni yaa là kí gbìlīǹ-mee, Jaan di sá Eelii un bi nìn sòon̄ yii u dàá gítińee. 15Un yaa cáá ditafalee ń gbìl̄.” 16Ní Yeesu gítī bí yii: “Ba ní m dàá dū waanee nib kí ŋmàntīǹ dee? Bi náań nì mbiyaamu mun kā sampaan puee: mubɔ kūuntí ki lì mu-jutiibi yii: 17'Ti búń-ni awul, naa ŋɔ́ń, ki gāā-ni ikpiisilan, naa súń.' 18Di sá yii Jaan un fùul̀ binib Unimbɔti nyimee dɔ́miń ní kaa là tijinaaan, kaa là ndaam, ní ni bí yii: 'Arasinii di bí u-pu.' 19Ní man Kinibiki dɔ́miń ki jīǹ ki nyù, ní ni bí yii: 'Uninja nee sá upoofu, ki sá udanyɔl, ní ki bɔ́ɔtí bifɔtiliibi nì binikpitib bin kɔ kíǹee.' Ama bin fɔ̃ɔ̃ Unimbɔti ciini ki kííyee dàkà yii i sá deedee.” 20Niinee ní Yeesu bíī wòoǹ ntimu mun poon u nìn ŋá maamaacib tikpilee nib, kun puee baa kpántì bi-bimbim. 21U bí yii: “Mbusu dɔ̄ ki cí nimbi Koorasin tiŋki nib, mbusu dɔ̄ ki cí ni mun Beetsayida tiŋki nib. Kun puee, maamaacib bin m ŋá ni-cee nee di yaa bàà nìn ŋámaan Tiir nì Siidɔn timmun, niin yab bàà nìn kpántìmaan bi-bimbim ki pēeǹ kutukub ki dū ŋfantam ki pùkū bi-ba kí dàkà yii bi béè yii bi sá binikpitib. 22An puee m tùkù-ni yii, ibɔsoon dalee, nimbi tafadaaldi dāa jítiǹ Tiir nì Siidɔn nib tafadaaldi. 23Kin, nimbi Kapeenaayum tiŋki nib. Ni nyí yii ni dàá yīkì yilpu kí tin sāā kutagbɔŋu níiin? Ni dàá sìntī kí bà taapu taŋkpiibi ní, kun puee maamaacib bin m ŋá ni-cee nee di yaa bàà nìn ŋámaan Soodɔm tiŋkinee, bíǹ bàà nìn kpántìmaan bi-bimbim ki bàà dáá gbíntìi bí díǹ. 24An puee ní m tùkù-ni yii, ibɔsoon dalee, Soodɔm tiŋki tafadaaldi dāa sɔ́ nì nimbi tafadaaldi.” 25Ŋyunti gbantee ní Yeesu bí yii: “Oooo, m-Baa, yilpu nì taapu Dindaan, m nyɔ́ŋkí-si a nín dū tibɔti nee ki bál̀ bin yíì bi-ba biciŋfitiibi nì binyiliibi bí taa béé-tì, ki dū-tì ki dàkā bin sá ŋwaamuee. 26M-Baa, tiŋman a ŋá míǹ kun puee míǹ di ŋān̄ a-cee ní ki fáatì-si. 27“M-Baa dū tikɔkɔ ki ŋúbiǹ-mi, ní báà ubɔ kaa nyí man u-Jipɔɔn asee m-Baa baba, míǹ ní ubɔ mun kaa tí nyí m-Baa asee man u-Jipɔɔn baba, nì bin man u-Jipɔɔnee yaa là kí dū-u kí dàkèe. 28“Nimbi bin tú awaŋgul ki gīīyee, dāam̄maan man-cee ḿ túutí-ni ní ŋùŋfì, 29kí yòom̄maan man kpaambooku kí fɔ̃ɔ̃maan m-bɔti. Kun puee m-poon mɔ̄, ní m-bɔti kaa pɔ̄ɔ̄, ni dàá ká diŋuŋfil. 30Man kpaambooku pòfì ní m-waŋgul mun bí fúkúfuku.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\